Papyri.info

sign in

p.abinn.7 = HGV P.Abinn. 7 = Trismegistos 10058 = p.lond.2.418,pg302-303DDbDP transcription: p.abinn.7 [xml]

AD342-351 Arsinoite
[Reprinted from: p.lond.2.418,pg302-303] PLond2,418

r
[τῷ] ἀγαπητῶ καὶ ἀλη̣θο͂ς(*) ἀδ[ε]λ̣[φ]ῷ Ἀβιννεας(*)
[ἄ]πα Μῖς̣ [ἐ]ν̣ κ̣(υρί)ῳ χαίρειν.
[εὐ]χ̣α̣ρ̣ισ̣τ̣ο̣ῦμεν̣ τ[ῷ] Θεῷ περὶ [τ]ῆς ὁλοκληρας(*)
καὶ τ̣[η](*) σ̣π̣ο̣υ̣δην(*) σου ἵνα πε̣ρ̣ισ̣σεύῃ τὸ φόβος
5τοῦ̣ θ̣ε̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν σοί, διὰ τὸ φόβος γὰρ πάντα γίνετε(*).
καλι̣ν̣ε̣ν̣ξ̣αρι οὖν γραφώμεθά̣(*) σ̣οι διὰ τὴν καλη(*)
σου π[ρ]ε͂ξ̣ι̣ν(*), ἵ(*)να περεισσεύη(*) ἡ ἀγάπη σου καὶ
τοσ̣ο̣ι̣λ̣ο̣  ̣  ̣ τοχοι ἀληθο͂ς(*), Ἀβιννέας, κατὰ πάν-
τ̣α τ̣ρ̣ό̣πον̣(*). γραφωμεθα(*) σοι, ἀγ̣α̣ποῦμεν τὸ θέλη-
10μα τ̣ῆ̣ς ψυχῆς σου· ἠθέλω(*) γὰρ ἀπαντηση(*) σαι(*), ἐπι-
δὴ(*) ἀνάγκη πρὸς μὲ ἦλθε καὶ ἐ\σ/πούδησα(*), ἦλθα
εὔξω. ἐξήτησα(*) οὖν περὶ σοῦ καὶ ἤκουσα ὅτι εἰς τὰ
μέρη τοῦ Ἀνδρομαχιδα(*), καὶ πάλιν ἤκουσα ὅτι
ἀνῆλθεν̣(*) εἰς τ̣ὰ̣ κατότερα(*) καὶ διὰ τὰς χριαν(*) τὰς ἔγρα-
15ψά σοι ὅτ̣ι δ[ι]\ὰ/ τ̣αῦτα ἄπα Ἰ(*)σίων· μ̣ὴ ἀμελήσις(*) ν̣ῦν.
ἐδωκας(*) ο̣ὖν Μαξίμου(*) σπάτια(*) τεσσε̣ρες(*) δοθῆναί σ̣[ο]ι̣,
κα̣[ὶ] δύο τοῦ(*) Πλᾶς καὶ ἓν τοῦ(*) Κέρον καὶ οὐχ εὗ-
ρες(*) ἐ̣π̣ὶ(*) Ἑρμᾶς εἰς(*) Διονυσιαδος(*), εἰ μὴ ἐδιδι(*) σοι
ἄλλα̣. ἄρ̣τι γὰρ διαβλεπόμεθα πέ̣μ̣ψε(*) αὐτὰ, καὶ̣
20(*) τι(*) συνηθ̣ε̣ία<ν> ποιήσει γράψον μοι, καὶ διὰ τὰ
μικκ̣ὰ̣ ζ  ̣  ̣  ̣ν̣α π[ο]ί̣ησον αὐτὰ γενέσθαι, καὶ πέμ-
[ψον] ἐμὲ(*) πά̣ν̣[τ]α. οἶδα(*) γὰρ ὅτι ἐὰν̣ δης(*) αὐτοῖς τὴν ἐ-
[ξ]ουσίαν τὰ̣   ̣[  ̣]θη  ̣  ̣ι̣να γίνεται. μὴ ἀμελήσις(*) ποι-
[ε]ῖ̣ν γενέ̣σ̣[θαι ἃ] γ̣ρ̣α̣[φ]ωμεθ(*) σ̣ο̣ι̣ π̣ᾶ̣ν̣ ὡ̣ς καὶ τι̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣α̣υ̣-
Traces 1 line
26[ἀσπάζομαι τ]ὰ̣ παδία(*) καὶ πάντες(*) τοὺς σοῦ.
v
Ἀβιννεας(*) π̣(αρὰ) ἄπα Μιῶς

Apparatus


^ r.1. l. ἀληθῶς
^ r.1. l. Ἀβιννέῳ
^ r.3. l. ὁλοκληρ<ί>ας
^ r.4. l. τ[ῆ<ς>]
^ r.4. l. σπουδῆς
^ r.5. l. γίνεται
^ r.6. l. γραφόμεθά
^ r.6. l. καλή<ν>
^ r.7. l. π[ρ]ᾶξιν
^ r.7. ϊνα papyrus
^ r.7. l. περισσεύῃ
^ r.8. l. ἀληθῶς
^ r.9. corr. ex τ̣ρ̣ο̣πο  ̣
^ r.9. corr. ex γραφωαγά, l. γραφόμεθά
^ r.10. l. ἐθέλω
^ r.10. l. ἀπαντῆσαί
^ r.10. l. σοι
^ r.10-11. l. ἐπει|δὴ
^ r.11. l. ἐσπούδασα
^ r.12. l. ἐξήτασα
^ r.13. l. Ἀνδρομάχιδος
^ r.14. corr. ex απηλθεν̣
^ r.14. l. κατώτερα
^ r.14. l. χρείας
^ r.15. ϊσιων· papyrus
^ r.15. l. ἀμελήσῃς
^ r.16. l. ἔδωκα
^ r.16. l. Μαξίμῳ
^ r.16. l. σπάθια
^ r.16. l. τέσσαρα
^ r.17. l. τῷ
^ r.18. corr. ex ευρι̣ς̣
^ r.18. l. ἐπεὶ
^ r.18. corr. ex δι
^ r.18. l. Διονυσιάδα
^ r.18. l. ἐδίδου
^ r.19. l. πέμψαι
^ r.20. l. εἴ
^ r.20. l. τινα
^ r.22. l. ἐμοὶ
^ r.22. corr. ex ιιδα
^ r.22. l. δῷς
^ r.23. l. ἀμελήσῃς
^ r.24. l. γρα[φ]όμεθ<ά>
^ r.26. l. παιδία
^ r.26. l. πάντας
^ v.27. l. Ἀβιννέῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.