Papyri.info

sign in

p.aktenbuch.pag28 = HGV P.Aktenbuch Pagina 28 = Trismegistos 219283DDbDP transcription: p.aktenbuch.pag28 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κρ(έως) λί(τραι)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣ρ̣(έως) λί(τραι)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣χύ̣ρ̣ο̣υ̣ λί(τραι) η
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ λί(τραι) χ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[ἄ]ρτους σιτ̣ί̣[νους]   ̣  ̣  ̣  ̣ ιγ
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
ας ἀχύρου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣// πάγου Θαλλοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρος
10Ἀθανασίου [οἴνου] ξ(έσται)   ̣
·ας ὑπὲρ ὧν̣ δ̣έ̣δ̣ω̣κ̣α̣
[κ]ρ̣έως   ̣  ̣  ̣
[Τεμ]σεὺ ας   ̣  ̣ κρ(έως)λί(τραι)   ̣  ̣
ἀχύρου Θαλλοῦ ευ  ̣ λί(τραι) χ
15[Τεμ]σεὺ ἀχύρου οα// λί(τραι) χ
[⁦ -ca.?- ⁩]// π̣άγου Θαλλοῦ Παμουνίῳ (κεντάρχῳ)κρ(έως) λί(τραι) ι̣[ε]//
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ἀχύρου λί(τραι) τ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ικτορα Θεοδοσίῳ ἰ(*)ατρῷ κρ(έως) λί(τραι) η
[⁦ -ca.?- ⁩ οἴ]ν̣ου ξ(έσται) κε
20[⁦ -ca.?- ⁩]ιόδωρον Οὐαλερ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣

Apparatus


^ 11. ·ας papyrus
^ 18. ϊατρω papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.