Papyri.info

sign in

p.alex.inv512 = HGV P.Alex. Inv.Nr. 512 = Trismegistos 19560DDbDP transcription: p.alex.inv512 [xml]

30BC-AD323 ?
[Reprinted from: .] pg25

1
[6 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣στηναυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ωινην  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ νότου βασιλικὴ γῆ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κλῆρος   ̣  ̣ηνω  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
14[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ μέχρι Παῦνι [⁦ -ca.?- ⁩]
2
ἔτου[ς ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Γαίου Καίσαρος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μο̣[⁦ -ca.?- ⁩] ιβ Ἐπεὶφ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κλη̣[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣ει  ̣  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
7  ̣εβ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ νομίσματ̣ο̣[ς δ]ι̣καίου
δραχμὰς   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ας τεσσαράκοντ[α]   ̣μειλη
φε̣ν̣  ̣αρ  ̣  ̣του[⁦ -ca.?- ⁩]χρημ̣ω̣ διὰ χειραν(*) [τ]οῦ τόκου
[5 lines missing]

Apparatus


^ 2.9. l. χεῖρα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.