Papyri.info

sign in

p.ammon.1.4 = HGV P.Ammon 1 4 = Trismegistos 23632DDbDP transcription: p.ammon.1.4 [xml]

AD348 Panopolis/Alexandria

1
[Φλαουίωι Νεστορίωι vac. ? τῶι διασημοτά(?)]τωι vac. ? [ -ca.?- ] vac. ? ἐπά[ρχωι Αἰγύπτ]ο̣υ̣
[παρὰ Αὐρηλίου Ὡρίωνος Ὡρίωνος διʼ Αὐρηλίου Ἄμμωνος Πετεαρβεσχί]ν̣ι̣ος σχολαστικοῦ [ἀπὸ Πανὸς πόλεως τῆς Θηβαίδος. -ca.?- ]ιστον ὡς μ̣ηδ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣[ -ca.?- ]ν̣τος
[ -ca.?- ]α καὶ κ̣[ -ca.?- ]ν̣ ε-
[ -ca.?- ]τ̣ετε
5[ -ca.?- ]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [1-2 lines missing]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8[ -ca.?- ]ν τῶν μεγίσ̣[των -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ ἐνδεικνύμενοι [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ς̣ τοῖς ἄλλοις καὶ του  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κι]νδυνεύειν τῶν ἀν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπὶ σὲ -ca.?- ] τ̣ὴν καταφυγὴν ποιε[ -ca.?- ] με̣ρ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣αὶ παρὰ τοὺς νόμους [ -ca.?- ]εμ[  ̣  ̣ δε]σπότην
[ -ca.?- κ]αλούμεθα· ἔστι δ[ὲ -ca.?- ]μα σ̣ο̣ὶ ἐπὶ τὴν
15[ -ca.?- π]αρῆλθεν καὶ [ -ca.?- ]νου διὰ γ̣ραμμάτων
[ -ca.?- ]ὀμ[α]ρτυ[ -ca.?- ]εια̣ν(*) [  ̣  ̣  ̣]ηι ἀνὴ̣ρ   ̣  ̣
[ -ca.?- τοὺς θ]εοὺς θρησκ̣[ -ca.?- ]ματα̣ [π]ρ̣ὸ̣ς τοῖς υ̣ἱ̣ο̣ῖ̣ς̣
[ -ca.?- ]ν̣ούμενος ε̣[ -ca.?- ] ω̣ν δὲ οὐ̣ [τοὺ]ς ἔχον-
[τας -ca.?- ]  ̣· ἐπειδὴ ὁ ἀρ̣[χιερεὺς (?) -ca.?- τ̣ειαν̣ γὰ̣ρ τ̣ὴν ]
20[ -ca.?- ] π̣α̣τρὸς παρ[ -ca.?- ]   ̣εις φι̣λ̣ο̣[τι]μίας
[ -ca.?- ]ναι εἰς τοὺ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- τ]ῆς ἀρχι̣ε̣ρατικῆς
[ -ca.?- ]  ̣ι κομίσω κ̣αὶ(*) ο  ̣[ -ca.?- ]ε καὶ̣ τ̣ῆς̣ π̣ροσ-
[ -ca.?- ]ε̣ναι ἠξίωσα̣ καὶ πα[ -ca.?- ] ε̣ἶχον κ̣ατʼ ἐμαυτὸν
[ -ca.?- ἔ]στι δὲ οὐκ ἄνευ [ -ca.?- ]του το[ύτ]ου(*) σκῆψιν
25[ -ca.?- ]μένους κ̣α̣ὶ χ[ -ca.?- ]  ̣ κατο[χὴ]ν̣ τῆς τά-
[ξεως -ca.?- ] τοῦ π̣α̣ιδ[ὸς τὴ]ν̣ φιλοτιμία[ν   ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ο̣μ̣ε̣[ν] ἀλλʼ ἀπρά-
[γμονα](*)[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν ἐξ ἀρχῆς με κ̣ελευ̣[ -ca.?- ]η̣διων̣ πάντα
[ -ca.?- ]τ̣ο̣ν̣ κατὰ τρόπον ἐδίδα̣σ̣κεν [ -ca.?- -λ]α̣βὼν κ[αὶ] ἐπὶ σχολῆς
2
ἀναγν̣ο̣ὺς πάλ[ιν] πρὸς ἐμὲ τὰ βιβλία ἀπέπεμψεν κα[ὶ ο]ὔτε ὑπέγραψέν τι οὔτε εἰ[ς τὴν] τ̣ά̣ξιν κατ̣α̣θεῖναι ἠξίω[σεν ὡς μ]ὴ εἶναι του̣[  ̣]  ̣ \/ ὀ̣ρφαν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ουδ̣[  ̣]
30γάρ ἐσ̣τ̣ι̣ν ὡς ἀληθῶς ἐπε̣ὶ μηδὲ πράττειν τι̣ τ̣ῶ̣ν δικαίων πρὸς ἡμᾶς ἐγίνωσκεν κ̣α̣[ὶ] μ̣ὴ τοῦτο καθʼ ἑαυτὸν ἐλογίσατ̣[ο ἐκ γ]ραμμάτων β̣α̣σιλικῶ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [τ]οῖ̣ς τ̣ε̣τ̣υχόσιν̣(*)
καὶ̣ [μ]ὴ σοῦ περὶ πράγματος ἀμφισβήτησίν τινα προσδεχομένου καὶ πρὸς κρίσιν εἴ̣τ̣[ε] μ̣[ε]τ̣ε̣ώρου εἴτε δι̣ʼ αὐτὸ γενέσθ[ω](*)[ ὡς] μ̣ὴ βουλεύε̣σ̣θ̣αι πρόκει[μαι] ἔ[τ]ι̣ κ̣ατα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ με
πάλαι ἦ̣ν̣ β̣ασιλεὺς ὁ κρίνας καὶ γράμματα   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] βασι̣λ̣ικὰ προὐτ̣ε̣ίνομεν τὰ πᾶσιν π̣ά̣ν̣τα ἀνθρώπο̣ι̣[ς] κρίνον̣τα μὴ [ἀ]δ̣[ίκω]ς̣ ὑπʼ ἀνθρ̣ώ̣[π]ων κρ̣ινόμ̣[εν]ο̣ι̣ ἔ̣ξω [δικ]α̣ίων
ἐκε̣[ῖ]νο̣ι̣ τ̣ῆς ἀ[ρχιπρο]φ̣[ητ]είας τὴν νομὴν   ̣χ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ς̣ υ̣π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ κ̣[α]ὶ̣ ὁ παῖς νῦν ἐπε̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὴν παρά̣δ[οσ]ι̣ν παρὰ τ̣ο̣ῦ πατ[ρὸ]ς [πα]ρ̣α̣λ̣αβὼν ὡ̣ς [  ̣  ̣  ̣]ο̣ι ε  ̣[  ̣]χ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣ο̣[  ̣]λ̣ηκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οντ̣αι
[- ca.20 -] β̣ι̣βλίων   ̣[- ca.18 -] β[ί]ο̣υ̣   ̣ς̣ καὶ ἀε̣[ὶ] θ̣ε̣ο̣ῖ̣[ς   ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.9 -]ι̣α ω̣  ̣ τ̣ο̣υτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣κ̣[- ca.9 -]ξα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]

36[2 lines missing]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38[ -ca.?- ] ὑπὲρ τοῦ και̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α φυλάττοντες(*)   ̣[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]  ̣  ̣β̣  ̣[  ̣]ο̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣ι̣ς̣[ -ca.?- ]  ̣α̣υ̣τ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ς̣ ἀπράγμονα̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.17 - ἀ]ν̣ειλομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣φῆκεν τῆς προτά[σεως - ca.10 -]ματος τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἱε]ρ̣ατικῶι ταμείωι(*) τ̣[- ca.14 - ἀ]δελφιδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ὑπ̣ον  ̣[- ca.20 -]  ̣ πάντα[ -ca.?- ]
45[  ̣  ̣  ̣]ι̣ ο̣ὔ̣τ̣ε̣ τὴ[ν] τοῦ πα[τρὸ]ς χώραν ὁ πα̣ῖ̣ς̣   ̣[- ca.16 -]ειν ταυτ[- ca.75 -]
[κ]α̣ὶ τῶν νόμων [τῶ]ν̣ ἐκ παλαιοῦ κελ̣[ευόντων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν τοῦ πατ̣[ρὸς - ca.80 -]
[  ̣  ̣]σθεισαν τῶι ἱ̣ερατ̣[ικ]ῶι λόγωι προσαγα̣[γ]εῖν   ̣[- ca.10 -]μ̣α ὕστερο[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]ης κα̣θ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣θ̣νο  ̣[  ̣  ̣]  ̣
[τ]ῆς πατρῴας τάξε[ως τ]ῶι παιδὶ φυλάττ̣[ε]σ̣θαι η[- ca.11 -]  ̣ε̣ι̣ δ̣ι̣ὰ του̣  ̣[ -ca.?- ]σ̣ι̣ν̣ κ̣αὶ τὸ εἰσκρ[ιτικὸν] κατὰ τοὺς
ν̣ό̣μους καταβαλε̣ῖ̣ν, ὁ̣ δ̣ὲ δικαιότατος ἡμ[ῶ]ν ἀρχι̣[ερεὺς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ] παράπαν ἐμοὶ   ̣  ̣[ -ca.?- ἀ]ν̣α̣φορὰν πρου̣τ̣[είν]ε̣το ἀλλʼ
50[ε]ἰς ἀπειλὰς καὶ τὰ το[ι]α̣ῦτα καθʼ ἡμῶν ἐτρ[ά]π̣η, ἴσω[ς καθʼ ἑα]υτὸν λογιζόμ[ενος -ca.?- ]  ̣[  ̣] κ̣α̣ὶ̣ π̣ρ̣ᾶ̣γμα [ἀνα]μ̣φισβή-
τ̣ητον εἰς ἀμφισβήτησ̣ιν ἄγειν ἐθέλοι τοῖς [- ca.14 -]ην ἑαυτὸν διδοὺ[ς - ca.70 - πέ-]
φυ̣κε γίγνεσθαι π̣ά̣ν̣[τ]ως με εἰς ἔφεσιν α[- ca.13 -]μ̣ις γάρ ἐστι τῶν ἐκ̣[- ca.70 -]
διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ παράπ̣[α]ν ἐμοῦ ἀκούειν η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ τ̣ο̣ῦ αὐτὸν προκαλ[- ca.70 -]
[τ]ὰ ἑαυτοῖς πρακτέα ἀ̣λ̣λὰ καὶ πρὸς ἐνιαυτ[ὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αντα ἐντα̣[ῦθ]ά με κατέσχεν [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
55κτισμῶι καὶ χρόνῳ καὶ τριβῆι ἀπαγα̣[γ]ε̣ῖ̣[ν ἐ]μὲ ἡγούμε̣ν̣ο̣ς̣ καὶ προδώσε[ -ca.?- ]ν̣αι̣ [ -ca.?- ]
ἐπὶ τὸ σεμνότατον τ̣[ο]ῦ̣το δικαστήριον νῦν̣ κ̣α̣[ταφε]ύγω ὅπως [ἐ]νταῦθα ὅπου οὐδε̣[- ca.12 - αὐ]τ̣ο̣κρατ̣ο̣ρ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣υ̣ς̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
δείκνυται κἂν μείζο̣ν̣ες ὄντες τύχωσι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]έσως ἔχει [κ]α̣ὶ εἴ τί ἐστι τῶν πα[ -ca.?- ]  ̣σθηι κα[ὶ] τῶι πα̣[ -ca.?- ]
διὰ τῆς εὐσεβεστάτης̣ σου ἀποφάσεως κ  ̣[- ca.9 - πλ]ηρωθῆνα[ι] ὅπως καὶ θεοῖς [ -ca.?- ὁμολογο]ύμενοι χάριτα[ς -ca.?- διευτύχει]
vac. ? Αὐρή[λιος] Ὡ̣ρίων Ὡρίωνος [ἐπ]ι̣δ̣έ̣δ̣[ω]κα δ̣ι̣[ὰ Ἄ]μμωνος θείου Π̣[ετεαρβεσχίνιος σχολαστικοῦ ἀπὸ Πανὸς πόλεως τῆς Θηβαίδος -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.16. l. [ -ca.?- ἀπ]ομαρτυ[ρέω -ca.?- ]εια̣ν (or [ -ca.?- ἀπ]ομαρτύ[ρομαι -ca.?- ]εια̣ν (or [ -ca.?- πρ]ομαρτύ[ρομαι -ca.?- ]εια̣ν (or [ -ca.?- ] ὁ μάρτυ[ς -ca.?- ]εια̣ν (or [ -ca.?- τ]ὸ μαρτύ[ριον -ca.?- ]εια̣ν))))(*)
^ 1.22. or κομίσωμαι
^ 1.24. or [ -ca.?- ] τούτο[υ τ]οῦ, or ἀνευ[ -ca.?- ]του το[ύτ]ου (or ἀνευ[ -ca.?- ] τούτο[υ τ]οῦ)(*)
^ 1.26-27. or ἄπρα[κτον] (or ἄπρα[τον])(*)
^ 2.30. l. τετευχόσιν
^ 2.31. or γενέσθ[αι]
^ 2.39. or [ -ca.?- δι]αφυλάττοντες (or [ -ca.?- παρ]αφυλάττοντες)(*)
^ 2.43. l. ταμιείωι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.