Papyri.info

sign in

p.ammon.2.28 = HGV P.Ammon 2 28 = Trismegistos 100072 = p.ammon.1.12DDbDP transcription: p.ammon.2.28 [xml]

AD 348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.12] P.Ammon 1 12

(P.Amm.2.27.27 precedes) ⁦ vac. ? ⁩ ἐπειδὴ [Φ]λάυιος Εὐγένειος μεμορά̣ριο̣ς
καὶ ἐγ̣ὼ ὁ Ἄμμων ὁμολογ̣ίαν [ἔ]γ̣γ̣ραφον κ̣οινῇ πεποιήμεθα ἐπὶ τῆς
Πανοπολιτῶν πόλεως περί τι̣[νο]ς πράγματος καὶ οὐκ οἶδ’(*) ἀ̣ν̣θ̣’ [ὅτ]ο̣υ̣
ἐ̣ν̣ή̣χ̣θην προθεσμίαν τοιαύ̣[τ]η̣ν ἐν τ[ῆι] ὁμολογία[ι ταύτηι κα]τ̣α̣-
5δ̣έ̣ξ̣ασθα̣ι̣ ὥστε ἀπὸ κζ Ἁθ̣ὺρ εἴ̣[σ]ω ἡμε[ρῶν] κ εἰς Ἀλε̣ξά̣νδ̣ρ̣ε̣[ιάν] μ[ε]
π̣[α]ραγενέ̣σθαι, ἐ̣[λθ]ὼν δὲ σ̣ήμ̣ερον(*) ἐν[ταῦθ]α τῆι̣δ̣ε̣ τ̣[ῆ]ι π̣[ό]λ̣[ει]
οὐ συνέτυχον̣ τ̣ῶ̣[ι] πρ̣οειρη[μέν]ωι Εὐγ̣ε̣[νεί]ω̣ι̣ ο[ὐ]δ̣ὲ̣ [εὑ]ρ̣ε̣ῖ̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣[ὸ]ν̣
(perpendicular) 8,ms δ̣ε̣δύνημ̣α̣ι̣, δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣τ̣[ο(?) ⁦ -ca.?- ⁩ εἰς τὴν]
(perpendicular) 9,ms Ἀ̣λεξανδρέων πόλιν̣ δ̣ι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩ ]
(perpendicular) 10,ms [  ̣  ̣]  ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3. l. οἶδ’ : οιδ’ papyrus
^ 6. corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.