Papyri.info

sign in

p.ammon.2.33 = HGV P.Ammon 2 33 = Trismegistos 23650 = p.ammon.1.22DDbDP transcription: p.ammon.2.33 [xml]

AD 348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.22] P.Ammon 1 22


——
Traces [⁦ -ca.?- ⁩] Traces
ἀποδημ[- ca.34 -]  ̣ωρα  ̣(*) κατέλειπεν ἀνδράποδα παρ’ ἐμοὶ ἐνταῦθ̣α τότε
[διατρίβοντι ἐντειλάμενός μοι εἰς Θηβαίδα ἀ]ν̣αγ̣αγεῖ̣ν̣ ταῦτα. ταῦτα παρεθέμην τότε \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣(*)/ Κόμωνί τινι
[- ca.35 -]  ̣  ̣[  ̣]σ[  ̣  ̣]  ̣τηρήσηι, μέχρις ἂν περὶ τ[ὸ]ν̣ ἀνάπλουν γένωμαι \ε̣π̣  ̣  ̣  ̣/
5[- ca.40 -]  ̣ [ἀ]ν̣άγ̣ειν β̣[ου]λ̣ό̣μενος [τὰ] παιδία, καὶ ἐπειδὴ ἐδόκει{ι} αὐτῇ
[- ca.45 -]  ̣νε  ̣  ̣  ̣αι̣ν̣α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ βι̣ά̣σασθαι α̣ὐτὴν ο̣ὐ̣κ ἠθέλησα
μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣](*) ἀ̣π̣’ ἐ̣μ̣οῦ χρήσ̣η̣τ̣α̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐνταῦθα \προσ[⁦ -ca.?- ⁩]/ πα̣ρ̣[ὰ] τ̣ῶι αὐτῶι Κόμωνι ἐκδέξασθαι τὴν
- ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*) ὁ̣μ̣ο̣λ[ο]γίαν ἔγγ̣[ρ]αφον παρ’ αὐτοῦ δεξάμενος, ὅπως ἐπανελθόντι τῶι ἀδελφῶι
[ἀποκαταστήσηι τὰ ἐν]τ̣α̣υ̣θ̣οῖ ἀνδράποδα. μετ̣ὰ̣ μῆνας γὰρ πέντεἓξ προσεδόκω̣ν ἐκεῖνον
10[ἐπανήξειν - ca.20 -] ἀ̣εὶ π̣ροσδοκῶν αὐτοῦ τὴν ἐπάνοδον κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣-
  ̣ω̣ς   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣παρε̣[  ̣]υ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣o(*) δι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γραμμάτων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ς καταπλεῦσαι ἐπὶ τ̣ὸ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.13 -]  ̣[  ̣  ̣]σ̣τοτε(*) δεῦρο καταπλέοντας τ̣ῶ̣ν φίλων, ὅπως πρὸς ἐκεῖνον τὸν Κόμ[ωνα]
[- ca.25 -]  ̣  ̣  ̣α̣ [ἀ]λλ’(*) ἐκε̣ῖ̣νος ἢ ο̣[ὐ]χ̣ ε̣ὑ̣ρίσκετο ἢ \ὑπό τινων/ εὑρεθεὶς ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἂν ἄλλω̣ι α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces

Apparatus


^ 2. or χ̣ώρας̣(?) (or χ̣ώραν̣(?))(*)
^ 3. or [δ]ε̣ῦ̣ρ̣ο̣ π̣αρ̣ε̣λ̣θ̣(  )(?)
^ 7. or μ̣ὴ̣ ἕ̣ν̣ τ̣ι̣ δ̣ρ̣α̣σ̣μ̣ῶ̣ι̣
^ 8. or ἐ̣κ̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ ἐ̣π̣ά̣ν̣ο̣δ̣ο̣ν̣(?)
^ 10-11. or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ὕ̣|τ̣ω̣ς ἀ̣ε̣[ὶ ἡμ]ᾶ̣ς̣ παρε̣[μ]υ̣θ̣[εῖ]τ̣ο(?)
^ 11. or διὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], or δι’ ὧ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]
^ 12. or ἑ̣[κά]σ̣τοτε(?), or   ̣[  ̣  ̣]ς̣ τότε(?)
^ 13. l. [ἀ]λλ’ : [α]λλ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.