Papyri.info

sign in

p.ammon.2.34 = HGV P.Ammon 2 34 = Trismegistos 100075DDbDP transcription: p.ammon.2.34 [xml]

ε̣  ̣  ̣φ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣κπ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣(*) ἀναχθεὶς̣ ο̣ὐκ οἶδ’ ἄν[θ]’ [ὅ]τ̣ου νῦν ὑβρι\ν/(*) οὐ τη[⁦ -ca.?- ⁩](*)
- ca.14 -(*) ἐν μέσηι τῆι τοια̣ύ̣τηι πόλει, ἐν ἧι ⟦ἄρχω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ δ̣ι̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣⟧δ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πα  ̣  ̣  ̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) νόμους̣ ⟦πρ̣[  ̣]χ̣  ̣  ̣⟧σι(*) \γίγνεταί/(*) τ̣ε̣ κ̣αὶ π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι(*) νε[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]υ ἄρ̣χ̣ο̣ν̣-
τος(*), οὗ τὸ ἀμίμητον τῆς κρίσεως ἐν διαφόροις ἔθνεσι καὶ πάλαι καὶ νῦν ἡ
5π̣[εῖρ]α ἔδειξεν. τὸ δὲ πρᾶγμα, δέσποτα, τοιοῦτόν ἐστιν· ἀδελφός τις ἐμὸς
Ἁ̣ρ̣π̣[ο]κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣[ω]ν̣ \ἀνὴρ ἐλλόγιμος/ ἀπὸ τῆσδε τῆς πόλεως εἰς ὑπερορίους ἀποδημίας [  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)-
με̣ν̣ο̣ς̣ κατ̣[έ]λ̣ειπεν ἀνδράποδα παρ̣’ ἐμοὶ ἐνταυθοῖ τότε διατρίβοντι. ἀ̣π̣ε̣[ρ-]
χόμενος δὲ τότε εἰς Θηβαίδα παρεθέμην ταῦτα Κόμωνί τινι Ἀλε[ξα]ν-
δρεῖ φίλωι ὄντι ἐκείνου, ὅπως ἐπανελθ\όντι τῶι ἀδε[λ]φῶι ἀποκατα σ̣τ̣ή̣σ̣η̣ι̣/(*). προ̣σ̣[ε-]
10δόκων γὰρ τὴν ἐκείνου ἐπάνοδον μετὰ βραχύν τινα γενήσεσθαι χρό-
νον. ἐν δὲ τῆι ἀποδημίαι ἐκεῖνος γενόμενος καὶ ἀπὸ χώρας εἰς χώραν
ἑ[κάστο]τε μεταβαίνων [δ]ιὰ τὴν τῶν λόγων ἀφορμήν
13,ms  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣(*) δίκ̣α̣ι̣ον [  ̣]   ̣τ̣ο̣ι(*) πρ̣  ̣  ̣  ̣λεσθαι(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
14,md(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣τε γ̣ει̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15,md(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩] αποπα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)

Apparatus


^ 1. or ἐ̣κ πα̣ν̣[τὸ]ς̣
^ 1. οιδ’ papyrus
^ 1. αν[θ]’ papyrus
^ 1. corr. ex υβρι⟦σ̣μενοσ⟧
^ 1. or οὐ τη[ν]
^ 2. or [τυχοῦσα]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(?)
^ 3. or πάν̣τ̣α̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣
^ 3. or ⟦πρ̣[α]χ̣θ̣ε̣⟧ι̣σι
^ 3. corr. ex ⟦διοικειται⟧
^ 3. or τ̣ε̣ κ̣αὶ πρ̣ά̣τ̣τ̣ε̣τ̣αι
^ 3-4. or Νε[σ]τ̣[ορίο]υ ἄρ̣χ̣ο̣ν̣|τος
^ 6. or [σ]τ̣[ειλά]
^ 9. corr. ex
^ 13,ms. or ἀ̣λ̣λ̣[ὰ   ̣  ̣]ν̣
^ 13,ms. or   ̣σ̣οι
^ 13,ms. or πρ̣ο̣β̣α̣λέσθαι
^ 15,md. or ἀπὸ Παν̣[ὸς ⁦ -ca.?- ⁩] (or ἀπὸ παν̣[τ ⁦ -ca.?- ⁩])(*)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.