Papyri.info

sign in

p.ammon.2.37 = HGV P.Ammon 2 37 = Trismegistos 23640DDbDP transcription: p.ammon.2.37 [xml]

πολλ[ῆς μὲν οἱ - ca.8 -], ὦ̣ δέσποτα, κατ’ ἐκεῖνο̣ν τότε τὸν χρόνον εὐδαιμονίας ἐνεπλήσ̣[θησαν],
[ἡ]νίκα τῆς ἐνθέο̣[υ Τύχης καὶ] θ̣εῶν προνοίας̣ ἡγουμένης σὺν Ἀγαθῶι Δαίμονι τῆς χώρας τῆς τῶν̣
Θηβαίων προὔστ̣η̣ς κ̣[αὶ παρὰ] τοῖς̣ κ̣ά̣τ̣ω Α̣[ἰγυ]π̣τ̣ίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις μακάριοι καὶ ζηλωτοὶ
ἐώ̣[ικεμεν σ]υ̣ν̣[εῖν]α̣ι̣ ἄ̣ρ̣[χοντι] τοι[ούτωι εὐτυχήσαντ]ες, ὧι πα̣ρ̣α̣π̣λ̣ή̣σ̣ι̣[ο]ν̣ ἕτερον ἐκείνη ἡ̣ λ̣ῆ̣ξ̣ι̣ς̣ κ̣η̣δ̣ε̣μόνα
5[καὶ προστάτην οὐ] τ̣ε̣θ̣έα̣τ̣α̣ί πω πρότερον. διάδοχοι δὲ νῦν τῆς εὐδαιμονίας ἡμῶν ἐκείνης οἱ τὴν
[λαμπροτάτην οἰκο]ῦντες πόλιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πάλιν ἐν τῶι παρόντι εἰς εὐδαιμονίας μέρος
[λογίζομαι φοιτῆσα]ι̣, ὡς ἐπέπρωτο κἀμοὶ {δικαστηρίωι(*) νῦν ὁμιλεῖν} ὑπὸ τοιούτωι ἄρχοντι καὶ δι-
καστῆι ἑστάναι δικαζόμενον, ο(*)ὗ τὸ ἀμείμητον(*) τῆς κρίσεως ἐν διαφόροις ἔθνεσι καὶ πάλαι καὶ νῦν ἡ
[π]ε̣ῖ̣ρα ἔδ̣ε̣ιξεν. τοῦ πράγματο̣ς τοίνυν τούτου τὴν ὑπόθεσιν ἄνωθεν ἀρξάμενος, ὡς ἔχει, συντόμως τῆι
10σ̣ῆι ἀ̣ρ̣ε̣τ̣ῆι, δέσπ[ο]τα̣, πα̣ρ̣α̣τ̣ί̣[θημ]ι. πρὸ πολλο̣ῦ̣ [τινος] χρ̣ό̣ν̣[ου] ἀ̣δελφός τ̣ις̣ ἐμὸς Ἁρποκρατίων τοὔνομα
π[ε]ρὶ̣ λόγους̣ καὶ αὐ̣τ̣ὸ̣ς̣ ἐσ̣π̣ο̣υδακὼς ἀποδημίαν ὑπερόριον ἔξω τῆς Αἰγύπτου τυγχάνει σ̣τ̣ε̣ι̣λ̣ά̣μ̣ε̣ν̣[ος].
ἐντεῦθεν δ̣ὲ̣ [ἀπ]οδη̣[μ]ῶ̣ν ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς ταυτησὶ(*) πόλεως κατέλειπεν ἀνδράποδα \ἑαυτοῦ/ παρ’ ἐμοὶ ἐν-
ταυθοῖ τότε δια̣τ̣ρί̣βο̣ν̣τι ἐντε̣ιλάμενός μοι εἰς Θηβαί(*)δα, καθ’ ὃν μέλλω καιρὸ(*)ν ἀναπλεῦσαι, ἀναγαγεῖν
ταῦτα. ἐγ̣ὼ δὲ φυλατ[τό]μ̣ενος, μὴ ἕ(*)ν τι τούτων τῶν ἀνδραπόδων ἀπ’ ἐμοῦ δρασμῶι χρήσηται,
15  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐτύγ]χα̣νεν, παρεθέμην Κόμωνί τινι φίλωι ἐκείνου Ἀλεξανδρεῖ ὡς(*) καὶ
[- ca.15 -](*) Traces[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ δε  ̣  ̣  ̣  ̣ς τῶν ἀνδραπόδων(*)
[τούτων - ca.12 -](*) κ̣ἀμοὶ(*) ἕπεσθαι, ε[ἰ]ς Θηβαί(*)δα ἀνήγαγον κατὰ τὰς τοῦ ἀδελφοῦ ἐντολὰς
[- ca.11 -](*) ν̣ ο̣ὐ̣κ ἐβο̣υ̣λ̣[ή]θη, ἀλλὰ̣ ἐνταῦ̣θ̣α(*) ἀναμεῖναι τὴν τοῦ ἀδελφοῦ μου παρουσίαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣π̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν(*) ἀναγ̣[κά]σ̣αι̣, ἀλλὰ̣ [π]αρὰ τῶι αὐτῶι Κόμωνι κατέλειπον ὁμολογίαν̣ παρ’ αὐτοῦ ἔγγρα-
20[φον δεξάμενος ὅπ]ω̣ς̣ ἐ̣π̣α̣ν̣ε̣λ̣θ̣ό̣ν̣τ̣[ι ἐκε]ί̣νωι ἀποκατ̣α̣σ̣τ̣ή̣σ̣η̣ι̣ [τὰ ἐνταυθοῖ] ἀ̣ν̣δ̣ρ̣[άπ]οδα,
[προσεδόκων γὰρ τὴν ἐπάνο]δ̣[ο]ν̣ μετ̣[ὰ βρα]χύν̣ τ̣ι̣να γ̣ε̣ν̣ήσεσθα̣ι χ̣[ρόνον. ἀ]ε̣ὶ̣ δ̣ὲ̣ τ̣οῦ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς τὴν
[ἄφιξιν πρὸ ὀ]φ̣θαλ[μῶ]ν̣ ἔ̣χ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ καθ’ ἑ̣κ̣ά̣σ̣την̣ σ̣χε̣δ̣ὸ̣ν̣ ἡμ̣έ̣ρ̣α̣ν α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ τ̣ὴν̣ ἐ̣π̣ά̣νοδον 23 Traces  ̣  ̣  ̣  ̣ν γ̣ρ̣αμμά̣των - ca.14 - ἐ̣π̣ὶ τὰ ἀνδρ̣ά̣π̣ο̣δ̣α̣ α̣ὐτὸς̣   ̣  ̣  ̣ π̣έμπω̣ν ε̣ἰ̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ Tracesετ  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ τότε   ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιαν
25π[- ca.15 -] Tracesτ̣ὰ̣ ἀνδράποδα κ̣[α]ὶ Tracesκ̣αιου̣  ̣το
εγ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]ν̣τ̣ι̣ποιούμ̣ενον   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀδελφ̣[- ca.20 -]
ἀποδοῦναι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Tracesειση  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣λ̣ευ  ̣  ̣  ̣
27bis\ἐ̣πιλ̣α̣β̣όντ̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/
ο̣ς εμ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.60 -]  ̣α̣ιο̣  ̣ι̣ων
Traces
30[- ca.60 -] - ca.15 -
[- ca.60 -] - ca.15 -
[- ca.60 -] Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(perpendicular) 33,ms ὡ̣ς̣ μὴ ἐ̣π̣[ὶ κληρο]ν̣[όμο]ι̣[ς] ἐκε[ί]νου τελ̣ε̣[υτήσαντος καὶ ὡς νῦν ὄντα] ἀ̣δέσποτ̣α̣
(perpendicular) 34,ms ἡ̣μῖν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῆι̣[δε] ἐ̣κε̣ῖσε̣ κ̣αὶ ο  ̣[- ca.20 -]  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
(perpendicular) 35,ms [- ca.17 -]  ̣  ̣  ̣α̣  ̣ησε  ̣(*)[- ca.20 -]  ̣  ̣τ̣ω̣ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 7. corr. ex δικαστηριον
^ 8. ὁυ papyrus
^ 8. l. ἀμίμητον
^ 12. ταυτησϊ papyrus
^ 13. θηβαϊδα papyrus
^ 13. καιρὸν papyrus
^ 14. ἑν papyrus
^ 15. ωσ̔ papyrus
^ 16. or [τηρήσηι, μέχρις ἂν]
^ 16. or [πυθό]μ̣ε̣ν̣ος̣ δ’ ἐν̣ί̣ο̣υ̣ς τῶν ἀνδραπόδων
^ 17. or [βουλομένους]
^ 17. l. καὶ ἐμοὶ
^ 17. θηβαϊδα papyrus
^ 18. or [ἃ δὲ ἀναπλεῖ]ν
^ 18. corr. ex ενταυ̣θ̣οι
^ 19. or [οὐκ ἐδόκ]ε̣ι̣ π̣ά̣ν̣[τα δε]ῖ̣ν
^ 34,ms. or ἐ̣ξ̣ α̣ἰ̣τ̣ή̣σ̣[εως ⁦ -ca.?- ⁩]
^ 35,ms. or π̣α̣ρ̣α̣σ̣τ̣ησε  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.