Papyri.info

sign in

p.ammon.2.38 = HGV P.Ammon 2 38 = Trismegistos 23635 = p.ammon.1.7DDbDP transcription: p.ammon.2.38 [xml]

AD 348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.7] P.Ammon 1 7

column 1
Φ̣λαυίω[ι Σισιν]νίω ⁦ vac. ? ⁩ τῶι διασημ[οτάτωι] καθολικῶι
παρὰ Αὐρ̣[ηλίου Ἄμ]μ̣ωνος Π[ε]τ̣εαρβεσχίνι[ος] σχολαστικο[ῦ ἀπὸ Παν]ὸ̣ς πόλεως τῆς̣
Θηβαί(*)δο[ς. ἡσυχία]ν̣ ἀ̣πράγμο̣ν̣α τοῖς ἐν φι[λοσο]φ̣ίαι καὶ λό̣[γοις ἀνηγ]μ̣ένοις πρέπ[ει]ν
[ἐ]πιστάμε[νος ἥκω κ]αταν̣[αγκασθεὶς ὑπὸ τῶν τὰ ἡ]μέτερα δια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) πειρωμέ̣[νω]ν̣,
5π̣ροαχθεὶ[ς ἐπὶ ταυτ]η̣νι(*) τ̣[ὴν διαμαρτυρίαν· εἰ] μὲν̣ γὰρ ἐξῆ̣[ν τ]ο̣ῖ̣[ς ἀ]ναχωρεῖ[ν προ-]
ῃ̣ρημέν[οις κατὰ τὸ] τ̣ῆ̣[ς] φύσεως αὐθ[αίρετον μέχ]ρ̣ι τέλ̣ο̣υ̣[ς ἀπ]ολαύειν τῆς γν̣[ώμης],
κ̣ἀμοὶ κερ̣[δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ατο̣ τοι  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν(*) ὑπ̣[- ca.8 -]  ̣(*) δὲ φθό̣[νος] ἀ̣εὶ τοῖς καλοῖς [- ca.3 - εἰ]
μ̣ή μοι νε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δέ]σ̣ποτ[α  ̣  ̣  ̣]ς ταῦτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ν̣αγκασθέ̣ν̣τ̣[  ̣]μεν γὰρ κα[- ca.5 -].
λ̣ογουσα   ̣[- ca.10 -]  ̣α̣σ  ̣  ̣[  ̣]τ̣οις ἀδι[κ- ca.9 -](*)  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣  ̣ [ἀν]αγκ[- ca.10 -].
10[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.14 -]  ̣κ̣ατεμ[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣(*) πρὸ π̣ο̣λλ[οῦ τινος χρό]ν̣ου
[- ca.18 -]ντ̣ων [- ca.10 - ἀπ]ο̣δ̣ημ̣ί̣α̣ν̣   ̣[- ca.13 -]ω̣ν(*)
[- ca.18 -]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.12 -] εντ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[- ca.17 -]  ̣τε[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*) ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ό̣τ̣ε̣ [- ca.18 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ π̣α̣ρ̣’ ἐ̣[μοὶ - ca.9 -]  ̣ ἐ̣ν̣ε̣τείλατό μ̣ο̣ι̣ ἀ̣[ναγαγεῖν εἰς Θη]β̣α[ί]δα [⁦ -ca.?- ⁩]-
μενος δ’ ἐ[νίους τῶν ἀνδ]ρ̣α̣πόδων τούτω[ν - ca.12 -] κ̣ἀμο[ὶ ἕ]πε̣σ̣θ̣[αι, εἰς Θηβαίδα]
ἀ̣νήγαγ[ον κ]α̣τὰ̣ [τὰς τοῦ ἀ]δ̣ελφοῦ ἐντολὰ̣ς̣ [- ca.12 -](*) [οὐ]κ̣ ἐβουλήθη π[ρὸ τῆς τοῦ ἀδελ-]
φ̣οῦ παρο̣[υσία]ς̣ οὐκ̣   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣(*) δ̣εῖν ἀναγκάσαι, ἀ̣λλὰ̣ [παρὰ τῶι αὐτῶι] Κόμωνι κατέλ[ε]ιπ̣[ον ὁμο-]
λογίαν πα̣[ρ’ α]ὐτοῦ̣ δεξάμε̣ν̣ο̣ς̣, ὅπως ἐπ̣α̣ν̣ελθ[όντι ἐκείνω]ι ἀποκαταστήση[ι τὰ ἀν-]
20δράποδα, προσε̣δ̣[ό]κων γὰ[ρ] τὴν ἐκείνου ἐπ̣[άνοδον μετὰ βραχύν τ]ινα γενήσε[σθαι χρό-]
νον. ἀεὶ δ̣ὲ̣ τοῦ ἀνδρ̣ὸ̣ς τὴν̣ ἄ̣φιξιν πρὸ ὀφθαλ[μῶν ἔχων καὶ καθ’ ἑκάστ]η̣ν [σ]χ̣ε̣[δὸν ἡμέ-]
ρ̣αν   ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣(*)[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ̣ [τὴ]ν̣ ἐπάνοδον [- ca.30 -]
ἐπὶ τὰ ἀνδράποδα \  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/ αὐτὸς ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣], φήμης δὲ πρ̣[ώην διαδοθείσης ὡς εἴη τελευτήσας]
ἐκεῖνος, πρὸ χρό̣ν̣ο̣υ̣ γὰρ β̣ρ̣α̣χ̣[έο]ς̣ τοῦτο ἀκήκοα, [οὐ γὰρ ταχέως εἰς ἀκοὴν τῶν οἰκείων ἀφι-]
25κ̣νεῖτα̣ι ὁ περὶ τ̣ο̣ῦ̣ θ̣α̣νάτου τ̣ῶ̣ν̣ ἐπὶ ξένης λό̣γ̣ο̣[ς διὰ τὸ μηδένα βούλεσθαι μετὰ τοιαύτης]
ἀ̣γγελίας̣ προσιέ̣ν̣α̣ι̣ τ̣οῖς τ̣ῶ̣ι̣ τε̣τελευτηκότι κα[τ’ ἀγχιστείαν διαφέρουσι, παρεσκευαζόμην]
μ̣ὲ̣ν̣ ἐ[πὶ τ]ῆ̣ι̣ ἀκ̣ο̣ῆι̣ [τ]α̣ύ̣τηι δεῦρο καταπλεῦσαι, π̣[ρῶτον μὲν δι’ ἐκεῖνον, ἔπειτα διὰ τὰ ἀνδράποδα]
ἡ̣μῶν̣ τὰ ἐνταυθοῖ δια̣τρ̣ίβο[ν]τ̣α. ἕως δὲ ταύτη[ν ἐν χερσὶν εἶχον τὴν φροντίδα, ἐξαί-]
φ̣νης ἔξ̣ωθεν̣ ἐπισ̣τὰ̣ς̣ Εὐ[γέ]ν̣ειο̣ς μεμοράριο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
30κ̣ατασ̣χ̣εῖν ἠξίου καὶ ὑπ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣  ̣ δι’ ἀ̣γ̣χι[⁦ -ca.?- ⁩](*)
  ̣σ̣μ̣ε̣ν̣  ̣  ̣β̣  ̣ο̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ντ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣ διάπρασιν(*)   ̣[- ca.20 - τὰ ἀνδράποδα]
column 2
τοῦ ἀδελφοῦ μου ὡς μὴ ἐπὶ κληρονόμο̣ις ἐκείνου τ̣ε̣λ̣ε̣υ̣τ̣[ήσαντος καὶ ὡς νῦν ὄντα]
ἀδέ̣σ̣ποτα ἐξ αἰτήσεως ἐσχηκέναι παρὰ τῆς ἐνθέου τύ̣[χης τῶν καλλινίκων]
δεσ̣ποτῶν ἡμῶ̣ν. ἐν Ἀλεξανδρειαι δὲ γενόμενος οὗτος κ̣[αὶ γνοὺς ἐκεῖνον τὸν]
35Ἁρπ̣ο̣κρατίωνα κ̣λ̣η[ρον]όμον ἔχειν ἀδελφὸν ὁμοπάτρι̣[όν τε καὶ ὁμομήτριον, ἐμὲ δὴ]
τὸν̣ Ἄμμωνα, παρ[αυτίκ]α̣ εἰς Θηβαίδα ἀνέδραμεν ἴ(*)[σως τοῦτο πυνθάνεσθαι βου-]
λ̣[ό]μενος, ἔλεγε[ν δὲ γ]ρ̣άμματα ἔχειν παρὰ τῆς σῆ[ς - ca.15 -](*)
κα̣λοῦντά με εἰς [τὴν Ἀλεξα]ν̣δρέων πόλιν, τὸν καὶ πρὸ τ̣[ῆς τούτου ἀφίξεως προπαρεσκευασμένον]
δε̣ῦρο καταπλε[ῦσαι διὰ ταῦ]τ̣α̣ τὰ ἀνδράποδα. ἀφικόμεν̣[ος δὲ εἰς τὴν πατρίδα τὴν ἐμὴν]
40κα̣ὶ̣ γνοὺς τοῦ π̣[ράγματος] τ̣ὴν ἀκρίβειαν καὶ ὡς το[ῦ πρώτου ἐπιχειρήματος ἀποτυχών],
λο̣ιπὸν εἰς ἄλλο τ̣[ι ἐτράπη] καὶ περὶ τοῦτο ἐστρέφετο. φ[ίλους γὰρ ἀξιώσας μεταξὺ]
γενέσθαι
intercolumnar
42a καὶ Ἀπόλλων
ὁ ποιητὴς
ὁ ἀδελφιδοῦς
45ὁ ἐμός, ὃν
καὶ ἡ σή,
ὦ δέσποτα,
περὶ τοὺς λό-
[γο]υς ἀρετή
50τε καὶ φιλη-
κοΐα γινώ-
σκει τὴν
παρὰ σοῦ,
τοῦ ἐμοῦ
55δεσπότου,
ἐν Θηβα̣ίδι
εὐτυχή-
[σα]ντα ἀκρό̣α̣-
[σ]ι̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 2
60(continuation of line 42) καὶ [- ca.10 -]α̣ τινα(*) καὶ κα̣μ̣ά̣τους̣ ε̣π̣[- ca.10 - ἕως ἂν συλλάβηι καὶ]
[σ]υ̣ναγάγηι τὰ̣ [ἀνδράποδα] τ̣α̣ῦ̣τα τῆιδ̣[ε ἐκεῖσε ἐσκορπισμένα(*) καὶ δρασμὸν ἤδη μελε]
[τ]ή̣σαντα κα̣[ὶ ὡς ἐν ἐρημίαι ἀδ]έ̣σποτ̣[α ὄντα ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
msup
ἀλλ’ ἐπε[ιδὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ξ̣ετ̣εταράγμ̣ην ἐπὶ τῶι παρα̣δό̣ξ̣ω̣ι τοῦ πρ[άγματ]ος κ̣α̣ὶ̣ σχεδὸν οὐδὲ ἐμαυτοῦ εἶναι ἐδόκουν ὁρῶν τοὺς βουλομένους οὕτως ἄγοντα̣ς καὶ φέροντας τὰ ἡ̣μέτ̣ερ̣α ὡ̣[ς ἐπ’ ἀνδρῶν δήμευσιν]
ἤ τι τοιοῦ̣[τον ἕτερον π]επονθότων̣, ἐ̣ν̣τ̣ε̣θ̣ύμ(ημαι), πα̣ρῆλθεν δὲ \τ̣ὸ̣/ ἡμ̣[έτερον ἡ]μῖν ε̣ὖ ⟦τοῦτο⟧ \ἀ̣ν̣αγκαίως/ καὶ ἀσ̣φ̣αλῶς τῶι γραμματ̣είωι προσθεῖναι̣ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ 'εἰ μὴ διέθετο ἐκε̣ῖ̣ν̣ο̣ς̣ μ̣η̣[δὲ]ν̣ ἄλλο τ̣ι̣ π[ερὶ τῶν ἀνδραπόδων],'
65διὰ τοῦτ[ο νῦν ἀσφαλί]ζ̣ομαι ἀξιῶν κ̣αὶ δεόμενος τῆς̣ σῆς̣, ὦ δέσποτα, π[ρὸς τοὺ]ς̣ νόμους ἀκριβείας, εἴπερ ἀνάγκη με τὴν ἀπάτην φέρειν, κἂν διόρθω̣σ̣ιν τοῦ σφάλματος ἐπὶ ὑπομνημ̣(άτων) γ̣ε̣ν̣έ̣σθαι   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)-
σθαι· 'ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](*) [μετὰ τα]ῦ̣τα διαθῆκα̣ι̣ γεγενημέναι̣, ἐπάναγκες κα[ὶ τοῦτο]ν̣ πεισθήσεσθαι τοῖς διὰ τῶν διαθη̣κῶν δειχθησομένο̣ις' καὶ μη⟦δενὶ⟧ πρόκριμα εἶναι· εἰ τοῦτο φαίνεται   ̣  ̣  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
msperpendicular
μη̣ς̣  ̣ν̣  ̣σαυ̣τ̣  ̣  ̣ vestig.- ca.9 -ο̣υσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣α̣  ̣
ουσι καὶ ἐμ̣ο̣ὶ ὡ̣σα̣υτ̣  ̣[- ca.8 -](*)ν̣α̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣ι̣κ̣  ̣ ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ο̣ὐδ - ca.10 -
προὐτρέψατο εἰς δ̣  ̣ αλ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣(*) με  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ πρ̣ὸς αὐ̣τὸν Traces
70α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ν παρ̣α̣δό̣ντ̣α μ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ἀ̣λ̣εξα̣νδ̣ρ̣εί̣ας κ̣α̣ὶ̣ τ̣α̣υ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣αν̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣εχειν  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣υ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.3. θηβαϊδο[σ papyrus
^ 1.4. or δια[σκοπεῖν]
^ 1.5. [ταυτ]η̣νϊ papyrus
^ 1.7. or σ̣ατο̣ τοιο̣[ύτ]ω̣ν
^ 1.7. or [- ca.3 - ἐπειδ]ὴ̣ (or [- ca.3 - ἀπειλ]ε̣ῖ)(*)
^ 1.9. or [- ca.7 - δικ]α̣στ̣η̣[  ̣] τ̣οῖς ἀδί[κοις(?) - ca.5 -]
^ 1.10. or π̣α̣ρ̣[ατ]ί̣[θη]μ̣ι̣(?)
^ 1.11. or ὑ̣[περόριον(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν
^ 1.12. or ἐντ[εῦθεν ⁦ -ca.?- ⁩]
^ 1.13. or [- ca.16 - κ]α̣τέ[λ]ε̣ι̣[πεν]
^ 1.17. or [ἃ δὲ ἀναπλεῖν](?)
^ 1.18. or ἔ̣δ̣[ο]ξ̣α̣
^ 1.22. or γ̣ε̣
^ 1.30. or καὶ ὑπ̣’ [α]ὐ̣το̣ῦ̣ μ̣ὴ δι’ ἀ̣γ̣χι[στείαν ⁦ -ca.?- ⁩]
^ 1.31. or β  ̣ε̣τ̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣ κα̣ὶ μ̣ὴ τ̣ὴν το̣ύ̣[τ]ων διάπρασιν (or διὰ πρᾶσιν)(*)
^ 2.36. ϊ[σωσ papyrus
^ 2.37. or [καθολικότητος(?)]
^ 2.60. or καὶ [ἀναλώματ]ά̣ τινα
^ msup.63. αλλ’ papyrus
^ msup.65. or κ̣α̣ὶ̣ [τοῦτο προστίθε]
^ msup.66. or ἐὰ̣[ν γνω(σθῶσιν)] (or εἰ̣ γ̣[νωσθ(ήσονται)])(*)
^ msup.66. ειναι· papyrus
^ msup.66. or ἐ̣ν̣τ̣α[υ⁦ -ca.?- ⁩]
^ msperpendicular.68. or ὡ̣σα̣ύτ̣ω̣[ς(?) - ca.7 -]
^ msperpendicular.69. or εἰς δ̣ι̣άλ̣υ̣σ̣[ι]ν̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.