Papyri.info

sign in

p.ammon.2.40 = HGV P.Ammon 2 40 = Trismegistos 23642 = p.ammon.1.14DDbDP transcription: p.ammon.2.40 [xml]

AD 348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.14] P.Ammon 1 14

fragment a
1a-- -- -- -- -- -- -- -- -- --(?)
1a[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς πόλεως τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
1b-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ α̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*)[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ς δε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υτου ἐνταυθ  ̣[  ̣](*)  ̣  ̣με Traces[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν] δὲ τῆι ἀποδ[η]μ̣ίᾳ ἐκεῖνος γεν[όμενος καὶ ἀπὸ χώρας εἰς χώραν ἑκάστοτε]
[μεταβ]α̣ίνων ἀ̣[πὸ] τ̣ῆς Ἑλλάδος εἰς [Ῥώμην καὶ ἀπὸ Ῥώμης εἰς Κωνσταντινόπολιν καὶ]
5[ἀπʼ ἄλλης εἰ]ς̣ ἄλλη[ν τ]ὰ̣ π̣λ̣ε̣[ῖστα τῆς] γ̣ῆ̣[ς περιελθὼν μέρη τ]ῶ̣ν καλλινίκω̣[ν]
[δεσποτῶν ἡμῶν τὰς νίκας καὶ λόγους βασιλικοὺς πανταχοῦ] ἐ̣πιδεικνύμε[νος]
[- ca.13 -, αὐτὸς γ̣ὰρ ἐν ταῖς ἐπισήμοις πόλεσι τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπι-]
[τροπε]ί̣α̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ λ̣ο̣γ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ί[ας ἔπ]ρ̣α̣ξ̣[ε]ν̣ κ̣α̣[ὶ διὰ ταύτας τὰς ἀφορμὰς ἐπὶ πολὺν]
[χρό]ν̣ον τὴν ἀποδημίαν ἐξέτε̣ι̣νεν τ[ούτου ἀεὶ πρ̣οσδοκῶντος ἐκείνου τὴν]
10[ἐπά]ν̣ο̣δον, ἐπε̣ὶ̣ καὶ οὕτω γράφων ἀ̣[εὶ] π̣α̣[ρεμυθήσατο ἡμᾶς διὰ τῶν γραμμάτων. ἀλλʼ]
[ἐν τῶι] μεταξὺ μήτε ἐκεί̣ν̣ο̣υ̣ τα[χέως ἐπανελθόντος, αὐτοῦ τε ἀεὶ προσδοκῶν-]
[τος αὐ]τὸν ἐπ̣α̣νήξειν ἔ̣[τι τε καὶ ἀσχολουμένου περὶ τὴν τῶν δημοσίων αὐτοῦ]
[τελεσμάτων διάδοσιν καὶ μὴ δυνηθέντος δεῦρο καταπλεῦσαι διὰ ταῦτα]
τὰ ἀνδράπ̣[ο]δα, αὐτοὶ οἱ δοῦλ̣[οι μηκέτι ἀνασχόμενοι παρὰ ξένοις εἶναι καὶ]
15πορευόμεν̣ο̣ι ἐν ἐρημίαι̣ [καθʼ ἑαυ]τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἔ̣ζ̣[ησαν καὶ διὰ τὴν πολυχρόνιον ἐκεί-]
νου ἀποδημίαν ἄ̣[νετοι καὶ ὥσ]π̣ε̣[ρ ἀ]π̣ρ̣[ο]σ̣τ̣ά̣[τ]ητ̣ο̣ι̣ ε̣ἶ̣[ν]α̣ι̣ [ἐ]δ̣ό̣κ[ο]υ̣[ν. - ca.8 -]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.22 -]τ̣ου(*) , οὗτος [ὁ Ἄμ]μ̣[ω]ν̣ ὁ ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ὸ̣ς̣ ἀ̣π̣[- ca.10 -]
  ̣[- ca.11 -](*) [πρῶτον μὲν διʼ ἐκεῖνον, ἔπειτα] κ̣[α]ὶ̣ [δ]ι̣ὰ ταῦτα τὰ ἀνδρ̣[άποδα. ἕως δὲ]
περ̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν ἀποδ̣η̣μίαν [ἦ]ν̣, [παρα]γ̣γ̣[έ]λ̣λ̣ε̣ι αὐτῶι Σερη̣[νιανὸς ὁ] τ̣οῦ Παλλαδίου, [ὡς ἔξωθεν]
20ἐ[π]ι̣σ̣[τὰ]ς̣ Εὐ̣γ̣έ̣ν̣[ε]ι̣ό̣ς τ̣[ις] ἔ̣φ̣η̣ τ̣αῦτ̣α̣ [τὰ ἐν Ἀλε]ξ̣α̣νδ̣ρ̣[εί]αι ἀ̣ν̣δ̣ρ̣[άποδα]
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὡς ὄντα ἀδ̣[έσπ]οτ̣α̣ καὶ ὡς μὴ ἐπὶ κληρον[όμοις ἐκείνου τελευ-]
τή[σα]ν̣τος ἐξ αἰτή[σεως ἐσχηκ]έναι̣ παρὰ τῆς θειότητος τῶν δ̣ε̣[σποτῶν ἡμῶν]
καὶ τετυχηκέναι [ἀντιγραφῆ]ς οὕτως ἐχούσης· 'εἰ μή τις τούτω[ν ἀντιποιοῖτο]
[μηδὲ] φ̣α̣ν̣ε̣ί̣[η τ]ι̣ς̣ τ̣[ὸ] δίκαιον τ̣[ῆς το]ύτων δεσπ[ο]τ̣είας ἐκδικῶν, π̣α̣[ραδοθῆναι αὐτῶι.]'
25τοῦτο ἐκ̣ε̣ῖ̣ ἐν Θηβαίδι οὗτος \ὁ [Ἄ]μ̣μων/ [ἀκ]ηκοὼς ἔτι μᾶλλον πρ[ὸ]ς̣ τὴ̣ν̣ ἀπο[δημίαν ἠπείγετο.]
ἀλλὰ πρὸ τῆς αὐτοῦ π̣[α]ρουσίας [ἐξ]ε̣[τά]σ̣εω̣ς̣ τ̣οῦ πράγματος γενομέν[ης ἐπὶ(?) Φλαουίου]
Σισιννίου ὑπεβλ̣ή̣θη ὑπὸ̣ τ̣ῆ̣[ς μ]η̣τρὸς τούτων τῶν σωμάτω̣ν̣ [μαρτυρομέ-]
νης ὁ αὐτὸς οὗτ[ο]ς Ἄμμων εἶναι ἐν Πανὸς πόλει τῆς Θηβαίδος ἐκείν[ου τοῦ Ἁρποκρατίωνος]
ἀδελφός. περὶ τούτου γράμματα πρ̣ὸς τὸν κατὰ Θ̣ηβ̣α̣ί̣[δ]α ἐπίτροπον̣ ὑ̣[πὸ τοῦ κυρίου μου]
30Σισιννίου διὰ τοῦ Εὐγενείου τ̣[ο]ύ̣τ̣ο̣υ̣ ἀ̣πεστάλη, ὅπως, ε̣ἰ̣ εὑρε̣θ̣ε̣[ίη τις Ἄμμων ἀδελ-]
φ̣[ὸ]ς̣ Ἁ̣ρ̣π̣ο̣κρατί[ωνος ἐν τῆι] Πανοπολιτῶν π̣ό̣λει, ἐπ̣ειχθῇ κ̣[α]τ̣α̣π̣λ̣[εῦσαι εἰς Ἀλεξάν-]
δρειαν διὰ̣ [τ]α̣ῦ̣τ̣α̣ [τὰ ἀνδράποδ]α̣. [ὁ] δ̣ὲ̣ [ἐ]π̣ίτροπος ἐπιστείλας τοῖς Παν[οπολίταις ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣μ  ̣  ̣[  ̣]  ̣(*) [  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣να̣ι τ̣ὰ̣ τ̣[ο]ῦ̣ κ[υρίο]υ μ̣ο̣υ Σισιννί[ο]υ γρά[μματα]
ἐδέξατο παρὰ τούτων ἀναφ[ορ]ὰ̣ν δηλοῦσαν Ἄμμωνα ἀδ̣ε̣λ̣φ̣ὸ̣ν̣ Ἁ̣[ρπ]ο̣κρα[τίωνος]
35μετʼ Εὐγενείου ἀπηντηκέν[αι] εἰς Ἀλεξάνδρειαν. ἀλλ’ ἐ[π]ε̣ιδ̣ὴ ο̣ὗ̣[το]ς ὁ Εὐγ̣[ένειος]
ἐ[ν τ]ῆ̣[ι Πανοπολιτῶν πόλει γεν]όμενος ἔγνω τοῦ πράγματος τὴν ἀ̣κ̣ρ̣ίβε̣[ιαν,]
λ̣[οιπὸν τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος] ἀποτυχὼν εἰς ἄλλο τι ἐτράπ̣η̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣ερὶ ἄ̣[λλην]
[δεσποτείαν ἐστρέφετο. ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*) [μετα-]
ξ̣ὺ̣ γ̣ε̣νέσθα[ι, ⁦ -ca.?- ⁩](*)
40συλλάβηι κα[ὶ συναγάγηι](*) [⁦ -ca.?- ⁩]-
- ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42ἀφηνιάσαντα, καὶ ⟦α̣⟧ τοιαῦτ[α λέγων τοὺς φίλους τοὺς μεταξὺ κατηνάγκασεν]
εἰς διάλυσιν ⟦με⟧ \τοῦτον/ π̣ρὸς αὐτ̣ὸ̣ν̣ ἀγαγεῖν α̣  ̣[- ca.7 - ὥστε ἔχειν οὐ δικαίως αὐ-]
τὸς ἑαυτῶι τῶν ἀνδρα̣πόδων τὸ ἥ[μισυ, - ca.10 - τὸν δὲ κληρονόμον νό-]
45μιμον τὸ ἄλλο ἥ̣μισυ τοῦτον ὑπ  ̣  ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)[](*)-
  ̣  ̣  ̣ο̣σ̣υνης(*) πλέ̣[ο]νος εἴτ̣ε καὶ ⟦ὅτι⟧ \ἀπὸ τῶν/ δια̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ὖν(*) καὶ ὁμολο[γ⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ a.1. or α̣ὐ̣[το]ῦ̣(?)
^ a.2. or ἐνταῦθα̣[  ̣] (or ἐνταυθο̣[ῖ])(*)
^ a.16-17. or [φήμης δὲ] | π̣[ρὸ ὀλ]ί̣γ̣[ου διαδοθείσης τῆς τελευτῆς αὐ]τ̣οῦ(?)
^ a.18. or α̣[- ca.11 -](?) (or λ̣[- ca.11 -](?))(*)
^ a.33. or Ἄ̣μμ̣ω̣ν̣ι̣(?)
^ a.35. αλλ’ papyrus
^ a.38. or [τοῦ μὲν Ἄμμωνος φίλους ἀξιώσαντος](?)
^ a.39. or [τοῦ δὲ Εὐγενείου καμάτους οὐκ ὀλίγους προβαλλομένου, ἕως ἂν](?)
^ a.40. or [εἰς ταῦτα]
^ a.40-41. or [τὰ ἀνδράποδα ταῦτα τῆιδε ἐκεῖσε ἐσκορπισμένα καὶ δρασ]|μ̣ὸ̣ν̣ ἤ̣δ̣η̣ μ̣ε̣λ̣[ετήσαντα ⁦ -ca.?- ⁩](?)
^ b.45. or ὑπὸ̣ τ̣ὴ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
^ b.45. or [ἀπρα]
^ b.46. or γ̣μ̣ο̣σ̣ύνης
^ b.47. or ν̣ῦν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.