Papyri.info

sign in

p.ant.2.87 = HGV P.Ant. 2 87 = Trismegistos 30485DDbDP transcription: p.ant.2.87 [xml]

IIIspc Antinoopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]π̣ο̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ ιδ[ -ca.?- ]υν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣αὶ Ἑρμάμμων Διος̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ κ[αὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ψυχὴν πεπόνθαμεν καὶ η̣κ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ν[ -ca.?- ο]ὐκ οἴδαμεν ε̣[ἰ] ἔχουσι  ̣  ̣ Ἀρχί̣[ας εἶ(πεν)· -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] τουτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν πρ̣αγ̣μάτων ἐγεν  ̣  ̣  ̣τονκ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἵνα π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐμοῦ ἐκεῖ δ[ιετρ]ίβον̣το ἀπηγγέλη μο[ι ὅ]τι Λυκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] Ἀνουβίω̣ν̣α̣ στα̣τιωνάριον   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αν  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ̣ τ̣ὸ̣ π̣ρ̣ῶ̣το̣ν ἐξεδιώχ̣θησαν ἔμειναν \λο/ιπὸ[ν](*) ἐκεῖ ἐν   ̣  ̣  ̣ιν  ̣[  ̣  ̣]  ̣τ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ονε  ̣  ̣  ̣μου λεχθέντων̣ ἐξ ὧν ἐπο̣ιησαμη[  ̣]  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣  ̣αντ̣α̣λ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣σ̣η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀρ̣χί̣(ας) εἶ(πεν)· οὐδὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ μετʼ αὐτῶν; πο[σ]άκις ἐγέ[νον]το; ἀπεκρεί(νατο)· οὐδ[έ]ποτε [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ν̣ π̣ρ̣ότ̣ερον περὶ αὐτῶν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣ε διʼ ἑρμηνέως; ἀπ̣[ε]κ̣ρείνατο· εὐσ̣χ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣α̣ρ[  ̣  ̣  ̣] κελε̣ύσας αὐτὸν βασαν̣[ίζε]σ̣θ̣αι εἶ(πεν)· [λέγε] τὴν ἀλήθιαν(*). συνῆσαν̣ τοῖς λῃσταῖς οἱ̣ περ[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπεκρεί(νατο)· διὰ τὰς βασάνους̣ [τὰς] πολλὰς εἰρήκαμεν. Ἀρχί(ας) ε[ἶ](πεν)· τίνα̣ς οὖν ἐκ τῆς κώμης με  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ν  ̣  ̣  ̣[  ̣] Ἀρ̣χία̣ς̣ εἶ(πεν)· καὶ τίνε̣ς̣   ̣  ̣  ̣ι; ἀπε̣κ̣ρείνατο· καὶ ἄλλο[ι ἐκ τ]ῆς κώμης. Ἀρχία[ς εἶ(πεν)·] τ̣ίν̣ε̣ς̣ ἀπ[ὸ -ca.?- ]
[τῶ]ν παίδ̣[ων] καὶ τοῦ   ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] ⟦α̣ὐτοῦ⟧ Ἀπολιναρίου Πλ̣[ο]υ̣σιανοῦ τε πρ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ανιους αὐτῶν ει̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ούτων̣ ὄντω̣[ν] τ̣ῶν λεχθέντων περὶ αὐτῶν α̣τ̣  ̣π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α̣ ἐ̣ναντία̣ βασανο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α̣π̣  ̣τα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α καὶ ἐξ ἐνεργῶν ἀποδεῖξ[αι καί]περ μέχρι νῦν οὐ παρέσ̣τ̣η̣σαν ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣αι κ[αὶ] κ̣ατὰ τὰ ὑπομ̣[νήμ]ατα ἀπολυθῆναι.

Apparatus


^ 9. corr. ex ⟦εκ⟧ιπο[ν]
^ 13. l. ἀλήθειαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.