Papyri.info

sign in

p.ant.2.98 = HGV P.Ant. 2 98 = Trismegistos 27072DDbDP transcription: p.ant.2.98 [xml]

IIspc Antinoopolis

[ -ca.?- ]λ̣α
[ -ca.?- ἀποκα]τ̣αστάσε̣ι̣ γενομένῃ τῷ κ (ἔτει) ἐπιτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἀ̣πίωνα ἐξηγητεύσαντα τ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] προηνέγκατο Ἑρμόφιλον [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ε̣βη[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]γμένη (ἄρουρα) α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μωνος καὶ Βιθυ̣ζέλμιος σ̣ὺν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐκ]φορίοις ἀκολούθως̣ οἷς ἐπεφερ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑπο]μνηματισμοῖς τοῦ δὲ Ἀ̣π̣ίωνο[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι κατὰ τὴν εὐ̣θ̣υ̣μ̣ετρίαν   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ διὰ τῶν Ἑρμο̣π̣[ο]λ(ιτῶν) ὑπομνημ[ατισμῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α χει  ̣ων εἶναι τ̣ῇ̣ π̣α̣ρ̣α̣δόσει   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐδάφε̣σ̣[ι] κ̣αί ποτε πρώ̣τ̣ως ὑπὸ τοῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εμ  ̣  ̣[  ̣]ου μετέδωκ(  ) η̣[  ̣]ο̣υ̣  ̣  ̣ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ο̣[ -ca.?- ] καὶ ἐπὶ μὲν τῆς τοῦ δ (ἔτους) [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ι̣ τὴν γεωργουμ(ένην) ὑπὸ τοῦ Ἀ̣[πίωνος (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εκτ(  ) Βιθυζέλμιος [κ]αὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἀπολλώνιον μη  ̣  ̣  ̣α̣  ̣ε[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 5. ’μένη papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.