Papyri.info

sign in

p.ant.3.189 = HGV P.Ant. 3 189 = Trismegistos 36044DDbDP transcription: p.ant.3.189 [xml]

VI/VIIspc Antinoopolis

†̣ [γν]ῶ̣σ(ις) προσώπ(ων) ὀφειλ(ομένων) ζητηθ(ῆναι) π(αρὰ) τ[ο]\ῦ/ κόμε(τος)
Καλλι̣νίκου ἀπὸ διαφ(όρων) κωμ(ῶν) αὐτο\ῦ/.
οὕ(τως)·
ζ(ήτει) [τὸν] οἰ̣κόνομ[ο]ν̣ το\ῦ/ ἀββᾶ Ἀνδρέο\υ/ ὑπο̣β̣ληθ(έντα)
5εἰ(*) σιτοκ̣ά(πηλον) π(αρὰ) Ἰωάννου λεγομέ(νου) Μαᾶϫε
καὶ ἄλλης̣ γυναικό(ς).
ζ(ήτει) Πρᾶσιν τὸν λεγόμε(νον) ΠατκουιϬιϬεβρ̣ά̣ι̣ε̣ αἰτια̣θέ̣[ντα]
π(αρὰ)   ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣ς.
ζ(ήτει)   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣να λεγόμ(ενον) ΠελϬεβ[  ̣]ρ \κας  ̣[ -ca.?- ]/ υἱ(ὸν) Σαμο[υ]η̣λίου ἀγροφ(ύλακα)
10π̣ρ̣ο̣σ̣λ̣έ̣γ̣ο̣(ντος(?)) \ ((tachygraphic-marks)) [  ̣  ̣  ̣]  ̣τακνο  ̣[  ̣  ̣]υς/ Σαραπίωνος προεσ[τῶτος] γ̣εωρ(γῶν) κα̣ὶ̣ τ̣ῶν ἀπ\ὸ/ τῆς [αὐτῆς].
ζ(ήτει) Ταυρῖνον υἱ(ὸν) Κωαμ̣[- ca.9 -]τ̣ο ιβ \[ -ca.?- ]  ̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣[ -ca.?- ]/   ̣  ̣  ̣α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ε̣κ̣[ -ca.?- ]
τινα καὶ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣εν.
ζ(ήτει) τοὺς̣ μαγείρ(ους) καὶ τοὺς σκυτ(οτόμους) Σ̣ιγκῆρε ἕνεκεν τῶν κλαπ(έντων)
προβάδ(ων)(*) ἀπ̣ὸ̣ Πουαμπ̣[  ̣  ̣]  ̣(  ).
15ζ(ήτει) [Φ]ο̣ι̣β̣[ά]μ̣μονα [π]ρε(σβύτερον) υἱ(ὸν) Κε̣λ̣ῶ̣λ̣ ἀπὸ Θαι  ̣  ̣  ̣
ζ(ήτει) Ζ̣α̣χαρίαν Θεοδώρο[\υ/   ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣χ̣.
ζ(ήτει) [Πρ]ᾶσιν ἀπὸ Βουσίρεως ἀγροφύλ(ακα) ⟦Απ⟧βῦ(*).
ζ(ήτει) Μ̣α̣θίαν ἀγροφύλακ(α) τῆς αὐ̣τῆς.
[ζ(ήτει) Δ]ανιήλι[ο]ς(*) ἀγροφύλ(ακα) τῆς αὐ̣τ̣ῆ̣ς̣.
20[ζ(ήτει) Φ]ο̣ι̣βάμμονα το  ̣  ̣  ̣β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].
[ζ(ήτει)   ̣  ̣  ̣  ̣] υἱ(ὸν) τῆς ἀ̣πὸ Ἄρεως μ̣έν[οντα] ἐ̣ν τῇ αὐτῇ.

Apparatus


^ 5. l. εἰ<ς>
^ 14. l. προβάτ(ων)
^ 17. l. Φβῦ
^ 19. l. [Δ]ανιήλι[ο]ν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.