Papyri.info

sign in

p.ant.3.190 = HGV P.Ant. 3 190 = Trismegistos 36045DDbDP transcription: p.ant.3.190 [xml]

VI/VIIspc Antinoopolis

v
1
† λόγ(ος) σίτ(ου) ὧν ἔχει ῥοπ[ -ca.?- ]
ὑπὸ διαφ(όρων) γεωργ(ῶν) κα̣ρ̣π(οῦ) ι ἰνδ(ικτίονος)
οὕ(τως)·
τόπ(ος) Ἀμόϊτος σί(του) (ἀρτάβαι(?)) σι
5τόπ(ος) Πλῶτος σί(του) (ἀρτάβαι(?)) ρ̣ε
τόπ(ος) Πέτρου σί(του) (ἀρτάβαι) ρκα
τόπ(ος) Τιβάνε σί(του) (ἀρτάβαι) ρκζ
δ(ιὰ) Ἰωσῆπ ὀπτί(ωνος) σ̣ί̣(του) (ἀρτάβαι(?)) κ
γί(νεται) (ὁμοῦ) φ̣π̣γ̣
10ἑξ(ῆς(?)) τὸ ἀνάλωμα οὕ(τως)·
εἰς τὴν ἐμβολ(ὴν) σί(του) (ἀρτάβαι) ση
εἰς Ἀντι(νόου(?)) σί(του) (ἀρτάβαι) ριβ
δ(ιὰ) Πλῶτος (ὑπὲρ) σπέρμ(ατος) σί(του) (ἀρτάβαι) ιδ̣
δ(ιὰ) τοῦ αὐτ(οῦ) (ὑπὲρ) ἐλαίου σί(του) (ἀρτάβαι) ια
15δ(ιὰ) Ἐνῶχ (ὑπὲρ) \ἐλαίου/ ⟦σπέρμ(ατος)⟧ σί(του) (ἀρτάβαι) ια̣
δ(ιὰ) ἄπα Πινεῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ιβ̣
δ(ιὰ) Ὀὸπ (ὑπὲρ) σαλαρ(ίου) αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ζ
εἰς τὴν προσφ(ορὰν) το\ῦ/ ἁγί(ου) Κολλο\ύ/θο\υ/ σί(του) (ἀρτάβαι) ε
δ(ιὰ) Πέτρου (ὑπὲρ) σπέρμ(ατος) σί(του) (ἀρτάβαι) ιε̣
2
20δ(ιὰ) Ἀπαλῶτ(ος) [(ὑπὲρ) σ]π̣έρμ(ατος) σί(του) (ἀρτάβαι) ι̣δ̣
Σ̣κύρω̣ (ὑπὲρ) τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣ σί(του) (ἀρτάβη) α̣
εἰς κάγχχρ(υς)(*) σί(του) (ἀρτάβη) α̣
(ὑπὲρ) ἅλατος σί(του) (ἀρτάβη) α̣
γί(νεται) (ὁμοῦ) ε  ̣  ̣
25λοιπ(ὸν) σί(του) (ἀρτάβαι(?))   ̣
ζητῆσα̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣ γράμ̣μ̣(ατα) Π̣έ̣τ̣ρ̣ο̣[υ]
γεωρ̣γ̣(οῦ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ακ(  ) ι   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣να
ἐπειδὴ δε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ γράμ̣μ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣  ̣[ -ca.?- ]
3
[  ̣  ̣  ̣  ̣] (ὑπὲρ(?)) [ -ca.?- ]
30ἑξ̣(ῆς(?)) τ[ὸ] ἀνά[λωμ(α) -ca.?- ]
Πέτρο\υ/ δ(ιὰ) Ὀὸπ̣ [ -ca.?- ]
α̣κ̣ω̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(ὑπὲρ(?)) [ -ca.?- ]
r
1
[ -ca.?- ]του ἐλ̣α̣ί̣ο̣\υ̣/ \παρὰ Παϊὸμ/ τ̣ὸ ἐω̣θὲν αὐτῷ ἐ̣κ̣εῖ
[ -ca.?- ] α̣ὐτὸν̣ Παϊὸμ τὰ γ κόμμ(ατα) ξύλ(ων)
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ν̣ π̣οιῆσαι β μεγάλα σπεῖρα
[ -ca.?- τ]ο̣ῦ κα̣ὶ Μουρίου τοὺς ἀμπελ[ού]ργ(ους)
5[ -ca.?- ]ε κνίδ(ια) τ̣ὰ κλαπέντ(α) παρʼ αὐ̣τ̣ῶ̣ν
[ -ca.?- ἡλι(?)]αστηρίῳ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τ̣ὸ̣ κ̣λ̣α̣πὲν̣ παρὰ τῶν αὐτ(ῶν) [ἀ]μπελούργ(ων)
[ -ca.?- ]  ̣β̣ι̣κιν καὶ τ̣ὸ̣ κελλάριον τὸ μακρ(ὸν)
[ -ca.?- πα]ρ̣ὰ Ὀὸπ τὸ ὁλοκοττινιν(*) Κυριακ(ῷ)
10[ -ca.?- ]ο̣ καὶ τὸ ὁλοκοττινιν(*) Σ̣α̣ρ̣απ̣ίωνι
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐτὸν ὁ αὐτὸς παρ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]σ̣ε̣ι̣α̣ν
[ -ca.?- ]  ̣ τ̣ὰ̣ γραμμάτια \αὐτῶν/ Ὀὸπ τῆς̣ ϛ̣
[ -ca.?- ]ρ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμέρα το\ῦ/ ἁγί(ου) Δ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ γρ̣ά̣μμ(ατος) Πέτρο\υ/ καὶ Ἀ̣π̣α̣λ̣ῶτ(ος)
15[ -ca.?- κλ]α̣πέντα μέτρ(α) ἐπειδὴ ἐκ[ού]φ̣[ι]σα
[ -ca.?- ]  ̣γ̣ι̣ν̣ομ(  ) ἀπὸ τῆς τιμ(ῆς) τοῦ ο̣ἴνου
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣α Δανιηλί̣ο̣\υ/ τὰ γ κε̣ρά̣τια
[ -ca.?- ]  ̣στ  ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ριμήσ(ιον) τοῦ̣ δ̣ηναρ(ίου)
[ -ca.?- ]στο̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τ̣ὰ̣ δύο ἐρίφια
20[ -ca.?- ]  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀλίγας τοῦ Πα̣πία
[ -ca.?- ] []γ̣ε̣γραμ̣μ(εν ) παρ̣ὰ̣ Ἐνῶχ γεωρ̣γ̣(οῦ)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ λ̣\ο̣ι̣/π̣άδ(ος)(*) ἐκ̣φ̣(ορίου) ι ἰνδ(ικτίονος)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣
2
† λόγ(ος) σίτου παρὰ διαφόρ(ων) (ὑπὲρ) ἐκφορ(ίου) ι ἰνδ(ικτίονος)
25οὕ(τως)·
τὸ λῆμμ(α) οὕ(τως)·
26aτόπ(ος) Τιβάνε σί(του) (ἀρτάβαι) ιβ
π(αρὰ) Ἐνῶχ γεωργ(οῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) σι
π(αρὰ) Πλῶτος γεωργ(οῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) ρε
π(αρὰ) Πέτρου γεωργ(οῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) ρκα
30π(αρὰ) Ὀὸπ σί(του) (ἀρτάβαι) ρμζ
π(αρὰ) τοῦ ἀκτο\υ/αρ(ίου) σί(του) (ἀρτάβαι) κ
γί(νονται) (ὁμοῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) \ιε/(*)
ἑξ(ῆς(?)) τὸ ἀνάλωμ(α) οὕ(τως)·
εἰς τὴν ἐμβολ(ὴν) σί(του) (ἀρτάβαι) ση
35εἰς τὴν οἰκ(ίαν) μου σί(του) (ἀρτάβαι) ριβ
Πέτρο(ς) γεωργ(ὸς) (ὑπὲρ) σπερμοβολ(ίας) σί(του) (ἀρτάβαι) ιε
Πλῶς γεωργ(ὸς) (ὑπὲρ) σπερμοβολ(ίας) σί(του) (ἀρτάβαι) ιδ
Ἀπαλῶς γεωργ(ὸς) (ὑπὲρ) σπερμοβολ(ίας) σί(του) (ἀρτάβαι) ιδ
τῷ ἀββᾷ Πινεῦτι (ὑπὲρ) καγχρ(ύων) σί(του) (ἀρτάβαι) ιβ
40Ὀὸπ (ὑπὲρ) σαλαρίου σί(του) (ἀρτάβαι) ζ
(ὑπὲρ) προσφ(ορῶν) τοῦ ἁγί(ου) Κολλο\ύ/θο\υ/ σί(του) (ἀρτάβαι) ε
δ(ιὰ) Πλῶτος γεωργ(οῦ) (ὑπὲρ) ῥαφανελαίο\υ/ σί(του) (ἀρτάβαι) ια
δ(ιὰ) Ἐνῶχ γεωργ(οῦ) (ὑπὲρ) ῥαφανελαίο\υ/ σί(του) (ἀρτάβαι) ια
γί(νονται) (ὁμοῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) υθ
45λοιπ(ὰ) ἔχει μου Ὀὸπ (ὑπὲρ) λοιπάδ(ος) ἐκφ(ορίου) τῆς αὐτ(ῆς)
ι ἰνδ(ικτίονος) σί(του) (ἀρτάβαι) ρνδ μόδ(ιοι) ξ

Apparatus


^ 2.22. l. κάγχρ(υς)
^ 1.9. l. ὁλοκόττινον : ὁλοκοτ’τινιν papyrus
^ 1.10. l. ὁλοκόττινον
^ 1.22. corr. ex λ̣⟦  ̣  ̣  ̣⟧π̣αδ
^ 2.32. corr. ex χ⟦γ⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.