Papyri.info

sign in

p.ant.3.198 = HGV P.Ant. 3 198 = Trismegistos 36047DDbDP transcription: p.ant.3.198 [xml]

VI/VII spc Antinoopolis

r
[ -ca.?- ]  ̣ω̣ν̣ ὁ ἐν ἁγίοις ἡ[μῶ]ν̣ π̣α̣τ̣ὴ̣ρ ἐ̣[τε]λ̣ε̣ύ̣τησεν κ̣α̣ὶ̣   ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μω τούτῳ μὴ εἰδοντες(*) ποῦ ἀπελθεῖν ἢ ποῦ ἐλθεῖν
[ -ca.?- ]μ̣ενο̣ι̣ ο̣ὕτως περιάγειν̣ κλεο̣  ̣  ̣ες(*) τὴν ὥραν καὶ
[ -ca.?- ]  ̣ ζ̣ωῆς ἡμῶν· ἴ(*)στε γάρ, δέσποτα, κἂν(*) μὴ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ε  ̣ τ̣ὸ̣ ἔ̣λ̣ε̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Θεοῦ \†/ καὶ μέλλοντος αὐτο̣ῦ̣ τ̣ελε̣υ̣τ̣ᾶν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ μηδὲν̣ δ̣ὲ̣ δ̣εῖσθαι ἐλπίζω εἰς τὸν Θεὸ̣ν̣ \†/ ὅτι
[ -ca.?- ἐλπ]ί̣ζ̣ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [μό]ν̣ο̣ν, δέσποτα, εἰς τὸν Θεὸν \†/ καὶ εἰς τὴν
[ -ca.?- ] παρακαλο̣[ῦ]μ̣ε̣ν̣ δὲ τὸν δεσπότην ἡμῶν ἵ(*)να καὶ ὑ̣(*)μ̣εῖς
[ -ca.?- ] μετὰ τοῦ ἐν ἁγίο̣ι̣ς ἡμῶν πατρὸς ἀνελθεῖν τῇ ἡμ̣[ε-]
10[τέρᾳ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
⳨ ἰ(*)δίῳ ἡμῶν̣ δεσπό(τῃ) τῷ μ̣εγαλ(οπρεπεστάτῳ) vac. ? [ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.2. l. εἰδότες
^ r.3. l. κλαίοντες
^ r.4. ϊστε papyrus
^ r.4. l. καὶ ἂν
^ r.8. ϊνα papyrus
^ r.8. ϋμ̣εισ papyrus
^ v.1. ϊδιω papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.