Papyri.info

sign in

p.babatha.13 = HGV P.Yadin 1 13 = Trismegistos 23491DDbDP transcription: p.babatha.13 [xml]

AD124 Maoza

ctr
[- ca.14 - πρεσβ]ε̣υ̣τ̣ῇ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἀντιστρατήγῳ ἀξίωμα
[παρὰ Βαβαθας Σίμων]ος   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ Μ̣[α]ωζη. vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ο  ̣σ̣εμ̣μ̣εν̣οι̣[  ̣  ̣]ε̣νο̣ι̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]το  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἔδω̣[κ]ε̣ν
5[ -ca.?- ]ν  ̣[  ̣]π̣  ̣  ̣  ̣παρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]νος
[ -ca.?- ]εν  ̣οια  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣φ[  ̣  ̣  ̣]  ̣εν̣ου
[ -ca.?- ] τὸ ὄνο̣μα α̣ὐ̣τ̣οῦ κα[τ]ὰ̣ Σίμ[ω]ν̣ο̣[ς]
[ -ca.?- ]ι̣ν Ἰώ[σ]η̣πος ἀ̣δε̣λφὸς αὐτοῦ ἐξ ἰδία̣ς̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐ̣κ τ̣ῶν ὑ[πα]ρ̣χόν̣των τ̣[ῶ]ν̣
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο  ̣ αὐτ̣[ὸ]ν   ̣[  ̣]  ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κέν̣α̣ι ς  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ [ὀρ]φ̣αν̣ο̣ῦ̣ ὄν̣[ο]μ̣α
[ -ca.?- ἀδε]λ̣φῷ αὐτοῦ ἐν ἀ̣ν̣α̣λώματι ἀργ[υρίο]υ̣
[ -ca.?- ] καὶ διὰ μέρο[υς] τ[οῦ ὀρφ]ανοῦ ε  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν
[ -ca.?- ] χειρογράφων α̣ν̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ων  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣χ̣ε̣ι̣[ -ca.?- μέ]ρ̣ο̣υ̣ς τ̣οῦ ὀρφανοῦ ἥ̣μι[σ]υ̣ ἐκ τ̣[ῶ]ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μητο[ -ca.?- ]ά̣φ̣[ει]ν̣ μοι τὴ̣ν̣ [  ̣  ̣] ἀ̣[πο]χ̣ὴ̣ν̣
τ̣[ῶν] ἐ̣μπορι̣[κ]ῶ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣μεν̣ι. τιν[α ὀ]νομάσαι̣ τὰς διʼ οἴ-
κ̣[ου] ὀ̣φειλ̣[ὰς] ἐ̣ξορθ̣ώ[σασθ]α̣ι καὶ̣ τοῦτο τ̣ὸ̣ ἀργύρ̣ιον ἐν ἱ̣[κ]α̣νῷ
ἀξιοχρέῳ ἔχοντα, οὐδέ̣ποτε τροφῖα Ἰη[σ]ούου ἔδωκεν, καὶ οἱ
20πρὸ̣ μ̣η̣νῶν τεσ̣σ̣[άρ]ων̣ κ̣[α]ὶ̣ πλείω κ̣αταστ̣αθ̣έ̣ντες ἐπίτροποι
[ὑπ]ὸ βουλῆς τῶ̣[ν] Πετρ̣α̣[ί]ων Αβδοοβδα<ς> Ελλουθα καὶ Ἰω̣ά̣νης
[Ἐγλ]α̣ οὐ̣δ[ὲ] α[ὐτοὶ τρ]ο̣φ̣ῖα το̣[ῦ ὀρ]φ̣ανοῦ ἔδωκα[ν] ε̣ἰ μὴ μ̣[όν]ον
δ̣η̣ν̣άρια δυ̣ω̣(*) [κατὰ μ]ῆ̣ν̣α, κα[ὶ δι]ὰ τ̣ὸ μ[ὴ] ἀρκε̣ῖ[ν] τ̣αῦ[τα εἰ]ς
τρ[ο]φ̣ὴ̣ν κατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ε[  ̣  ̣]  ̣  ̣ π̣αρ[ὰ] τ̣ῶ̣[ν   ̣  ̣]  ̣ιο[  ̣  ̣]ω
25κι̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣νο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣οα[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐπ̣ιτ̣αξ  ̣[  ̣ πρὸ]ς̣ τὴν δύ-
ν̣α̣μ̣ι̣ν̣ τ̣ῶν [ὑπαρ]χ̣[ό]ν̣[τω]ν̣ [αὐτο]ῦ̣ τ̣ρο̣φ̣η[- ca.9 -] ἀ̣ξ̣ι̣ο̣ῦ-
σι̣ [τῷ] ὀ̣ρ̣φ̣α̣[νῷ] αιτ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] σ̣ο̣ι̣ ὥστ̣[ε -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ ἀργυ[ριο -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ε[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν[  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣]τ  ̣ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
30[  ̣  ̣]ρ̣ι̣ο̣ν̣ π[ -ca.?- ]
(hand 2) διευτύχει κύριε̣.
Fr??
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ουω  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ρω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ιου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]πρ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σεν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ ctr.23. l. δύο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.