Papyri.info

sign in

p.babatha.15 = HGV P.Yadin 1 15 = Trismegistos 23494 = sb.10.10288,1



DDbDP transcription: p.babatha.15 [xml]

AD125 Maoza
[Reprinted from: sb.10.10288,1] SB10,10288,1

r,int
[ἔτους ἐν]άτου Αὐτοκράτορο[ς] Τ̣ραιαν̣οῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ, ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Οὐαλερίου Ἀ̣σιατικοῦ τὸ β καὶ Τιτίου Ἀκυλείνου πρὸ τεσσ̣[ά-]
[ρων εἰ]δ̣ῶν Ὀκ̣τ̣ω̣β̣ρίων, κ̣ατ̣ὰ̣ δὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπαρχείας Ἀραβίας ἔτους εἰκοστοῦ μηνὸς Ὑπερβερεταίου λεγομένου Θεσρεὶ τετάρτῃ καὶ ε̣ἰ̣κὰς(*),
[ἐν Μα]ωζᾳ πε̣ρὶ̣ Ζοαραν, ἐπὶ τῶν ἐπιβε̣βλ̣η̣μένων μαρτύρων ἐμαρτυροποιήσατο Βαβαθα Σίμωνος τοῦ Μαναή̣μου κατὰ Ἰωάνου̣ Ἰ̣ωσή-
[που το]ῦ̣ Ἐ̣γ̣λ̣α̣ [κ]αὶ Αβδοοβδ̣α̣ Ἐλλο̣υ̣θα ἐ̣π̣ιτρόπων Ἰησοῦ Ἰησοῦτος υἱοῦ αὐτῆς ὀρφανοῦ, κατασταθέντων τῷ αὐτῷ ὀρφανῷ ἐ̣π̣ιτρό-
5πων ὑ̣[πὸ] β̣ο̣υ̣λ̣ῆς τῶν Πετ̣ρ̣α̣ί̣ων̣, π̣[α]ρ̣ό̣ν̣των τῶν αὐτῶν ἐπιτρόπων, λέγουσα· διὰ τ̣ὸ̣ ὑμᾶς μὴ δεδωκέ̣ναι τῷ υἱῷ μο[υ ὀρφανῷ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ρ̣ο̣φῖ̣α(*) πρὸς τ̣ὴ̣ν̣ δ̣[ύ]ν̣αμ̣ιν̣ \τ̣[όκ]ου/, ἀ̣ρ̣γ̣[υ]ρ̣ίου αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ καὶ μάλιστα πρὸς ὁμειλίαν(*) ἣν̣ ε̣ἰκου̣[σα]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐ]τ̣ῷ̣ [κ]αὶ μὴ χ̣[ορ]η̣[γ]εῖν αὐτῷ τόκον τοῦ ἀργυρίου εἰ μὴ τροπαιεϊκὸν(*) ἕνα εἰς ἑκατὸν δηνάρια, ἔχουσα ὑπάρχοντα ἀξιό-
[χρεα τούτ]ου τοῦ ἀρ[γυρίο]υ οὗ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ, διὸ προεμαρτυροποίησα ἵνα εἰ δοκεῖ ὑμεῖν(*) δοῦναί μοι τ̣ὸ ἀργύριον
[διʼ ἀσφαλείας περὶ ὑποθήκης τῶ]ν̣ ὑπαρχόντων μου χορηγοῦσα τόκον τοῦ ἀργυρίου ὡς ἑκα̣τὸν δ̣ην[α]ρ̣ί̣ω[ν δηνάριον ἓν]
10[ἥμισυ , ὅθεν λαμπρῶς διασω]θ̣ῇ μου ὁ υἱὸς εὐχ[αρι]σ̣τουν̣τα(*) μακαριωτάτοις καιροῖς ἡγ̣[ε]μ̣ων[ί]ας̣ Ἰ̣[ουλίο]υ̣ [Ἰουλιανοῦ ἡγε-]
[μόνος, ἐπὶ οὗ περὶ τῆς ἀπειθαρ]χ̣ε̣[ί]α̣ς(*) ἀποδόσεως τῶν τροφίων(*) παρήν̣[γ]ε̣ι̣λ̣έ̣ γ̣ε̣ ἡ̣ Βαβαθα Ἰ̣ω̣ά̣ν̣ῃ̣ [τ]ῷ̣ π̣ρ̣ο̣γ̣[εγ]ρ̣[αμμένῳ,]
[ἑνὶ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ὀρφαν]οῦ. ⟦και⟧ \ε̣ἰ̣ δὲ μή, ἔσται/ τοῦτο τὸ μαρτυροποίημα ⟦ἐγένετο⟧ εἰς δικαίωμα κέρδους ἀργυρίου τοῦ ὀρφα-
[νοῦ -ca.?- ] vac. ?
r,ext
ἔτου[ς ἐνάτου Αὐτοκράτορος] Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σε̣βαστο̣ῦ̣, ἐπὶ ὑπάτ[ω]ν̣ [Μάρκου Οὐαλερίου]
[Ἀσιατικοῦ τὸ β καὶ Τιτίου Ἀκυλεί]νου πρὸ τ̣[εσσάρων] ε̣ἰ̣δῶν [Ὀκ]τ[ωβρίων, κατὰ δὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπαρχείας]
[Ἀραβίας ἔτους εἰκοστοῦ μηνὸς Ὑ]π̣ε̣ρ̣[βε]ρ̣[εταίου λεγομένου Θεσρε]ὶ̣ [τ]ε̣[τά]ρ̣[τῃ καὶ εἰκάδι, ἐν Μαωζᾳ περὶ]
[Ζοαραν, ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλη]μ̣ένων μαρτύρων ἐμαρτυ̣ρ̣ο̣ποιήσατο̣ Βαβαθα Σίμωνος τοῦ Μανα-
20[ήμου κατὰ Ἰωάνου Ἰωσή]που τοῦ Ἐγλα καὶ Ἀβδο̣οβδα Ἐλλουθα ἐπιτρόπων Ἰησοῦ Ἰησοῦτος
[υἱοῦ αὐτῆς ὀρφανοῦ κατασ]ταθέντων τῷ αὐτῷ ὀρφανῷ ὑπὸ̣ β̣ο̣υλῆ̣ς̣ τ̣ῶν̣ Π̣ετ̣ραίων̣, παρόντω[ν]
[τῶν αὐτῶν ἐπιτρόπων,] λέγουσα· διὰ τὸ ὑ̣μ̣ᾶς μὴ δεδω̣κ̣έναι τῷ υἱῷ [μου ὀρ]φ̣α̣ν̣ῷ̣ δ  ̣[  ̣]ε-
[  ̣  ̣ τροφεῖα πρὸς τὴν δύν]αμ̣ιν̣ τόκου [ἀ]ρ̣γ̣υρ̣ί̣ο̣υ̣ [αὐ]τοῦ [κ]α̣ὶ [τῶν] λ̣ο̣ι̣πῶ[ν] ὑ̣[παρχόντων αὐτοῦ]
[κ]α̣[ὶ μ]ά̣λ̣[ιστα πρὸς ὁμιλία]ν̣ ἣ̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [  ̣ καὶ μὴ χορηγεῖν αὐτῷ τόκον]
25τ̣ο̣[ῦ] ἀρ[γυρ]ί̣ου ε̣[ἰ μὴ τροπαι]εϊκὸν̣(*) ἕ̣ν̣α̣ ε̣ἰ̣ς̣ ἑ̣κ̣α̣τ̣ὸν̣ δ̣η̣ν̣ά̣ρ̣ι̣α̣, ἔ̣[χουσ]α̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣[οντα] ἀ̣ξ̣ι̣[όχρεα]
τ̣ο̣[ύτ]ο̣υ̣ [τοῦ ἀργυρίου] ο̣ὗ̣ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ, διὸ προεμαρτυροποίησα ἵ(*)να εἰ δοκεῖ
ὑ̣μ̣ε̣ῖν(*) δ̣ο̣ῦ̣ναί μ̣[οι τὸ] ἀ̣ργύριον διʼ ἀσφαλίας(*) \  ̣  ̣  ̣  ̣/ περὶ ὑποθήκης τῶν ὑπαρχόντων μου, χορη-
[γ]οῦσα τ̣ό̣κον τ̣ο̣ῦ [ἀργυρίο]υ̣ ὡ̣ς ἑκατὸν δηνα̣ρ̣ίων δηνάριν ἓ̣ν ἥμισυ , ὅθεν λαμπρῶς διασω-
θ̣[ῇ μου] ὁ̣ υἱὸς εὐχ̣α̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ῶν τοῖς μακ̣αριωτάτοις καιροῖς ἡγεμωνε[ίας](*) Ἰουλ̣[ί]ο̣υ̣ Ἰ̣ουλιανοῦ
30ἡγεμώνος(*), ἐπὶ οὗ περὶ τῆς ἀπειθαρ̣χείας(*) ἀποδόσεως τῶν τροφίων(*) παρήνγειλα ἐγὼ Βα-
βαθα Ἰωάνῃ τῷ προγεγραμμέν̣ῳ̣ ἑνεὶ(*) τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ὀρφανοῦ. ε̣ἰ δὲ μή, ἔσται
τοῦτ̣ο̣ [τὸ μαρτυρο]π̣ο̣ίημα εἰς δικαίωμα κέρδους ἀργυρίου τοῦ ὀρφανοῦ εἰ διδόντες
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐμαρ]τυροποιήσατο ἡ Βαβαθα ὡς προγέγραπται διὰ ἐπιτρόπου αὐτῆς τοῦδε
τοῦ πράγματ[ος Ἰούδου Χ]θουσίωνος ὃς παρὼν ὑπέγραψεν. (hand 2) Βαβαθας Σίμωνος ἐμαρτυροποιησάμη<ν>
35κα̣τ̣ὰ Ἰωάνου Ἐγλα Ἀ<βδ>αοβδα Ἐλλουθα ἐπιτρώπων(*) Ἠσους(*) υ<ἱ>ο<ῦ> μου ὀρφανοῦ διʼ ἐπιτρόπου μου Ἰούδα
Χαθουσ̣ίωνος ἀκο̣λ̣[ο]ύθω̣ς τε͂ς(*) προγεγραμμένες(*) ἐρέσασιν(*). Ἐλεάζαρος Ἐλεαζάρ̣ου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς
ἐρωτηθ̣εὶς διὰ τὸ αὐτ̣ης(*) μὴ ε<ἰ>δένα<ι> γράμματα. vac. ?
(hand 1) καὶ ἐπεβάλοντο μάρτυρες ἑπτά .
Aramaic 1 line
37Nabatean 1 line
38Aramaic 1 line
38ὁ δὲ γράψας τοῦτο Θεενας Σίμωνος λιβλάριος(*)
v
[  ̣  ̣]
Nabatean 1 line
41Θαδ̣ᾶ̣ις Θαδαίου μάρτ̣(υς)
Nabatean 3 lines

Apparatus


^ r,int.2. l. εἰκάδι
^ r,int.6. l. τροφεῖα
^ r,int.6. l. ὁμιλίαν
^ r,int.7. l. τροπαϊκὸν
^ r,int.8. l. ὑμῖν
^ r,int.10. l. εὐχαριστῶν
^ r,int.11. l. [ἀπειθαρ]χίας
^ r,int.11. l. τροφείων
^ r,ext.25. l. [τροπα]ϊκὸν
^ r,ext.26. ϊνα papyrus
^ r,ext.27. l. ὑμῖν
^ r,ext.27. l. ἀσφαλείας
^ r,ext.29. l. ἡγεμονίας
^ r,ext.30. l. ἡγεμόνος
^ r,ext.30. l. ἀπειθαρχίας
^ r,ext.30. l. τροφείων
^ r,ext.31. l. ἑνὶ
^ r,ext.35. l. ἐπιτρόπων
^ r,ext.35. l. Ἰησοῦ
^ r,ext.36. l. ταῖς
^ r,ext.36. l. προγεγραμμέναις
^ r,ext.36. l. αἰρέσεσιν
^ r,ext.37. l. αὐτὴν
^ r,ext.38. l. λιβράριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.