Papyri.info

sign in

p.babatha.18 = HGV P.Yadin 1 18 = Trismegistos 23498DDbDP transcription: p.babatha.18 [xml]

AD128 Maoza

r,int
[ἐπὶ ὑπάτων Πουβλίου Μετειλίου Νέπωτος τὸ β καὶ Μάρκου Ἀννίου Λίβωνος νώναις Ἀπρι-]
[λίαις, ἀριθμῷ δὲ τῆς νέας ἐπαρχείας Ἀραβίας ἔτους τρίτου εἰκοστοῦ μηνὸς Ξανδί-]
κ̣οῦ πεντ̣ε̣[καιδεκάτῃ, ἐν Μαωζᾳ περὶ Ζοαραν, ἐξέδοτο Ἰούδας Ἐ]λ̣ε̣α̣[ζ]ά̣ρ̣ο̣υ̣ το̣[ῦ καὶ]
Χθουσίωνος Σ̣[ελα]μ̣ψ̣ι̣ώ̣ν̣η̣ν̣ [τὴν ἰδίαν θυγατέρα α]ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ παρθένον Ἰούδα̣[τι υἱῷ]
5Ἀ̣ν̣α̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Σ̣ω̣μαλα καλ̣ο̣υμέ̣ν̣ῳ̣ [Κίμβερι, ἀμφότεροι ἀπὸ κώμης Ἐνγαδῶν τ]ῆ̣ς̣ Ἰ̣ο̣υ̣δαί-
[ας ἐ]ν̣θ̣ά̣δ̣ε̣ κ̣α̣τ̣α̣μ̣έ̣ν̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς̣, ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ Σ̣ε̣λ̣α̣μ̣ψ̣ι̣ώ̣νη<ν> Ἰούδατι̣ Κ̣ί̣μ̣β̣ε̣ρ̣ι̣ γ̣υ̣ν̣α̣ῖ̣κ̣α̣
γ̣α̣μετὴν πρὸ̣ς γάμου κοινων̣[ία]ν κατὰ τοὺς ν̣όμους, προσφερομένην αὐτῷ
εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν γ̣υ̣ναικίαν(*) ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ ἱματισ-
μῷ διατετειμημένην(*) ἐ̣ν̣ ἀ̣λλή[λ]οις, ὡς λ̣έγουσιν οἱ ἀμφότεροι, ἀξιοχρέαν
10εἶναι ἀργυρίου δηναρίων διακοσίων , ἣν τειμογραφίαν(*) ὡμολόγησεν ὁ γήμας
Ἰούδας Κίμβερ ἀπειληφέναι παρὰ τῆς αὐτῆς Σελαμψιοῦς γυναικὸς αὐ-
τοῦ διὰ χειρὸς παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφείλειν αὐ-
τὸν τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα δηναρίων ἄλλων
τριακοσίων ἃ ὡμολόγησεν δοῦναι αὐτῇ πρὸς τ̣ὰ̣ τῆς προγεγραμμέ-
15νης προσφορᾶς αὐτῆς πάντα εἰς λόγον προιοκὸς(*) αὐτῆς ἀκολούθως αἱρέσει
τροφῆς καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόντων τέκνων \ἑλληνικῷ νόμῳ/ ἐπὶ τῆς
τοῦ αὐτοῦ Ἰούδα Κίμβ[ε]ρ̣ο[ς] π̣ίστε̣ως καὶ κ̣ινδύνου καὶ πάντων ὑπαρχόν-
των ὧν τε ἔχει ἐν τῇ̣ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ [πα]τ̣ρ̣ί̣δ̣ι αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ καὶ ὧδε καὶ ὧν ἐπικτήσηται
πάντῃ πά̣[ν]τ̣ων κυρίω[ς, τ]ρ̣ό̣π̣ῳ̣ ᾧ̣ ἂν α[ἱ]ρ̣ῆ̣τ̣α̣ι ἡ Σελαμψ̣ι̣ών<η> γυνὴ αὐτοῦ ἢ ὃς
20διʼ αὐτῆ̣ς̣(*) ἢ̣ [ὑ]π̣[ὲ]ρ αὐτῆς(*) πρ̣[ά]σ̣σων αἱρῆται τ̣ὴ̣ν̣ ε̣ἴ̣[σ]π̣ρ̣[αξιν] ποιεῖσθαι.
ἀλλ̣άξ̣[ει] δ̣[ὲ Ἰο]ύδας ὁ κ̣αλούμ̣ε̣ν̣ος Κίμβε̣[ρ τῇ γυνα]ι̣[κὶ] α̣ὐ̣τοῦ Σελαμψιώνῃ τὴ[ν]
σ̣υνγ̣ρ̣α̣[φ]η(*) [τ]αύτην ἐν ἀ̣[ργύρ]ῳ̣ ἠσφαλισμένῳ ὡς καθήκει ὁπόταν αὐτὸν ἀπα̣ι̣-
τήσει(*) ταῖς ἑαυτοῦ δαπ̣[άναις] κατὰ μη̣δ̣ὲ̣ν [ἀ]ντιλέγων. εἰ δὲ μή γε, ἐκτίσει αὐ-
τῇ τὰ προγεγραμμέν̣[α δηνάρ]ι̣α̣ πάν̣τ̣α̣ δ̣ι̣πλοῦν, καὶ τῆς πράξεως γεινο̣-
25μένης αὐτῇ ἀπό τε Ἰο̣[ύδου Κίμ]β̣ε̣[ρος] ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν(*) ὑπαρχόντω̣[ν]
αὐ̣τοῦ κυρίω̣[ς], τρόπῳ [ᾧ ἂν] α̣ἱ̣[ρ]ῆ̣τ̣α̣ι ἢ ὃ̣ς̣ [δ]ι̣ʼ [α]ὐτῆς ἢ ὑπ̣ὲρ αὐτῆς πράσσων
τὴν εἴσ[π]ρ̣α̣[ξι]ν ποιεῖσθα̣ι. πί̣[σ]τ̣ει ἐπηρωτήθη κα̣[ὶ ἀνθω]μ̣ο̣λ̣[ογ]ή̣θη ταῦτα
οὕτω̣[ς καλῶς] γ̣είνεσ̣θαι.
r,ext
ἐ[πὶ ὑ]π̣άτων Που̣[β]λ̣ε̣ί̣[ο]υ̣ Μετειλί̣[ου] Ν̣έ̣π̣ω̣νος(*) τὸ β καὶ Μάρκου
30Ἀν̣ν̣ί̣ου Λίβωνος [νώναις Ἀπριλίαις], ἀ[ρ]ιθμῷ δὲ τῆς νέας
ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣ε̣ί̣α̣ς Ἀραβί̣α̣ς̣ [ἔτους τρίτου εἰκοστοῦ] μ̣η̣[νὸς] Ξ̣α̣ν̣-
δι̣κοῦ π̣[ε]ν̣τεκα̣ι̣δεκ[ά]τῃ ἐν Μ̣α[ωζᾳ](*)[ περὶ Ζ]ο̣α̣[ραν], ἐ̣ξ̣[έδ]ο̣-
τ[ο Ἰούδα]ς̣ Ἐ̣λ̣ε̣αζάρου τοῦ καὶ [Χθουσί]ω̣ν[ος Σ]ελαμψ̣[ι-]
ών̣η̣ν̣ τὴ̣ν ἰδίαν θυγατέραν(*) αὐτο̣ῦ παρθ̣έ̣ν̣ο̣ν Ἰού̣-
35δατι ἐπικαλουμένῳ Κίμβερι υἱῷ Ἀνανίου τοῦ Σ̣ω̣μα̣-
λα, ἀμφότεροι ἀπὸ̣ κ̣ώ̣μ̣ης Αἰνγαδῶν(*) τῆς Ἰου̣δαία[ς]
ἐνθάδε καταμένοντ̣[ες], ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ τ̣ὴν Σ̣ε̣λ̣αμψιών[ην]
Ἰούδατι Κίμβερι γυνα̣ῖκαν(*) γαμετὴν π̣ρ̣ὸς γάμου κ̣[οι-]
νωνίαν κατὰ τοὺς νόμους, προσ̣φερομένην αὐτ̣[ῷ]
40εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν γυναικίαν(*) ἐν ἀργύρῳ κα[ὶ]
χρυσῷ καὶ ἱματισμῷ διατετειμένην(*) ἐν ἀλλήλοις, ὡς
λέγουσιν οἱ ἀμφότεροι, ἀξιοχρέαν εἶναι ἀργυρίου δη̣[ναρίων]
διακοσίων , ἣν τειμο̣γ̣[ρ]α̣φίαν(*) ὡμολόγησεν ὁ γήμ̣[ας Ἰού-]
δας ὁ καλούμενος Κίμβε̣ρ̣ ἀπειληφέναι παρʼ(*) αὐτῆ̣[ς διὰ] χ̣[ει-]
45ρὸς παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφε̣ί̣λ̣[ειν]
αὐτὸν τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα δη̣[να-]
ρίων ἄλλων τριακοσίων ἃ ὡμολόγησεν δοῦναι αὐ̣[τῇ]
πρὸς τὰ {τα} τῆς προγεγραμμένης προσφορᾶς [α]ὐ̣τ[ῆς]
πάντα εἰς λόγον προιοκὸς(*) αὐτῆς ἀ[κολούθως αἱρέσει τρο-]
50φῆς καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόν̣[των τέ-]
κνων ἑλληνικῷ νόμῳ ἐπὶ τῆς τοῦ αὐτοῦ Ἰού̣[δα Κίμ-]
βερος πίστε̣ως καὶ κινδύνου καὶ πάντων ὑπα̣ρ̣[χόν-]
των ὧν τε ἔχει ἐν(*) τῇ αὐτῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐνθ[ά-]
δε καὶ ὧν ἂν ἐπικτήσηται πάντῃ πάντων κυρίως̣, [τρό-]
55πῳ ᾧ ἂν αἱρῆται ἡ Σελαμψιώνη γυνὴ αὐτοῦ ἢ ὃς δ̣[ιʼ αὐτῆς]
ἢ ὑπὲρ αὐτῆς πρ̣ά̣σσων αἱρῆται τὴν εἴσπραξιν π̣[οιεῖσθαι.]
ἀλλάξει δὲ Ἰούδας ὁ καλούμενος Κίμβε̣ρ̣ [τῇ γυ]ν̣αι̣[κὶ αὐτοῦ]
Σελαμψιώνῃ τὴν συνγραφὴν ταύτην ἐν ἀργ̣[ύρῳ ἠσ-]
φαλισμένῳ̣ ὡς καθ̣ήκει ὁ̣πό̣ταν αὐτὸν ἀπαιτήσ̣[ῃ]
60ταῖς ἑαυτοῦ δαπάναις κατὰ μηδὲν ἀντιλέγων. εἰ δ̣[ὲ]
μή γε, ἐκτίσει αὐτῇ τὰ προγεγραμμένα δηνάρια [πάν-]
τα διπλοῦν, καὶ τῆς πράξεως γεινομένης(*) αὐτ[ῇ ἀπό]
τε Ἰούδ[ο]υ Κίμβερος ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν ὑπ̣[αρχόν-]
των αὐτοῦ κυρίως, τρόπῳ ᾧ ἂν αἱρῆτα̣[ι Σε]λ̣αμψ[ιώνη ἢ ὃς]
65διʼ αὐτῆς̣ ἢ ὑπὲρ αὐτῆς πράσσων τὴν ε̣ἴ̣σ̣π̣ρ[αξιν ποι-]
εῖσθαι. π̣ίσ̣τ̣[ε]ι̣ [ἐπη]ρωτήθη καὶ ἀνθ̣ω̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ήθ̣[η ταῦ-]
τα οὕτως καλῶς γείνεσθαι.
Aramaic 5 lines
73Θεενας Σίμωνος λιβλάριος(*) ἔγραψα.
v
Aramaic 2 lines
76  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τιτος χε̣ιρ
Aramaic 4 lines

Apparatus


^ r,int.8. l. γ̣υ̣ναικείαν
^ r,int.9. l. διατετιμημένην
^ r,int.10. l. τιμογραφίαν
^ r,int.15. l. προικὸς
^ r,int.20. corr. ex αυτου
^ r,int.22. l. συγγραφὴν
^ r,int.22-23. l. ἀπαι|τήσῃ
^ r,int.25. BL 9.376 : prev. ed.
^ r,ext.29. l. Νέπωτος
^ r,ext.32. Μ̣α[ωζᾳ]μ̣α[ωζα] corr. ex αα[ωζα]
^ r,ext.34. l. θυγατέρα
^ r,ext.36. l. Ἐνγαδῶν
^ r,ext.38. l. γυναῖκα
^ r,ext.40. l. γυναικείαν
^ r,ext.41. l. διατετιμημένην
^ r,ext.43. l. τιμογραφίαν
^ r,ext.44. corr. ex ααρ
^ r,ext.49. l. προικὸς
^ r,ext.53. corr. ex τν
^ r,ext.62. corr. ex σεινομενης
^ r,ext.73. l. λιβράριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.