Papyri.info

sign in

p.babatha.30tpl = HGV P.Yadin 1 30 = Trismegistos 23510DDbDP transcription: p.babatha.30tpl [xml]

cAD125 Maoza?
[Reprinted from: .] tpl=PBabatha28‡7`29

μ̣ε̣[ταξὺ τοῦ δ]ε̣[ῖνος]
τοῦ δ̣[εῖνος ἐ]ν̣[κ]α̣λ̣[ο-]
ῦν̣[τος καὶ τ]οῦ δ̣ε̣[ῖνο]ς̣
τοῦ δ̣εῖ̣[νος] ἐνκ̣α̣λ̣-
5ουμέ̣ν̣[ου] μ̣έχ̣ρ̣ι̣ δ-
ηναρίω̣[ν Βφ] ⁦ vac. ? ⁩
ξεν̣[ο]κρίτε(*) [ἔστω]σαν.
ἐπὶ(*) ὁ δεῖνα̣ [τοῦ] δεῖ-
νος [ὀ]ρφα̣[νοῦ ἐ]π̣ι̣τ-
10ροπ[ὴν] ἐ̣[χείρι]σ̣ε̣ν̣,
π̣ε̣ρ̣[ὶ οὗ πράγματος]
[ἄγεται, ὅταν διὰ]
τ̣ο[ῦτο τὸ πρᾶγμα]
τὸν δ[εῖνα τῷ δεῖνι]
15δ̣οῦ[ν]α̣ι̣ [ποιῆσαι δέῃ]
ἐκ̣ <κ>αλ̣ῆ̣ς̣ [πίστε-]
ως, τ̣[ούτου οἱ ξενο-]
κ̣ρ̣ί̣τ̣[αι τὸν δεῖνα τῷ]
δ̣[εῖνι μέχρι δην(αρίων)]
20Β̣[φ κατακρινάτω-]
[σαν, ἐὰν δὲ μὴ φαίνη-]
[ται, ἀπολυσάτωσαν.]
ἐ[γράφη διὰ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 7. l. ξενοκρίται, corr. ex ξεν̣[ο]ρριτε
^ 8. l. ἐπεὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.