Papyri.info

sign in

p.hever.65 = HGV P.Hever 65 = Trismegistos 23517 = p.babatha.37DDbDP transcription: p.hever.65 [xml]

AD 131 Maoza
[Reprinted from: p.babatha.37] P.Babatha 37

fragment a+b
(Inner text) ἐπὶ ὑπάτ̣[ων] Σ̣ε̣ρ̣γ̣ί̣ο̣υ̣ Ὀκταουίου Λαίνα Ποντι[ανοῦ καὶ Μάρκου Ἀντων]ί̣ου Ῥουφείνου πρὸ ἑπτὰ εἰ̣δ̣[ῶν Αὐγούστων, κατὰ δὲ]
τὸν τῆς [νέ]ας ἐ̣παρ̣χ̣είας Ἀραβίας ἀριθμ̣ὸν ἔτο[υς ἕκτου καὶ εἰκοστοῦ μην]ὸς Λῴ[ο]υ̣ ἐ̣ν̣ν̣ε̣ακαιδεκ̣ά̣[τῃ ἐν Μαωζα τῆς Ζο-]
αρηνῆ̣ς .[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Πέτραν μητρόπολιν τῆ̣[ς Ἀραβίας,   ̣  ̣  ̣  ̣ ὡμολογήσ]α̣το Ιησους Μαναημου τ[ῶν ἀπὸ κώμης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Σοφφαθε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ πόλιν Λιουιάδος τῆς Π̣[εραίας - ca.9 - π̣ρ̣ὸ̣ς̣ Σαλ]ωμην κ̣αλο̣υ̣μένην Κ̣[ομαϊσην Ληουειου τὴν]
5γυ̣ν̣αῖκα, Μ̣[α]ωζηνὴν ὥστε αὐτο̣ὺς̣ {ὥ̣σ̣τ̣ε̣ α̣[ὐτοὺς]} [- ca.17 -].ετ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συμβιως̣  ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]
αὐ̣τῆ\ς/ ὡ̣[ς κ]αὶ πρὸ τούτου τοῦ χρόνου   ̣  ̣[ καὶ ὀφείλειν̣ (?)- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῇ αὐτῇ Κομα̣ι̣σ̣[ῃ τὴ]ν̣ προῗ{ο}κα
αὐτῆς ἀ[ρ]γ̣υ̣ρίου δηνάρια ἐνανήκο̣ν̣τα ἕξ, [ἃ ὡμολογήσατο ὁ γήμας] \[ὁ αὐ]τὸς Ιησους̣/ [ἀπ]ε̣σχηκ̣[έν]αι παρ̣ʼ α̣ὐτῆς τῇ̣ [οὔ]σῃ ἡμέρᾳ
τειμογ̣[ρ]αφίαν(*)κοσμίας γυναικίας ἐν ἀ̣[ργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ ἱμα]τισμῷ καὶ ἑταίροις(*) γυ[ναι]κίοις ἀ̣ξι-
[οχρέαν]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ ἀργυρίου, σὺν αἱρέσει τρ̣οφῆ̣ς̣ [καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς] τ̣ε καὶ τῶν μελ̣λόντ̣ω̣[ν τέκ]ν̣ω̣ν̣ ν̣ό̣μ̣[ῳ]
10[ἑλληνικ]ῷ καὶ ἑλλ̣[η]ν̣ι̣κ̣ῷ τρόπῳ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ῆ̣ς̣ τ̣[οῦ αὐτοῦ Ιησουου πίστεω]ς καὶ κινδύ̣ν̣ου πά̣ν̣[των ὑπα]ρ̣χόντων̣ αὐτοῦ
α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ὧ̣ν̣ τ̣ε ἔχει ἐν̣ τ̣ῆ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ π̣ατρίδι Σ̣οφφ[αθε  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ὧν ἂν] ἐπικτήσηται   ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
Σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ] τοῦ αὐτ̣ο̣[ῦ Ι]η̣σ̣ουου καὶ ἐκ τ̣[ῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ πάντ]η̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς τρόπ̣ῳ ὧ̣
ἂν̣ αἱ̣ρ̣ῆτ̣α̣ι̣ ἡ αὐτὴ Κομαϊ[ση] ἢ̣ ὃ̣ς̣ [δἰ αὐ]τῆς ἢ̣ [ὑπὲρ αὐτῆς πράσσων τὴν εἴσπραξιν ποιεῖσθαι, περὶ τοῦ]
ο̣ὕ̣τω̣ς̣ [κ]α̣λ̣ῶς γείνεσθαι πίσ̣τεως ἐπηρω̣[τημένης καὶ ἀνθωμολογημένης· συμπαρόντος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15Μα[ναημο]υ̣ ἐπιτρόπου τῆ̣[ς αὐ]τ̣ῆς Κομαϊση̣ς̣. Ἐπ[ιγραφή̣ (?)⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ a+b.8. l. τιμογραφίαν
^ a+b.8. l. ἑτέροις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.