Papyri.info

sign in

p.babatha.5 = HGV P.Yadin 1 5 = Trismegistos 23488DDbDP transcription: p.babatha.5 [xml]

AD110 Maoza

1,FrA
[ -ca.?- ]ρμη̣[ -ca.?- ]ι̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ονα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τρι̣[σκαιδε-]
κάτῃ(*) Δα[ι]σίου ἐπὶ ὑπάτων Μάρκο[υ] Σα̣λουειδιη̣[νοῦ Ὀρφ]ίτου̣ [καὶ]
Κοίντου Πεδουκ̣αίου Πρισκείνου, τῆς δὲ κατ̣[αστ]ά̣σ̣ε̣ω̣[ς τῆς]
ἐπαρχείας(*) ἔτους πέμπτου ἐ[ν] Μαω[ζοις τ]ῶ̣ν περὶ Ζ[οα-]
5ρα, ὁμολ̣ογῶ ἐ̣γὼ Ἰώσηπο̣ς̣ τοῦ̣ Ἰωσήπ[ου ἐπι]κ̣αλουμ[ένου]
Ζαβούδο[υ] τῶν̣ ἀπὸ̣ Μαωζ̣ων [σο]ὶ Ἰη[σοῦ τ]ο̣ῦ̣ Ἰησ[οῦ τοῦ]
ἀδελφοῦ̣ μου α̣ὐ̣τόθεν ἔχ̣[ει]ν σε παρʼ ἐ̣μ̣[οὶ ἀργυρ]ίου μέ[λανας]
χείλια(*) καὶ [ἑ]κατὸν εἴκο̣σ̣ι παραθήκη[ν] π̣άν̣των ὑ̣[παρχόν-]
των καὶ ἀ[ρ]γυρίου καὶ χ[ει]ρογράφων ὀφ̣[ει]λήματος κα[ὶ δ]απ̣ά-
10ν̣η̣ς ἐργαστη̣ρίου κ̣α̣ὶ τειμῆς(*) [ὀ]λύνθων κα[ὶ] τειμῆ̣ς(*) οἴνου
κ̣α̣ὶ̣ τ̣ε̣ιμῆς(*) φοίν̣ικος καὶ τε[ι]μῆς(*) ἐλαίου̣ καὶ ἐκ παντὸς
τ̣ρόπ̣ο̣υ με̣ικροῦ(*) καὶ με̣γάλου ἐκ πάντω[ν] ὧν εὑρέθη π̣α̣-
τρεί(*) σ[ο]υ καί μοι μετα̣ξύ μου καὶ α[ὐ]τοῦ ἀ̣ργυρίου μέλανες̣
χείλ[ι]ον(*) ἓν καὶ ἑκ̣ατὸν ε̣ἴκοσι π̣ερισσ̣[ό]τερο̣ι ὑ̣πὲρ ἀργ̣υρίου μέ̣-
15λ̣ανας̣ ἑπτ̣ακοσίους καὶ δέκα οὓς εἴλ[η]φεν ἡ μήτη̣ρ σου ἀ̣ρ-
γ̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣ν γαμικὸ̣ν̣ α̣ὐτῆς [ὁ]ν(*) εἶ̣χ̣[ε]ν κατ̣[ὰ] Ἰ̣η̣σ̣ο̣ῦ πατ[ρ]ός σου.
καὶ τ[οῦ]τό σοι   ̣[  ̣  ̣]εμε[  ̣  ̣  ̣]κη ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]ληρον̣[ομ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οτι[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ὧν ἠγοράκ̣αμεν ἐ̣γ̣[ὼ] κα̣ὶ [ὁ πατήρ σου - ca.15 -]
κ̣α̣ὶ χωρὶς δ[ι]πλω̣μάτ̣ων δ[α]νίου(*) [τ]ριῶν ὅτι δυ̣ω̣(*) ἐ̣ξ̣ [αὐτῶν -ca.?- ]
[κα]τ̣ὰ̣ Θενν̣α̣τ[ο]ς Θαμμανο̣ς(*) καὶ τὸ ἀλλον(*) τρίτον κατὰ Να-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ελλ̣ου [  ̣  ̣  ̣]  ̣αιου̣ τοῦ Αζα ὅτι̣ ἐστὶν ἐν ἀργυ̣ρίῳ μελαίνας
5[ -4-5- ]  ̣κ̣α̣  ̣[  ̣  ̣δ]υω(*) [Θ]εννα Θαμμ̣άνου ἀργυρίου δ̣η̣νάρια Τύρια
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣  ̣α̣[  ̣  ̣]ε̣ξ̣  ̣[  ̣  ̣]ειν̣ ἐντ[  ̣  ̣]ιοι[  ̣] ἐ̣ννέα ἵνα δώσω σοι
[τὸ προγε]γ̣ρ̣α̣[μ]μ̣έν̣[ον] ἀ[ργ]ύ̣ρ̣ι̣ον [τοῦ] Αζ̣[α] μ̣ερίσ̣[ω] σοι τὰ̣ς αὐλὰ[ς]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]π̣  ̣[ -ca.?- ]μα[ -ca.?- ] τῷ [π]ρ̣ο[γ]εγρα̣-
[μμένῳ] ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣[ί]ῳ̣ [Ἰω]ά̣ν[ου] τ̣[οῦ Μα]χ̣υ̣θ̣[α ὡ]ς̣ αἱ δίκαι ε[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣[  ̣]ε̣ι̣ν̣[  ̣]πλ[ -ca.?- ]ο̣υ̣τ̣[ -ca.?- ]ω̣μη Ἰου-
[ -ca.?- ] ἀ̣ργ̣[ρύριο]ν [  ̣  ̣  ̣  ̣]ζρα̣[ -ca.?- ]ω  ̣[ -ca.?- ]ροπ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζ̣[ -ca.?- ]  ̣α̣[ -ca.?- ]  ̣ιη  ̣[ -ca.?- ]  ̣ση[ -ca.?- ]υ κ[α]ὶ
[ -ca.?- ]  ̣ες[ -ca.?- ]εα̣ε[ -ca.?- ]ο̣ι̣ς̣[ -ca.?- ]ταυ̣-
[ -ca.?- ]  ̣π[ -ca.?- ]  ̣ε[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]α̣ γυ-
15 vac. ?
2,FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εντ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣η  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀποδ[ώσω ἐ]ν τ[ῇ -ca.?- ]
5[τὴν] π̣ρογε̣γρ̣[αμμέν]η̣ν [παραθήκην -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ρνησο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸ γ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]η βεβα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νω[ -ca.?- ]
θ̣[η]κ̣ην ἐν χρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
μετη̣μων δ[ι]π̣οῦ̣[ν] τ̣ῶν [ -ca.?- ]
10καὶ Καίσαρι ὡ̣σ̣αύτ̣ω̣ς̣ κ[ -ca.?- ]
προγέγραπτ̣αι κα̣ὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
θα αὐθεντ̣[ί]ᾳ̣ καὶ ἐ̣νγύ[ῃ -ca.?- ]
μέναις πρὸς [τ]αῦτα
ἐπιγραφή·
15Ἰώσηπος Ἰωσήπου μ[  ̣]θ̣  ̣αγ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ κ]ώμη Ἰου̣δ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐτῆς χ̣ρ̣η̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος κα[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣ὶ̣ τῆ̣ς ἐν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,FrB
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αθα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ὀνίας Σ̣ίμω[νος](*) Θ  ̣  ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
μ[ά]ρ̣τυρε[ς· -ca.?- ]
5Ἰώσηπος Ἰω̣άνου̣
Ἐλεάζαρο[ς] Ἰ̣ούδου
Σίμων Μα̣νουν[  ̣]ί̣[ου]
Σί̣μ̣ω[ν   ̣  ̣]α̣μ̣α[ -ca.?- ]
Σίμ̣ων̣ Σ̣[ίμ]ω̣νο̣[ς]
10Ἰούδας Κορα̣ΐ(*)νου
[Θε]ννας [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
Fr??
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]υ̣η  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ̣[ ξ (?)]
[ -ca.?- ]η̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοπ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νς̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τ̣ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]


1[ -ca.?- ]παρ̣[ -ca.?- ](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]λ̣ει̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ρν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1,FrA.1-2. l. τρεισκαιδε|κάτῃ
^ 1,FrA.4. corr. ex οπαρχειας
^ 1,FrA.8. l. χίλια
^ 1,FrA.10. l. τιμῆς
^ 1,FrA.11. l. τιμῆς
^ 1,FrA.12. l. μικροῦ
^ 1,FrA.12-13. l. πα|τρί
^ 1,FrA.14. l. χίλιον
^ 1,FrA.16. l. ὃ
^ 1,FrB.2. l. δανείου
^ 1,FrB.2. l. δύο
^ 1,FrB.3. l. Θαμμάνου
^ 1,FrB.3. l. ἄλλο
^ 1,FrB.5. l. [δ]ύο
^ 2,FrB.3. BL 9.375 : Σ̣νίμω[νος] prev. ed.
^ 2,FrB.10. α̣ϊνου papyrus
^ Fr??.1. παρ̣[ -ca.?- ]corr. ex πρρ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.