Papyri.info

sign in

p.bad.4.72 = HGV VBP 4 72 = Trismegistos 19332DDbDP transcription: p.bad.4.72 [xml]

AD117-38 Hibeh

FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔ]χ̣οντι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γ̣ρα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α  ̣ [κ]ατὰ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μο]υ̣ ἀδελφὴ Ἀν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α -ca.?- ]
[ -ca.?- μετὰ τὸν θάν]ατ̣ον τοῦ πα[τρὸς -ca.?- ]
[ -ca.?- κληρο(?)]νομίαν ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κτήσε[ως] γ̣ενομένη̣[ν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἀ̣πογρ[α]φόμεθα. vac. ?
FrB,ctr
[τὴν ἐπι(?)]δοθ[ε(?)]ῖσάν̣ σ̣[οι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ησιν ὑ(*)πὸ Σαραπᾶτος
[τοῦ   ̣  ̣ κ]ατηγο̣ρήσαν̣[τος, ἧς ἑξῆ]ς̣ ἐστιν ἀντίγ̣ρ̣αφον.
[ὁμολογ]ῶ Μάρκον [Λογγείνιον Ο]ὐάλεντα ⟦πατ̣έ̣ρα μου⟧
[πατέρα μο]υ̣ γεγονέναι̣ [χρηματίσ]α̣ντα πρὸ τῆς σ̣τ̣ρατίας
15[Ψεναμοῦν]ιν Ἀσήμου. τ̣[οῦτο δʼ ἐ]δήλωσα ἐν τῇ̣ εἰς τὰς
[τότε ἀρχὰ]ς̣ ἀπογραφῇ, ὅ[τ]ε̣ κληρονο̣[μ]ί̣αν αὐ̣τοῦ ἀπε-
[γραψάμε]θ̣α ἔγωγε καὶ [ἡ πρ]ε̣σβυτέρα μου ἀδ[ε]λφὴ
[Ἀν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α· ταύτῃ δὲ τῇ̣ ἀ̣[πο]γ̣ραφῇ σύμφ̣ωνό̣ς ἐστιν
[καὶ ἡ] τ̣οῦ β (ἔτους) Ἁδριανοῦ κα[τʼ] οἰκίαν γενομένη· ἀπεγρα-
20[ψάμεθα] γὰρ ὡς Λογγείν̣ιο[ν αὐτό]ν. ὁ δὲ αὑτός ἐστιν τῶι
FrB,md
20ἐν δὲ ταῖς ἀ̣[πο]γραφαῖς ταῖς εἰς τὸν [ -ca.?- ]
γενομέν[αις -ca.?- ]
πλάνην   ̣[ -ca.?- ]
πα  ̣  ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
ἀνεμ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25μ̣ατου   ̣  ̣[ -ca.?- ]
φων δὲ τὰ [ -ca.?- γρα-]
φόντ̣ων̣   ̣[ -ca.?- ]
FrB,ctr
[τὸ πρὶ]ν̣ χρηματίσαντι Ψε̣ν̣αμούνι. ἔξεστι δὲ̣ κ̣αὶ τοὺς
[ἐν λεγεῶ]νι στρατευομένους̣ κληρονομεῖσθαι ὑπὸ τέ-
[κνων. οὐ] τότε γὰρ γείνονται Ῥωμαίων πολεῖται(*), ὅταν
[ἀπολυθ]ῶσι πληρώσαντες τὰ τῆς στρατείας· τῇ
25[δʼ ἑτέρᾳ] ἀ̣πογραφῇ μ[ο]υ̣ τ̣ῇ εἰς τ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ κτήσεις θ (ἔτους)
(γίνεται) νό(μισμα) α κ(εράτια) ιζ 𐅵, λοιπ(άδες) ἀπογρα-
[φῆς. τοῦτ]ο̣ μέντοι προσεθ[ή]καμεν τῆς(*) ἐπὶ τὸ θ (ἔτος)
[Ἁδρι]α̣νοῦ ἀλλὰ ἁπ̣λ̣ῶ̣ς̣ γ̣ε̣ν̣(ομένῃ) ἀπογραφης(*). τότε δʼ
[αὐτοὶ(?) ἀ]πογραψάμενο̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] γὰ̣ρ μόνῳ τῷ θ (ἔτει)
30[ -ca.?- ] ἐ̣στι πᾶσιν ἀπογρ̣ά̣φεσθαι. τετελεύτη-
[κε δʼ ὁ] π̣ατήρ μου μετὰ τὸ ι [(ἔτος)] Δο̣μιτιανοῦ Καί-
[σαρος τοῦ κ]υ̣ρ̣ίου [  ̣  ̣]υν  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐπ̣ε̣ὶ οἱ τῶν στρατι-
[ωτῶν -ca.?- ]  ̣ατοι  ̣ν ἀ[πογρά]φονται ι  ̣[  ̣]  ̣α̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣η τε  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ης ἐπιφ  ̣[  ̣  ̣]α
35[ -ca.?- ] πατ̣ρὸς   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] ἧ̣ς̣ ἀντίγρ̣αφον Ἑλλη-
[νικὸν] ὑ̣πέταξα καθη̣κ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣τον [  ̣]ε̣  ̣  ̣ αὐτ̣ο̣ῦ
[ -ca.?- ]  ̣αν καὶ [  ̣  ̣]φρ̣ον [  ̣  ̣]ον δ[  ̣  ̣  ̣]ε  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ς ἐμοῦ
[ -ca.?- ]ου  ̣[ -ca.?- ] καὶ [ -ca.?- ]ε μίαν σ̣υν  ̣  ̣ο
[ -ca.?- ]λ  ̣[ -ca.?- ]ηκαι   ̣  ̣[  ̣  ̣]η  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]π  ̣  ̣
40[ -ca.?- ] τὴν   ̣  ̣  ̣ιν τῆς ς  ̣  ̣[ -ca.?- ]μα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ωσε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ου̣  ̣  ̣η̣ρ̣ου[ -ca.?- ]ου
[ -ca.?- ] ἔχειν καὶ [ -ca.?- ]νδ[  ̣]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]η εὐσεβῶ[ς -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
45[ -ca.?- ]  ̣  ̣το[  ̣  ̣]κ[ -ca.?- ]  ̣σ[  ̣  ̣]ομ  ̣
[ -ca.?- ]γραφη̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ει[ -ca.?- ]α
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α προ[ -ca.?- ]

Apparatus


^ FrB,ctr.11. ϋπο papyrus
^ FrB,ctr.23. l. πολῖται
^ FrB,ctr.27. l. τῇ
^ FrB,ctr.28. l. ἀπογραφῇ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.