Papyri.info

sign in

p.bas.2.44 = HGV P.Bas. 2 44 = Trismegistos 827765DDbDP transcription: p.bas.2.44 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣κ  ̣  ̣[  ̣]
  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣λ̣λ̣  ̣
μην̣. κα̣ὶ̣ ν̣ῦν σοι
τὰ αὐτὰ ἐντέλλομαι
5κ̣αὶ τὸ ἐκ̣φόριον
μ̣ο̣ι̣ π̣α̣ροῦ ὁλό̣κλη-
(added at left: (δραχμ- ) π  ̣) ρ̣ον οὐ{κ} λημματί-
(added at left: (δραχμ- )   ̣) σ̣ας καὶ π̣ό̣λλα
ἄλλα. (hand 2?) σεσημ(είωμαι).
10Λουκρητίωι̣
(ἔτους) β̣// Χο(ιὰκ) κη̣̅
ἔπεμψα τ̣ὰ̣ κα̣μ̣ή̣λ̣(ια)
ὑπὸ οἶνον̣.
ἐὰν θέλῃ Ἥρ̣ων̣ ὁ μυλ(ωνικὸς)
15τὴν ὄνον ἣν ἔχ̣ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣
π[  ̣]πιρα  ̣  ̣ν καὶ τὴ̣ν μι-
κροτέ̣ρ̣αν πωλ̣άδα τὴ̣ν
ἄλ̣λη̣ν̣ ἣν (δραχμῶν) χ πώλησ̣ον̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.