Papyri.info

sign in

p.berl.cohen.15 = HGV P.Berl. Cohen 15 = Trismegistos 110057DDbDP transcription: p.berl.cohen.15 [xml]

r
[- ca.7 -]  ̣[- ca.12 -]π̣[- ca.4 -]  ̣ισ[- ca.4 -]  ̣εισ
τ̣[- ca.4 - π]λ[ε]ῖ[σ]τ[α χαί]ρ̣ε̣ι̣ν. π̣ρ̣ὸ μὲν πά̣ντων
τὸ προσκύνημα ὑ(*)[μῶν ποιῶ π]α̣ρ̣[ὰ τ]οῖ̣ς̣ [ἐ]ν̣θ̣άδε̣ θεοῖς.
πρώτῳ̣ μηνὶ ἀφη[με]ρ̣  ̣  ̣[- ca.3 -]  ̣ε̣ τῷ Δημητ̣ρ̣ι̣ακῷ ἑκκαι-
5δεκάτῃ
ἐξῆλθεν Κα  ̣[- ca.4 -]ενης σὺν τῷ ἀ̣δελφῷ ἀτου(*)
καθὼς τεθίκατε(*) τὰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣ρ̣τ̣  ̣  ̣ τοῦ̣ [- ca.3 -]  ̣λ̣ιου̣   ̣  ̣ώ̣ματος(*)
σπουδαίως αὐτὸ πεποή̣κα[μ]εν(*). ὁ δὲ γέρδι̣ς βεβρά-
δυνκε πρὶν ἐργάσ̣α̣το   ̣μ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣δ̣ιδ[  ̣  ̣ παρὰ τὸν βα-
φέα ἐστίν. ἐλέγαμεν ὅτι διδωσo  ̣εν(*) αὐτὸ Διωγένει(*)
10τοῦ ἀδελφοῦ Παοισνευτος ἐ̣ὰ̣ν̣ [- ca.8 -] με̣νε̣ν̣αν̣
πιστεν κατὰ τὴν̣ γ̣νώμη̣ν ἡ̣μ̣ῶν [λ]ή̣μψωμεν
αὐτὸ ἐπιμελέστ[ατα ]  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣λ̣[- ca.3 -]  ̣διδιν[  ̣] ἔ̣χω
τρία ψωμία καὶ φ  ̣[- ca.5 -]  ̣  ̣  ̣σ[- ca.8 -]ριγ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣εσφ̣  ̣ρ  ̣[- ca.2 -]τ̣ι καὶ πα[- ca.5 -]υ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦτον
15πέμψαι ἡμῖν. ἀσ[π]άζεταί σε ἡ [θυ]γ̣άτηρ̣ σου
Ἀπλωνοῦς(*) καὶ τὴν μητέραν(*) [καὶ τοὺς σοὺς] πάν-
τας̣   ̣  ̣[- ca.3 -]  ̣  ̣[  ̣]νεικ  ̣[  ̣]ι̣σ̣α̣ρ̣[  ̣  ̣]  ̣ σε [- ca.2 -]χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
v
Σ̣α̣ραπίω̣νι π[  ̣  ̣  ̣]ι ἀπόδ[ο]ς
(hand 2)   ̣[  ̣]  ̣ρ̣ιδ

Apparatus


^ r.3. ϋ[μων papyrus
^ r.5. l. αὐτοῦ
^ r.6. or τεθείκατε
^ r.6. G. Nachtergael, CdÉ 83 (2008) 340 : χώματος (l. χρώματος) prev. ed.
^ r.7. l. πεποιή̣κα[μ]εν
^ r.9. or διδώσομεν, l. δώσομεν
^ r.9. l. Διογένει
^ r.16. G. Nachtergael, CdÉ 83 (2008) 340 : Ἁπλονοῦς prev. ed.
^ r.16. l. μητέρα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.