Papyri.info

sign in

sb.10.10614 = HGV P.Berl. Leihg. 2 26 = Trismegistos 10218DDbDP transcription: sb.10.10614 [xml]

AD 167-8 Arsinoite

1
(πυροῦ ἀρτάβαι) λδ γ´ ιβ´
Φωκ[ί]ων στρ(ατηγὸς) Ἀρσ(ινοίτου) Θε(μίστου) καὶ Πολέμ[ω]ν̣ος μερίδων σιτολ(όγοις)
Θεαδελφείας χαίρειν. μετρή̣σ̣[α]τ̣ε συνεπιστέλλον-
τος Λεωνίδου βασιλ(ικοῦ) γρ(αμματέως) Θεμίστου μερίδος ἀπὸ γενή(ματος)
5ζ (ἔτους) Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ[ου] τῶν κυρίων
Α̣[ὐ]τοκρατόρων εἰς δάνεια σπέρμ̣ατα τῆς τοῦ ἐνεστῶτος
η̣ (ἔτους) ἐπʼ ἀγαθοῖς κατασπορᾶς, ἃς ὁ αὐτὸς βασιλ(ικὸς) γρ(αμματεὺς), ᾧ-
τ̣ι̣ν̣ι̣ ἡ τῶν σπερμάτων διάκρισις διαφέρει, ἔγραψεν ὀφείλειν
ἐξ̣ο̣διασθῆναι δημ[οσ]ίας γεωρ̣γοῖς κώμης Καμείνων
10καὶ̣ Κ̣ε̣ρ̣κεσήφεω(ς) αἰ̣τ̣η̣σαμένοις διὰ Ἀχιλλᾶ Κρονίωνος καὶ Πετεεῦτος Πετε-
εῦτος τῶν β πρεσβ(υτέρων) τῆς Κερκεσήφεω(ς) καὶ Ἁρμιέως
Σουχᾶ καὶ Ὀρσενούφεως Χαίρει τῶν β πρεσβ(υτέρων) κώμης
Καμείνων διʼ ὑπογ[εωργοῦ] Δημοκράτους Νέωνος εἰς τὰς
προσμερισθείσας ἀ̣[ρούρα]ς ἀπὸ πεδίων κώμης Ἀργιάδος
15τοῖς μὲν ἀπὸ Καμείνων βασιλ(ικῆς) γῆς (ἀρούρας) ι 𐅷̣ σπερμάτων πυροῦ
σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) ιε ϛ´ προσόδ(ων) (ἀρούρας) ε γ̣´ σπερμά̣τ̣ω̣ν πυροῦ σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) ζ 𐅵 γ´ ιβ´,
τοῖς δὲ ἀπὸ Κερκεσήφεως βασιλ(ικῆς) γῆς (ἀρούρας) ε γ´ σ[π]ερ(μάτων) πυροῦ σὺν
ὑπολή(μψει) (ἀρτάβας) ζ 𐅵 κδ´ προσόδων (ἀρούρας) β̣ 𐅷̣ πυροῦ σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) γ 𐅷 η´
τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ σπερμάτων πυροῦ [νέου καθα]ρ̣οῦ [ἀδό]λου ἀβώλου
20ἀκρίθου κεκοσκεινευμέν̣ο̣υ̣ μ̣[ετρ]ῳ δημοσίῳ μετρήσει
τῇ κελευσθείσῃ ἀρτά[β]ας τριάκον̣[τα τέσσα]ρε̣ς τρίτον δωδέ-
κατον
ἐπακολουθούντων τῷ τε ἐξο̣[δια]σ̣μ̣ῷ̣ καὶ τῇ εἰς τὴν
γῆν καταθέσει τοῦ τε αἰγιαλοφύλακος καὶ κατασπορέων ὄν-
των καὶ χωματεπιμελητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰωθό-
25των κατὰ συμήθειαν μηδενὸς ὑπολογουμέν[ο]υ ὀνόματι δημο-
σίου ἢ ἰδιωτικοῦ ὀφε̣λ̣ή̣μ̣α̣τος(*) ἐπὶ τῷ τὰς ἴσας ἐγ(*) νέων γενη-
μάτων ἀποκαταστ̣α̣θῆναι [ἅ]μ̣α το̣ῖ̣ς τῆς γῆς δ̣η̣[μο]σ̣ί̣[ο]ις καὶ π̣ρ̣[ο]σμετρου-
μέν̣ο[ι]ς π̣ᾶ̣σ̣ι καὶ λ̣αβόντε̣ς̣ τ̣ὰ̣ς̣ καθηκούσας ἀπο̣χ̣ὰς δισσὰς ε  ̣  ̣μ̣ε
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀναδ  ̣  ̣ε  ̣  ̣ (ἔτους) η̣ Αὐτοκράτορος Καίσα̣ρος Μάρκου Αὐρηλίου
30Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ μεγί̣σ̣τ̣ου κ̣α̣ὶ̣ Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ μεγίστου Ἁδριανοῦ κε.
(hand 2) Φωκί̣ω̣ν στρα(τηγός), με̣τ̣ρ̣ή̣σ̣ατε τὰς τοῦ (πυροῦ ἀρτάβας) τριάκοντα τέσσαρες
τ̣ρ̣ίτον̣ δωδέκατο̣ν ὡς πρόκ(ειται).
(hand 3) Λεωνίδ̣ης βασιλ(ικὸς) γρ(αμματεύς), μετρ(ήσατε) τὰς τοῦ πυροῦ (ἀρτάβας) λδ γ´ ιβ´ ὡς πρόκ(ειται)
2
35(hand 4) Ἁρμιεῦς Σουχᾶ καὶ Ὀρσενοῦ-
φις Χαίρει οἱ β δη(μόσιοι) καὶ
οὐσ(ιακοὶ) καὶ προσοδ(ικοὶ) γεωργοὶ
κώμης Καμείνων καὶ
Χιλᾶς(*) Κρονίωνος καὶ
40Πετεεῦς Πετεεῦτ(ος) οἱ β
δη(μόσιοι) καὶ οὐσ(ιακοὶ) καὶ προσοδ(ικοὶ)
γεωργοὶ κώμης
Κερκεσήφεως εἰς τὰς
προσμερισθείσας αὐτοῖς
45ἀπὸ πεδίων κώ(μης) Ἀργι-
άδος διʼ ὑπογεωργοῦ
Δημοκράτους Νέωνος
Καμ(είνων) βασιλ(ικῆς) (ἀρούρας) ι 𐅷̣ [σὺν] ὑπολ(ήμψει)
(ἀρτάβας) ιε ϛ´ προ(σόδων) (ἀρούρας) ε γ´ σὺν ὑπολ(ήμψει)
50ζ 𐅵 γ´ ιβ´ Κερκεσή(φεως) βασιλ(ικῆς)
(ἀρούρας) ε γ´ σὺν ὑπολ(ήμψει) ζ 𐅵 κδ´
προ(σόδων) (ἀρούρας) β 𐅷 σὺν ὑπολ(ήμψει) β 𐅷 η´
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ)   ̣  ̣ αἰτήσεως
σπ̣(ερμάτων) σὺν ὑπολ(ήμψει)
55(πυροῦ ἀρτάβαι) λδ γ´ ιβ´
(hand 5) Π̣ε̣τ̣έ̣ω̣ν πρεσβ(ύτερος) διτεχόμ(ενος)(*)
κατὰ τὴν κω(μο)γρ(αμματείαν) ἐπι-
δέδωκα

Apparatus


^ 1.26. l. ὀφειλήματος
^ 1.26. l. ἐκ
^ 2.39. l. <Ἀ>χιλᾶς
^ 2.56. l. διαδεχόμ(ενος)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.berl.leihg.2.26 [xml]

AD 167-68 Theadelphia

1
(πυροῦ ἀρτάβαι) λδ γ´ ιβ´
Φωκ[ί]ω̣ν στρα(τηγὸς) Ἀρσι(νοΐτου) Θε(μίστου) καὶ Πολέμω̣ν̣ο̣ς̣ μερίδων σιτολ(όγοις)
Θεαδελφείας χαίρειν. μετρ[ήσα]τ̣ε συνεπιστέλλον-
τος Λεωνίδου βασιλ(ικοῦ) γρ(αμματέως) Θεμίστου μερίδος ἀπὸ γενή(ματος)
5ζ (ἔτους) Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ̣[ου] τῶν κυρίων ―
Α̣[ὐ]τοκρατόρων εἰς δάνεια̣ σπέρμ̣α̣τα τῆς τοῦ ἐνεστῶτος
η̣ [(ἔτους)] ἐπʼ ἀγαθοῖς κατασπορᾶς ἃ̣ς ὁ αὐ̣τὸς βασιλ(ικὸς) γρ(αμματεὺς) ὧι̣
ἡ̣ [π]ε̣ρ̣ὶ̣ τῶν σπερμάτων διάκρισις διαφέρει, ἔγραψεν ὀφείλειν
ἐ[ξ]ο̣διασθῆναι δημ̣[οσ]ίοις γεωργοῖς κώμης Κ̣αμείνων
10\καὶ̣ Κ̣ε̣ρ̣κεσήφεως/ αἰ̣τ̣η̣σαμένοις διὰ Αχιλλᾶ(*) Κρονίωνος καὶ Πετεεῦτος Πετε-
εῦτ̣ος τῶν β πρεσβ(υτέρων) τ̣ῆ̣ς Κερκεσήφεω(ς) καὶ Ἁρμιέως
Σουχᾶ καὶ Ὀρσενούφεως Χαιρεῖ τῶν β πρεσβ(υτέρων) κώμης
Κα̣μ̣είνων διʼ ὑπογ̣[εωργοῦ] Δημοκράτους Νέωνος εἰς τὰς
προσμερισθείσας α̣[ὐτοῖ]ς ἀπὸ πεδίων κώμης Ἀργιάδος
15τοῖς μὲν ἀπὸ Καμείνων βασιλ̣(ικῆς) γῆς (ἀρούρας) ι̣ 𐅷̣ σπερμάτων πυροῦ
σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) ιε ϛ´, προσοδ(ικῶν) (ἀρούρας) ε [γ´] σ̣περμά̣τ̣ων πυροῦ σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) ζ 𐅵 γ´ ιβ´,
τοῖς δὲ ἀπὸ Κερκεσήφεως βασιλ(ικῆς) γῆς (ἀρούρας) ε γ´ σ̣[π]ερ(μάτων) πυροῦ σὺν
ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) ζ 𐅵 κδ´, προσοδ[ι]κ̣ῶ̣ν̣ (ἀρούρας) β̣ 𐅷̣ σ̣π̣(ερμάτων) πυροῦ σὺν ὑπολ(ήμψει) (ἀρτάβας) γ 𐅷 η´,
τὰς̣ ἐπὶ τ̣ὸ̣ α̣ὐτὸ σπερμάτων πυρο̣ῦ [καθα]ρ̣οῦ [ἀδό]λου ἀβώλου
20ἀκρίθου κεκοσκειν[ε]υ̣μέ̣ν̣ο̣υ̣(*) μ̣[έτρῳ] δημοσίῳ μετρήσει
τῇ κελευσθείσῃ ἀρτά̣[β]ας τριάκον̣[τα τέσσα]ρε̣ς τρίτον δωδέ-
κατον
ἐπακολουθούντων τῷ τε ἐξο̣[δια]σμ̣ῷ καὶ τῇ εἰς τὴν
γῆν καταθέσει τοῦ τε αἰγιαλοφύλακο̣ς̣ καὶ κ̣α̣τασπορέων ὄν-
των καὶ χω̣ματεπιμελητῶν καὶ τῶν ἄλλων̣ τ̣ῶν εἰωθό-
25τ̣ων κ̣α̣τὰ σ̣υνήθειαν μηδενὸς ὑπολογο̣υμέν[ο]υ̣ ὀνόματι δημο-
σ̣ίου ἢ ἰδιωτικοῦ ὀ̣φε̣[ι]λ̣[ή]μ̣α̣τος ἐπὶ τῷ τὰς ἴσα̣ς ἐγ(*) νέων γενη-
μάτων ἀποκαταστ̣α̣θῆνα̣ι̣ [ἅ]μ̣α το̣ῖ̣ς τῆς γῆς δ̣η̣[μο]σ̣ί̣[ο]ι̣ς̣ καὶ π̣ρ̣[ο]σμετρο̣υ-
μένο̣[ι]ς πᾶ̣σ̣ι καὶ λαβό̣ντε̣ς̣ τ̣ὰ̣ς̣ καθηκούσας ἀπο̣χ̣ὰς δισσὰς εἴς̣ με
γεγρ̣α̣[μμ]έ̣[ν]α̣ς ἀν̣άδ̣ο̣τε. [(ἔτους)] η̣ Α̣ὐτοκράτορος Καίσα̣[ρ]ος Μ̣άρ̣κου Αὐρηλίου
30Ἀντων̣είνου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικ̣οῦ Με̣γ̣ί̣σ̣τ̣ου [καὶ] Αὐτοκράτορος
Κ̣αίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μ̣ηδικο̣ῦ Παρθικοῦ Μεγίστου Ἁδριανοῦ κη.
(hand 2) Φ̣ωκί̣[ω]ν̣ στρα(τηγός). με̣τ̣ρ̣ή̣σατε τὰς τοῦ (πυροῦ ἀρτάβας) τριάκοντα τέσσαρες
τ̣ρ̣ίτον̣ δωδέκατο̣ν ὡ̣ς πρόκ(ειται).
(hand 3) Λεων[ί]δ̣ης βασιλ(ικὸς) γ̣ρ̣(αμματεύς). μετρ̣ή̣(σατε) τὰ̣ς̣ τοῦ πυροῦ (ἀρτάβας) λδ γ´ ιβ´ ὡς πρόκ(ειται).
2
(hand 4) Ἁρμιεῦ̣ς̣ Σουχᾶ καὶ Ὀρσενοῦ-
φις Χαιρεῖ οἱ β δη(μόσιοι) καὶ
οὐσ(ιακοὶ) καὶ προσοδ(ικοὶ) γεωργοὶ
κώμης Καμείνων καὶ
5Χιλᾶς Κρονίωνος καὶ
Πετεεῦς Πετεῦ̣τ(*)(ος) oβ
δη(μόσιοι) καὶ οὐσ(ιακοὶ) καὶ προσοδ(ικοὶ)
γεωργοὶ κώμης
Κερκεσήφεως εἰς τὰς
10προσμερισθείσας αὐτοῖς
ἀπὸ πεδίων κώ(μης) Ἀργι-
άδος διʼ ὑπογεωργοῦ
Δημοκράτο̣υς Νέωνος
Καμ(είνων) βασιλ(ικῆς) (ἀρούρας) ι 𐅷 [σπ(ερμάτων) σ(ὺν)] ὑπολ(ήμψει)
15(ἀρτάβας) ιε ϛ´, προ(σοδικῶν) (ἀρούρας) ε γ´ σπ(ερμάτων) σ(ὺν) ὑπολ(ήμψει)
ζ 𐅵 γ´ ιβ´, Κερκε̣σή(φεως) βασιλ(ικῆς)
(ἀρούρας) ε γ´ σπ(ερμάτων) σ(ὺν) ὑπολ(ήμψει) ζ 𐅵 κδ´
προ(σοδικῶν) (ἀρούρας) β 𐅷 σπ(ερμάτων) σ(ὺν) ὑπολ(ήμψει) γ 𐅷 η´·
(γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) με̣τ̣ρ̣ή̣(σει) τῇ κ̣ελε̣υ̣σ(θείσῃ)
20σπ(ερμάτων) σὺ̣ν ὑπολ(ήμψει)
(πυροῦ ἀρτάβαι) λδ γ´ ιβ´·
(hand 5) ἡ̣με̣[ῖς οἱ] δ̣ πρεσβ(ύτεροι) ἀ̣πέ̣χομ(εν).
Κασ̣ᾶ̣ς̣ Πηκ̣ῶ γρα̣(μματεὺς) ἐπι-
δέδωκα.

Apparatus


^ 1.10. l. Χιλᾶ
^ 1.20. l. κεκοσκινυμένου
^ 1.26. l. ἐκ
^ 2.6. l. Πετε<ε>ῦτ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.