Papyri.info

sign in

p.berl.moeller.13 = HGV P.Berl. Möller 13 R Kol. I = P.Berl. Möller 13 V = Trismegistos 64268 = Trismegistos 30660 = LDAB 5488DDbDP transcription: p.berl.moeller.13 [xml]

III/IV spc Hermoupolis Magna

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ μεγα]λ̣οδωρίας ὑπὸ τοῦ κυρίου
[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]εβαστο[ῦ] προτεθείσης
[ἐν τῇ πόλει τῇ τῶν Ἀλ(?)]ε̣ξανδ̣ρ̣[έ]ων ὑπὸ τὴν στοὰν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε  ̣ηδε. οἶδα καὶ Θεὸν Σε-
5[βαστὸν ⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν  ̣  ̣  ̣χ̣ια̣ς̣ χωρίσαντα
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣τήσε[ω]ς [πάν(?)]τας τε ἀπὸ τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩ Αἰ]γ̣υπτία̣ς γῆς ἀπαγορεύσαντα /
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀφέξ[ο]νται γὰρ καὶ οἵδε
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆς τῶν λειτουργ(?)]ι̣ῶν ἐνοχλ[ή]σεως / ἐπὶ καὶ
10[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῖς λογισμ[ο]ῖς ἀπαντησομε-
[⁦ -ca.?- ⁩] προ̣ν̣οία[ς] τῆς ἀκριβοῦς
[⁦ -ca.?- ⁩ πε]πο[ι]ημέν[  ̣]ν / τάχα μὲν
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣τ̣ου, οἵ εἰσιν ἀξιόχρεο̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ος κατὰ τό[π]ων παρυ-
15[⁦ -ca.?- ⁩]ενος̣ κωμογραμματίαν(*) τ̣ο̣[ῦ]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶν κωμῶν ἐνδεῶς πρὸς τὴν εἰκ-
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῦ νομοῦ σύνπαντος ποιεῖσθαι.
⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ διασημ]οτάτῳ ἡγεμόνι π(αρά) τινος καί τινος
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ντιπέρα Πέλα καλουμένης ⟦πρ̣α̣⟧
20[⁦ -ca.?- ⁩ π]ρᾶγμα παραλογώτατον καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ βίαν παθόντες ὑπὸ τούτου
[⁦ -ca.?- ⁩]ς πρόσ[ι]μέν σοι, ἡγεμὼν κύριε.

Apparatus


^ 15. l. κωμογραμματείαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.4.7350 [xml]

III spc Oxyrhynchus
[Reprinted in: p.berl.moeller.13] PBerlMoeller 13

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Introduction

Medical recipes (P.Berl.Möller 13r). The fragment (11.3 x 27 cm) originally belonged to a papyrus roll written on the recto along the fibers. A collection of recipes arranged in two columns is contained on the front. The intercolumnium is 1.5 cm wide and there is a κόλλησις running at ca. 7 cm from the left-hand side. A very striking feature is the blank of ca. 16 cm below Col. I, whose extent of eleven lines contrasts with the thirty lines of Col. II. The back was turned upside down and reused for a document, i.e. a copy of an imperial decree followed by an exercise for the learning of chancery language ( P.Berl.Möller 13v = SB 4.7350v ). The eleven lines of Col. I overlap with a remedy by Heras to combat hair loss textually quoted by Galen (Comp. sec. loc. XII 430, 8–15 K). Col. II preserves the remains of thirty lines; ll. 1–3 overlap with Heras ap. Gal., Comp. sec. loc. XII 593.14 K, whereas ll. 4–8 and 9–15 quite closely resemble Heras’ prescriptions in Gal., Comp. sec. loc. XII 593.14; Aet. VI 50.75–79 and Comp. sec. loc. XII 594.7ff. K. A few spelling mistakes occur in both columns, and vowels and diphthongs are occasionally confused. Lectional signs (paragraphoi) mark the transition between recipes. The medical text is written in a semi-cursive hand that points to a date in the late 3rd-early 4th century AD. The manuscript was discovered in Hermoupolis Magna.

(This papyrus has been digitally edited by Francesca Corazza as part of the Project "DIGMEDTEXT - Online Humanities Scholarship: A Digital Medical Library based on Ancient Texts" (ERC-AdG-2013, Grant Agreement no. 339828) funded by the European Research Council at the University of Parma (Principal Investigator: Prof. Isabella Andorlini). The digital edition is mostly based on the previous editions (ed.pr. = S. Möller, P.Berl.Möller 13r = SB IV 7350r; ed.alt. = M.-H. Marganne, Pap.Flor. VII, pp. 179-83; ed.ter. = F. Corazza, ZPE 198, 2016, pp. 39-48; corr. U. Wilcken, APF 9, 1930, pp. 247-8; M.-H. Marganne, "Inventaire", no. 71)

DCLP transcription: 64268 [xml]

column 1
⁦ vac. ? ⁩ ια ⁦ vac. ? ⁩
π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ μ̣ὴ̣ ἀπορρ̣ε̣ῖν̣ τ̣ὰς̣ ἐν τῇ κε-
φα̣λ̣ῇ̣ τ̣ρ̣ί̣χας.
λάδανον ἀποβρέχων̣ ἐν̣ οἴνω̣ αὐστη-
5ρῶ̣ λέαινε ἐναλλὰξ παρεπιχέων μύρ-
σινον καὶ οἶν[ο]ν̣ ὡς μέλιτ[ο]ς̣ σχεῖν πά-
χος καὶ(*) χρεῖε(*) τὴν κεφαλὴν πρὸ βαλανεί-
ου καὶ μετὰ βαλανεῖο̣ν̣. βέλτειον(*) δέ ἐσ-
τιν καὶ πολυτρί̣[χ]ου, ὅ τινες καὶ ἀδίαντον
10καλοῦσι, το ἥμι̣σ̣υ μέρος τοῦ λ̣αδάνου προσ-
βάλλειν καὶ χρῆ̣[σ]θ̣αι μετὰ τοῦ̣ μυρσίνου
ἢ μετὰ νάρ\δ/ου(*).
——
⁦ vac. ? lines⁩
column 2
⁦ vac. ? ⁩ [⁦ vac. ? ⁩ ιβ ⁦ vac. ? ⁩](*)
[πρὸς κεφαλαλγίαν(?) ⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩](*)
κροκομ̣[άγματος](*) [μέρος α. κηκίδος]
5μέρος α [λεάνας μετ’ οἴνου] κα-
τάχρειε(*) τ[ὸ μέτωπον καὶ τοῦς κροτάφους.]
——
κρόκου [στυπτηρίας σμύρνης]
ὀπίου χ[αλκίτεως κόμμεως]
χαλκά[νθου οἴνου αὐστηροῦ]
10φαλ̣ερ̣ί̣[νου τὸ αὔταρκες]
  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
(*)οῦ Κειμ̣[ωλίας](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
χα̣λ̣κοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
(δραχμαὶ) β̣[  ̣] κισήλ̣[εως](*) [ὠμῆς] ⁦ -ca.?- ⁩ [τερμιν-]
15θίν̣ης (οὐγκία) [α κηροῦ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐλαίου παλαι-]
οῦ κύαθοι [β ⁦ -ca.?- ⁩]
ρων· ἐὰν δ̣[ὲ σκληρότερον τὸ φάρμα-]
κον̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
⁦ vac. 1 line⁩
εστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20στε̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αλ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
συν  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κις χα̣(*)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
που ε[⁦ -ca.?- ⁩]
25κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
——
⁦ vac. 1 line⁩
γματο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
ὁμοίω[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
——
δαφνίδ[⁦ -ca.?- ⁩ ἀλεύρου ἐ-]
ρεγμίν[ου ⁦ -ca.?- ⁩ φυρά-]
30σας καὶ α̣[⁦ -ca.?- ⁩ μάλασ-]
σε το μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λουε̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
ῥόδων [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.7. corr. ex παι
^ 1.7. l. χρῖε
^ 1.8. l. βέλτιον
^ 1.12. corr. ex ναρτου
^ 2.1. N. Reggiani (via PN) : prev. ed.
^ 2.2. N. Reggiani (via PN) : prev. ed.
^ 2.3. N. Reggiani (via PN) : prev. ed.
^ 2.4. κρόκου Marganne 1981
^ 2.5-3. l. [κα] |τάχριε
^ 2.12. ϊου papyrus
^ 2.12. l. Κιμ̣[ωλίας]
^ 2.14. l. κισήρ[εως]
^ 2.23. corr. ex ια̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • 1-12.

  Cf. Gal., Comp.sec. loc. XII 430.8-15 K.

 • 1-3.

  Cf. Gal., Comp. sec. loc. XII 593.14 K.

 • 4-7.

  Cf. Gal., Comp. sec. loc. XII 594.1-4 K.; Aet. VI 50.75-79.

 • 9-15.

  Cf. Gal., Comp. sec. loc. XII 594.7ff. K.