Papyri.info

sign in

p.berl.sarisch.20 = HGV P.Berl. Sarisch. 20 = Trismegistos 33617DDbDP transcription: p.berl.sarisch.20 [xml]

IV spc ?

[χ]μ̣γ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣χ̣ο̣σ̣εν σκευγη(*) ἀν(*) αλε̣-
[ξ]α̣ν̣δ̣ρ̣είας(*) οὕτως·
κραβάτια μεγάλα / β
5μο̣νοκυτι̣[  ̣  ̣  ̣] / δ
φλουμάκεια(*) μεγάλ(α) β
φ̣ο̣λβεῖνα(*) μ̣ε̣γ̣(άλα) γ
  ̣  ̣  ̣λ̣β̣ιν νέαν / α
  ̣  ̣  ̣  ̣ς μ̣ε̣γ̣άλας / β
10  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣κ̣ρ̣ι̣α̣   ̣ π̣α̣λ̣(αιά)
  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ / β
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]κο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. σκεύη
^ 2. l. ἐν
^ 2-3. l. Ἀλε|ξανδρείᾳ
^ 6. l. πλουμάκια
^ 7. l. πουλβεῖνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.