Papyri.info

sign in

p.bodl.1.21 = HGV P.Bodl. 1 21 Z. 13 - 21 = P.Bodl. 1 21 Z. 1 - 12 = P.Bodl. 1 21 Z. 22 - 29 = Trismegistos 10254 = p.grenf.2.48DDbDP transcription: p.bodl.1.21 [xml]

AD 139-41 Socnopaiu Nesos
[Reprinted from: p.grenf.2.48] P.Grenf. 2.48 (18-29 only)

ἔτ̣ο̣υ̣ς̣ [δε]υ̣τέρου Αὐτο̣[κ]ράτορο̣ς Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣
Τ̣[ί]τ̣ο̣[υ Α]ἰλ̣ίου Ἁδριαν̣[οῦ] Ἀ̣ν̣[τ]ω̣ν̣ί̣[νο]υ̣
Σ[ε]β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κε̣
δ̣ι̣[έγρ(αψαν) δι]ὰ Σ̣τοτο[ήτ]ε̣ω̣[ς] νεω̣τ̣[(έρου)] καὶ [με]τόχ̣(ων)
5πρα[κ(τόρων)] ἀρ(γυρικῶν) [Τε]σ̣ε̣νοῦφι[ς] π̣[ρ]εσ̣β̣(ύτερος) Τ̣ε̣σ̣ε̣ν̣[ούφιος]
ἐπικαλ[ο]ύμενος Σ[εί]φ̣ων καὶ Τ̣ε̣σεν̣ο̣ῦ̣φ̣ι̣ς̣
νεώτ(ερος) ἐπικαλ[ο]ύμ̣ενος̣ Κιαλῆς τέλο̣[υ]ς
κ[α]μ̣ήλ̣(ων) τοῦ αὐτο[ῦ] β (ἔτους) Σοκνο(παίου) Ν̣ήσου
(δραχμὰς(?)) τ̣ρ̣ι̣[ά]κοντα, (γίνονται) (δραχμαὶ) [λ κ(αὶ)] τ̣[ὰ] προσ̣δ̣(ιαγραφόμενα), Φ̣αρ̣μοῦθι
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ]μ̣οίως τέλ[ου]ς καμήλ(ων) (δραχμὰς) εἴκ̣ο[σ]ι̣, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ
κ̣[αὶ τὰ προσ]δ̣(ιαγραφόμενα), (hand 2) Μ̣[ε]σο(ρὴ) α̣ (δραχμὰς) δ̣έ̣κ̣α̣, (γίνονται) (δραχμαὶ) ι̣ κ̣(αὶ) τ̣ὰ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα)
κ̣(αὶ) [Μεσο(ρὴ) -ca.?- (δραχμὰς) -ca.?- , (γίνονται) (δραχμαὶ) -ca.?- ] κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα)
(hand 3) ἔ̣[του]ς̣ τρίτου Α̣ὐτοκράτορο̣ς̣ Κα̣ί̣σ̣α̣ρος
Τ̣[ίτου Αἰλί]ο̣υ Ἁ[δρι]α̣ν̣οῦ Ἀντω̣ν̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ(*)
15[Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς -ca.?- ] δ̣ δ̣ιέγρα(ψαν) δι(ὰ) Σ̣τοτοή̣[τεως κ(αὶ)]
μετ[όχ(ων) πρακ(τόρων) ἀργ(υρικῶν)] Τ̣ε̣σ̣ενο̣ῦ̣φ[ις   ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]τ(  ) Τ  ̣σε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέλ̣ο̣υ̣ς̣
[καμήλ(ων)] τοῦ α̣[ὐτοῦ γ (ἔτους)] Σοκ̣νο̣(παίου) Ν̣ήσο̣υ̣ (δραχμὰς) [δέκα],
(γίνονται) [(δραχμαὶ) ι] καὶ τὰ προσ̣δ(ιαγραφόμενα), Ἔπειφ ια (δραχμὰς) τ̣ρ̣ι̣ά̣κ̣ο̣[ντα,]
20(γίνονται) (δραχμαὶ) [λ] καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα), Μεσο(ρὴ) ϛ (δραχμὰς) εἴ̣κο̣σ̣ι, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣ [κ(αὶ) τὰ]
π̣ρ̣οσδ(ιαγραφόμενα)
(hand 2) ἔτους τετάρτου Α̣ὐτοκράτορος Κα̣ί̣σαρος Τίτου
Αἰ̣λ̣ίου Ἁδριανο̣ῦ̣ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Ε̣ὐ̣σεβοῦς
Παῦνι ζ̣ διέγρ(αψαν) δ̣ιὰ Στοτοήτεως κ(αὶ) μετόχ̣(ων) πρ(ακτόρων) [ἀρ]γ(υρικῶν)
25Τεσενοῦφις Πα̣β̣[ο(ῦτος)] κ(αὶ) Τεσενοῦφις Τριαδ̣έλφου ὑπὲ̣[ρ]
τέλους κ̣αμήλ(ων) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) Σοκνο(παίου) Νήσου δραχμὰς [ε]ἴ̣κοσι,
(γίνονται) (δραχμαὶ) κ καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα), Ἐπεὶφ ϛ (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣
κ̣[α]ὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα), Μεσο(ρὴ) α̣ (δραχμὰς) τεσσε̣[ρ]άκο̣ν̣τ̣α̣,
(γίνονται) (δραχμαὶ) μ καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα).

Apparatus


^ 14. l. Ἀντωνίνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.