Papyri.info

sign in

p.bon.10 = HGV P.Bon. 10 = Trismegistos 5028DDbDP transcription: p.bon.10 [xml]

46/45 BC ?

ἔτους ζ Τῦβι ϛ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
5ἐν Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
βασιλευό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ Κ̣λ̣ε̣ο̣π̣ά̣[τρας καὶ Πτολεμαίου θεῶν](*)
Φιλοπατόρων καὶ Φιλα̣[δέλφων](*) [ἔτους ἑβδόμου](*)
ἐφ’ ἱερέως Ἀλεξάνδρου κα[ὶ τῶν ἄλλων τῶν γρα-]
φομένων ἐν Ἀλεξ̣α̣ν̣δ̣[ρείᾳ, μηνὸς Δύστρου](*)
10ἐώνημαι - ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ῆ̣ς̣ μ̣ε̣ρ̣ί̣δ̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εω  ̣ησ̣  ̣σ̣αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Πετε[σοῦ(?)]χος   ̣  ̣  ̣  ̣ως  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣ο̣κ̣ο̣μ̣ω̣[  ̣  ̣]- ca.10 -[⁦ -ca.?- ⁩]
15καὶ Φανειέως Πετεαρμ[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς ἐπιγονῆς τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣τον τ̣ο̣ῦ̣ Ἀμενήου̣ τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣νλο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οι- ca.10 -[⁦ -ca.?- ⁩]
20εμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τους[⁦ -ca.?- ⁩]
υ  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣ισανου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 8 lines
22-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. BL 9.38 : τ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ϛ BL 8.65
^ 6. BL 9.38 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 7. BL 5.18 : Φιλο[μητόρων] prev. ed.
^ 7. BL 9.38 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 8-9. BL 9.38 : ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩] | Φαμεν[ὼθ   ̣] ἐν Ἀλεξ̣α̣ν̣δ̣[ρείᾳ ⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.