Papyri.info

sign in

p.bour.41b = HGV P.Bour. 41 b = Trismegistos 17950DDbDP transcription: p.bour.41b [xml]

AD197 Alexandria?

1
[ -ca.?- ]  ̣μ̣αχ̣ο  ̣[ -ca.?- ] (ἀρουρ ) κγ δ´ ιϛ´ λβ´
[ -ca.?- ]υ η ἑξῆς ἀπ[η]λ(ιώτου) περ[ί]χω(μα) λιβ̣(ὸς) παρ(  ) το(  )
-ca.?-
3[ -ca.?- ] πελεραυτο̣ς̣ (ἀρουρ ) ιθ ιϛ´
[ -ca.?- ]υ η ἑξῆς ἀπη̣λ(ιώτου) περίχω(μα) λιβ̣(ὸς) παρ(  ) το(  )
-ca.?-
5[ -ca.?- ]. ἐχό(μεναι(?)) Σωτῆρος Ἁρυώτου (ἀρουρ ) ϙα δ´
[ -ca.?- ]υ ἡ ἑξῆς ἀπ̣ηλ(ιώτου) περίχω(μα) λιβ(ὸς) π̣α̣ρ̣(  ) το(  )
-ca.?-
7[ -ca.?- ]  ̣αι̣[ -ca.?- ] να η´
2
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ομ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣υμιανῳ δκ πε̣  ̣ε̣ρ̣αυτ  ̣  ̣  ̣
10[ -ca.?- ]ν  ̣  ̣α  ̣(  ) ἀπη̣λ(ιώτου) ὁδός
-ca.?-
11[ -ca.?- ]υδιου̣ ους(  ) γ δ´ (ἀρουρ ) κε δ´   ̣  ̣  ̣ ους(  ) (ἀρουρ (?))   ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ησ̣ιν
-ca.?-
13[ -ca.?- ]ς ομ  ̣(  ) ἀντ(ὶ) μες  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣μι̣(  ) Ψανε(  ) Ψενμενχ(  )
15[ -ca.?- ] π̣ρ̣ό̣(τερον(?)) ἐπεσκ(εμμένα) κυ̣(  ) ὑπολόγ(ου)
3
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣θω καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐχό(μενα(?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θαμινως Ψεν  ̣  ̣  ̣δι  ̣υ  ̣  ̣αρα[  ̣]  ̣υ[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]γι  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ πρό(τερον) ἐπεσκ(εμμένα) βορ(ρᾶ)   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
-ca.?-
20[ -ca.?- ]  ̣υ(  ) ἐχό(μενα) (πρότερον) Κλαυδίου ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γί(νεται(?)) ν̣ότ(ου(?)) καὶ λιβ(ὸς) τὰ πρό(τερον) ἐ(πεσκεμμένα) [ -ca.?- ]
-ca.?-
22[ -ca.?- ]αρ(  ) ἐχό(μενα) (πρότερον) Κλαυδίου η̣[ -ca.?- ]
χ  ̣  ̣(  ) (ἀρουρ ) β η´ γίνε̣τ̣(αι) χ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
η ἑξῆς
-ca.?-
25[ -ca.?- ]εξευδια. Πολυβίου τοῦ   ̣  ̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀπηλ(ιώτου) τὰ πρό(τερον) ἐπεσκ(εμμένα) κ  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.