Papyri.info

sign in

sb.8.9866 = HGV P.Brook. 23 = Trismegistos 10290DDbDP transcription: sb.8.9866 [xml]

AD107 Soknopaiou Nesos

r
(SB 8,9866,r reprinted in
[Reprinted in: p.brook.4] PBrook 4)
v
(SB 8,9866,v reprinted in
[Reprinted in: p.brook.23] PBrook 23)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.brook.23 [xml]

cAD204 Arsinoite
[Reprinted from: sb.8.9866] SB8,9866v

δ
(δραχμαὶ) ιθ (πεντώβολον)
(δραχμαὶ) ϙθ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β
(ἄρουραι(?)) κγ 𐅵 δ η λβ ξδ (δραχμαὶ) οη (τετρώβολον) (χαλκοῖ) β
5λ̣β (δραχμαὶ) ιθ (διώβολον) (χαλκοῖ) β
ι̣ ἐ̣γκε  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ἐκριθ(  ) τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
ε̣πων[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.