Papyri.info

sign in

p.bub.1.3 = HGV P.Bub. 1 3 = Trismegistos 45299DDbDP transcription: p.bub.1.3 [xml]

AD224 Boubastos

Fr1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣  ̣φ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αντικα̣τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣α̣ι̣ vac. ? [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ανησόμεν̣α δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- στρατηγοῖς] καὶ βασιλικοῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣τ̣ων λημμα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- στ]ρ̣ατηγοῖς κα̣ὶ̣ βασι̣[λικοῖς -ca.?- ]
[ -ca.?- στρατηγῷ κ]αὶ βασιλικῷ Ἀθρειβ[είτου -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ μῆνα ὑ(*)πʼ αὐτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- σ]ειτολ̣[ο]γ̣ίαν(*)(*)π[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ανταδ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δὲ ἀμφο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γ̣νωρίζειν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω στρατη[γ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ο̣σεχοντα εν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀφʼ ἑτέρου ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξ̣[  ̣  ̣]υσ[  ̣]ς γραφῆνα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ξ̣ενον παραδο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣οῦτο οἱ ἀμφοδογ[ραμματεῖς -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ς προσεφωνησα̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ⟦πρὸς⟧ \εἰς/ ἀπαίτησι[ν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ως τοῦ̣ [Λ]ε̣ο̣ντοπολ[είτου -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]ναπεπέμφθαι π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς προσπεφώνητ̣[αι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ατέων τ̣ῆς β[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] δυνάμενον̣ πιστευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣ντα πρὸς πίστιν τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ εἰς τὴν οἰκείαν κατ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀναγ]’κάσαι καὶ κὰν(*) νῦν τοὺς   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εἰς τὰς δημοσίας [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ν̣ \ἀν/ελέγ’ξαι τοὺς̣ ὑ(*)πο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει τὸ ὡρισμένον [πρόστιμον -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ἐγλ]ογιστο̣ῦ̣ τ̣οῦ νομοῦ π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣ καταμεμενηκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ](*)πὸ τοῦ ἐγλογιστοῦ ἐπιζ[ητ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αι vac. ? [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Αὐρήλιος Ἡρακλει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Λεο]ν̣τοπολείτου Λεοντ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑ]πὸ Μαξίμου καὶ Θε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ην τῆς πόλεως καὶ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο̣ν̣ διὰ νομοφυλα[κ -ca.?- ]
[ -ca.?- νο]μοφύλακος   ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]γ̣νω[  ̣  ̣]ν τοῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣οσει μητρὸς Β̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ννομω καὶ φρον[τι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐνδεῆσαι vac. ? [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] (ἔτους) γ [ -ca.?- ]
[Κλαυ]δίῳ Σεουηριανῷ [τῷ κρατίστῳ διοικητῇ -ca.?- ]
[τῆς] προτέρας βασιλ[είας -ca.?- ]
[Ἀρτ]ε̣μίδωρον Ποσει[ -ca.?- ]
[ἀμ]φοδογραμματε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]αι ἀπὸ Τατ̣ε̣γ̣’χοιθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]\ουν/ ν̣ομαρχη̣σαν[τ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ Σερηνι̣λ̣[λ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ συστρατηγ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? ἐρρῶσθα[ί σε εὔχομαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ί̣ου ἀπὸ Λεόντ[ων πόλεως -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]ναδοθέντο̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τῶν αὐτῶ̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἀπολλώνιος χ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ Ἥρωνος [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο̣υ̣το  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἀνουβ[ιων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο̣π  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1βα̣σι[λ -ca.?- ]
καὶ του[  ̣]  ̣υ  ̣[ -ca.?- ]
(ἔτους) [γ -ca.?- ]
Κλαυδίῳ Σε[ουηριανῷ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ -ca.?- ]
5Ἀνουβίωνος [ -ca.?- ]
τος ἀνεπεμ[ -ca.?- ]
ἐπιστρα[ -ca.?- ]
εὐτυχεσ̣[τατ -ca.?- ]
μενουτη[ -ca.?- ]
10Σερ̣η̣ν̣ίλλα [ -ca.?- ]
ε̣ἶ̣π̣ε̣ν καν̣[ -ca.?- ]
τ̣ῷ̣ βασιλ̣[ικῷ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] Αὐρη[λ]ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- εἰ]ς ἔτη πέν̣τ̣[ε -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αστου[  ̣]ν̣τω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μενον ἐνκύκλιον [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- α]κοσίων̣ τῆς οὖν ἐπι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣θε  ̣[  ̣  ̣]απαντες[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μιων[  ̣  ̣]  ̣κουσω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οση[μ]φθεντι κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νος τῶ̣ν̣ τῆς ὑ(*)π[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ποιήσαντες αὐτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]έσσ̣[αρες ἥ]μ̣ισυ μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υλ  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ωνε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ας [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] Ἀπολλω̣[νι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων αυτοκρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- γ]ὰρ ἐπιτηρητ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ρου ἐτη̣σ̣ίου [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νατητουφα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀμείν]ονας αἱρέσεις δ̣[ιδόναι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣αρεδωκαμε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣δη τῷ καὶ Ἰ̣(*)ου[λ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ δραχμῶν χ[ιλίων -ca.?- ]
10[ -ca.?- τὴν τοῦ] ν̣ομοῦ δημοσία̣[ν τράπεζαν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἵ]νʼ εἰδῇς, κύρ̣ιε   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πόρου αὐτῶν κ[ -ca.?- ]
(ἔτους) ((unintelligible)) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- Α]ὐ̣ρηλίων Λε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δ]ώρου ἀμφο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (ἔτει(?)) ἐν νομῷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐγκ]ύκλι̣ο̣ν̣ καὶ [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν προσ̣διαγ̣ρ̣α̣[φ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]οιεῖσθαι κατὰ τ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπι]τηρητῶν̣ λόγ̣ου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υν ἑκάσ̣τ̣ῳ μηνὶ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κελευσθη̣ τὸ ἐπιβ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]θησεται̣ [  ̣]μεινκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οκι[  ̣  ̣]ωμεν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[Κλαυδί]ῳ Σεουηριαν̣[ῷ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ας καὶ Σαραπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- βουλό]μεθα μισθώ[σασθαι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ε̣ταις τελων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ούτων γραφηση̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δραχ]μῶν χειλίων(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηνεκη συνηθεια̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὰ̣ς δὲ διαγραφὰς ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ἐ]π̣ὶ τὴν τοῦ νομοῦ δ[ημοσίαν τράπεζαν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] αὐτῷ παραδο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ ἕ̣τ̣ερον κοι̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τ̣ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐρρ[ῶσθαί σε εὔχομαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- στρατ]ηγ̣οῖς̣ καὶ βασ[ιλικοῖς -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α α̣ὐτοῖ̣ς̣ ἐ̣πι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τος παρʼ αὐτῶ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Βουβα]σ̣τείτου [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ \Ἄμμ/ωνος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ιου ταλ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ξ̣η̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν λόγον̣ [ -ca.?- ]
[(ἔτους)] γ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκ τῶν [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- γ]ρ̣άφεσθαι τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρ]ὸς τὸ κελευσθ[ὲν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? τοκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ως καὶ πα  ̣[ -ca.?- ]
[Κλαύδιος Σ]εουηριανὸς [στρατηγῷ Βουβαστείτου χαίρειν.]
10[ἴσον βιβλιδίω]ν̣ δοθέντων̣ [μοι ὑπὸ -ca.?- ]
[βουλομέν -ca.?- ὠνήσασ]θαι τὸ ἐνγε[γραμμένον μέρος -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣νευτρ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ηνκαι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αντου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Βου]β̣άστου   ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τ̣η̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣θε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εκαν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ντ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αδυν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωνι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ Fr1.10. ϋπʼ papyrus
^ Fr1.11. l. [σ]ιτολογίαν
^ Fr1.11. ϋπ[ -ca.?- ] papyrus
^ Fr3.8. [ἀναγ]’κάσαι papyrus
^ Fr3.8. l. ἂν
^ Fr3.10. \ἀν/ελέγ’ξαι papyrus
^ Fr3.10. ϋπο  ̣[ -ca.?- ] papyrus
^ Fr4.3. ϋπο papyrus
^ Fr5.10. τ̣ε̣γ̣’χοιθ[ -ca.?- ] papyrus
^ Fr8.9. ϋπ[ -ca.?- ] papyrus
^ Fr9.8. ϊου[λ] papyrus
^ Fr11.7. l. χιλίων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.