Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67005 = HGV P.Cair. Masp. 1 67005 = Trismegistos 18980 = oxford-ipap.apis.137DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67005 [xml]

ca. AD 522? Aphrodito < Antinoopolis?

r
[χμ]γ
Φλα[υί]ῳ Τ̣ρ̣ι̣[αδίῳ Μαριανῷ] Μ̣[ι]χαηλί̣ῳ̣ Γαβριηλί̣ῳ̣ Κωνσταντίνῳ̣ [Θ]εοδώρῳ Μ̣[αρ]τυρίῳ Ἰ(*)ου[λια]νῷ Ἀθ̣ανασίῳ τῷ
ἐνδοξ[οτ(άτῳ)] στρατ[ηλ(άτῃ) ἀπὸ ὑπάτω]ν̣ κ̣[αὶ ὑπ(ερ)]φυεστά(τῳ) πατρικίῳ πραιφέκτου Ἰ(*)ουστίν[ο]υ δουκὶ καὶ [α]ὐγουσταλίῳ τῆς Θηβαίων ἐπαρχ(είας) τὸ β.
† δέησ[ις] καὶ ἱκεσία παρʼ ἐμοῦ τῆς ἐλεειν̣[ο]τάτης ὀρφανικῆς δούλης Σοφίας, ὁρμωμένης ἀπὸ
Ἀφροδίτης τῆς πανταθλίας κώμης τοῦ Ἀ̣νταιοπ[ολί]το(υ) νομο(ῦ) †
5† ἡ̣ θεί[α πρόνοι]α κ[αὶ οἱ φιλόχριστοι δ]ε̣σ̣[π]ό̣[τ]αι τῶν σ̣[κή]πτρων τὴν ὑμετέραν εὐκλεῆ ὑπ(ερ)φυΐ(*)αν ἐθέσπιζαν(*) ἄρχειν τήντε(*) τὴν παντάθλιαν Θηβαίω[ν]
[χώρα]ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οσ̣  ̣  ̣υ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣ [τ]ο̣ὺ̣ς̣ κατʼ ἐ̣[μ]ὲ ἠδικημ̣έ̣ν̣[ο]υς εὐτελεστέρους καὶ ἀθλ̣[ίο]υς, ὡς ἱ(*)κανὴν οὖσαν καὶ μισοπόνηρον
[τὴν ὑ̣μ̣ε̣τ̣έ̣ρ̣α̣ν̣] φιλ[ό]πτ̣ω̣[χον ὑπερφυΐαν· καὶ τ]ο̣(ῦ)το αὐ̣τὸ̣ ἀ̣[κ]ριβῶς ἐπισ̣τα̣[μ]έ̣νη, [κ]αὶ πευσασα(*) τὸ εὐῶδε[ς] καὶ πανεύφημον ὑ̣(*)μ̣ῶν δικαιοπραγὲς πρόβλημα,
[παρὰ π]ό̣δ̣[α] τ[ῶ]ν ἀ̣ν̣[επάφων κ(αὶ) εὐκλεεστάτω]ν̣ ὑ̣(*)μ̣ῶ̣[ν ἴ]χνων κ̣υ̣λ̣ι̣ν̣δ̣[ου]μέ[νη] ἧ[κ]ον, βουλομένη καὶ αὐ̣τὴ τὴν ὑ(*)μετέ̣ρ̣αν εὐτυ̣χ̣ῆσαι δικαιοσύνην, οἷον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣σι τα[ύ]την [- ca.20 -] ἐν τῷ κ[α]τʼ ἐ[μ]ὲ̣ πράγμ̣[α]τι τ[ο]ι̣οῦτον ἔχοντι τ[ὸ]ν τρόπον̣ [†] διδάσκω [δ]ὲ̣ τὸ πάντιμον ὕ(*)ψος ὑ(*)μῶν ὡς
10[ὀρφ(?)]ανικῶς(?)(*) τὸν [βίον διατελοῦσα](?)(*) [τ]ῇ τ̣ῶν γ[ά]μ̣ων ἁρμονί̣ᾳ ἐκ̣δ̣ότος ἐγ[ε]νάμην με̣τὰ γνώ̣μ̣η̣ς̣ τ̣ῶ̣ν ἐμ̣ῶ̣ν \θείων/ περιόντων, καὶ παιδοποιήσασα
[ἀπὸ(?)] τοῦ εὐμοίρου ἀν̣[δρὸς - ca.12 - τέκ]νον [ἀρ]ρενικὸν̣ πε[ν]τα[έτ]η̣ρον ?, τοῦ βίο(υ) ὑ(*)πα̣ν̣αχωρ̣ή̣σαντος το(ύ)το(υ), κατέλειπεν(*) αὐτό μοι θηλαζομέν[ῃ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣μ̣  ̣  ̣ [ἀπ]\ὸ/ μ[ό]χ̣θ̣ο(υ) [- ca.16 -] δ̣[έ]δω̣κ[εν] ὁ το(ύ)το(υ) πάτηρ περ[ι]ὼν κατὰ πρὸ γάμ̣ο(υ) δωρεάν, ἀπὸ βίας τῶν \δ[η]μ[ο]σ̣ίων/ [πρ]ακτόρων τῆς κώμης καὶ τῶν
[ἀδε]λφῶ̣[ν] το(ῦ) α[ὐ]το(ῦ) θα[νόντος ἐμοῦ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς̣   ̣  ̣  ̣] ἀπε̣τ[α]ξάμην αὐτοῖς, συλλ[α]β̣ο̣(ῦ)σ̣α̣ τὸ εἰ[ρ]ημέ(νον) μου \μό̣ν̣ον/ ὀρφανὸν παιδίον ἀπερίσ[τ]ατον. ὕ(*)στερον δὲ διὰ το(ῦ)το ἐγκακηθ[εῖσα]
[- ca.12 -]αρ̣[- ca.14 -]ως  ̣  ̣ ὁμ[ί]λ̣η̣σ̣α(*), καὶ ὀλίγο(υ) χρόνο(υ) διαγεναμένο(υ) παίδων μετʼ αὐτοῦ ἄπωθεν, κατέσχεν τις αὐτὸν \τὸν ἐμὸν ἄνδρα/ Σενούθης ὀνόματι
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣μι[α(?)]ς ὑ(*)παρχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ τῆς Παν]ὸς πόλεως ὁρμώμενος, ὑ(*)πὲρ ἐγγ̣ύης γεναμ(ένης) [π]αρὰ το(ῦ) ἐμο(ῦ) ἀνδρὸς ὑ(*)πὲρ Ἱ(*)ερημ[ί]ο(υ) τινος τῆς κώμης βοηθο(ῦ)· ἀκουόμενο̣[ς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το(υ) [  ̣  ̣]θ̣αλμο(υ) κ̣[αὶ - ca.10 - σ]ιν θανασίμ̣[ο]ις [π]εριβαλὼν ὁ εἰρημ(ένος) τιμωρητὴς [Σ]ε̣νο(ύ)θης ἀνείλετο α̣ὐ̣τόν· ἐκ δευ[τ]έρο(υ) δὲ κατὰ μηχανοπανουργίας τρόπ[ο]ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ε [τὴ]ν̣ ἐμὴν [χ]η̣ρ̣[αιότητα καὶ τὴν ἐλε]υθερίαν δ[ι]αφ̣θ̣εῖραι καὶ ἀσχημονῆσαι τὴν [ἐ]μ̣ὴν εὐγένειαν, [μ]ὴ β̣ο̣υ̣ληθεῖσαν δὲ ἐξακολουθῆσαι τῷ αὐτο(ῦ) πίσματι(*) [κ]α̣ὶ̣
[τῇ ἀ]κολάστῳ ἡδο[ν]ῇ̣, παρέ[βαλέν(?) με ἐν τῇ] ἰ(*)δικῇ αὐτ[ο(ῦ)] φ̣υλακῇ, παρασκ̣ε̣υάσας ἡμέρον(*) ἐμὲ βακλ̣ι̣σθ̣ῆ̣ναι καὶ πελματισθῆνα̣ι̣ καὶ κρεμασθῆναι ἀγρίως
εἰς [λ(?)]όφον(?)(*) ἐπὶ π[έν]τε μῆ̣ν̣α̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φυ]λακ[ῆ]ς. ἐκέλευσεν ὁ δεσπ(ότης) μου ὁ λαμπρ(ότατος) κύριος Κόλλουθος ὁ καγκελλάριος κ(αὶ) παγάρχης ἀπολυθῆναί με· οὐκ ἀπελύθην
20παρὰ τοῦ εἰρη[μ(ένου)] παμ̣[μιάρου(?) Σενουθίο]υ, ὕ(*)σ[τε]ρον δὲ αὐτοῦ ἀπερχομένου εἰς τὴν Πανὸς, μεθʼ ὃ ἐμὲ ἐταμίευσεν καὶ ἐναφῆ[κ]έν μο(υ) τὰ κτήματα ἀγεώργη\τα/,
μὴ ἔχουσα ἐπιμ[ελη(?)]τ̣ὴ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο(υ)ς μο(υ) ἐξεδίωξεν, παρέβαλέν με τῷ προρηθέντι κα[κ]οβ̣ο̣ύλῳ [Ἱ]ερημίᾳ τῷ τὴν π̣ᾶ̣[σ]αν ἀνατρέψαντι κώμην
βοηθῷ· ἔμεινεν [κ(?)]α̣ὶ αὐτ[ὸς (?)- ca.11 - δι(?)]πλώματι ἐξ ἐκείνο(υ) παραθέσεως· καὶ μηδὲν κληρονομήσασα καὶ το(ῦ) πρώτο(υ) καὶ τοῦ δευτέρο(υ) ἀνδρὸς μήτε μὴν
χρεωστοῦσα ὑ(*)π[ὸ] τῶν ι̣[- ca.15 -]ν παντελῶ̣ς καὶ οὕτως πα[ρ]αδέδωκεν τὴν ἐμ̣ὴν χηραι[ό]τητα μ̣ε̣τ̣ὰ̣ τοῦ ὀ[ρ]φανικοῦ μο(υ) παιδίο(υ) τοῖς Μακεδόσι στρατιώταις.
[κ]ἀκεἰνω[ν](*) μαθό[ντ]ων τὴ[ν - ca.12 -]  ̣ε̣ς̣, ὥστ̣ε τ̣ύ̣χ̣ης ἀπέλυσά[ν με·] τὸ δὲ παιδ[ί]ον μ[ου π]αρεκρ[ά]τησε[ν] ὁ κάκιστος Ἱ(*)ερημίας, ἀφῆκ[ε]ν αὐτὸ ἐκτὸς το(ῦ) ἐμο(ῦ) θηλάσματο\ς/,
25ταπεινῶ[ν] αὐτὸ δι[όλ]ο(υ) μέχρ[ι] α̣π̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πί[σ]μ̣ατα(*) α[ὐ(?)]τ[οῦ(?)] ο[ὐ]κ’ ἐποιης[  ̣  ̣  ̣ δι]ὸ παρ̣α̣κ̣[αλῶ ἐν]ορκί[ζο]υσα τὸ ὕψ̣ος [ὑ]μῶν κατὰ τοῦ̣ ἀεν̣ά[ου] θ(εο)ῦ Σωτῆρος καὶ τῆς σωτηρ̣ίας ὑ(*)μῶν καὶ τῶν
[εὐκλεεστάτ(ων) τέκν]ων [  ̣  ̣]ας̣[- ca.24 -]υ̣το̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αυ̣τ̣[  ̣  ̣]θ̣ατοι[  ̣  ̣  ̣] εἰ π[αραστ]α̣ί̣η ἱ(*)κανῶς πρ̣[οσ]τάξαι [ἐ]μ̣[ὲ] ἐν ἅπασι ἐκδικηθῆ̣ναι κ(αὶ) τὸ ὀρφανόν
[μου παιδίον - ca.49 -] θ(εὸ)ς φυλάξῃ ὑ(*)μᾶς ἐπὶ μήκ[ι]στον χρόνον, δέσπο(τα)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (?)] ἐ̣ν̣δ̣ο̣ξ[(ότατοι) ὑπ(ερ)φυέ]στα(τοι) [στ]ρατηλ(άται) δ̣ο̣υ̣ξ(*) ἀγουστάλιει(*) πατρίκιοι κύριοι τῆς ἐπαρχ(είας) ⳨
v
⳨ Φλαυΐ(*)ῳ Μαριανῷ Μιχαηλ̣ί̣ῳ Γαβριηλ̣ί̣ῳ Σερ̣γίῳ Βαχῳ(*) Ναρσῇ
Κόνωνι Ἀναστασίῳ Δομνίνῳ Θεοδώρῳ Καλλινίκῳ τῷ ὑπ(ερ)-
φυ̣ε̣σ̣τ̣ά(τῳ) [κ]όμετι τῶν καθοσ[ιωμεν](*) δ̣ο̣μ̣ε̣στ(ικῶν) δουκ̣ὶ̣ (καὶ(?)) αὐγο(υ)σ̣τ̣α̣[λίῳ]
Θ̣η̣βαίων [χώρας.(?)]

Apparatus


^ r.1. ϊου[λια]νω papyrus
^ r.2. ϊουστιν[ο]υ papyrus
^ r.5. φυϊαν papyrus
^ r.5. l. ἐθέσπισαν
^ r.5. l. τήνδε
^ r.6. ϊκανην papyrus
^ r.7. l. πυθομένη
^ r.7. ϋ̣μ̣ων papyrus
^ r.8. ϋ̣μ̣ω̣[ν papyrus
^ r.8. ϋμετε̣ρ̣αν papyrus
^ r.9. ϋψοσ papyrus
^ r.9. ϋμων papyrus
^ r.10. [τυρ]ανικῶς (l. [τυρ(?)]αννικῶς) prev. ed.
^ r.10. BL 1.100 : [- ca.16 -] prev. ed.
^ r.11. ϋπα̣ν̣αχωρ̣η̣σαντοσ papyrus
^ r.11. l. κατέλιπεν
^ r.13. ϋστερον papyrus
^ r.14. l. ὡμίλησα
^ r.15. ϋπαρχ papyrus
^ r.15. ϋπερ papyrus
^ r.15. ϊερημ[ι]ο papyrus
^ r.17. l. πείσματι
^ r.18. ϊδικη papyrus
^ r.18. l. ἡμέραν
^ r.19. [  ̣]ο̣φον prev. ed.
^ r.20. ϋσ[τε]ρον papyrus
^ r.23. ϋπ[ο] papyrus
^ r.24. l. [κ]αὶ ἐκείνων
^ r.24. ϊερημιασ papyrus
^ r.25. l. πείσματα
^ r.25. ο[υ]κ’ papyrus
^ r.25. ϋμων papyrus
^ r.26. ϊκανωσ papyrus
^ r.27. ϋμασ papyrus
^ r.28. l. δοῦκες
^ r.28. l. αὐγουστάλιοι
^ v.1. φλαυϊω papyrus
^ v.1. l. Βάκχῳ
^ v.3. l. καθωσ[ιωμέν(ων)]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.