Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67019 = HGV P.Cair. Masp. 1 67019 = Trismegistos 18986 = oxford-ipap.apis.145 = oxford-ipap.apis.146DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67019 [xml]

AD 548-551 Aphrodito<Antinoopolis?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1⳨ δ[ι]δάσκω τὸ πανευσεβὲς ὑμ[ῶν κράτ]ο̣ς [ὡ]ς μία τις κώμη, ἐπιλε[γ]ο̣μένη Ἀφροδίτη,
[διακει]μ̣έ̣ν̣η μὲν ἐν τῷ Ἀντε̣οπ̣ολίτῃ(*), [τ]ελο̣[ῦσα] δ̣ὲ ἀ̣εὶ ὑπὸ τὴν ἐ[πι]χ̣ώριον σεμνὴν
π̣ο̣λ̣ι̣[τι]κὴν τάξιν, αὐτόπρακτος̣ οὖσα̣ καὶ αὐτοτελὴ\ς/ τῶν εὐσεβ̣ῶ̣ν̣ καὶ δημοσίων ⟦ὑμῶν⟧
ε[ἰ]σ̣φόρων, μηδέποτε κ̣λη̣[ρω]θ̣ε̣ῖ̣[σ]α̣ ὑπ[ὸ π]α̣γ̣α̣ρχικὴν ἐξουσίαν ἀπὸ γονέων
5α̣ὐ̣τῶ̣ν καὶ προγόνων, ἐχόντω̣[ν] τὸ προνόμιο̣ν̣ αὐτ̣[ῶ]ν ἀπὸ θείο̣[υ] τύπου
τοῦ τῆς θείας λήξεως Λέ̣[ον]τ̣ο̣ς, ἔτι [δὲ] καὶ τοῦ ὑμετέρου φιλο[χ]ρίστου κράτους
6aτύπου τε καὶ μετʼ ἀλλοφυοῦς προστ̣ά̣ξ̣εως τῆς ὑ̣φ̣ʼ ὑ̣μ[ῶν]   ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ς ἐξουσ̣ί̣α̣ς̣
θ̣είῳ δ  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣λπ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣ τῆς ἀρτίως διαδ̣ραμο̣ύσης ἐπινε̣μ̣ή(σεως)
ἐ̣π̣ί̣ τε Θεοδωρ̣ή̣τ̣[ου] το̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [ἰ]σ̣χύ̣ε̣ι̣. Θ̣ε̣ο̣δ̣ώ̣ρητος̣ δ̣ὲ̣ ὁ̣ ἐνδοξ(ότατος) πα̣ρα-
λ̣α̣β̣ὼν τ̣ὰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣ε̣  ̣ρ̣  ̣σχ  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣α̣ρ̣[ακ]λ̣ή̣σ̣ε̣ι̣ς μι[ᾶ]ς̣ λίτρα̣ς χρ[υσοῦ] π̣ρ̣[ὸ(?)]ς̣
9aδ[ι]έλυσεν τοὺς(*) πορ̣ι̣σθέν̣τας ⟦καὶ⟧ αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣ [τ]ύπο̣υ̣ς̣ καὶ
10[- ca.39 -]  ̣  ̣  ̣ [δέ]δ̣ωκεν
  ̣  ̣  ̣  ̣π  ̣ε̣ξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣η̣  ̣κα[- ca.18 - δ]εσποιν̣ικὸν   ̣  ̣  ̣  ̣
τῆς ε̣ὐ̣κλ̣εοῦς καὶ θεί[ας λ]ή̣ξ̣ε̣ως̣ μνήμ(ης) Θεοδώρας πρὸ̣ φαν[εροῦ χ]ρ̣[ό]νο(υ)·
καὶ μηδέ̣[π]ο[τε] ἐν ὑστε̣ρ̣ησμ̣[ῷ] τῶν ευ  ̣η  ̣ δημοσίων γενάμε̣ν̣[οι, ἀλλʼ]
εὐγνωμόνως καὶ πληρωτικῶς̣ τοὺς εὐ[σε]β[εῖς](*) ὑμῶν φόρους εἰσάγουσιν̣
15ἀεί ποτ[ε] οἱ ἐνοι̣κοῦ̣ντες αὐτῇ ⟦κ  ̣  ̣  ̣η̣ρ⟧· τὸ πλεῖστον \δὲ μάλιστα/ τῶν ἀρουρῶν συντελουσῶν
τῇ εἰρημέ̣νῃ [ἀ]θλίᾳ κώμῃ το̣ῖ̣ς̣ ὑ(*)φʼ \ὑ/μᾶς(*) διαφέρ[ου]σιν εὐαγέσιν το(ῦ) θέου(*) οἴκο(υ)
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]λ̣α̣βεν ὁ εἰρημένος Ἰουλιανὸς τὴν εἰρημένην κώμην
ἣν οὐκ ἔσχεν [  ̣  ̣  ̣]θετ̣ο(υ) καὶ προσκυνο̣υ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣τεμην α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
με̣τ̣ʼ [ἀ]λ̣[λο]φ̣[υ]ο̣ῦ̣[ς] ψ̣ήφου̣ [ἀό]κν̣ως̣ καὶ [ἀ]φ\ε/ιδῶς ἀνα̣τ̣ρέπει τοὺς ἐνοικοῦντας
20\ὥ̣στε/ μ̣ακ̣ρ[ᾶς] τῆς ἑαυτῶ̣ν ζωῆς ὑποκεῖσθαι καὶ ἐπικα̣λ̣ε̣ῖν ἐπὶ [τ]ὸ[ν] \πρὸ καιροῦ τὸν/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣τον⟧
θάνατον. καὶ τὰ εἰρημ[ένα ἡ]μ[ῶ]ν κτήματα ἐκ τούτο(υ) ἀ̣π̣ε̣τράπησαν πρὸς λ\ύ/μην(*)
τ̣ο[ῦ] δ̣η̣[μο]σίου λόγο(υ)· [ὅθ]εν πα[ρ]ακαλοῦμεν τὸ φιλόχριστον \ὑμῶν/ καὶ φιλάνθρωπον
[κράτος] ὑπὲρ πάντα̣ς τοὺ̣[ς π]ρ̣ώ̣ην βεβα̣σ̣ιλ̣ι̣[κότας], \ει  ̣ [π]ρ̣ὶν του  ̣  ̣  ̣  ̣/ ε̣ἰ̣ [πα]ρασ̣τ̣αί[η] θεσπ[ίσαι]
βεβαιωτέρους μὲν εἶναι τοὺς [φιλοτ]ι̣μη̣θ̣έντας αὐτοῖς τύπους κατὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἐ̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖς
25περιεχομένην δύναμιν, ἅμ[α τε] θ̣[εσπ]ίσα[ι] κ̣α̣ὶ̣ τὴν \εἰρημέ̣ν̣[ην]/ κώμη̣[ν] τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ ὡ̣ς τὰ πρῶτα̣,
25aη̣ν̣  ̣τετ  ̣  ̣ω̣δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι πενιχρο[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὴ̣ν̣ αὐτὴν εἰς αφ̣ωρητ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἵνα(*) εὕρουσιν(*) \τοῦ λ[οιποῦ]/ οἱ ἐ̣ν̣ο̣ι̣κ̣[ο]ῦ̣ντες ἡσύ̣χ[ως βιῶναι, καὶ εὐκόλω]ς εἰσφέρε̣ι̣[ν]
τὰ εὐσεβῆ ὑμῶν τελέσματα, \α̣ι̣/ ἐ̣[νδ]ε̣[λ]ε̣[χῶ]ς δὲ καὶ ἀπα̣ύ̣σ̣τ̣ως ὑπερεύ̣ξα̣σ̣θ̣α̣ι
τῆς εὐζωείας(*) καὶ διαμονῆ̣ς̣ [το(ῦ) ἀη]ττήτου ὑμῶν κράτους διὰ παντός ⳨

Apparatus


^ 2. l. Ἀνταιοπολίτῃ
^ 9a. corr. ex ⟦του⟧τους
^ 14. ε̣  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣ prev. ed.
^ 16. ϋφʼ papyrus
^ 16. corr. ex ⟦η̣⟧μας
^ 16. l. θείου
^ 21. corr. ex λη̣μην
^ 26. l. ἵνα
^ 26. l. εὕρωσιν
^ 28. l. εὐζωίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.