Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67024dupl = HGV P.Cair. Masp. 1 67024 = Trismegistos 18988DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67024dupl [xml]

AD 551 Aphrodito, Aphroditopolis?
[Reprinted from: .] dupl=PCairMasp1,67025

[προ]σελ̣θὼν(*) ἡμῖν ἐδίδα[ξεν] \ἡ̣μ̣ῖν/ ὁρμᾶσθαι μὲν ἐκ τῆσδε
[τῆ]ς κώμης τῆς Θηβαίων χώρα[ς], διδάσκων τὸν πατέρα δ[ὲ]
[τὸ]ν οἰκ[εῖον ]τὼν ἐ ν αὐ τῇ κεκτημένων(*) πρῶτον γενόμενο[ν],
[καὶ] τὰς ὑ(*)πὲρ τοῦ πα̣ν̣τὸς χωρίο(υ) συ̣ν̣τελείας ἀναλεγόμενον,
5[ἐπὶ] τ[οὺς] τῆς ἐπιχωρίο(υ) τάξεως ταύτας κατατιθέναι· ἐπειδὴ δὲ
παρὰ τῶν κατὰ καιρὸν ἀρχόντων ο(ὐ) τὰς τυχο(ύ)σας ἀδικίας
ὑπέμεινον, τῷ θείῳ \ἡμῶν/ οἴκῳ σφᾶς αὐτοὺς ἐπιδοῦναι καὶ ὑ(*)πὸ \τὴν/ προσ-
τασίαν αὐτοῦ γενέσθαι \τὴν αὐτο(ῦ)/, Θεοδόσιον δὲ τὸν μεγαλοπρε(πέστατον), τῆς ἀπο(υ)σίας
δραξάμενον το(ῦ) πατρὸς τοῦ δεομένου, τοὺς μὲν τῆς κώμης
10ἀναλέξασθαι φόρους, οὐδὲν δὲ καταθεῖναι παντελῶς
[ἐπ]ὶ̣ τὸν δημόσιον λόγον, ὥστε τοὺς τῆς ἐπιχωρίο(υ) τάξεω\ς/
π̣ά̣λ̣ιν ἐκ δευτέρου τοὺς ἱ̣(*)κέτας τὰς ἐπικείμενας αὐτοῖ\ς/
συντελείας εἰσπρᾶξαι· περί τε το(ύ)το(υ) θείας ἡμῶν ἤδη
πορίσασθαι συλλαβὰς πρὸς τὴν σὴν ἐνδοξ(ό)τ(ητα) γεγραμμένας(*),
15ἀλλὰ τὴν ἐκείνο(υ) περιδρομὴν πλέον τῶν ἡμετέρων
(*)σχῦσαι κελεύσεων, ὥστε τῷ δεομένῳ δευτέρας ἀφορμῆς
ὅδου καὶ μείζονος καταστῆναι τὸ πρᾶγμα τριβ̣ῆς. θεσπίζο\μεν/
τοίνυν τὴν ἐνδοξ(ότητα) τὴν σὴν(*) νῦν γοῦν ταῖς δεδομέναις
περὶ το(ύ)το(υ) τῷ ἱ(*)κέτῃ θείαις συλλαβαῖς πέρας ἐπιθεῖναι τὸ
20προσῆκον, καὶ μὴ χρόνους ἐκ χρόνων(*) αὐτὸν ἤτοι τὴν
κατʼ αὐτὸν κώμην τῶν ἐποφειλομένων αὐτοῖς ἀπο-
στερεῖσθαι, ὡς μὴ κατὰ τὴν πρόφασιν ταύτην ἀτονίαν
αὐτοῖ(*)ς ὀλίγον(*)(*)στερον περὶ τὴν τῶν δημοσίων φόρων
γενέσθαι καταβολήν. ἐπειδὴ δέ φησίν τινας \τῶν/ κατὰ ταύτην
25[κεκτημ]ένων τὴν κώμην πράγματα(*) τοῦ δεομένου καὶ τῶν
ἀδελφῶν τῶν αὐτο(ῦ) παρὰ τὸν τοῦ [δικα]ίου λ̣[ό]γ̣ο̣ν̣ ἀφέλεσθ[αι]·
⟦ἀφορμὴ τῆς το(ῦ) εἰρημέ(νου) δημοσίο(υ) δε̣υ̣τ̣έρας⟧ {\εἰσπράξεως/}(*) θεσπίζομεν τὴν ἐνδοξ(ότητα) τὴν σὴν(*)
[καὶ τὰ περὶ] το(ύ)το(υ)[ς](*) σκοπο̣ῦ̣σ̣αν ε̣ἰ̣ οὕτως ἔχοντα εὕροις,
τὸ ἱ(*)κανὸν τῷ τε δεομένῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ) [κατὰ τὸν]
30νόμον γενέσθαι παρασκευάσαι. πρὸς τούτοις ἐδίδαξαν(*) ἡμᾶς
Ἰ̣(*)ο̣υ̣λιανόν, παγάρχην τῆς Ἀνταιοπολιτῶν(*), βουληθῆναι τὴν κατʼ αὐτο(ὺ)ς
κώμην ὑ(*)πὸ τὴν οἰκείαν(*) παγαρχίαν ποιήσασθαι, καὶ ταῦτα μηδέ-
ποτε τελεσάντων ὑ(*)πὸ παγαρχίαν αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ τὸ τῶν
αὐτοπράκτων σχῆμα διʼ ἑαυ\τῶν/(*) τοὺς δημοσίους φόρους ἐπὶ ⟦το(ὺ)ς̣⟧
35τὴν ἐπιχώριον τάξιν(*) κατατιθέντων. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἠνέσχο[ν]
τὸ τούτου τοῦ μέρους ἐπελθεῖν αὐτοῖς καὶ πραγμάτων ἁρπαγ̣ὴ̣ν̣
ἁμαρτῆσαι, \α/ καὶ τοσαύτην ἁπλῶς τὴν ἀτοπίαν γενέσθαι τὴν
αὐτο(ῦ) \αὐτοῖς τε καὶ τῇ α̣(ὐ)τ̣[ῶν κώμῃ]/ ὥστε καὶ ὑ(*)πὸ τὴν παγαρχίαν ποιήσασθαι(*), πρᾶγμα πάσης̣
ἀτοπίας(*) ἐπέκεινα, \α/ θεσπίζομεν τοίνυν τὴν ἐνδοξ(ότητα) τὴν σὴν(*)
40ἐξετάσαι τὰ περὶ τούτου \α/ μεθʼ ὅσης νόμος ἀκριβείας προστάττει(*),
καὶ εἰ ταῖς \α/ ἀληθείαις μηδέποτε τοὺς τὴν αὐτὴν κώμην οἰκοῦντ[ας]
(*)πὸ παγαρχίαν τελέσαντας εὕροις, \α/ ἀποστῆσαι μὲν τὸν προειρημ̣(ένον)
⁦ vac. ? ⁩(*) τῆς πρὸς αὐτοὺς μετουσίας, \α/ θεραπεῦσαι δὲ παρα-
σκευάσαι τοῖς δεομένοις τὰς ἀπηνηνεγμένας(*) παρʼ α̣ὐ̣τ[οῦ](*)
45βλάβας αὐτοῖς καθὰ τοῖς περὶ τούτου νόμοις δοκεῖ. ἀξεῖ(*) [δὲ]
καὶ τοὺς ἄλλους ἡ σὴ ἐνδοξ(ότης) ὅσοι \τῆς \τε/ σῆς τάξεως καὶ παγανῶ̣ν̣/ τοῖς δεομένοις ἐπί τ̣[ε]
χρήμασιν καὶ ἐγκλήμασιν ὑ(*)πεύθυνοι φανεῖεν
τυγχάνειν(*)· καὶ τὰ τʼ ἐς χρήματα βλέποντα θεραπεῦσαι τοῖς
δεομένοις κατὰ τὸν νόμον, ὑ(*)πέρ τε τῶν ἐγκλημάτων
50νομίμοις ποιναῖς ὑ(*)ποθεῖναι φροντιείη(*) τοὺς μὲν ταῦτα
ἡμαρτηκότας, ὥστε τὸ ἱ(*)κανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ, τοῖς τε δεομένοις
καὶ τῷ νόμῳ, γενέσθαι ⳨. τῶν κατὰ συναρπαγὴν οἷον εἶκος συλλαβὼν
ποριζομένων παρὰ τὰ παρʼ ἡμῶν νῦν θεσπισθέντα, θεσπίζομεν ο(ὐ)δεμίαν
δυναμένων ἔχειν ἴ(*)σχυν, παρασκευάσεις τὰ εἰς χρήματα βλέποντα, ὑπὲρ δέ γε τῶν ἐγκλημάτων, νομίμοις τοὺς ἡμαρτηκότας ὑποθήσεις ποιναῖς, ὥστε τὸ ἱκανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ,(*) τῷ τε δεομένῳ καὶ τῷ νόμῳ γενέσθαι(*) τα[ῦ]τ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣
55⁦ vac. ? ⁩(*)
⁦ vac. ? ⁩(*)
⁦ vac. ? ⁩(*)
⁦ vac. ? ⁩(*)
⁦ vac. ? ⁩(*)

Apparatus


^ 1. or προσῆλθεν
^ 3. l. [τὸ]ν ἐν αὐτῇ κε[κτημ]ένον (or )(*)
^ 4. ϋπερ papyrus
^ 7. ϋπο papyrus
^ 12. ϊκετασ papyrus
^ 14. or πρὸς τὴν σὴν ⁦ vac. ? ⁩ γεγραμμένας
^ 16. ϊσχυσαι papyrus
^ 18. or τὴν ⁦ vac. ? ⁩ τὴν σὴν
^ 19. ϊκετη papyrus
^ 20. or καὶ μὴ συγχωρῆσαι χρόνους ἐκ χρόνων
^ 23. αυτοϊσ papyrus
^ 23. corr. ex ολιγη̣ν̣
^ 23. ϋστερον papyrus
^ 25. or πρᾶγμα
^ 27. or not {\εἰσπράξεως/}
^ 27. or τὴν ⁦ vac. ? ⁩ τὴν σὴν
^ 28. or τούτου
^ 29. ϊκανον papyrus
^ 30. or ἐδίδαξεν
^ 31. or Ἰουλιανὸν τὸν ἐπίκληνἈρσενοΐ(ϊ)την, καὶ παγάρχην τῆς Ἀνταιοπολ(ίτῶν), or Ἰουλιανὸν τὸν ἐπίκλην Ἀρσενοΐ(ϊ)την, παγάρχην τῆς Ἀνταιοπολιτῶν : ϊο̣υ̣λιανον, papyrus
^ 32. ϋπο papyrus
^ 32. or οἰκίαν
^ 33. ϋπο papyrus
^ 34. corr. ex   ̣  ̣  ̣\των/
^ 35. or πρὸς τὴν ἐπιχώριον τάξιν
^ 38. or ὥστε καὶ ὑπὸ τὴν οἰκείαν παγαρχίαν αὐτοῦς ποιήσασθαι : ϋπο papyrus
^ 39. or παρανομίας
^ 39. or τὴν ⁦ vac. ? ⁩ τὴν σὴν
^ 40. or ἐξετάσαι ταῦτα
^ 42. ϋπο papyrus
^ 43. or Ἰουλιανόν
^ 44. l. ἀπενηνεγμένας, or ἐπινενεομένας (l. ἐπινενεωμένας)
^ 44. or not παρʼ α̣ὐ̣τ[οῦ]
^ 45. or ἀξεῖς
^ 46-48. or τοὺς ἄλλους ὅσοι ὑπό τε (om) τὴν τῆς σῆς ἐνδοξότ(ητος) (or )(*) τυγχάνοντες (or )(*) τάξιν τελοῦσιν (or )(*), ἐν τε ἰδιωτις (l. ἰδίωταις) τελοῦσιν (or )(*), καὶ ὑπευθύνους τοῖς ἱκέταις (or )(*) ἐπὶ τε χρήμασιν ἐπί τε ἐκκλήμασιν (l. ἐγκλήμασιν) δεικνυμένους αὑτους τοῖς ἱκέταις (or )(*) : ϋπευθυνοι papyrus
^ 49. ϋπερ papyrus
^ 50. ϋποθειναι papyrus
^ 50. l. φροντι<σ>είη
^ 51. ϊκανον papyrus
^ 54. ϊσχυν, papyrus
^ 54. or ὥστε
^ 54. or [τὸ ἱκανὸν] γενέσθαι (or τῶν ἐκ συναρπαγῆς καὶ παρὰ τὸν νόμον ὡς εἶκος ποριζομένων τισίν, ὑπεναντίον τῶν νῦν παρʼ ἡμῶν θεσπισθέντων, οὐδεμίαν ἐχόντων ἴσχυν)(*)
^ 55. or παραφυλαττούσης ταῦτα τῆς τε σῆς <ἐνδοξότητος>
^ 56. or καὶ τοῦ κατὰ καιρὸν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν παραληψομένου καὶ
^ 57. or τῆς πειθομένης ὑμῖν τάξεως, ποινῆς τριῶν χρυσίου λιτρῶν
^ 58. or ἐπικειμένης κατὰ τῶν ταῦτα παραβαίνειν τολμώντων ⟦Traces
^ 59. or ἢ παραβαίνεσθαι συγχωρούντων ☧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.