Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67032 = HGV P.Cair. Masp. 1 67032 = Trismegistos 18996 = oxford-ipap.apis.158DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67032 [xml]

AD 551 Aphrodito < Const

[⳨ βα]σιλ[είας τοῦ θ]ειοτά[του καὶ εὐσε]βεστάτου δεσπότου ἡμῶν Φ[λαυίου]
[Ἰου]στινιανοῦ τοῦ α̣ἰ̣ω̣[νί]ου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορ[ος]
ἔτους εἰκοστοῦ πέμπτου, μετὰ τὴ[ν] ὑπατίαν(*) Φ[λ](αυίου) Βασιλίο[υ]
τοῦ λαμπρ(οτάτου) ἔτους δεκ[άτ]ο̣[υ], τ̣ῇ πρὸ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ε̣ἰ̣δ̣ῶ̣ν̣ Ἰ̣[ουλίου(?)]
5ἰνδ(ικτίονος) τεσσαρεισκαιδεκ̣[άτης](*), ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ [ἐν]δόξῳ̣ Φλ(αυίου) Κ[ω]νστ̣[αν]τ̣ί[νου]
πόλει Ῥώμῃ· τάσδε τὰς̣ [ἀν]τ̣ι̣σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣ο̣υ̣[ς](*) [ὁμ]ολογείας(*) καὶ
συνθήκας [π]ρὸς ἀλλήλους [δ]ίχα δόλου κα[ὶ] βίας καὶ [ἀπάτ]η̣ς
καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης περιγραφῆς, ἑκο̣ύσῃ γνώμ̣ῃ̣ κ̣α̣[ὶ]
αὐθαιρέτῳ προαιρ[έ]σει· ἐκ μὲν τοῦ ἑ̣ν̣ὸς μέρ[ους Διόσκορος]
10Ἀπολλῶτος καὶ Καλλί[ν]ικος Βίκτορος καὶ Ἀπολλῶς Ἰωάνν[ου]
καὶ Κῦρος Βίκτορος διὰ Σεν[ο]ύθου Ἀπολλῶτος πο[ι]ουμένου τὴ[ν]
χώραν αὐτοῦ ἀπόντος, ὁρμώ[μ]ενοι ἅπαντες ἀπὸ κώμης
[καλο]υμέν[ης Ἀ]φρ[οδιτ]ῶ̣ν̣ το[ῦ] Ἀν[ταιοπ]ολείτου ν[ομοῦ τῆς Θηβαίων]
[ἐπ]αρχεί[ας], ἐκ [δὲ τοῦ] ἑτέρου μέρους Φλ(αύιος) Π[αλλάδιος ὁ λαμπρ(ότατος)]
15[κόμης] τοῦ θ[είου] κωνσιστωρίου, υἱ(*)ὸς Ἰωάνν[ου τοῦ τῆς μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ί̣α̣ς̣]
μνήμη[ς κα]ὶ Ἐπίγονο[ς] ὁ λαμπρό(τατος) κ̣[ό]μ̣(ης), ἀμφό[τεροι μὲν   ̣  ̣  ̣ (?)]
ὁρμώμενοι(*) ἐκ τῆς Λεοντ̣ί̣(ου(?)) [λαμπρ(οτάτης)] π[ό]λε[ως] τ[ῆς πρώτης](?)(*)
Καππαδοκῶν ἐπ[αρ]χεία[ς, τὰ δὲ] ν̣ε̣[ωσ]τ̣ὶ̣ δ̣[ι]ά̣γ̣[οντες] κ̣[ατὰ ταύτην](*)
τὴν βασιλε̣ί̣δ̣[α](*) [π]όλ̣[ι]ν κ̣α̣ὶ̣ [ὁμολ]ο̣γ̣οῦ[ντ]ε[ς] ἀλ̣λ[ή]λ̣ο̣ις̣ ἐ̣[πὶ το]ῖ̣ς̣ ἑ̣ξ̣[ῆς](*)
20δηλουμένοις συμφώνοις. καταλαβό\ν/τες ἐ̣ν̣τ̣α̣ῦθα ἐπὶ ταύτη[ς]
τῆς βασιλευούσης, ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Διόσκορος καὶ
Ἀπολλῶς καὶ Καλλίνικος καὶ Κῦρος διʼ ἐ̣μ̣[οῦ] Σενούθου ποιου̣ν̣ο̣υ̣(*)
τὴν χώραν αὐτοῦ, θείαν ἐπορισάμεθα κέλευσιν κ[ατὰ] τ̣ῶ̣ν̣
ἀντιδίκων ἡμῶν τον(*) περὶ Ἡράκλειον Ψαΐ(*)ωτος καὶ λοιπῶν
25ἀπὸ τῆς ἡμετέρας κώμης, ἔτι μὴν καὶ καθʼ οἱον(*) δήποτε
προσώπου ἀποδεικνυμένου ἀκολούθως τῇ θείᾳ ἡμῖν(?)(*)
[κελ]εύσει, καὶ δεηθ[έντε]ς̣ κατὰ νόμον πρα  ̣  ̣  ̣τ̣ρ̣ο̣ς̣ ἐκβιβ[α]στο[ῦ]
[τοῦ πρ]άγματος, παρακ[λήσ]εις προσηνενόχ[α]μ[εν](*) τ̣ῇ̣ [ὑμῶν]
λαμπρότητι ἐπὶ Ἰ(*)ουνίου μηνὸς τῆς ἀρτίως τεσσαρ[εσκαιδεκάτης]
30ἐπινεμήσεως, κατʼ Αἰγυπτίους δὲ πέντε καὶ δ[εκάτης,]
ὥστε α̣ὐ̣τὴν σὺν Θε̣ῷ̣(*) παραγεινομένην τῇ Θη[βαίων χώρᾳ]
λαβεῖν τὴν εἰρημένην θείαν κέλευσιν ἤτοι τ̣[ὸ πορισθὲν(?)](*)
παρʼ ἡμῶν θεῖον ὑπομνηστικόν, καὶ ἐμφανίσασθαι τοῖς
κατὰ χώραν δικαστηρίοις, καὶ πᾶσαν εὔνοιαν καὶ σ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35καὶ ἔπειξιν καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἐκβιβ[ασ]μὸν θ̣έ̣[σθαι(?) τῷ]
ἡμετέρῳ πράγματι, ἕως οὗ πέρατι παραδο[θήσεται ἡ] δίκη
πρὸ[ς] πᾶσα[ν] ἀ̣π̣αλ̣λα̣γ̣ὴ̣ν̣ α̣[ὐ]τ̣ο̣ῦ̣ [κατὰ δύνα]μ̣ι̣ν̣(*) τῆς αὐτῆς
θείας κελεύσεως, καὶ π[αρέ]ξαι παρὰ τὸ δικαστήριον π̣ά̣[ντ]α̣
τὰ ἐντεταγμένα πρόσωπα τῇ αὐτῇ κελεύσει ὑπὸ ἐγγύα[ς]
40ἀσφαλεῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ ἀποδεικνύμενα πρόσωπα
κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ εἰρημένου τύπου, καὶ ἐκβιβάσ[αι]
ἄχρει(*) πέρατος δίκης, ἡμῶν μέντοι διδομένων τὰ ἐμφ[α]νι̣σ̣τικ[ὰ]
καὶ τὰ ἀναλώματα τῆς τάξεως, καὶ ἀπολαμβανόντων τὸ τέταρτον
μέρος πάντων τῶν ἐναγομένων προσώπων σπορ[τ]ούλ̣[ων],
45τοῦ δὲ ἄλλου ἡμίσεως τετάρτου μέρους τῶν αὐτῶν σ[πορτούλων(?)]
σ̣τελ̣λομένου τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι· τῶν δὲ ἐ[κβησομένων(?)](?)(*)
ἐκ τῆς δίκης ἢ πρὸ δίκης ἔξεστι ἡμῖν λαβεῖν ε̣ἰ̣[ς] λ̣ό̣γ̣ο̣[ν κέρδους](?)(*)
ὑπὲρ ζημιωμάτων ἡμῶν καὶ αὐτῶν τὸ ἥμ[ι]σ[υ τέτα]ρ[τον]
μέρος, καὶ τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι τὸ ἄλλο τέταρτον, [ὥ]σ̣τ̣ε̣ ε̣ἶ̣[ναι]
50τοῦτο ὑ(*)πέρ τε σκυλμοῦ καὶ κόπου καὶ ἀναλωμάτ[ων] αὐτῆς
ἤτοι καὶ τῶν προσηκόντων αὐτῇ παιδαρίων· καὶ μὴ δύνασθ̣α̣ι̣
αὐτὴν ἐν οὐδενεὶ(*) ἀμφιβάλλειν ἢ παραβῆναι τὰ προκείμ[ενα]
σύμφωνα, ἀλλʼ εἰς πέρας ἄξαι εὐλόγως καὶ σπουδαίως καὶ δικ[α]ίω[ς]
κατὰ πάντα ἐντρανῆ τρόπον, δίχα οἵας δήποτε προδοσία[ς]
55καὶ ῥᾳδιουργείας(*) καὶ ὑπερθέσεως καὶ ἀναβολῆς καὶ μετεωρεισμο[ῦ](*)
καὶ χλεύης, ἑτοίμως ἔχοντες καὶ ἡμεῖς ὑπὸ λόγον προσε̣δ̣ρ̣εῦ̣σ̣[αι]
τοῦ ἐνδοξοτάτου στρατηλάτο(υ) τῆς χώρας, καὶ τοῦ α  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣(υ)
ον ἂν προλήμψεται ἡμῖν ἀπʼ αὐτῶν ἡ ὑ̣μετέρ[α] λ̣αμ[πρότης]
ἕως ὅτε εἰς πέρας ἄχθη ἡ τοῦ καθʼ ἡ[μᾶ]ς πράγματο[ς δίκη]
60[ἀμ]έμπτως καὶ ἀκαταγνώστως κα  ̣ε̣ι̣δ̣ ἐκ̣βιβ[ασμὸν]
ποιήσασθαι καὶ ἐκδοῦναι τοῖς ἐναγομένοις [τὸ βιβλίον](*)
ἑτοίμως ἔχομεν κινδύνῳ ἡμῶν καὶ πόρῳ πα̣[- ca.9 -]
καὶ δίκας λέγειν. ἐγώ τε ὁ προλεχθεὶς λαμπρότατος Π[αλλάδιος]
ἀνθομολογῶ ἑτοίμως ἔχειν ἐμμεῖναι τοῖς προ\διο/ρεισθεῖσί(*) μοι πα̣ρ̣ʼ [ὑμῶ]ν
65συμφώνοις καὶ ὁμολογήμασιν, καὶ στέρξα[ι π]άντα καὶ εἰς πέρας
[ἄ]ξ̣αι καθʼ οἷον δήποτε προμνημ[ον]ευθέντα παρʼ ὑμῶν
τ̣ρ̣ό̣π̣ο̣ν̣ δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ[οσεδρεῦσ(?)]α̣ι̣(?)(*) ἐν τα[ύταις] ταῖ[ς δύσι ]
ὁμολογίαις κ[αὶ] μὴ ἐν οὐδενεὶ(*) π[αρα]βῆναι   ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣ῦ̣τα
κα[τ]ὰ [τ]ὴν δύναμιν τῆς πορεισθ[είσ]η[ς](*) [ὑμῖν θείας κελεύ]σεως,
70ἀλλὰ μᾶλλον ἐκβιβάσα[ι π]άντας τοὺς [ὑμ]ετέρους [ἀν]τιδίκους
τοὺς ἐντεταγμένους καὶ ἀποδεικνυμένους ἐπὶ παντὶ κεφ̣α̣λ̣αί̣[ῳ(?)]
ἀνήκοντι ὑ(*)μῖν κατʼ αὐτῶν [μ]έχρει(*) τῆς περαιώσεως(*) τοῦ ὑ(*)μ̣ετέρο(υ)
πράγματος· καὶ προσεπὶ τούτοις, πρὸς σαφέστεραν καὶ ὀχυ̣[ρο]τ̣έ̣ρ̣αν
ἀσφάλειαν, ἐπωμνύμεθα(*) ἀλλήλοις, ἐγὼ μὲν ὑ(*)μῖν, ὑ̣(*)μ[εῖς δὲ ἐμοί,]
75τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον, τήν δε(*) ἁγία[ν] καὶ ὁ[μοούσιον]
Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ τὴν διαμονὴ[ν] τ̣ο̣[ῦ] κ[α]λ̣λι[νίκου]
ἡμῶν δεσπότου Φλ(αυίου) Ἰουστινια[νοῦ τοῦ] αἰω[νίου αὐγούστου]
καὶ α[ὐτο]κ[ράτο]ρ[ος,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐμμένε]ι̣ν̣ τοῖς̣ ὡ̣[μ]ολογη[θεισιν](*)
παρʼ ἡμῶν ἀμφοτέρων(*) ἐν ταύταις ταῖς ἰ(*)σοτύποις δύ[σ]ι
80ὁμολογίαις. εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσομεν, παρέξει τὸ(*) μὴ
ἔμμενον μέρος τῷ ἐμμένοντι χρυσίου λίτρας δύο ἔργῳ
καὶ δυνάμει ἀπαιτουμένας, καὶ ἆκον ἐμμένειν πᾶσιν
τοῖς προγεγραμμένοις συμφώνοις. καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν
ἐπερωτηθέντες \παρʼ ἀλλήλων/ καὶ ἀλλήλους ἐπερωτήσαντες τ̣α̣ῦ̣θ̣ʼ
85οὕτως ἔχειν δώσ̣ε̣ι̣ν [π]οιεῖν φ[υλ]άττειν̣ ε̣ἰ̣ς̣ [πέρα]ς ἄξαι
ὡμολογήσαμεν. προσομο[λο]γῶ δὲ ἐγὼ Παλλάδ̣ι̣ο̣ς μονο[μ]ερῶς
ἑ[το]ί̣[μως] ἔ̣χ̣ειν ἐνε̣[γκ]εῖν ὑ̣μ̣[ῖν] ἐρ̣χ̣ομέν̣[οις] σ̣[ὺ]ν̣ Θ̣ε̣ῷ̣ ἐ̣ν̣ τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ι̣ς̣
[  ̣]ν̣ Θηβαΐ(*)δι τὸ θεῖο[ν] ὑπομν[ηστ]ικ[ὸν] τ[ὸ προαγ]ορευθ[έν] μοι
κ̣[αὶ] φ̣υ̣λ̣α̣χθ[ὲν]   ̣  ̣  ̣ παρʼ [ὑ]μῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
Traces 2 lines
92τῆς διαστροφῆς καὶ ζημίας τῆς ἀν̣ηχθείσης(*) τοῖ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πράγμασιν τυγχάνουσιν ἐν τῇδε τῇ πανευδαίμονι π[όλ]ε̣ι̣·
ἔτι μὴν ὥστε τὸ προνόμιον τοῦ αὐτοπράκτου σχήματο̣ς̣
95τῆς ὑμετέρας ὑπαρχθῆναι κώμης β[ε]βαιῶ ὑπὲρ δύο
ἢ καὶ πλέον τριῶν νομισμάτων πα̣ρ̣α̣σχεθησομένων μο[ι]
παρʼ ὑ(*)μῶν τῶν προαφηγηθέντων καὶ καταφανε͂ς(*) ποιησα̣[μ]έ[νων]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣ς̣ ἐπὶ τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) δουκὸς̣, καὶ ἀπολήμψομαι τρί̣τ̣ο̣ν μέρο[ς]
τῶν ὑπὲρ τούτου ἀνυομένων, τὰ δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣υ̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣αι τ̣α̣
100  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣η του   ̣  ̣π  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ώ̣σ̣ω̣ [χ]ρ̣υ̣σ̣οὺς τριάκο[ντα ἓ]ξ κ[αὶ] ἔν[ο]χ[ος εἴην](*)
[τῷ] θείῳ ὅρκῳ καὶ [τ]ῷ ὑπὲρ το[ύ]τ[ου] ἐπ[η]ρ̣τ̣η̣μένῳ κ̣[ι]ν̣δ̣[ύνῳ·]
(*) ὁμολογία κυρία καὶ βεβαία συντεθεῖσα πρὸς του  ̣  ̣  ̣  ̣
πρὸς ἅπασιν πανταχοῦ προφερομένη· ἐρωτηθ[εὶς]
ὡμολόγησα καὶ ὑπογράψας χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα †
105⳨ Φλ(αύιος) Παλλάδιος κόμ(ης) ὁ̣ προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτην τὴν ὁμο̣λ̣ο̣-
γίαν ἐπὶ πᾶσ̣η̣ν̣(*) τοῖς πρ[ο]γεγρ[αμ]μ̣έ̣νοις συμφώνοις καὶ   ̣ρ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣
(*)πέγραψα χειρὶ ἐμῇ † † † ⳨ Φλ(αύιος) Φοιβάμμων Ἀθανασίου ἀπὸ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆς Θηβαίων χώρας, μαρτυρῶ [τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ]
θεμένου ⳨ † Φλ(αύιος) Ἰ̣ω̣ά̣ν̣ν̣η̣[ς Θ]ε̣[οδ]ώ̣ρ̣ο̣υ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς Λύκω̣ν̣ [πόλεως τ̣ῆ̣ς̣]
110[Θηβαίων χώρας], μαρτυρῶ [τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσα]ς παρὰ [το(ῦ) θεμένο(υ)].
Φλ(αύιος)   ̣ω̣ρ̣  ̣  ̣ο̣γ̣ιος Θεοδοσ[ίου] ε̣  ̣  ̣π̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[τ]α̣κ̣τ̣ο̣μίσθων ἐπ̣ὶ̣ τῆς πρ̣ό̣τ̣ης(*) τοῦ τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μαρτυρον(*) τῇ  ̣  ̣
ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου † Φλ(αύιος) Θεόδωρος νοτάριος̣,
τὴν χρείαν ἐκτελῶν ἅπασιν τοῖς ἐνδεε̣ις(*) καὶ τὸ κάθεισμ̣[α](*)
115ποι[ού]μενος ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ταύτης
[τῆς βα]σ̣ι̣λείδος(*) πόλεως, μαρτυρῶ τῇδε τῇ [ἀσφ]α̣λείᾳ
τῇ ἐ̣κτε̣θείσῃ π[αρὰ] Διοσκόρο[υ] καὶ Καλλινίκου καὶ
Κ̣ύ̣ρ̣ου διὰ Σενο[ύ]θο[υ], καὶ [Ἀπολλ]ῶτος, εἰς Παλλάδιον
τ̣ὸ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣εν  ̣  ̣  ̣  ̣
[2 lines missing]

Apparatus


^ 3. l. ὑπατείαν
^ 5. l. τεσσαρεσκαιδεκάτης
^ 6. BL 1.445 :   ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣ο̣υ̣[σιν] prev. ed.
^ 6. l. [ὁμ]ολογίας
^ 15. υϊοσ papyrus
^ 17. corr. ex ορμωμενοσ
^ 17. Λεοντ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π[ό]λε[ω]ς τ[ῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 18. ἐπ[αρ]χεία[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣α̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 19. l. βασιλίδ[α]
^ 19.   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣α̣λ̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ξ[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 22. l. ποιουμένου
^ 24. l. τῶν
^ 24. ψαϊωτοσ papyrus
^ 25. l. οἵου
^ 26. BL 3.34 : ὑμῶν prev. ed.
^ 28. l. προσενηνόχαμεν
^ 29. ϊουνιου papyrus
^ 31. corr. ex
^ 32. BL 1.105 : [φυλαχθὲν(?)] prev. ed.
^ 37. BL 3.34 :   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ι̣ prev. ed.
^ 42. l. ἄχρι
^ 46. BL 1.106 : ς[- ca.11 -] prev. ed.
^ 47. BL 1.106 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 50. ϋπερ papyrus
^ 52. l. οὐδενὶ
^ 55. l. ῥᾳδιουργίας
^ 55. l. μετεωρισμοῦ
^ 61. [προσώποις](?) prev. ed.
^ 64. l. προδιορισθεῖσί
^ 67. πρ  ̣β̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ prev. ed.
^ 68. l. οὐδενὶ
^ 69. l. πορισθείση[ς]
^ 72. ϋμιν papyrus
^ 72. l. μέχρι
^ 72. corr. ex περεσεωσ
^ 72. ϋμ̣ετερο papyrus
^ 74. l. ἐπομνύμεθα
^ 74. ϋμιν papyrus
^ 74. ϋ̣μ[εισ papyrus
^ 75. l. τε
^ 78. l. ὁμολογηθεῖσι
^ 79. corr. ex αμφοτερουσ
^ 79. ϊσοτυποισ papyrus
^ 80. corr. ex τω
^ 88. θηβαϊδι papyrus
^ 92. l. ἀναχθείσης
^ 97. ϋμων papyrus
^ 97. l. καταφανεῖς
^ 100.   ̣  ̣εν̣  ̣χ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 102. prev. ed.
^ 106. l. πᾶσιν
^ 107. ϋπεγραψα papyrus
^ 112. l. πρώτης
^ 112. l. μαρτυρῶ
^ 114. l. ἐνδέεσι
^ 114. l. κάθισμα
^ 116. l. [βα]σιλίδος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.