Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67058 = HGV P.Cair. Masp. 1 67058 Kol. 7 - 8 (S.204) = P.Cair. Masp. 1 67058 Kol. 1 - 6 = Trismegistos 19013 = Trismegistos 19012 = oxford-ipap.apis.173DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67058 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: .] cf. P.Cair.Masp. 1 67056

1,ms
⁦ -ca.?- ⁩ 1,ctr
ο̣η̣ (καὶ) ξ̣θ̣   ̣  ̣  ̣ ιβ 𐅵   ̣  ̣  ̣η 𐅵 (γίνεται) ιβ̣ ϛ̣   ̣
Ψ̣ο̣υ̣κί̣ῳ   ̣η  ̣ο̣υμενη ἐν [κ]έ̣ρ̣μ̣ατι δ(ιὰ) Σενο(ύ)θο(υ) κ(εράτια) ϛ 𐅵
Ἰωσ̣η̣[φ]ίῳ φ̣\ρ/ο̣(υ)ρῷ εἰς Ἀντ[ιν]όο(υ) κ(εράτιον) α δ´
Τα̣υ̣ρ̣[ίν]ῳ σιγγ(ουλαρίῳ) εἰς Λύκ(ων) [δ(ιὰ) Μ]ηνᾶ Πο(υ)αμ̣[κηλ ν(ομίσματα)] ζ κ(εράτια) κβ 𐅵 δ´
5(ὑπὲρ) χ̣αρτίων δ(ιὰ) τῶν υἱῶ[ν Ἰω]σηφίω(*) πρεσβ(υτέρου) κ(εράτια) ιδ
ἐν [κέ]ρ̣ματι δ(ιὰ) Στεφάνο(υ) κ(εράτια) ϛ 𐅷
Πο(υ)αμκηλ εἰς Ἀντιν[όο(υ)] κ(εράτιον) α γ´
Ἀπο̣λ̣λ̣ῶ̣τι εἰς Ἀντινόο(υ(?)) [δ(ιὰ)] τῶν Νο(υ)μι̣[δ(ῶν)]   ̣  ̣  ̣α κ(εράτια) γ
Πι[νου]τίωνι ζυγ(οστάτῃ) (ὑπὲρ) δοκο̣(ῦ) κ(εράτια) δ
10Κω̣[στ]α̣ν̣τίνῳ μονάζ(οντι) (ὑπὲρ) τριμ(  ) κ(εράτια) δ 𐅵 δ´
τ[οῖ]ς [ἀ]π̣ὸ̣ Πο̣ύχεως (ὑπὲρ) γηδ̣ι̣α(*) Ἰωσηφίω(*) φρ̣ο̣(υ)ρ̣ο(ῦ) κ(εράτια) ιϛ
τριβούνο(υ) τῶν εἰρηνικ(ῶν) ν(όμισμα) α κ(εράτιον) α
Πον̣τ̣α̣ι̣ς Σενελαλε (ὑπὲρ) ο̣ἴνο(υ) το(ῦ) χω̣[  ̣]μ̣(  ) κ(εράτια) ε
Παή̣σιο̣ς Φα̣νωνε (ὑπὲρ) οἴνο(υ) κ(εράτια) ζ
15τοῖς βεσιλεκτ(*) προφά̣σ̣(ει)   ̣  ̣  ̣  ̣ο(υ) Π̣άλωτος κ(εράτια) ιγ
1,minf
  ̣ ν̣(ομίσματα) φπγ κ(εράτια) ιζ 𐅵 ((unintelligible)) mm
φοϛ κ(εράτια) ιϛ γ̣´
(καὶ) ιβ (γίνεται) φπθ κ(εράτια) ιδ
λοιπ(ὸν)
λ̣ῆμ(μα(?)) φπγ κ(εράτια) ιη
5λοιπ(ὰ) ν(ομίσματα) ε κ(εράτια) κ
2
ο υ̣ξθ̣   ̣  ̣  ̣ (γίνονται) ο υογ ια   ̣  ̣  ̣  ̣παρ̣  ̣  ̣ υ̣πε ια
⳨ κανο[νι]κ(ὰ) (καὶ) χρυ[σικ(ὰ)] τίτλα α κ[ατ(αβολῆς)] ν(ομίσματα) ρν
β κατ[αβ]ολῆς δ(ιὰ) [Βι]κ̣τ̣ορι(*) χρυσ(ώνου) ν(ομίσματα) ρλ
γ κατ[αβ]ολῆς δ(ιὰ) το̣(ῦ) αὐτοῦ ν(ομίσματα) ρκα κ(εράτια) ιη
5Ψαΐ(*)ῳ [νου]μεραρίῳ ν(ομίσματα) ε
(ὑπὲρ) ἀνν(ωνῶν) [τ]ῶν(*) γενναιο(τάτων)(*) Νο(υ)μ(ιδῶν)(*) \α τετραμ(ήνου)/(*) <δ(ιὰ)>(*) Λεουντίο(υ) κ(αθωσιωμένου) ὀπ(τίωνος)(*) ν(ομίσματα) κζ κ(εράτια) ιβ
τῷ [αὐ]τ̣ῷ κ(εράτια) κ
β̣ δ̣ε̣δ̣ρ̣(*)   ̣  ̣ α̣(ὐ)τ(οῦ) δ(ιʼ) Ἀνδρέ̣ο̣(υ) ἀπαιτ(ητοῦ) ν(ομίσματα) κζ κ(εράτια) ιϛ
τῷ α[ὐ]τ̣ῷ̣ Ἀνδρεου̣(*) (καὶ) Κωσταντίνῳ σιγγ(ουλαρίῳ) ν(όμισμα) α εὔστ(αθμον)
10(ὑπὲρ) τρίτ(ης) δε̣δ̣ρ̣(*) (ὑπὲρ) σίτ(ου) δ(ιὰ) το(ῦ) α(ὐ)το(ῦ) ν(ομίσματα) ζ κ(εράτια) ιδ
(καὶ) δ(ιὰ) κερατισμ(οῦ) (καὶ) σισμ̣(  ) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ια
Μεγάλῳ βοηθ(ῷ) κ̣(εράτια) ιη̣
(*)πὲρ παραλληλ(ισμοῦ) ια ιβ ν(ομίσματα) ιβ
msup
ζ κ(εράτια) ιϛ 𐅵 μη σκδ 𐅵 (γίνεται) ν̣(ομίσματα) [  ̣] κ̣(εράτια) η 𐅵 μί(*)α μϛ ιζ   ̣[  ̣  ̣] (γίνεται) Αιϛ δ´ (γίνεται) φξϛ [  ̣  ̣  ̣]
⳨ λόγ(ος) ἀνα(λωμάτων) τῆς κώμ(ης) κανόν(ος) σὺν θ(εῷ) τρεισκαιδεκάτης(*) ἰνδ(ικτίονος). ἀναλ(ωμάτων) παρʼ ἐμοῦ Ἰ(*)ωάννου
ὑποδέκτου
3
τῷ ἐξπελλευτ(ῇ) (ὑπὲρ) συνηθ(ειῶν) ν(ομίσματα) γ
κομενταρυς(*) καὶ το(ῦ) ἐμφ(ρούρου) πυ̣ργ(οφύλακος(?)) ν(όμισμα) α κ(εράτια) κβ
Ὠ̣ρ̣ιγένει τρακ(τευτῇ) (ὑπὲρ) συνηθ̣ειῶ̣[ν] ν(ομίσματα) ε
Τολυκ(  ) (ὑπὲρ) συνηθεία̣ς̣ ν(όμισμα) α κ(εράτιον) α
5Ἰωάννῃ ἐλαιοπ[ω]λ(*) ἀπ[ὸ Πού]χ̣ε̣ω̣ν ν̣(όμισμα) α κ(εράτια) ια
τῷ τῖνι(*) (ὑπὲρ) σπο(υ)δῆς ν(ομίσματα) ε
τῷ γραμματεῖ (ὑπὲρ) να(ύ)λο(υ) ἀ̣πό̣ρ̣ο̣(υ) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιϛ
Κολλο(ύ)θῳ̣ τρακ[τ](ευτῇ) ν(ομίσματα) ε
Ἰωάννῃ ἐλαιοπολ(*) ὁμοί(ως) (ὑπὲρ) ὠα̣(*) εἰς Ἀ̣ν̣τι(νόου) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιη
10τριβο(ύ)νῳ̣ Ἀνταίο(υ) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιϛ
βοηθείᾳ τοῦ ἐνδοξοτ(άτου) δο(υ)κ(ὸς) ν(όμισμα) α κ(εράτια) κα̣
(ὑπὲρ) το(ῦ) κομμονιτωρ(ίου)(*) δ̣(ιὰ)   ̣  ̣ετ̣αλε̣ι̣ ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιϛ
(ὑπὲρ) οἴνο(υ) ἀναλ(ωθέντος) ν(ομίσματα) β κ(εράτια) ιε
Ψοΐῳ νουμεραραρ(ίῳ)(*) ν(ομίσματα) ε
15Ὡρουωγχίῳ βοηθ(ῷ) κ(εράτια) ιη
(ὑπὲρ) μέλιτ(ος) καὶ ⟦Traces⟧ ν(ομίσματα) β κ(εράτια) ιε
(ὑπὲρ) διαφόρον(*)   ̣δραα̣ρ̣(  ) Πε̣κυσίο(υ) ζυγ(οστάτου) ν(ομίσματα) β
Ταυρίνῳ δ[ο]μεστικ(ῷ) (ὑπὲρ) κα̣λαντικ(*) ν(ομίσματα) ε
ἐκδίκ̣ῳ Ἀν[τ]αίο(υ) ν(ομίσματα) β κ(εράτια) ιβ
20Ψ[ο]ΐῳ νο(υ)με[ρ](αρίῳ) προφάσ(ει) Σ[ε]ρήνο(υ) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιδ 𐅵
Ὡρο(υ)ωγχίῳ̣ σιγγ(ουλαρίῳ) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιϛ
τριβούνο(υ) τῶν εἰρηνικ(ῶν) ν(όμισμα) α κ(εράτιον) α
φρουροῖς τ[ῆ]ς τάξεως ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιβ
νζ η 𐅵
4
τῷ κυρίῳ Ταυρίνῳ (ὑπὲρ) διατρ(οφ ) το(ῦ) ἐκδίκο(υ) [Ἀ]νταί(ου)(*) ν(ομίσματα) ϛ
Κωσταντῖνος μονάζ(ων) ἐκκλ(ησίας) το(ῦ)   ̣  ̣ Κολ̣λ̣ο̣(ύ)θου ν(όμισμα) α κ(εράτια) ιδ
Γεώργι[ος] σιγγολλάριος(*) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ι
Ὡρο(υ)ώγχις σιγγ(ουλάριος) κ(εράτια) ιθ
5Βίκτ̣ο̣ρ̣[ι] σιγγολλαρίῳ(*) κ(εράτια) ιθ
Κόλλο(υ)θος̣ Θεοδοσίω(*) ν(όμισμα) α κ(εράτια) ε
Ἀπολλὼς̣ Π̣εσαο(ῦ)τος (καὶ) Πε  ̣ο̣(υ)το̣ς̣ (καὶ(?)) ν[  ̣]λ̣[  ̣]κ̣υκ(  ) ν(ομίσματα) ε κ(εράτια) ζ 𐅵 δ´
Ὡρο(υ)ωγχίῳ βοηθ(ῷ) ὁ̣μοί̣(ως) (ὑπὲρ) σπ[ο(υ)]δῆς κ(εράτια) ιθ 𐅵
(ὑπὲρ) ὀρνίθ(ων) ἐν̣ Ἐρύ̣βεως (καὶ(?)) (ὑπὲρ) χαρτί(ων) ν(όμισμα) α κ(εράτια) γ ιθ δ´
10ὁμοί(ως) Ἀπολλὼς Πεχαο(ῦ)τος κ̣(εράτια) γ̣
Καλλινίκῳ Ἀλεξάνδρ(ου) (ὑπὲρ) τόκο̣(υ) το(ῦ) πέρυσι   ̣  ̣γ̣ρ̣(  ) ν(ομίσματα) β κ̣(εράτια) ιβ
(γίνεται) ν(ομίσματα) φξϛ
ὐπ\ὸ/(*) ν(ομισμάτων) φξθ̣ κ(ερατίων) γ 𐅵
πλ(έον(?)) ν(ομίσματα) γ̣ κ̣(εράτια) γ 𐅵
5
1aλ[  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μοι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ιη[  ̣  ̣]β 𐅵
[ἀ]ν̣ν[(ῶναι)] τ̣[ῶ]ν γε̣ν̣ν̣αι(οτάτων) Νο(υ)μ(ιδῶν) (ὑπὲρ) α̣ δε[δρ](*) δ̣(ιὰ)(*) Πεκυσίω(*) ζυγ(οστάτου) ν̣(ομίσματα) λ κ(εράτια) ιζ
α κατ[α]β̣ολ(ῆς) τῶν κανονικ(ῶν) ν̣(ομίσματα) ρ̣ν
β καταβολῆς ν(ομίσματα) ρλ
ἀνν(ῶναι) τῶν γενναιωτ(άτων)(*) Νουμ(ιδῶν) β (τετρα)μή(νου) δ(ιὰ) Ἀνδρέου ἀπα̣ιτ(ητοῦ) ν(ομίσματα) λε κ(εράτια) η
5γ καταβολ(ῆς) τῶν κανονικ(ῶν) ν(ομίσματα) ρκβ κ(εράτια) κα 𐅵 ((unintelligible))
γ (τετρα)μή(νου) δ(ιὰ) Ἀνδρέου ἀπαιτ(ητοῦ) ν(ομίσματα) ζ κ(εράτια) β
6
τῷ παρηγωρίῳ(*) [  ̣  ̣  ̣]γ(  ) (καὶ(?)) Χ̣ρ̣ι̣σ̣[το]δώ̣ρ̣[ῳ ⁦ -ca.?- ⁩]
τῷ γραμματεῖ (ὑπὲρ) ὀρ̣[ν]ί̣θ(ων) το(ῦ)   ̣α̣(υ)τωρ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣(εράτια)
τῷ αὐτῷ (ὑπὲρ) μισ̣θ̣(οῦ) Ἀπολλῶ̣τ̣[ος   ̣  ̣ ν(ομίσματα)] ε̣
Ἰὼβ τέκτων (ὑπὲρ) ξύλω̣ν̣ τῶν θυρί[δων](*)   ̣  ̣  ̣  ̣
5τιμ(ὴ) πάκτ(ωνος) το(ῦ) α(ὐ)γ̣ο̣υσταλί[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣
Βίκτορι ποιμ(ένι) εἰς Ἀντι[νόο(υ)]   ̣  ̣  ̣  ̣
ὁ(μοίως) (ὑπὲρ) ξύλων τῶ[ν] θυρίδ̣(ων)(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
Ἁδριανῷ στρατ(ιώτῃ)   ̣  ̣  ̣  ̣
τιμ(ὴ) ἐλαίο(υ) εἰς Ἀν̣τ̣ινόου̣   ̣  ̣  ̣  ̣
10ἐν κέ̣ρμ(ατι) εἰς Ἀντινόο(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣
εἰς Ἀντινόο(υ) (καὶ(?)) (ὑπὲρ) τ̣[ῶν] χαρτί(ων)   ̣  ̣  ̣  ̣
τιμ(ὴ) ω  ̣ τῷ Ἰωά̣[ν]νῃ ῥι̣π̣α̣ρ̣[ίῳ] Ἀντα̣ί̣[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣
Γεώργιος ποιμ(ὴν) ε̣ἰ̣ς Ἀντ̣ι̣ν̣ό̣ο(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣
Ἰωάννῃ {ἐλαίο(υ)} ἐλαιοπ̣ολ(*) (ὑπὲρ(?)) ᾠ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
15Φοιβάμμων θα̣[υμ(ασιώτατος)] ἀπα̣ι[τητ(ὴς) Ἀν]ταίο[υ]   ̣  ̣  ̣  ̣
Πεκυσίῳ ζυγ(οστάτῃ) (ὑπὲρ) πα̣ρα̣μ̣υ̣θείας(*) τα̣μ̣ψ  ̣ς  ̣
Βίκτορι ἐξπελλ(ευτῇ)   ̣  ̣  ̣  ̣
Θεοδοσίῳ ἀπὸ Πούχε̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣
τῷ τῖνι(*) Νο̣μ̣ιτ(*) (ὑπὲρ) συμπλο̣γ̣ῆ̣ς̣(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
20τῷ Ἀνδρέᾳ Νουμιτ(ῶν)(*) (ὑπὲρ) πιττακ(ίου) καὶ λοιπ(οῦ)   ̣  ̣  ̣  ̣
Ἑρμάως Μακαρ̣ί̣ο̣υ̣ (ὑπὲρ) οἴ(*)νο(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣
τιμ(ὴ) χ̣ε̣ι̣ρο δ(ιὰ) Σερήνο(υ) σ̣ι̣γ̣γ̣(ουλαρίου)   ̣  ̣  ̣  ̣
7
⳨ ἀναλ(ώματα) ⁦ vac. ? ⁩
(*)ωσήφις̣ φ̣ρ̣[ο(υ)]ρὸς εἰς Ἀντινόο(υ) κ(εράτια)   ̣
Ἀφθόνιος̣ [σ]ι̣γγ(ουλάριος) δ(ιὰ) Παπυ̣ηε̣ς (ὑπὲρ) ὀ̣ρ(νιθ )   ̣
τῷ κ̣υρίῳ Σ̣ενόθου(*) εἰς Πουχει κ(εράτια) β γ̣´
5δ(ιὰ) Βόττος (ὑπὲρ) ὄρ[νιθ](ος) α κ(ερατίου) γ̣´
Προμάως [δη]μόσ(ιος) ἐν κέρματι κ(ερατίου) δ̣´
Ἰωάννῃ δια̣[κ(όνῳ(?)) ὀν]η̣λ̣(άτῃ(?)) (ὑπὲρ) περισ̣τ̣(ερῶν) κα̣ὶ̣ ἐ̣ρ̣έ̣α̣[ς κ(εράτια)   ̣  ̣]
(*)ωσήφις φ[ρ]ο(υ(?))ρὸς ἢ ῢγ̣γ̣αρ̣(ευτὴς) εἰς Ἀντι(νόου) κ(εράτια) [  ̣  ̣]
Παύλο(υ) νοταρίο(υ) το(ῦ) κόμ(ιτος) Φοιβάμ(μωνος) ὀρ(νίθων) γ κ(εράτιον) α̣
10Ψάτῃ φρο(υ)ρῷ(*) εἰς [Ἀ]ν̣τι(νόου), Ἐπεὶφ γ κ(εράτιον) α
[(ὑπὲρ(?))] τ̣ῶ̣ν̣ π̣ο̣λυκ(ωπιτῶν)(*) δ(ιὰ) Ἡλάμων η̣ὑ̣μ(*) κ(εράτιον) α
Ψά̣τῃ φρορος(*) εἰς Ἀντι(νόου) με̣τ̣ὰ τοῦ π̣ρ̣ο̣σ̣γράφ(ου) κ(εράτιον) α̣
Μηνᾷ γραμμ(ατεῖ) κ(εράτια) γ 𐅵 δ´
Δῖος δημόσ(ιος) ε̣[ἰσἈ]ντινόο(υ) κ(εράτιον) α
15(ὑπὲρ) ὀρνίθ(ων) το(ῦ) κυρίο(υ) Φοιβ(άμμωνος) Ἰ(*)ο(υ)λίο(υ), ὀρ(νίθων) η κ(εράτια) β 𐅵̣
(ὑπὲρ) παρα̣σ̣τ(άθμου)(*) τῶ̣ν̣ τ̣ιμ(ῶν) ἐραίας(*), Θῶθ ια κ(εράτια) β 𐅵
τιμ(ὴ) ᾠῶν εἰς Ἀντινόο(υ) κ(εράτια) ϛ 𐅵̣
τιμ(ὴ) μέλιτ(ος) δ(ιʼ) Ἰ(*)ωσηφίο(υ) Πλολ κ(εράτια) ι δ´
τιμ(ὴ) ἐλαίο(υ) δ(ιὰ) Β̣ί̣κ̣τ̣ορος ἐλαιο(υ)ργ̣(οῦ) κ(εράτια) ϛ 𐅵̣
20(*)ωσηφίο(υ) Ψο̣ῦ̣ς̣ πρεσβ(υτέρου) ἐξ ἐπιτροπῆς̣ Βόττο(υ) κ(εράτιον) α
Ἀπολλὼς Καϫιβ, ἐξ ἐπιτ(ροπῆς) το(ῦ) (αὐτοῦ) (καὶ) Χαρισίο(υ) κ(εράτια) β
Βίκτωρ στρ(ατιώτης) το(ῦ) κόμ(ιτος) Φοιβ(άμμωνος) ἀνῆλθεν περὶ τῶν
χρυ̣σ̣ί(ων) τῆς διαγραφῆς κ(εράτια) δ   ̣
ὁμοί(ως) οἴ(νου) ἀγγ(εῖα) β (καὶ) ᾠὰ κδ κ(εράτιον) α 𐅵̣
25τιμ(ὴ) τυρ(ῶν) ια εἰς Ἀντινόο(υ), α καταβ(ολῆς) κ(εράτια) β ιβ´
Ἀλεξάνδρο(υ) ὀρδιναρίο(υ) ἐν τῇ ἐπιδυμ(ίᾳ)(*) το(ῦ) ἄρχ̣(οντος) κ(εράτια) ϛ
(ὑπὲρ) ᾠῶν ρ δ(ιὰ) Φοιβάμμ(ωνος) βοηθ(οῦ) κ(εράτιον) α γ´
Κυριακὸς στρ(ατιώτης) Ἀνταίο(υ) (ὑπὲρ) οἴ(νου) ἀγγ(είου) α κ(ερατίου) 𐅷
τιμ(ὴ) χαρτί(ων) δ(ιὰ) Βόττος κ(εράτια) ϛ 𐅵̣
30Βίκτορι ἡγεμονικ(ῷ) κ(ερατίου) 𐅵 γ´
(γίνεται) κ(εράτια) [οβ] γ´ ιβ´
8
Προμάωτι δημ(οσίῳ) (ὑπὲρ) ἀναλ(ώματος) εἰς Ἀντι(νόου) κ(εράτιον) α
Ῥωμανὸς Ἰ(*)σακίο(υ) (ὑπὲρ) σπορδολ(*) κ(εράτια) ε 𐅵̣
Πανο(υ)βε προέσ̣[τ(ωτι)] μον(αστηρίου) Σμῖνος κ(εράτια) β
Παπ̣υ̣ηες δημ(όσιος) εἰς Ἀντι(νόου), Μεχεὶρ κϛ κ(εράτιον) α
5ὁμοί(ως) οἴ(νου) ἀ̣γ̣γ̣(εῖον) α, Φ[α]μ(ενὼθ) β κ(εράτια) β
Πενο(υ)βε φοινικ(οπώλης) π̣όλ̣(εως) (ὑπὲρ) ᾠῶν κ(εράτια) β
Λαοτε̣ γ̣εωργ(ὸς) Ψα̣ίωτος κ(εράτιον) α 𐅵
εἰς συμπλήρ(ωσιν) το(ῦ) διαγράφο(υ) κ(εράτια) η
Μηνᾶ ὀφικιαλίο(*) ὀ̣ν̣ηλ(άτου) περιτ(τευομένου) γ κατ(αβολῆς) κ(εράτια) ϛ
10Ἀνδρέας υἱ(*)ὸς το(ῦ) ἀκτ(ουαρίου) (ὑπὲρ) ὠα(*), Παχὼν ιε̣ κ(εράτιον) α
Δῖος δημόσ(ιος) εἰς Ἀντι(νόου) κ(εράτιον) α
Μηνᾶ ἀπὸ Πουχεω̣[ν] ἐ̣ξ̣ ἐνταγί(ου) Χαρίσ(ιου) (καὶ) Βό̣τ(του) κ(εράτια) η
(ὑπὲρ) ᾠῶν Αυν̣δ κ(εράτια) κ
εἰς συμπλήρ(ωσιν) το(ῦ) [κ]άρβωνος κ(εράτια) γ
15(γίνεται) κ(εράτια) νη 𐅵 γ´
(γίνεται) ρλα̣ [δ´]
(γίνεται) ν̣(ομίσματα) φλϛ̣ κ(εράτια) ια 𐅵
λόγ(ος) λήμ(ματος) τῆς (αὐτῆς) ν(ομίσματα) φλζ κ(εράτια) ιγ
πλ(έον) ν(όμισμα) α κ(εράτιον) α 𐅵

Apparatus


^ 1,ctr.5. l. [Ἰω(?)]σηφίου
^ 1,ctr.11. l. γηδίων
^ 1,ctr.11. l. Ἰωσηφίου
^ 1,ctr.15. l. βισιλέκτ(οις(?))
^ 2.3. l. Βίκτορος
^ 2.5. ψαϊω papyrus
^ 2.6. BL 1.106 : ἀνν̣[ων]ῶν prev. ed.
^ 2.6. BL 1.106 : γενν̣α̣ι̣ω (l. γενν̣α̣ι̣ω(  )) prev. ed.
^ 2.6. BL 1.106 : νο(  )μ(  ) prev. ed.
^ 2.6. \α  ̣τρα  ̣  ̣/ prev. ed.
^ 2.6. BL 1.446 : prev. ed.
^ 2.6. l. Λεοντίο(υ), BL 1.446 : λ̣ι̣ο̣υ̣ν̣τισκ(  ) σ̣π(  ) prev. ed.
^ 2.8. l. τετρ(αμήνου)
^ 2.9. l. Ἀνδρέᾳ
^ 2.10. l. τετρ(αμήνου)
^ 2.13. ϋπερ papyrus
^ msup.1. μϊα papyrus
^ msup.2. l. τρισκαιδεκάτης
^ msup.2. ϊωαννου papyrus
^ 3.2. l. κομμενταρησ(ίου(?))
^ 3.5. l. ἐλαιοπώλ(ῃ)
^ 3.6. l. δεῖνι
^ 3.9. l. ἐλαιοπώλ(ῳ)
^ 3.9. l. ᾠῶν
^ 3.12. BL 1.446 : κομμονίτορ(οσ) prev. ed.
^ 3.14. l. νουμεραρ(ίῳ)
^ 3.17. l. διαφόρων
^ 3.18. l. καλανδικ(ῶν)
^ 4.1. BL 9.42 : [Ἀ]ν̣τι(νόου) prev. ed.
^ 4.3. l. σιγγουλάριος
^ 4.5. l. σιγγουλαρίῳ
^ 4.6. l. Θεοδοσίου
^ 4.13. l. ἀπὸ
^ 5.1. l. τετρ(αμήνου),   ̣ δε[υτ](  ) prev. ed.
^ 5.1. κ̣(  ) prev. ed.
^ 5.1. l. Πεκυσίου
^ 5.4. l. γενναιοτ(άτων)
^ 6.1. l. παρηγορίῳ
^ 6.4. BL 8.71 : θυρι̣[δίων] prev. ed.
^ 6.7. BL 8.71 : θυριδ̣(ίων) prev. ed.
^ 6.14. l. ἐλαιοπώλ(ῳ)
^ 6.16. l. παραμυθίας
^ 6.19. l. δεῖνι
^ 6.19. l. Νο(υ)μιδ(ῶν)
^ 6.19. l. συμπλοκῆς
^ 6.20. l. Νουμιδ(ῶν)
^ 6.21. οϊνο(υ) papyrus
^ 7.2. ϊωσηφισ̣ papyrus
^ 7.4. l. Σενο(ύ)θῳ
^ 7.8. ϊωσηφισ papyrus
^ 7.10. corr. ex φρορο
^ 7.11. BL 1.107 : π̣ο̣λυκ(ωπικῶν) prev. ed.
^ 7.11. l. ἡγεμ(ονικοῦ)
^ 7.12. l. φρο(υ)ρῷ
^ 7.15. ϊο(υ)λιο(υ), papyrus
^ 7.16. BL 1.107 : παρα̣σ̣τ(άσεωσ) prev. ed.
^ 7.16. l. ἐρέας
^ 7.18. ϊωσηφιο(υ) papyrus
^ 7.20. ϊωσηφιο(υ) papyrus
^ 7.26. l. ἐπιδημ(ίᾳ)
^ 8.2. ϊσακιο(υ) papyrus
^ 8.2. l. σπορτο(ύ)λ(ων)
^ 8.9. l. ὀφφικιαλίο(υ(?))
^ 8.10. υϊοσ papyrus
^ 8.10. l. ᾠῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.