Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67096 = HGV P.Cair. Masp. 1 67096 = Trismegistos 19024 = oxford-ipap.apis.191DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67096 [xml]

AD 573 Aphrodito, Aphroditopolis

χ̣[μ]γ̣
[† βασιλείας καὶ ὑπατείας] τοῦ θειοτάτ[ου] ἡμῶν δε[σ]πότου Φλ[α]υίο(υ)
[Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου] Αὐγούστου Αὐτοκ̣[ρ]άτορος ἔτους ὀγδόου
[- ca.15 - εἰ]κ̣ὰς τρίτη τῆς παρού[ση]ς ἑβδόμης ἰ(*)νδικ(τίονος).
τ̣ῷ δ̣ι[καίῳ] τ̣ῆ̣ς̣ ἁγία[ς δια]κονίας τοῦ νεοκτ̣ίσ[τ]ου̣(*) ὄρους τῶν ἁγίων καὶ
5[χ]ριστοφ̣[όρ]ω̣ν ἀπο[στόλ]ω̣ν, ὠνομα[σ]μένου δὲ ἄπα Ἀπολλῶτος,
[ὀνό(?)]μ̣α̣τ[ος(?)] τοῦ και[νί]σαντος, διὰ Ἐνὼχ Ἰ(*)ωάννου εὐλαβεστάτου
[μονά]ζοντος καὶ οἰκο[νό]μου τῆς αὐτῆς, διὰ σ̣[οῦ Φ]λ̣αυΐ(*)ου Διοσκόρου
[υἱ]οῦ τοῦ̣ [π]ρωτοτ[ύπου], κ̣(αὶ) φροντιστ[ο]ῦ κουρ[άτο]ρ̣ος τῆς αὐτῆς ἁγίας
[δια]κονίας κατὰ κέ̣λ̣[ευ]σιν τοῦ αὐτοῦ σου πατ̣ρ̣ός, διακειμένης ἐν
10τ̣[ῷ] ὄρει \κώμ(ης(?))/ Ἀφροδίτη[ς] τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ· παρʼ ἐμοῦ Ψα τοῦ καὶ
Ψ̣[άτ]ου υἱ̣ο̣ῦ̣ Ἀπολλῶτο[ς], ἐκ μητρὸς Σιβύ̣λας, ἐλεεινοῦ μονάζοντος
κ̣[α]ὶ̣ πρεσβ̣υτέ[ρ]ου, ὁ̣ρμωμένου μὲν ἀπὸ κώμ[ης] Τεμσηὺ σκόρψω̣μ(*)
[τ]οῦ Ἑρμουπολίτου νο̣μοῦ, καταμένοντος δ̣[ὲ] νῦν ἐν τῷ ὑ(*)μετέρ(ῳ)
[τ]ῆς αὐτῆς διακονία[ς] ὄρει τῶν ἐρημιτῶν μοναχῶν, χαίρειν.
15[π]ρ̣ώη̣ν κατʼ ἔγγρ[α]φ̣[ον] ὑ(*)ποθηκιμαίαν ἀσφά̣λειαν, δύο ἀστάθμ(ων(?))
[ν]ομισμά̣τ̣ω̣ν ἐν̣γύ̣η̣, ὑπ[έ]θετό(*) μοι̣ [π]ερ[ι]ὼ[ν ὁ μα]καρίτης Φοιβ̣[ά]μμ(ων)
[ἀδ]ελ̣φός σου τοῦ προγε[γ]ραμμένου Ἐνώ[χ], οἰκο[νο]μ̣ῶν τοτε κ(αὶ) αὐτὸ̣[ς]
[τὴν] ἁγίαν διακονίαν, [κ]έλλιον ἤτοι σ̣εμν̣ῖ̣[ον](*) [μονα]χικὸν ἁπλοῦν
  ̣  ̣κ̣η̣[- ca.9 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑ̣μ[ετέρου κ]ελλίου [κ]αλ̣[ουμ]έ̣ν̣ο̣(υ)
20[Μου]σαίου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κυ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣α̣ι̣ [δ]ιαφ̣[έροντος   ̣  ̣  ̣] τῇ ὑ(*)φʼ ὑ(*)μᾶς
[ἁ]γιοτάτ[ῃ](*) διακονίᾳ, ὡ̣ς̣ καὶ τοῦτο διαφέ̣ρ̣ον αὐτῇ ἠνεωγμενο(*)
  ̣  ̣ ἐπ̣ʼ ἀπηλειώτην̣(*), ἐλθὸν(*) εἰ[ς] τὴν α[ὐ]τὴν διακονίαν κατὰ
δ̣[ι]κ̣[αίαν] δωρε[ὰ]ν παρὰ τ̣οῦ μακαρίτ̣ου Μουσαί[ο]υ̣ ἀπογενομένου
[μον]άζοντος, ὁρ̣[μωμέν]ο̣υ πρότερον ἀπ[ὸ κ]ώμης καλουμένης
25  ̣α̣  ̣ο̣βεσαν̣τε τοῦ Ὀξυρ̣[υγ]χίτου νομοῦ, τὰ νῦν δ̣[ὲ] αὐτ̣ο(ῦ) τὴν οἴκησιν
[ἔ]χ̣οντ̣[ος πρὸ](*) τοῦ κ[ελ]λ̣[ίο]υ̣ ?, ἀπὸ τότ̣[ε] μέχρι ν[ῦ]ν ᾔ[τ]ησα ὑμᾶς παρα-
κ̣α̣λέσα̣[ς] π̣αραχ̣ω̣ρ[ῆ]σαί μοι τὸ ἔ̣μ̣π̣ρο̣[σ]θ̣ε̣ν̣ μ[ι]κ̣ρὸν κέλλιον ἤτοι
κ̣α̣βανω(*)να εἰς [  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣υ̣σμον ποιήσω εἰ̣ς̣ χρε̣ί̣αν τοῦ
δ̣ο̣μ̣ο̣ῦσθαί(*) τινα πεν[ιχρὸ]ν(*) \τῶν/ ἐρημιτ̣ῶν ξένων μοναχῶν τῶν
30[κατ]ὰ και[ρ]ὸν τυχόν[των κ]αὶ ἐρχομέν\ω/ν(*), β̣ου̣λ̣[ομένω]ν̣ διὰ τὴν
[στ]έ̣ν̣ωσιν τῆς οἰκ[ήσε]ω̣ς οἰκῆσαι ἐν αὐτῷ, [εἰ]ς καρποφορίαν
[κ]αὶ αὔ̣[ξη]σιν ὑ[μῶν (καὶ) π]ά̣σης τ[ῆ]ς̣ συνελεύσεως. καὶ ἀμφ’εβάλλε\τε/(*)
πρὸς ἐμ̣ὲ̣ ὡς ἐσ[φράγ]ισται καὶ ἀποκέκλειστα̣ι τ\ὸ/ ὄρος ἐκ παρα-
δόσεως τοῦ πρωτ[ο]κ̣τίστου. καὶ ἐκ̣ τούτ[ο]υ ἐδυνήθην
35δυσωπῆσαι ὑ(*)μᾶς πρὸς τὸ φαν̣έν μοι δίκαιον ἐπὶ ταύτῃ
τῇ αἱρέσει τῇ ἑξῆς [δ]ηλουμένῃ, διʼ ἣν ὁμολογῶ ὠμνὺς(*) τὸν
φρικωδέστατον ὅρ[κ]ον ὥ̣σ̣τε τοῦτο τὸ κέλλιον τὸ μέλλον κτισθῆ\ναι/
παρʼ ἐμοῦ, ἔτι μὴν [καὶ] τὸ ὑ(*)ποθηκιμαῖον ὑ̣π̣άρχον(*) μοι τῶν
δύο νομισμάτων, [μ]ετὰ τὴν ἐμὴν τελευτ[ὴν] ταῦτα ὁμοῦ ―
40ἀμφότε̣ρ̣α, μετὰ [κ(αὶ) τ]ῆς ἔμπροσθεν καβάν[ης (?)], ἀναδραμεῖν
κυρίως [εἰς] τὴν αὐ[τὴν] ἁγίαν διακονίαν, καθάπ̣[ερ] κελεύω καὶ
β̣ούλομ[α]ι, κατὰ π[ᾶσαν] δικαίαν δωρεὰν ἐπέχουσ[αν] τὸν i(*)nter vivos
[τρ]όπ̣ον(*), ὥ̣στε τ̣αῦτ̣[α εἶν(?)]αι ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ὑ(*)πʼ οὐδενὸς
τὸ σύνολον τῷ πρ[οει]ρ̣ημένῳ ἁγίῳ τ̣όπ(ῳ), δεσποτικῷ δικαίῳ, καὶ
45μὴ δύνασθαί τινα [τῶ]ν διαφερόν[τ]ων μοι ἀν[τι]ποιεῖσθαι το(ύ)των
κ[αθʼ] οἷο̣[ν] δήποτε [τρ]ό̣πον, κ̣ειμέ[(νου)] προστίμου ἐπὶ τούτῳ χρυσοῦ
[νομ]ισ[μ]άτ(ων) δώδ̣[εκ]α κ(αὶ) πάλιν ο\ὕ/τ[ως(?)] ὑπ(ὲρ) μόνης [π]α̣ρ̣αβάσεως· καὶ
ἐ̣[πὶ τ]ού[το]ις πᾶσι[ν ὡμ]ολόγησα κ(αὶ) ὑπέργαψ[α ☧].

Apparatus


^ 3. ϊνδικ(τίονος). papyrus
^ 4. corr. ex νευκτ̣ισ[τ]ου̣
^ 6. ϊωαννου papyrus
^ 7. [φ]λ̣αυϊου papyrus
^ 12. l. Τεμσεὺ Σκόρδων
^ 13. ϋμετερ(ῳ) papyrus
^ 15. ϋποθηκιμαιαν papyrus
^ 16. δ̣[ιέ]θετό prev. ed.
^ 18. l. σεμνεῖ[ον(?)]
^ 20. ϋφʼ papyrus
^ 20. ϋμασ papyrus
^ 21. l. ἁγιωτάτῃ
^ 21. l. ἀνεῳγμένον
^ 22. l. ἀπηλιώτην
^ 22. corr. ex ελθων
^ 26.   ̣κ̣οντ̣[ος]   ̣  ̣ prev. ed.
^ 28. ϊνα papyrus
^ 29. l. δομεῖσθαί
^ 29. BL 12.45 : πεν[ιχρῶ]ν prev. ed.
^ 30. corr. ex ερχομενον
^ 32. l. ἀμφιεβάλλετε : ἀμφ’εβάλλε\τε/ papyrus
^ 35. ϋμασ papyrus
^ 36. l. ὀμνὺς, corr. ex ομνυς
^ 38. ϋποθηκιμαιον papyrus
^ 38. corr. ex υ̣π̣αρχων
^ 42. ïnter papyrus
^ 43.   ̣  ̣ον̣ον prev. ed.
^ 43. ϋπʼ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.