Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67114 = HGV P.Cair. Masp. 1 67114 = Trismegistos 19045DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67114 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis

FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ Φ]α̣ρ[μοῦθι   ̣] π̣έ̣μπ[της ἰνδ(ικτίονος).]
[Αὐρήλ]ι̣ο̣ς̣ Βησαρίων Διοσ̣κό[ρου],
[ἐκ μη]τ̣ρὸς̣ Θαυμασίας, πρωτοκω[μήτης]
[κώμ]ης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπ[ολ(ίτου) νομο(ῦ),]
5[Αὐρηλ]ί̣οις Βησαρίωνι τῷ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣, υἱῷ]
[Διο]σ̣κόρο(υ), καὶ Μ̣α̣θ̣ίᾳ̣ Ἀπολλῶ[τ]ος ἀ[πὸ τῆς (αὐτῆς)]
[κώ]μης, χ(αί)ρ(ειν). ἐπειδή[π]ερ μίσθωσι̣[ς ἐ̣γ̣έ̣ν̣ε̣τ̣ο̣]
[τῷ] εὐλαβεστάτῳ Ἰω[ά]ννῃ Μακαρ[ίου   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κο(υ) εἰς τὸ ὁλό[κλ]ηρ(ον) κτῆμα κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἴριος, ὀνόμα[το]ς Ψαίω̣τος Μο̣υ̣[σαίου(?)]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣[- ca.11 -]τ̣ησιν̣ κ̣(αὶ)   ̣η̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.9 - ⳨ Αὐρήλιος Μαθίας Ἀπολλῶτος]
[ἐθέ]μην τ̣α̣ύ̣τη̣ν τ̣[ὴ]ν χειρα̣ν̣(*) ἐφʼ [ὑπογραφ(ῆς)]
[ἐμ]ῆ̣ς̣, καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα). ⳨ ⳨ ⳨ Αὐρήλιος Βησ[αρίων]
[Διοσ]κ̣[ό]ρ̣ο(υ) ὁ̣ προκ(είμενος) ἐθέμεν(*) τὴν χ[εῖρα ὡς πρόκ(ειται).].
5[Αὐρή]λ̣ι̣ος Βόττος Πρω̣μάωτος μ[αρτυρῶ τῇ]
χ̣[ειρ]ὶ̣ ἀ̣κούσας παρὰ το̣ῦ θεμένου.
⳨ ἐγράφ(η) διʼ ἐμοῦ Ἰ(*)σακίο(υ) ν̣ομικ(οῦ) α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ FrB.2. l. χεῖρα
^ FrB.4. l. ἐθέμην
^ FrB.7. ϊσακιο(υ) papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.