Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67126 = HGV P.Cair. Masp. 2 67126 = Trismegistos 18873 = oxford-ipap.apis.211DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67126 [xml]

AD 541 Aphrod < Const

χμγ
[Φλ(άυιος(?)) Βίκτω]ρ ἐλέει Θεοῦ πρεσβύτερος ἐκκλησίας διακειμένης
[ἐπὶ τὴν Θη]βαίων χώραν ἐν κώμῃ λεγομένῃ Ἀφροδίτῃ, υἱ(*)ὸς
[Βησαρί]ωνος τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης, [καὶ] Φλ(άυιος) Ἀπολ̣[λῶς]
[υἱὸς Διο]σκόρο(υ) τοῦ μακαριωτάτο(υ), ἀμ[φότερ]οι ὁρμόμεν[οι](*) [ἀπὸ]
5[τῆς προειρημ]ένης κώμης ἐπιλεγομένης Ἀφροδίτης̣, διάγο̣ν̣τες δὲ
[τὰ νῦν ἐπὶ τήνδε] τὴν βασιλείδα(*) καὶ πανευδέμονα̣(*) πολει(*), αὐθέντοι(*) ὄντες
[- ca.13 -]  ̣  ̣η̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ(*)πὲρ ἀ̣λ̣λ̣[ήλων ἐγγυητ(?)]α̣ὶ καὶ ἀποδώται(*), κι̣χ̣[ραμ]ένο(υ)
[ἑκατέρου(*) ἡμῶν] καὶ ἐνεχομένο(υ) εἴς τε μέρος καὶ εἰς ὁλόκ̣λ̣η̣ρ̣ο̣ν,
[ὁμολ]ογοῦμέν σοι [Φλαυ]ΐ(*)ῳ Ἀναστασίῳ, καθοσιομένῳ(*) καστρασανιανῷ(*)
10[τῆς] θείας τραπέζης καὶ ἀργυροπράτῃ, [υ]ἱ(*)ῷ Ἰ(*)ωάννο(υ) τοῦ τῆς
[μακαρίας μν]ήμης, εἰ̣λ̣η̣φέν̣αι ἡ[μᾶς παρ]ὰ̣ σ̣ο̣(ῦ) ἐν δάνε̣[ι] ἐ̣[νι]έῳ(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῇ ἐνεσ]τ̣ώ̣σ̣ο̣ι̣(*) κα̣ὶ̣ ὑ̣π̣ο̣τ̣ε̣τ̣α̣γ̣μ̣ε̣ν̣α̣ι̣(*) ἡμέρᾳ, καὶ ἔχειν σο[υ]
[κ]αὶ χρ̣ε̣ω̣σ̣τε̣ῖν κ̣[ε]φαλ[α]ίο(υ) χρυσίνους ὀμ[βρύζους](*) [εὐστάθμους]
[κ(αὶ) τελε]ί̣ο̣υ̣ς̣, των(*) ἀριθμὼν(*) εἴκοσι , καταβληθέντας ἡμῖν παρὰ σο(ῦ)
15[διὰ χειρῶν εἰς χ]ε̣ῖ̣ρα̣ς(*), παρουσίᾳ τῶν ὑπειτεταγμένων(*) μαρτύρων,
[τοὺς καὶ χ]ωρήσαντας(*) εἰς ἰ(*)δί̣α̣ς ἡμῶν καὶ ἀναγκαίας χρείας. καὶ τοὺς
[αὐτοὺ]ς εἴκοσι το\ῦ/ κεφαλαίο(υ) χρυσίνους ὀμβρύζους(*) εὐστάθμους
[κ(αὶ) τελείους ἀπο]δ̣ο̣ῦναί σοι ὁμολογοῦμεν, ἡμεῖς δε(*) ἀμφότεροι καὶ ὁπότερος
[ἡμῶν, κατὰ τὸ] τ̣ῆς ἀλληλεγγύης δίκαιον, σοί τε(*) καὶ κληρονόμοις σοῖς
20[καὶ διαδ]όχοις, ἡμεῖς τε καὶ κ̣[ληρονό]μ̣οι ἡμ̣[ῶν] κ̣[αὶ διάδοχοι, προθεσμίας]
[συμφωνηθείσης] μηνῶν τεσάρων(*) ἀρ[ιθμ]ο̣υ̣μένων ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης
[κ(αὶ) ὑποτεταγ]μένης ἡμέρας, μετὰ τῶν ἐπισυναγωμένων(*) αὐτοῖς
[διμοιρ]ιέων(*) τόκων· καὶ ἕω̣ς τελείας αὐτῶν ἀποδόσεως
[εὔδηλ]ο̣ν̣ ὅ̣τ̣ι οὔσης τῆς ἐξουσίας περὶ τὸ(*) ἐνδοῦναι ἢ μὴ ἐ̣[ν]δ̣[ο]ῦ̣ν̣[α]ι
25[ἐντάγιον(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]επ̣ει̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ τῶ̣ν̣ π̣ερὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
[  ̣  ̣  ̣ λημ]μάτων(*) καὶ ἀναλωμάτων λόγ̣ο̣ν̣, ὑ̣[πο]θέμενοί σοι [εἰ]ς
[ἀσφαλές,] ἰ(*)δικῶς καὶ γενικῶς, πάντα ἡμῶν τὰ ὑπάρχοντα
[καὶ ὑπάρξον]τα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα, ἐν παντὶ
[εἴδει κα]ὶ γένει· καὶ ἐπερωτηθέντ[ε]ς παρὰ σο(ῦ) κατὰ πρόσωπων(*),
30[ὡμολογή]σα̣μ̣έν σοι γράψαντες τὸ πρ[ο]κεί[μ]ενον ἰ(*)διόχειρον
[γραμμάτιο]ν τῶν εἴκοσι τοῦ κεφαλαίο(υ) νομισμάτων διὰ χειρ[ῶν σο(ῦ)]
[εἰς χεῖρα]ς ἡμῶν Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣[ῶ]τος, ἐν ᾧ κάτω Β[ί]κτωρ κατυπέγραψα(*)
[μηνὶ](*) Ἰανουαρίῳ ἑβδόμῃ, ἰνδικτίωνι τετάρτῃ, ἐν βασιλείας
[το(ῦ) θειοτάτο(υ)] καὶ εὐσεβεστάτο(υ) ἡμῶν δεσπότου Φλ(αυίου) Ἰ(*)ουστινιανο(ῦ)
35[το(ῦ) αἰωνίο(υ)] Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος ἔτους τεσερασκαιδεκατη(*),
(*)πατείας Φλ(αυίου) Βασιλείο(υ) τοῦ λαμπροτάτο(υ) ἐκείνο(υ) δήλου τυγχάνοντος,
[ὅτι ταῦτα τ]ὰ προγεγραμμένα εἴκοσι νομίσματα ὀμβρυζα(*) εὔσταθμα,
[μετὰ τῶν] ἐπισυναγωμένων(*) αὐτοῖς διμοιριέων(*) τόκων, ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ ἡμᾶς τε ἀμφοτέρους καὶ ὁπότερον ἡμῶν παρασχεῖν
40[ἐν τῇ ὑμετέρ]ᾳ ἀποθήκῃ, Θωμᾷ τῷ θωσιωτάτῳ(*)(*)μῶν ἀνθρώπῳ
[συλ(?)]λ̣[αβό(?)]ντι τὸν λόγον κυρίως ὑ(*)πὲρ ὑ(*)μῶν ποιουμένων, μετὰ καὶ τῆς
α̣ὐ̣τῶν ἀποκαταστάσεως, τοῦτʼ’ ἔστιν μηνῶν δύο διμοιριέους(*) τόκους ☧.
[Φλ(άυιος(?)) Βίκτωρ, ἐ]λ̣έει Θεο(ῦ) πρεσβύτερος, υἱ(*)ὸς Βησαρίωνος το(ῦ) μακαριω-
[τάτου, ὁ] προγεγραμμένος, ὁμολογῶ καικομίσθαι(*) ἐν τάνε(*) παρὰ σο(ῦ)
45το(ῦ) προγεγραμμένο(υ) καθοσιομένο(υ)(*) Ἀναστασίο(υ), ἅμα Ἀπολλῶτι
[τῷ μν]η̣μονευοθεντος(*), το(ὺ)ς προγεγραμμένο(υ)ς εἴκοσι το(ῦ)
[κεφ]αλαίο(υ) χρυσίνο(υ)ς ὀβρήσος(*) εὐστάθμο(υ)ς, καὶ το(ύ)τους σοι
ἀποδιδόναι κατὰ τὸ τῆς ἀλλελεγγύης(*) δίκαιον τῇ εἰρημένῃ
[τῶν] τεσσάρω̣ν μηνῶν προθεσμίᾳ, δίχα τῆς οἱασδήποτε
50[ἀπ]ολογίας, μετὰ τῶν ἐπισυναγομένων(*) α\ὐ/τοῖς διμοιριέων(*)
τόκων, κ(αὶ) τῆς προειρημένης τῶν δύο μηνῶν ἀποκατασ-
[τάσ]ε̣ω̣ς̣, ὑποθέμενός σοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις
[πάντα] τὰ ὄντα μοι καὶ ἐσόμενα πράγματα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα,
ἐν παντὶ εἴδι(*) καὶ γένοι(*)· καὶ πρὸς τω(*) ἔχειν σε τὸ ἀσφαλὲς καθυπέ-
55[γρα]ψ̣α το(*) προκιμένῳ ἰδιοχείρῳ γραμματίῳ τῶν εἴκοσι
[τοῦ κε]φαλαίο(υ) νομισμάτων, χειρεὶ(*) ἐμῇ, ἡμέρᾳ καὶ ὑπατείᾳ τῇ προ-
γραμμένῃ ☧.
[Φλ(άυιος) Ὀ]λ̣[ύ]βριος, μαγιστριανὸς τῶν θείων ὀφφικίων, υἱ(*)ὸς τοῦ τῆς λαμπρᾶς
[μν]ήμης Κύρου, παρήμην γινομένου τοῦ προκειμένου ἀλληλεγγύου
60γ̣ραμματίου τῶν εἴκοσι τοῦ κεφαλαίου νομισμάτων παρὰ Βίκτορος τοῦ
[εὐλαβε]στάτου πρεσβυτέρου καὶ Ἀπολλῶτος τοῦ θαυμα(σιωτάτου), εἰς Ἀναστάσιον τὸν
καθ(ωσιωμένον) καστρησιανὸν τῆς θείας τραπέζης καὶ ἀργυροπράτην, καὶ
[τῇ κατα]β̣ολῇ τῶν αὐτῶν τοῦ κεφαλαίου εἴκοσι νομισμάτων· καὶ μαρτυρῶν
[ὑπ]έγραψα χειρὶ ἐμῇ ☧.
65Φ̣[λ(άυιος)] Μ̣άξιμος, ἀναφερόμενος ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν γενναιοτ(άτων)
Σεξτοδαλματῶν(*), υἱ(*)ὸς τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνης(*) Θεοδοσίου,
[παρ]ήμην γινομένου τοῦ προκειμένου γραμματίου τῶν εἴκοσι
τ̣οῦ κεφαλαίου νομισμάτων, παρὰ Βίκτορος τοῦ εὐλαβ(εστάτου)
[πρεσβ]υτέρο(υ) καὶ Ἀπολλῶτος τοῦ θαυμ(ασιωτάτου), εἰς Ἀναστάσιον
70τὸν καθοσ(ιωμένον)(*) καστρησιανὸν τῆς θείας τραπέζης καὶ ἀργυρο-
[πρά]την, καὶ τῇ καταβολῇ τῶν αὐτῶν τοῦ κεφαλίου(*)
[εἴκοσι ] νομ(ισμάτων)· καὶ μαρτυρῶν ὑπέγραψα χειρεὶ(*) ἐμῇ †
[☧] Φλ(άυιος) Σάνος(*), βοηθ(ὸς) το(ῦ) θεοφιλεστάτο(υ) κύρο(υ) Μηνᾶ διακ(όνου), σὺν Θεῷ ναύκληρ(ος),
[υἱὸς το]ῦ τῆς μακαρίας μνήμης Ἰσιδώρο(υ), παρήμην γινομένο(υ) τοῦ ἀλληλενγίο(*)
75γραμματίο(υ) τῶν εἴκοσι το(ῦ) κεφαλέο(*) νομισμάτων, παρὰ Βίκτορος το(ῦ) εὐλαβεστο(*)
[πρεσβυ]τ̣έρο(υ) καὶ Ἀπολλῶτος το(ῦ) θαυμασιοτάτω(*), εἰς Ἀναστάσιον τὸν καθοσιομένον(*)
[κ]ασσ̣τ[ρ]ισιανὸν(*) τῆς θίας(*) τραπέζης καὶ ἀργυροπράτην, καὶ τῇ καταβολῇ τῶν
[αὐτῶν τοῦ] κ̣ε̣φ̣α̣λ̣έ̣ο̣(*) ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣ νομισ̣μ̣ά̣τ̣ω̣ν̣· κ̣α̣ὶ μ̣α̣ρ̣[τυρῶν ὑ]π[έγρα]ψ̣α̣ χ̣ε̣ι̣ρ̣ὶ̣ ἐ̣μ̣ῇ̣ [☧].

Apparatus


^ 2. υϊοσ papyrus
^ 4. l. ὁρμώμεν[οι]
^ 6. l. βασιλίδα
^ 6. l. πανευδαίμονα
^ 6. l. πόλιν
^ 6. l. αὐθένται
^ 7. ϋπερ papyrus
^ 7. l. ἀποδόται
^ 8. BL 1.447 : ἀμφοτέρου prev. ed.
^ 9. [Φλαυ]ϊω papyrus
^ 9. l. καθωσιωμένῳ
^ 9. l. καστρησιανῷ
^ 10. [υ]ϊω papyrus
^ 10. ϊωαννο(υ) papyrus
^ 11. l. ἐνιαίῳ
^ 12. l. [ἐνεσ]τώσῃ
^ 12. l. ὑποτεταγμένῃ
^ 13. l. ὀβρύζους
^ 14. l. τὸν
^ 14. l. ἀριθμὸν
^ 15. [χ]ε̣ῖ̣ρα̣ς,[χ]ε̣ι̣ρα̣σ corr. ex [χ]ε̣ι̣ρουσ
^ 15. l. ὑποτεταγμένων
^ 16. [καὶ συγχ(?)]ωρηθέντας(?) prev. ed.
^ 16. ϊδι̣α̣σ papyrus
^ 17. l. ὀβρύζους
^ 18. l. τε
^ 19. corr. ex δε
^ 21. l. τεσσάρων
^ 22. l. ἐπισυναγομένων
^ 23. l. [διμοιρ]ιαίων
^ 24. corr. ex εν
^ 25. BL 1.447 : [τοῦτο(?)](?) prev. ed.
^ 26. BL 1.447 : [δαπανη(?)]μάτων(?) prev. ed.
^ 27. ϊδικωσ papyrus
^ 29. l. πρόσωπον
^ 30. ϊδιοχειρον papyrus
^ 32. l. καθυπέγραψα
^ 33. BL 8.72 : [ἐν](?) prev. ed.
^ 34. ϊουστινιανο(ῦ) papyrus
^ 35. l. τεσσαρεσκαιδεκάτου
^ 36. ϋπατειασ papyrus
^ 37. l. ὄβρυζα
^ 38. l. ἐπισυναγομένων
^ 38. l. διμοιριαίων
^ 40. l. θαυμασιωτάτῳ
^ 40. ϋμων papyrus
^ 41. ϋπερ papyrus
^ 41. ϋμων papyrus
^ 42. τοῦτʼ’ papyrus
^ 42. l. διμοιριαίους
^ 43. υϊοσ papyrus
^ 44. l. κεκομίσθαι
^ 44. l. δάνει
^ 45. l. καθωσιωμένο(υ)
^ 46. l. [μν]ημονευθέντι
^ 47. l. ὀβρύζο(υ)ς
^ 48. l. ἀλληλεγγύης
^ 50. corr. ex επισηναγομενων
^ 50. l. διμοιριαίων
^ 54. l. εἴδει
^ 54. l. γένει
^ 54. l. τὸ
^ 55. l. τῷ
^ 56. l. χειρὶ
^ 58. υϊοσ papyrus
^ 66. [Τ]ο̣ξ[ο]τοδαλματῶν prev. ed.
^ 66. υϊοσ papyrus
^ 66. l. μνή<μη>ς
^ 70. l. καθωσ(ιωμένον)
^ 71. l. κεφαλαίου
^ 72. l. χειρὶ
^ 73. BL 13.55 : Σῶ̣ν̣ος prev. ed.
^ 74. l. ἀλληλεγγύο(υ)
^ 75. l. κεφαλαίο(υ)
^ 75. l. εὐλαβεστά(του)
^ 76. l. θαυμασιωτάτου
^ 76. l. καθωσιωμένον
^ 77. l. καστρησιανὸν
^ 77. l. θείας
^ 78. l. κεφαλαίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.