Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67143 = HGV P.Cair. Masp. 2 67143 = Trismegistos 18901 = oxford-ipap.apis.227DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67143 [xml]

VIspc Aphrodito, Aphroditopolis

r
γνῶσις προσώ̣π̣ων ὀφ̣ε̣ι̣λ̣όν[τ(ων)] α̣ἰ̣τ̣ι̣ά̣[ζεσθαι ⁦ -ca.?- ⁩]
οὕτ(ως)·
☧ Ἑρμαὼς Ψιμανωβετ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Φηυς Ψαλμῳτὸς(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.21 -]  ̣ ο̣ρ̣γ(  ) χεδρίας
5υἱ(*)οὶ̣ Ἀνδρέου πακτονοποι(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.21 -]  ̣  ̣α̣θ̣ερ(  ) (καὶ) Βίκ(τορος) ὑ(*)π̣ο̣[δ(εκτῶν)]
[υ(?)]ἱο[ὶ(?)] Π̣α̣χεοῦ̣τος χρυσοχόο(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.12 - ἐξ ὑποβολ(ῆς) Μου]σαίο(υ) χ̣ρυσ[οχόου]
[Ἰ]ωά̣ν̣νης Μουσαίο(υ(?)) χρυσοχόου [- ca.21 -]κεφ(  ) β μετὰ το(ῦ) υἱο(ῦ) Μο̣υ̣[σαίο(υ)]
Φοι[βάμ]μων ἀπὸ Ψιναβλα φρ̣ο̣(υ)ρ(οῦ) [- ca.21 -]  ̣  ̣ρ̣α̣φ̣ι̣κ(  ) ο̣ργ(  ) πί̣σσης̣
Βίκ[τ]ωρ ὁ καὶ Φωτ υἱ(*)ὸς Ἀπολλῶτος [- ca.21 -]  ̣λ̣  ̣κ̣(  ) κλιβ̣άνω(ν) (?)
10Μα[κ]ά[ρ]ιος Ἑρμαῶτος χρυσοχόο[ς - ca.21 -] ἐξ [ὑποβο]λ̣(ῆς) τῶ̣ν̣ γ̣ε̣ι̣τ̣ό̣ν̣ω̣(ν)
Παχ[ύμι]ος τέκτων
Γεώ[ργι]ος Πατπίου
Γεώρ[γι]ος Παταρϣιν ορ[γ](  ) ἐλαίο(υ) μετὰ το(ῦ) υἱ(*)ο(ῦ) Πλ[  ̣  ̣](  )
Κόλλουθος Κυριακοῦ χρυσοχόος (ὑπὲρ(?)) Σερακουτίο(υ) χαλκομωτο(ῦ) ε̣ἰ̣δ̣ι̣ο̣(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣ι̣τ̣ρ\χ/(*)
15υἱ(*)οὶ Ὡρβανίπης Ἑρμαὼς (καὶ) Ἀβραὰμ (καὶ) Ἰωάννης̣
Ἀπο̣λ̣λῶς ῥαπτὴς ὁ κ(αὶ) βαλανεὺς, ἀπὸ Ψιναβλα· τὸ γνώρ(ισμα) ἐλα̣ί(ου) οργ(  )
Ἡράκλ̣ειος Ατικ ὁ καὶ Φελλε
Ἑρμαὼς Ταβιθὰ ἐλα̣ίο(υ) οργ(  ), \ἐρα̣ι̣(*), φα̣κ̣(ῶν) (ἀρτάβη), πρ̣ι̣σ̣τ(ήρ)/ ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) Πϣαι(*)αι(*)τε·· τὸ γνώρ(ισμα) κλιδ(ίων)(*) καμάρ(ας) κ  ̣πα̣  ̣
Ἡρά[κ]λειος Καλλινίκο(υ) οἰκοδόμο(υ) ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) Παφω· τὸ γνώρισμα σελλί[ω]ν̣
20υἱ(*)ὸς Θ̣α̣υμασίας λύχνον \ἀν/άψας
⁦ vac. ? ⁩
† γνῶσ(ις) τῶν κλεψάντ(ων) τὰ ἐμὰ θρέμματα, π(αρʼ) ὧν γνωρίσματα ὤ̣φθησαν̣
{π(αρὰ)} οὕτ(ως) δ(ιὰ) π(οι)μ̣(ένων) ρϛ
π(αρὰ) τῶν νεκροτάφ(ων) ἰ(*)ατρ(ῶν) πρό(βατα) γ εὑρεθ(έντα), \ἄλλο αἰγί(διον) α/, ἀπὸ το(ῦ) ποιμνίο(υ) τῶν κλ(ηρονόμων) Πα̣σόϊ(*)τος
π(αρὰ) τοῦ ποιμ(ένος) Ἑρμαῶτ(ος) Λαβωρ[ί]ο(υ) πρό(βατα) β, ἀπὸ το(ῦ) (αὐτοῦ) ποιμνίο(υ)
25π(αρὰ) Μακαρίο(υ) Παπϫι̣ϩ, ἀπὸ τόπο(υ) Θερ\έ/σο(υ) αἰγί(διον) α ὁμοί(ως) αἰγί(δια) β το(ῦ) (αὐτοῦ) Μ[ακα]ρ̣(ίου)   ̣  ̣χ̣ερ  ̣  ̣  ̣
π(αρὰ) Ἑρμαῶτος Ψαν οἰκοδόμο(υ) αἰγί(διον) α, ἀπὸ τόπ(ου) Ἀπολλῶτ(ος) ἀπὸ ῥιπαρίων
π(αρὰ) Ἐνὼχ Μηνᾶ ποιμέ(νος) ἀπὸ ἐποικίο(υ) Κεραμείο(υ) πρό(βατον) α
π(αρὰ) Πελιϣτ[ο(ῦ)] (καὶ) Βίκτορος πρό(βατον) α
π(αρὰ) τοῦ ποιμ(ένος) Παθελπ̣ε̣ πρό(βατα) β το(ῦ) Μεσμο(ύ)ϊ(*)τος
30π(αρὰ) Μεσμούϊ(*)τ̣ο̣ς πρό(βατα) κε κ(αὶ) αἶγ(ες) λ, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) Κολλο(ύ)θο(υ) χρυσοχ(όου)
π(αρὰ) Γεωργίο(υ) Πλασαϊ(*)κ πρό(βατα) δ, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) υἱ(*)οῦ Σαπαϩτο(ῦ) Φοιβάμμω[ν]ο̣ς̣ το(ῦ) (καὶ) ποι̣[μ(ένος)]
π(αρὰ) Ἀγνάτωνος Καλια̣ρίο(υ) πρό(βατα) ε, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) τοῦ (αὐτοῦ)
π(αρὰ) Παθν ο(*) καὶ Ἀνουφίο(υ) Ψαΐ(*)ο(υ) Πατερμο(ύ)θο(υ) πρό(βατα) ε, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) το(ῦ) (αὐτοῦ)
π(αρὰ) τοῦ υἱ(*)ο(ῦ) Πα̣τκαξ πρό(βατα) ε, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) το(ῦ) (αὐτοῦ)
35π(αρὰ) Ἡρακλεί̣ο(υ) Π̣απ̣α̣ Ψίμονος αἰγί(διον) α ζ(  ) τυρ(  ) (καὶ) ἐρίφ(ιον)
ζ̣(  ) π(αρὰ) Μο̣(ύ)[ι]τος̣ ποιμ(ένος) ζ(  ) αἰγί(δια) β σ̣ὺ̣ν τυροεριφ(ίοις)
[π(αρὰ)   ̣  ̣  ̣  ̣ ποιμ(ένος) Φονεως α̣ἰ̣γ̣ί̣(δια) [ιε], ζ(  ) [τυρ](  ) (καὶ) ἐ̣ρ̣ί̣φ(ια)
v
† Μουσαῖος Παύλου βαφέω̣ς ἐξ ὑποβο̣λ(ῆς) Δ̣ιο̣[σ]κόρ̣[ου]
Ἀβραάμις καὶ Ἠλίας ἀδελφ̣(ὸς) αὐτο(ῦ)
καὶ Κό[λ]λουθος πακτονοποι(ὸς)(*) \ὁ̣ κ̣(αὶ50) Jας/ γαμβρὸς Ἰ(*)ω̣άννου Μα̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Πεκῦσ[ι]ς καὶ Ὀννόφρις υἱ(*)οὶ Ψειλιβίο(υ) πακτον(οποιοὶ)(*)
5Γεώργιος Ἡραΐ(*)δος Ταπη\ο/ῦτος παρ̣αδιδοὺ̣ς̣ [ἀ]π̣[ο]χ̣ά̣ρ̣[αξ(ιν)] τ̣ῆ̣ς κ[λ(ειδός(?))]
Καρκα̣υ̣ υἱ(*)ὸς Ψα̣νϩεϫχεδριοφό̣ρος
Μην[ᾶς] Π̣ικαυ υἱ(*)ὸς Ἑρμαῶτ(ος) πρα̣ι̣ποσ(ίτου)
(*)ωάννης Ἑρμε̣ί̣ο(υ) ἐξ ὑπ(ο)\β/ολ(ῆς) Ψαϊ(*)ϩαϊ̣(*)τε, δ(ιὰ) τὰ Θαλλῖα(*) (καὶ) τη̣  ̣  ̣  ̣  ̣φα̣  ̣  ̣  ̣
Εὐδοξία γαμετὴ το(ῦ) Χωλο(ῦ) Διοσκό(ρου) ἐξ ὑποβολ(ῆς)   ̣  ̣  ̣  ̣
10[δ(ιὰ)] Β̣η̣σ̣κ̣ο̣ύ̣ι̣τος περὶ λανα̣τ̣ί̣ο(υ) (καὶ) στρωμ(άτων) τρ(  ) α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δ(ιὰ) ⟦η̣⟧ αὐτῆ\ς/(*) πάλι̣ν̣ ἐ[ξ] ὑ(*)ποβολ̣ῆς Πατπίο(υ) (καὶ) Τκουϊ(*)κο[ύιτος τῆς α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣]
[ἀδ]ελφ(ῆς) (καὶ) γυναικ(ὸς) Παχυ̣[μί]ο(υ) τέκ(τονος) \(καὶ) τ̣ο̣ῦ̣ διακ(όνου) ἄ̣πα Μηνᾶ/ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τῶν νη̣μ̣  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐν τῷ οἴ̣κῳ α̣ὐ̣τῆς κατη̣γγισμέ(νων) ἐν π̣ί̣θ̣ῳ̣ κ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣
π(αρʼ) α̣ὐτῆς ἐπʼ ὄψε̣ι̣ τῶν προειρημέ(νων) ἄνδρ̣(ων)   ̣  ̣  ̣  ̣
15δ(ιʼ) α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ πάλιν ἡ τρ̣[ο]π̣ὴ̣ τῆς οργ̣  ̣  ̣ ῥαφά[νων]
δ(ιὰ) Π̣α̣χ̣ε̣ο̣ῦτος υἱ(*)ο(ῦ) το̣(ῦ) Μεγακό̣κκο(υ) Μιν ἐ̣[ξ ὑ]ποβ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Πατμευ  ̣  ̣ς̣ \τα  ̣  ̣  ̣  ̣/   ̣  ̣  ̣  ̣π̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐξ̣ ἀνά̣γ̣κ̣η̣ς̣ ἠ̣λ̣έ̣γ̣ξεν τὸν υἱ(*)ὸν Τα̣λ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣
το(ῦ) ἐγγυᾶ̣[σ]θ̣α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀπ\ο/δόσιν Ἀπο̣λλῶ[το]ς πολ̣[υβ(?)]λ̣[έπτου(?)]
20πρ̣ὸ̣ς̣ μ̣ητροα̣  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ r.4. l. ψαλμῳδὸς
^ r.5. υϊοι̣ papyrus
^ r.5. l. πακτωνοποι(οῦ(?))
^ r.5. ϋπ̣ο̣[δ(εκτῶν)] papyrus
^ r.9. υϊοσ papyrus
^ r.13. υϊο(ῦ) papyrus
^ r.14. l. σιδ(η)ρ(ο)χ(αλκέως)
^ r.15. υϊοι papyrus
^ r.18. l. ἐρε(γμοῦ)
^ r.18. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.18. πϣαϊαϊτε·· papyrus
^ r.18. Πϣαϊαϊτε·· papyrus
^ r.18. l. κλειδ(ίων)
^ r.19. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.20. υϊοσ papyrus
^ r.23. ϊατρ(ῶν) papyrus
^ r.23. α̣σοϊτοσ papyrus
^ r.29. Μεσμο(ύ)ϊτοσ papyrus
^ r.30. μεσμουϊτ̣ο̣σ papyrus
^ r.30. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.31. πλασαϊκ papyrus
^ r.31. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.31. υϊου papyrus
^ r.32. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.33. l. τοῦ
^ r.33. ψαϊο(υ) papyrus
^ r.33. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.34. υϊο(ῦ) papyrus
^ r.34. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ v.3. l. πακτωνοποι(ὸς)
^ v.3. ϊω̣αννου papyrus
^ v.4. υϊοι papyrus
^ v.4. l. πακτων(οποιοὶ)
^ v.5. ηραϊδοσ papyrus
^ v.6. υϊοσ papyrus
^ v.7. υϊοσ papyrus
^ v.8. ϊωαννησ papyrus
^ v.8. ψαϊϩαϊτε, papyrus
^ v.8. l. Θαλλεῖα
^ v.11. corr. ex αυτη
^ v.11. ϋποβολ̣ησ papyrus
^ v.11. τκουϊκο[υιτοσ] papyrus
^ v.16. υϊο(ῦ) papyrus
^ v.18. υϊον papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.