Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67153dupl = HGV P.Cair. Masp. 2 67153 = Trismegistos 18907DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67153dupl [xml]

AD 568 Antinoopolis
[Reprinted from: .] dupl=P.Cair.Masp. 2 67253

[† βα]σιλείας καὶ ὑπ[ατ]είας τοῦ θειοτάτο[υ ἡμῶν δ]εσπότο(υ) Φλαυΐ̣(*)[ου]
[Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίο(υ)] αὐγούστο(υ) Α[ὐτοκρ]ά̣[τ]ορος ἔτους τρί[τ]ου̣,
[Πα]χὼν δωδεκ[άτῃ, ἀ]ρχῆς δευτ[έρας ἰν]δ(ικτίονος). ἐν Ἀντι(νόου) πόλ(ει) τῇ λαμ̣προ(τάτῃ).
⳨ Αὐρήλιος Μ̣η̣[νᾶς υ]ἱὸς Ὡρουωγχίο(υ), ἐ[κ μη]τρὸς Τσίας κραμπιτ̣ᾶ̣ς̣(*),
5[ἀπ]ὸ τῆς Ἀντι(νοέων) πόλε(ως), Α̣ὐ̣ρηλίᾳ Μαρίᾳ [θυγατ]ρ̣ὶ Βίκτορος, τῇ συν-
[α]φ̣θείσῃ̣ μ̣οι ὡς εἴθ̣ε μήποτε γαμετ[ῇ](*)[ , ἀπ]ὸ τῆς αὐτῆς πόλεως̣.
[τ]όδε τὸ ῥεπούδιον τῆς ἀποζυγῆς τίθ[εμα]ί σοι καὶ διαπέμπομ[αι]
ἐπὶ τοῖς ἐφεξῆς λόγοις· πρώην συ[νή]φ̣θην σοι πρὸς γάμο̣[υ](*)
καὶ βίου κοινωνίαν ἐπὶ χρήσταις ἐλπίσι[ν] καὶ τ̣[έ]κνων σπορᾷ(*),
10οἰόμενος ἐκτελέσαι μετὰ σοῦ εἰρηνικὸν σε̣μνὸν συνοικ[έ]σ̣ιον,
ἔκ τε τῶν ἐναντίων οὐκ οἶδα πόθεν, ἔκ τινος φθόνο(υ) πο[ν]ηρο[ῦ]
δαίμονος, ἀηδεία(*) \τις/ σκληρωτάτη κατὰ μέσον ἡμῶν ἀμφοτέρων̣
ἐξεγένετο καὶ ἐπεμβρίσατο ἡμᾶς ἀποχωρισθῆναι ἀπʼ ἀλλήλων το̣ῦ̣
κοινοῦ ἡμῶν συνοικεσίου, καὶ μηκέτι ἡμᾶς συνδιαιτᾶσθαι
15ἀλλήλοις ἐπὶ τὸν διηνεκῆ χρόνον. κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ ἐγὼ
ὁ προγεγραμμέ(νος) Μηνᾶς, διὰ ταύτης μο(υ) τῆς ἐγγράφο(υ) διαλύσεως
ἤτοι διαίσεως, μηδένα τοῦ λοιπο(ῦ) λόγον ἔχει\ν/ μήτε ἕξειν [πρὸς σὲ]
ἀπεντεῦθεν ἤδη περὶ οἵου \δήποτε/ πράγματος ἐγγράφο(υ) ἢ ἀγράφο(υ), μ̣[ήτε]
περὶ γάμων μήτε περὶ ἕδνων μη[τε] περὶ ἀναλωμ[άτων]
20γάμων μήτε μὴν περὶ προικὸς ἢ οἵων δήποτ̣[ε οἰκο-]
σκευῶν συνεισηνεγμένων(*) ἀλλήλοις παρʼ ἀ[λλ]ήλ̣[ων],
διὰ τὸ ἐ[μὲ] ὑ(*)φὲν ἐφʼ(*) ἅπ[ασι] ἀπηλλάχθαι καὶ δ[ιαλε]λ̣ῦσ̣[θαι πρὸς]
σέ, κ[αὶ δ]ιὰ τὸ σὲ πρὸς [ἐμ]ὲ ἐν ἅπα[σ]ι̣· καὶ οὐκ ἐξ̣[εῖναί μοι κρίνειν]
κατὰ̣ [σο(ῦ)] ἐν δικαστηρ̣[ίοι]ς ἢ ἐκτὸς̣ [δ]ι̣καστη[ρίων, μικροῦ]
25ἢ με̣[γάλο(υ)], περὶ οὐδέ[νος τ]ὸ̣ σ̣ύνολ̣[ον], καὶ ἐξε̣[ῖναι ἑκατέρῳ]
μέρ[ει ἡμ]ῶν ἑτέρῳ γ[άμῳ] προσομ̣[ιλ]ῆσαι, διὰ̣ [τὸ ἀμφοτέρους]
ἡμ[ᾶς τοῦ]το τὸ ῥεπο̣[ύδιο]ν πρὸς [ἀλ]λήλ̣[ους διαπέμψασθαι].
κα̣ὶ̣ [εἰ συμβ]α̣ίη τινα ἐξ ἡ[μῶν πα]ραβ[ῆ]ναι τα[ῦτα τὰ προγεγραμμ(ένα) καὶ]
ἐπεξ̣[ελθ]εῖν κατὰ τοῦ ἑτέ̣[ρου π]ερὶ οἵο̣[υ δ]ήποτε π̣[ράγμ]α̣[τος, παρέξει]
30τὸ παραβαῖνον μέρος τῷ ἐμμ[ένο]ντι χρ[υσο(ῦ) ν]ομίσμ(ατα) ἓ̣[ξ(?) ζυγ(ῷ)]
δημ(οσίῳ) Ἀντι(νόου), ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμ[εν]α, καὶ καταβ̣αλ̣λόμενα ἀ[μάχως(?)]
δ[ί]χ̣[α κ]ρ̣ίσεω[ς κ]αὶ δίκης καὶ οἵας δήποτ[ε] εὑρεσιλογί[ας](*) [καὶ τὸ]
γράμμα τούτο[υ] τοῦ ῥεπουδίου ἐθέμ[ε]θα πρὸς ἀλλήλ[ους]
δισσὸν γραφέ̣ν̣, \καὶ/ ἐξεδόμεθα μεθ̣ʼ(*)(*)πογραφ(ῆς) τοῦ ὑπ(ὲρ) ἡμῶ[ν ὑπο]γραφ(ομένων)
35καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ̣[ογ(ήσαμεν)]. † Αὐρήλιος Μηνᾶς υ(*)ἱὸς Ὡρουωγχί[ου] κ̣[ραμπ]ιτ(ᾶς)(*),
ὁ προγεγραμμ[έν]ος, ἐθέμην τοῦτο τὸ ῥεπούδιον τῆς διαλ[ύσεω]ς
τα[ύ]της ἐπὶ π[ᾶ]σι τοῖς ἐγγεγραμμέ(νοις) ἐπὶ τῷ προστίμ(ῳ) ὡς πρ[όκ(ειται). † Α]ὐρήλ(ιος)
Μ̣αγίστωρ Ὡρ̣ουωγχίου ἀπὸ Ἀντι(νόου), ἀξιωθ(είς), ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ γράμμ[ατα μὴ] εἰδότος,
παρόντος καὶ εἰπόντος μοι κατὰ πρόσωπον̣ ὡς πρόκ(ειται). †

Apparatus


^ 1. φλαυϊ[ου] papyrus
^ 4. Κραμπιτ̣ο̣ς̣ prev. ed.
^ 6. εἰς ἐμήν <π>οτε γαμετ[ήν] prev. ed.
^ 8. γάμο̣[ν] prev. ed.
^ 9. BL 1.448 : σπόρῳ prev. ed.
^ 12. l. ἀηδία
^ 21. l. συνεισ<εν>ηνεγμένων
^ 22. ϋφεν papyrus
^ 22. corr. ex επ
^ 32. l. εὑρησιλογί[ας]
^ 34. corr. ex μετ
^ 34. ϋπογραφ(ῆς) papyrus
^ 35. ϋιοσ papyrus
^ 35. Κ̣[ραμπ]ίτ(ος) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.