Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67154v = HGV P.Cair. Masp. 2 67154 V = Trismegistos 18909DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67154v [xml]

AD 527-65 Antinoopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ὥσ̣π̣ε̣ρ̣ [θ]εραπευ̣σ̣α̣\ν/(*) μοι ἐ̣ν̣ τῷ ἐ̣μ̣ῷ̣ γήρ\ᾳ/(*) ἅ̣τε ἐθερ[απ]ε̣ύ̣σ̣α̣ς̣
[ο]ὐ̣δ̣ὲ̣[ν β]λ̣ά̣ψ̣α̣σ̣θ̣[α]ί̣ μ̣ο̣ι̣ ο̣ὐ̣δ̣ὲ ἐνδέα̣ι̣σθαι(*), ἐλογισάμην οὖν [ἐ]μ̣αυ̣τόν,
διὰ τ̣[αύτην] τ̣ὴν [αἰτ]ί̣α̣ν̣, [ἃ] ἐ̣π̣οίησάς μοι, κελεύω ἐ̣ν̣τ̣ε̣ῦ̣θ̣ε̣ν ἤδη
ἀ̣[πὸ τῆς σήμ]ε̣ρ̣ον ἡμέρας, τὴν αὐ̣τὴν προτέραν δωρεὰν ἄκυρον
5[εἶναι καὶ ἀνίσχυρον πανταχοῦ] π̣[ρο]φ̣[ερο]μ̣έ[ν]η̣[ν, ὅ]θ̣ε̣[ν εἰς ταύτην ἧκα]
[τὴν δευτέραν] δωρεάν, διʼ ἧ̣ς ὁμολογῶ ἐγὼ ὁ̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣[ς] \ὅδ̣[ε]/ σ̣ι̣γ̣γ̣(ουλάριος(?)), διὰ ταύτης μο(υ)
[τῆς] ἐ̣γ̣γ̣ράφο(υ) δωρεᾶς, εὐθ̣ὺ̣ς̣ μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποβίωσιν π̣ά̣ντα μο(υ)
τὰ ὑ̣(*)π̣άρ̣χοντα καὶ ὑ(*)ά̣ρ̣ξ̣οντα π̣ράγματα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα
κ̣α̣ὶ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣κίν̣ητα, ἀ̣π̣ὸ̣ π̣ο̣λ̣[υ]τ̣ε̣λ̣ο̣ῦ̣ς̣ μ̣έ̣χρ̣ι εὐ[τ]ε̣λ̣οῦς εἴδους καὶ ἀσσ̣αρίου ἑ[νός] ,
10στα̣λ̣ῆναί σ̣ο̣ι̣ τῇ α̣[ὐτῇ π]ρ̣[ογεγρ]α̣μ̣μ̣έ̣ν̣ῃ̣ θ̣υ̣γ̣α̣τ̣ρ̣ί̣ μ̣ο̣(υ) \τῇδε/ ἅ̣π̣ερ π̣ρ̣ο̣-
ειρημ̣έν[α π]ρ̣[ά]γ̣μ̣α̣τ̣[α μετὰ] π̣αντ̣ὸ̣ς̣ αὐτ̣[ῶν τοῦ] δ̣ι̣κ̣[αίου] δ̣ω̣ρ̣[ηθ]έν̣τα σο̣ι̣ [παρʼ ἐμοῦ]
εὐθ̣[ὺς μ]ετὰ τ̣ὴ̣ν ἐ̣μὴ[ν ἀπ]οβίωσι[ν], μη̣[δ]ε̣ν̣ὶ̣ ἄλλ[ῳ] π̣ροϋποκείμενα [οἵῳ]
δήπ̣οτε κ̣εφ̣[α]λαίῳ καὶ σ̣υ̣ν̣[α]λ̣λ[άγμα]τ̣ι̣ ἢ̣ [π]ρ[άγ]μ̣[α]τ̣ι̣, [ὡς] δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣ε̣[ῖν] σ̣ε καὶ οἰκονομ[εῖν]
καὶ ἐκπ̣ο̣ιεῖν καὶ μεταποιεῖν καὶ δωρεῖσθαι καὶ χαρίσασθαι καὶ ἀντικαταλλάτ̣τ̣[(εσθαι)]
15καὶ εἰς προῖκα ἐπιδοῦναι καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους σοὺς καὶ διαδ[όχους]
καὶ διακ̣α̣τόχους, βεβαιοῦντος ἐμο(ῦ) τοῦ δωρησαμένου καὶ κληρονόμων
ἐμῶ̣[ν κ]α̣ὶ̣ διαδόχων καὶ διακατόχων πά̣σ̣ῃ̣ β̣εβ[αι]ώσει καὶ καθαρο[ποιήσει]
διὰ παντός, ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένο(υ) ἢ ἀντιποιηθησομένου,
ἐπειδήπερ πᾶσαν ἀνάπαυσιν̣ καὶ ἐπιμέλειαν ἐποίησας μοι
20ἐν τῷ ἐμῷ νόσῳ καὶ γηρω(*)· καὶ τὸν ὅρκον καὶ τὰ τυπικά ⳨

Apparatus


^ 1. l. θεραπεύσα<σα>ν, corr. ex [θ]εραπευ̣σ̣α̣⟦ς̣⟧
^ 1. corr. ex γηρ⟦ω̣⟧
^ 2. l. ἐνδέεσθαι
^ 8. ϋπ̣αρ̣χοντα papyrus
^ 8. ϋα̣ρ̣ξ̣οντα papyrus
^ 20. l. γήρᾳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.