Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67156tripl = HGV P.Cair. Masp. 2 67156 C = P.Cair. Masp. 2 67156 A = Trismegistos 78158 = Trismegistos 18911DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67156tripl [xml]

AD 570 Antinoopolis
[Reprinted from: .] trp=P.Cair.Masp. 2 67157; P.Beauge 1

[⳨] βασιλε[ί]ας καὶ ὑπατείας τοῦ [θειο]τ̣ά̣τ̣[ου] ἡ[μ]ῶ[ν] δε[σπ]ότ[ου](*) Φλ(αυίου(?))(*) Ἰου[στίνου τοῦ] αἰωνίου(*) Αὐγο[ύσ]τ̣ο̣υ(*) Αὐ̣το[κρ]ά[τορος] ἔτου̣ς [πέμπτου, Θ]ὼθ εἰκ̣[ὰ]ς(*) ἑβδ̣[όμ]ῃ̣
[τῆ]ς παρ[ο]ύ̣σης τετάρτης ἰ(*)νδι̣κ̣(τίονος) [ἐ]ν̣ Ἀντι(νόου)(*) π̣όλει τ[ῇ] λαμπροτάτ[ῃ].
[τα]ύτην τί̣[θ]ενται κα̣ὶ̣ π̣οιοῦνται π[ρὸς ἀλ]λήλ̣ο̣υ̣[ς τ]ὴ̣ν̣ ἀντισ[ύ]γγραφ[ον κοινὴν] ἁπλ̣ῆν ὁμ[ο]λογία[ν](*) οἱ ἀφʼ ἑκ[ατέ]ρ̣[ου μ]έρο̣υς, ἐπὶ το̣ῖ̣ς ἑξῆς̣ δ̣ηλουμέ̣[ν]οις
[συ]μφών[οις] κ[αὶ ὁμο]λογήμασι[ν, ἐφʼ] α̣ἷς [π]ερ[ιέχει] δ̣ι̣[ασ]τολα̣ῖς ἁ̣π̣ά[σ]αι[ς· ἐκ μὲν] τ̣οῦ̣ [ἑ]ν̣ὸ[ς μ]έρ[ο]υς̣ Αὐρηλία Τ̣εκρο[μπία] θ̣[υγάτη]ρ [Σ]ε̣ρήν̣ου, ἐκ μητρὸς Θ[ερμ]ο̣(υ)θία[ς](*),
5[ἀν]θυλοπρ[άτ]ισσ[α, ὁρμω]μέν̣η ἀ[πὸ ταύτ]ης τῆ̣ς καλλι[πό]λ(εως)(*) Ἀ[ν]τιν̣ο̣έ̣[ω]ν̣, [χωρὶς κ]υρ̣ί̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣δ[ρ]ὸς χ̣ρηματίζο̣υ̣σ̣[α], ἐ̣κ δὲ̣ θ̣α̣τέ̣ρου μέρους Αὐρηλία Μ[α]ρ̣ί̣α
[θυγ]άτ[η]ρ ἄπα Μια(*) τοῦ [τῆς] εὐλ̣[α]β̣ο̣ῦ̣[ς μνήμης ἀ]πογενο[μ]έ̣[νου] δι[α]κ̣ό̣ν̣[ου, ἐκ τῆς π]ρογεγραμμ[ένης Τεκρ]ομπίας αὐ̣[τοῦ συ]μβί̣ο̣υ̣ γαμετῆς καὶ ταύτης μητρός,
[ἀπὸ τ]ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τῆς πόλε[ως], μετὰ συ̣[νεστῶτο]ς(*) καὶ [σ]υ[νευδο]κ̣οῦν̣τος κ̣α̣ὶ̣ [συμπει]θομέν[ου] α̣ὐ̣τῇ ἐπὶ ταύτῃ τῇ̣ [κοι]ν̣ῇ̣ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ ἐ[μ]οῦ π̣αρόντο[ς]
[Δα]ν̣ι̣η̣[λίο]υ υἱ(*)οῦ Ἡρακλείδου, ἐ̣πιστ[άτου ἀνθυ]λοπρ[α]τῶ̣ν̣, ἀνδρ[ὸ]ς Μαρί[ας, ὁρμωμ]έ̣νου καὶ α̣[ὐτ]οῦ ἀπ[ὸ] τῆς αὐτ̣ῆ[ς] Ἀντ[ινοέων] πό̣λ(εως). καὶ ὁμολογοῦσιν [ἀ]λλήλοι[ς]
[τὰ] ἐφʼ ἑξῆς ἐπὶ λέξεως ο[ὕ]τως̣(*)· [πρώη]ν το̣[ῦ] εὐμοίρου μ̣ου ἀ[νδρὸς ἄπα] Μ̣ια(*), τοῦ μ[α]κ̣αριωτ̣άτου σου πα[τρὸς] Μ̣α̣ρ̣ίας, τῆς ἐξ αὐτοῦ παιδοποιηθείσης
10[μοι] γλ[υκ]υτάτης θυγατρός, ἐ̣[ξιόντος τοῦ β]ί̣ο̣υ̣, κ̣[ατ]αλ[έλ]οιπ̣[έ]ν̣ [σε τὴν προ]αφηγηθ[εῖ]σαν̣ Μαρίαν καὶ Ἄ[ν]ν̣αν κα̣ὶ Φοιβάμμωνα κα[ὶ] Εὐχαριστίαν(*)
[τ]ο̣ὺς [σοὺ]ς ἀδελφοὺς ὁμογασ̣[τρίους ἐξ ἀμφ]ο̣τ̣έ̣ρ̣ων ἡ̣μῶ[ν](*) [τῶν γόνεων]· κ[α]ὶ̣ ἀ[ό]κ̣ν̣ω̣ς εἰργασάμην με[τὰ σπου]δ̣ῆς̣ ἀγρύπνως(*) εἰς τὴν ἡμῶν
[ἀ]ν̣θυλ̣[ο]π̣ρατικὴν τέχν̣[ην ἕως ὅτε ἀνήγ]α̣γ̣ο̣ν̣ ὑ̣μ̣ᾶ̣ς̣ π̣α̣[ρʼ ἐμοῦ τρεφομ]ένο̣υ̣ς̣ [διό]λο̣υ̣ εἰς ἡλ[ι]κί[αν](*) κ̣[αὶ] εἰ̣ς̣ γ̣ά̣μ[ον] δεδομένας(*)· κ[αὶ] ἀ̣[ν]ήλωσα
[π]ά̣μπολλα εἰς το[ὺς] γάμου̣[ς ὑμῶν ἀναλώματα, καὶ] ἤ̣δ̣η δε[κατ]ριῶ̣[ν ἐνιαυτῶν μέχρι τῆς] δ̣ε[ῦρ]ο διαγεναμένων ἐ[πὶ τῇ τοῦ] πατρὸς ὑμῶν ἀποβ̣ι̣[ώ]σει,
ἐ̣ρ̣γαζ[ο]μένη ἀδ̣ιαλείπτ[ω]ς εἰς [τὴν κοινὴν ἡμῶν] με[τʼ] ἀλλή̣λ̣[ων εὐζωΐ(*)αν. ἀρ]τ̣ί̣ω̣ς [δ]ὲ̣ τοὺς λογισμούς, ε̣[ὑρεθ]ε̣ῖ̣σ̣α̣ι̣(*) μετʼ ἀλλήλων, ἐπράξ̣αμεν
15[εἴς] τ̣ε̣ τ̣ὸ εἰσοδ[ευ]όμενον̣(*) [ἡ]μῖν [κέρδος καὶ εἰς] τὰς ζημίας, [εὑρέθημεν χρε]ωστ̣ο̣ῦ̣σ̣α̣ι̣ χρυσοῦ νομίσμ[ατα] ὀκ[τὼ] εἰς πάντα λόγον παρὰ κερ(άτια)(*)
[ἓξ] ἕκα[στ]ο̣ν̣, [ζ]υ̣γῷ δ[ημ]ο̣σί̣[ῳ Ἀντι](νόου), γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) η π̣αρ[ὰ κεράτια μη, τ]ῷ̣ δημ(οσίῳ) ζυγ(ῷ) Ἀντι(νόου). καὶ μ[ετὰ] ταῦ̣τ̣α ἐπεζήτησας πρὸς ἐμὲ
[τὴ]ν̣ μη[τέ]ρα σου̣ ἔγ[γρα]φο[ν μίσθωσιν ἐπʼ ἐν]ο̣ι̣κείω̣[ν](*) [λόγῳ τοῦ ἀνήκο]ντ̣ό̣ς [σ]οι τετάρτου μ[έρου]ς τ̣ῶ̣ν̣ ὄντων ἡμῖν δ[ύ]ο οἰκημά(των)(*)
[ὑ]π̣ὲρ ἐ[μ]οῦ τε καὶ τοῦ σο[υ] π̣α[τρὸς ἐν ταύτ]ῃ̣ τῇ [Ἀ]ν̣τ̣[ιν]οέ[ων πόλει. κἀγὼ(*) ἡ μή]τηρ σ[ου] Τ[εκ]ρ̣ομπία ἐπε̣ζ̣[ήτη]σ̣α πρὸς σὲ τὴν θυγατ[έρ]α̣ μου
[Μ]αρίαν, ἅμα τῇ μισθ[ώ]σ̣ε̣ι̣ γ̣[εναμ]έν[ῃ](*) σ̣[οι] παρʼ ἐμ[οῦ] τ̣οῦ [αὐτοῦ σου τετάρ]του(*) μ̣έ[ρους τῶ]ν [ο]ἰκη[μάτ]ω[ν, τ]ὸ ἐπιβάλλον σοι τ[έ]ταρτον
20μέρος ἐκ τῶν τοῦ χρέ[ους νομισματίων ὀκτώ ], τ̣ο(ῦ)τ̣ʼ ἔ̣σ̣[τιν νομισμάτια δύο ,] ὁμοῦ̣ πα̣ρ̣[ὰ] κ̣ερ(άτια)(*) δ[ώ]δ̣[εκα , ζυγ(ῷ)](*) Ἀν̣τ̣ι̣(νόου). καὶ παρακλήσεις π[ρο]σ-
ήγαγες μοι ἐνδοῦναί [σοι] ε̣[ἰ]ς̣ [ταῦτα μ]έχ[ρι τ]ῆ[ς] ἐμῆς τελευ[τῆς, ἐπὶ τῷ σε τ]α[ῦ]τα [ἀ]ναμφιβόλως π[αρασχεῖ]ν εἰς τὸ προκείμενον χ[ρέ]ος
μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποβίωσιν κ[αὶ μηδὲν] ἄλ[λο πε]ρ̣αιτέρω τούτω[ν δοῦναι, μή]τε̣ μὴν [ἄ]λλο τι λήμψα̣σθαι ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣(*) [πα]τρῴας πάσης καὶ μητρῴας
κληρονομίας ἐκ π̣αντ̣ο̣ί̣ω̣[ν κοιν]ῶ̣ν̣ κ̣[ινητ]ῶ̣ν πραγμάτ[ων μετ]αξύ μου ὄ̣ν̣των καὶ τοῦ σου π̣[ατρός], εἰ μὴ τὸ τέταρτόν σου μέρος
τῶν δύο μόνων οἰκημάτ̣ων̣ [ὧν τὴ]ν μί[σ]θ̣[ω]σ[ιν] ἀρτίως ἐξε[θέμην] σ̣οι [βε]βαία̣[ν] εἶναι(*) καὶ κυρία[ν. ἀ]ν̣[θ]ο̣μολογῶ τε κἀγὼ(*) Μαρία ἡ προ-
25γεγραμμένη σου θυγάτ̣η̣[ρ] ἑ̣τ̣οί[μως ἔχειν τὰ προ]ει[ρ]ημένα δύο νο̣[μίσματα](*) ἀπ̣ολογή̣[σα]σθαι εἰς τὸ χρέος [τῶν ὀ]κ̣τὼ νομισμάτων πρὸς πᾶσαν
ἐμὴν ἀπαλλαγήν, καὶ μ[ηδ]ὲν [ἄλλο χρέος ὑπ(ὲρ)] σοῦ(*) τ̣ε̣ καὶ τοῦ πατρό[ς μου] ἀποδιδόνα̣ι κ̣ὰ̓̀ν(*) ὄντος χρέου[ς] κ̣ὰ[̓]̀ν(*) [μ]ὴ̣ ὄ̣ντος μετα τὴν σὴν ἀπο-
βίωσιν, καὶ μηδὲν ἄλλο [ἐπιζητεῖν εἰς] μοίρ̣[αν μου](*) καὶ κλῆρο̣[ν εἰ μὴ] τὸ τέταρτ[ον] μέ[ρ]ος μου(*) τῶ[ν] δ[ύ]ο οἰκη[μ]άτων δ[ιὰ] τὸ ἐμὲ τε[λεί]ως
πεπληρῶσθαι τοῦ παντ[ὸς] ἀ̣ν̣[ήκοντός] μ̣ο̣ι μέ̣ρ̣[ους ὑπ(ὲρ) τ]ῆς σῆς κλη̣[ρονο]μίας καὶ το[ῦ ἀ]ναπαυσαμένου [μου] πατρὸς ἐντεῦ[θ]εν ἤδη· κα̣ὶ
εἰ βουληθείην ἐνάξαι̣ σοί [τε καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου] περὶ τούτο[υ ἢ κα]ὶ̣ ἄλ̣λ̣ω̣ν γ̣ε̣ σὺν Θεῷ ἐπικτ̣[ηθησο]μ̣ένων παρὰ σοῦ [ἀπ]ὸ τῆς
30δεῦρο ἐπὶ τὸν ἅπαντα τῆ[ς] ζ[ωῆς σου χρόνον πρ]α̣γμάτω[ν, παρέ]ξ̣ω̣ σοί̣ τ̣ε̣ [καὶ] τοῖς σοῖς κληρο[νόμοις], δίχα κρίσεως κ[αὶ δ]ικῆς καὶ
οἵας δήποτε εὑρεσιλογ[ία]ς(*), χ̣[ρυσοῦ νομίσμ(ατα)] δ̣έ̣κα ἓξ εὔσταθμ[α ζυ]γ[ῷ] δ̣[η]μοσί̣ῳ, μετὰ καὶ τοῦ̣ ἐμὲ̣ [ἀνω]φελῆ ἀκοῦσαν ἐμμεῖναι
τοῖς ἐ[γ]γεγραμμένοις(*), ἐφʼ ο̣ἷ̣ς̣ [καὶ ὤμοσα τὸν φρικω]δέστατον ὅρκ[ον μ]ὴ παραβῆναι πώποτε ταύτην τὴ[ν] ὁμολογίαν, ἥνπερ ἐ[θ]έμεθα
ἀλλήλοις μεθʼὑ(*)πογρα[φ(ῆς)] τ[οῦ ὑπ(ὲρ) ἡμῶν ὑπογρα]φ(ομένων) καὶ συνηθῶ[ν μ]α̣ρτύρων, π[αρʼ] ὧν ἐρωτηθεῖσαι [ταῦ]θʼ οὕ(*)τως ἔχειν δώ[σ]ειν ποιεῖν
φυλ̣άττειν κύρια καὶ βέ̣[βαια πανταχοῦ προ]φ̣ε̣ρ̣ό̣μενα καὶ πλη̣[ροῦν] ὡμολογή[σα]μεν(*). ⳨ \σημῖα̣(*) Τεκρομπίας/ † † † σημῖα(*) Μαρ[ίας] † † † ⳨ εὔδηλον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς προεῖπον,
35ὥστε σὲ Μαρίαν τὴ̣ν ἐμὴν θ[υ]γ̣α[τ]έρ̣α̣ [πώποτε ἐμοῦ ζώσης μὴ] δύνασθαί σε κρα[τεῖν] τοῦ τετάρτου [σο]υ μέρους τῶν δύο οἰκημά̣των εἰ μὴ μετὰ τὴν ἐμὴ̣ν ἀπο-
βίωσιν̣, καὶ παρασχεῖν τὰ̣ δ̣ύ̣ο̣ [νομίσματα τοῦ σου μ]έ̣ρ[ο]υς ἐκ τοῦ χρέους [τῶν ὀ]κτὼ νομισμ[άτ]ων, μέντοι γε̣ ἐ̣μ̣οῦ καθʼ(*) ἔτ̣[ο]ς τῆς σῆς μητρὸς παρασχομένης
σοι τὸ ἐν̣οίκειον(*) αὐτοῦ, ἤτοι χρ[υσοῦ νομισμάτιον ἓν παρὰ] κερ(άτια) ἓξ κατὰ τὴν [γεναμ]ένην σοι πα[ρʼ ἐμ]οῦ μίσθωσ[ι]ν τῶν αὐτῶ[ν] δύο οἰκημάτ[ω]ν. καὶ ἐπὶ τούτῳ
καὶ̣ [ἐ]πὶ πᾶσι ὡς προεῖπον ὡμο̣λ[όγησα ⳨. ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. or δεσπό(του)
^ 1. or Φλα̣υ̣[ίου]
^ 1. or αἰωνίο(υ)
^ 1. or Α[ὐγ(ούστου)]
^ 1. l. εἰκάδι
^ 2. ϊνδι̣κ̣ papyrus
^ 2. or [Ἀντινό]ου
^ 3. or δισσὴν ὁμότυπον ὁμολογίαν
^ 4. or Θερμο(υ)θίας
^ 5. or καλλιπόλεως
^ 6. BL 1.448 : Ἀπαμ̣ι̣ᾶ prev. ed.
^ 7. or [⁦ -ca.?- ⁩]ωτος
^ 8. υϊου papyrus
^ 9. or ο(ὕ)τως
^ 9. BL 1.448 : [Ἀπα]μ̣ιᾶ prev. ed.
^ 10. or Εὐχαριστείαν
^ 11. or \ἡμῶν/
^ 11. corr. ex αγρυπνοσ
^ 12. or \/ ἡλικίαν
^ 12. or εἰς γ̣ά̣μ̣ο̣ν̣ δεδομέ[νας]
^ 14. or [⁦ -ca.?- ⁩]θεισαι
^ 15. or εἰσεποδε[υ]όμενον
^ 15. or κεράτια
^ 17. l. [ἐν]οικίω[ν]
^ 17. or οἰκημάτων
^ 19. or γενομένῃ
^ 19. or τετάρτου {τε[τάρτου]}
^ 20. or κεράτια
^ 20. or ζυγῷ
^ 22. or ὑπ(ὲρ)
^ 24. or εἶναι {σοι}
^ 24. l. καὶ ἐγὼ
^ 25. or νομίσμ(α)τ(α)
^ 26. or ὑ(ϋ)πὲρ σο(ῦ)
^ 26. l. καὶ ἂν
^ 26. l. καὶ ἂ[ν]
^ 27. or μο(υ)
^ 27. or \μου/
^ 31. l. εὑρησιλογ[ία]ς
^ 32. or ἐγγεγραμμ(ένοις)
^ 33. ὑπογρα[φ(ησ)] papyrus
^ 33. οὑτωσ papyrus
^ 34. or προφερό(μενα) ὡμολογήσαμεν
^ 34. l. σημεῖα
^ 36. l. κατʼ
^ 37. l. ἐνοίκιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.