Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67158 = HGV P.Cair. Masp. 2 67158 = Trismegistos 18914 = oxford-ipap.apis.239DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67158 [xml]

AD 568 Antinoopolis

† χμγ
[⳨ βασιλείας καὶ ὑπατ]είας τοῦ θ[ει]οτάτου ἡμ[ῶν] δεσπότο[υ] Φλαυΐ(*)ου Ἰ(*)[ο]υστίνο(υ) τοῦ αἰωνίο(υ) Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους
[τρίτου, Παχὼν τρ]ί̣τῃ ἀρξομένης δευτέ[ρα]ς ἐπινεμ[ή]σεως κατὰ̣ θεῖον νεῦμα. ἐν Ἀντινόο(υ) πόλει τῇ λ[α]μπροτάτ[ῃ].
[ταύτην ποιοῦ]ν̣ται καὶ τίθενται πρὸς ἀλλήλους τ[ὴ]ν πα[ρ]οῦσαν̣ ἁ̣πλῆν ἔγγραφον κοινὴν ὁμολογίαν κατὰ κοι̣[νὴ]ν
[γνώμην καὶ ἄν]ευ π̣α̣ντὸς δ̣όλου καὶ φόβ̣ο(υ) καὶ βίας καὶ ἀνάγ̣κης καὶ ἀπάτης καὶ οἵας δήποτε συναρπαγῆς τε καὶ [π]ερι-
5[γραφῆς, ἐφʼ αἷς π]ε̣ρ̣ιέχει δι[α]στολα̣ῖ̣ς ἁπάσα̣ι̣[ς] ἐ̣πὶ τοῖς ἑ[ξ]ῆς δ̣[η]λου[μ]ένοις συμφώνοις, ἐκ μὲν ἑνὸς μέρους Αὐρήλ[ιο]ς
[Ψόϊς υἱὸς Ἰσακίο(υ)], ἐκ μη̣τρὸς Μαρίας, τέκτων λεπτουργός, ὁρμώμενος ἀπὸ ταύτης τῆς λ[α]μπρᾶς Ἀντινοέων πόλεως,
[ἐκ δὲ θατέρου μέρο]υς Αὐρήλιος Ἰ(*)ωσῆφις ὁ καὶ Πεκῦσις, υἱ(*)ὸς Παύλου, μετὰ συνεστώσης καὶ συνευδοκούσης καὶ συνπει[θ]ομέ(νης)
[αὐτῷ τῆς αὐτοῦ γαμετ]ῆς Αὐρηλ̣ίας Τικολλο(ύ)θου, θυγατρὸς Ὡρο̣υ̣ωγχίο(υ), ἐκ μητρὸς Παυλίνης, γ[α]μετῆς συμβίο(υ) αὐτο(ῦ), τῆς κ(αὶ) συναινο(ύ)σης
[αὐτῷ ἐπὶ(*) ταύτῃ τῇ αὐ]το(ῦ) ὁμολογίᾳ ἐγγράφῳ(*) ἀκολο(ύ)θως τῇ δ[υ]νά̣[μ]ει αὐτῆς ἐκ παντὸς τρόπο(υ). καὶ ὁμολογο(ῦ)σιν ἀλλήλοις οἱ ἀφʼ ἑκατέρο(υ)
10[μέρους τὰ ὑποτετ]αγμένα χ(αί)ρ(ειν). ὁ[μ]ολογοῦμεν ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Ψόϊ(*)ς Ἰ(*)σακίο(υ) λεπτουργὸς καὶ ἀνὴ̣ρ τυγχάνων τῆς θυγατρὸς Ἰ(*)ωσ̣[η]φίο(υ)
[καὶ Τικολλο(ύ)θου τῶ]ν συνκοινωνῶν μο(υ) τῇ το̣(ῦ) Θεοῦ προνοίᾳ κα̣ὶ̣ συμπραγματευτῶν μο(υ), κἀγὼ(*) α̣ὐτὸς Ἰ(*)ωσῆφις ὁ προρηθεί[ς],
[μετὰ συνεστώσης τῆ]ς συνο(ύ)σης καὶ συναινούσης μοι γαμετῆς εἰς ταύτην τὴν κοινὴν καὶ ἔγγρ̣αφον ἀπαράβατον ὁμολογία̣ν̣,
[ἑκουσίως τε καὶ] κοινῇ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ̣ πρ̣ο̣αιρέσ[ει], συνεργάζασθαι(*) ἀλλήλοις εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν πραγματείαν̣, καὶ
[πάντων τῶν συμβη]σομένων [ἡ]μῖν ἐμποι̣ῆ̣σ̣αι ὠνίων διάπρασιν κατὰ κοινὴν πειθαρχίαν καὶ βουλὴν καὶ συναίνεσιν ποιήσασ\θαι/,
15[δίχα πάσης ῥᾳδ]ιουργίας κ[αὶ] μ̣έμ[ψ]εως κ[αὶ] {κ̣α[τ]α} καταφρονήσεως καὶ οἵας δήποτε ὀκνηρία[ς], ἐνδείξασθαί(*) \τε/ ἀλλήλοις πρόθεσιν μετὰ
[προαιρέσεως(?)] συγκάμνοντες(?)(*), καὶ συμπν̣εεῖν(*) ὁμοδυμαδ̣ὸν(*) ὡς ἐκ μιᾶς ψυχῆς καὶ θάρσο(υ)ς ἰ(*)σχύος καματερῶν(*) ἐξ ἴ(*)σου
[πάντων τῶν ἐρ]γαστηριακῶν καὶ πραγματευτῶν ταύτης τῆς πόλεως ἡμῶν Ἀντινόο(υ), κα[ὶ] ὑ(*)πακούειν ἀλλήλοις ἐν πᾶσι
[καλοῖς καὶ ὠφ]ελείμοις(*) ἔργοις καὶ λόγοι̣ς, χωρὶς ἀντιλογίας οἵας δήποτε καὶ ἀντιπαθείας καὶ ὕ(*)βρεως, καὶ τὸ εἰσοδευόμενον
[ἡμῖν ἀπὸ παν]τὸς κοινω̣φ̣ελοῦς ἡμῶν ἐκ τῆς ἐργασίας κέρδος \ἐξ/ οἵου δήποτε πράγματος καὶ ἐργοχείρο(υ) εἶναι ἐξ ἰ(*)σομοιρί\ας/
20[ἡμῖν κατὰ τὸ ἥ]μ̣ισυ̣ μέρος, μετὰ τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς μεταξὺ ἡμῶν ο(ὔ)σης μέντοι προχρείας, κα̣ὶ̣ τήν, ὅπερ ὡσαύτως ἀπείη, ἐσομένην̣
[ζημίαν ἐξ ὁμοίο(υ) τ]ρόπο(υ) ἐξ ἴ(*)σης ἡμίσειας μοίρας ἀπολογήσασθαι. ο[ὐ]δὲν ἧτ’τον, εἰ ἐθελήσοιμεν ἀποστῆ[ν]αι τῆς κοινῆς μετʼ ἀλλήλων ἐργασίας,
[ἑτοίμως ἔχειν](*)[ τ]ὰ δάνια(*) το(ῦ) ὄπιθεν χρόνο(υ), [τ]ὰ γενάμενα ἡμῖν κοινῶς πραγματευομένοις, ἐπιγνῶναι κατὰ τὸ αὐτὸ ἥμισυ μέρος
[ἐξ ἰσομοιρίας,] ἐφʼ ὅ τε ἐν μιᾷ ἐργασίᾳ καὶ εὐζωΐ(*)ᾳ κοινῇ μετʼ ἀλλήλων δ̣ιήξαμεν τὸν κατʼ ἐκεῖνο(*) καιρο(ῦ) χρόνον· καὶ οὐ δύνατόν τινι
[ἡμῶν περὶ τούτ]ο(υ)(*) ἀμφιβάλλειν ποτέ, μάλιστα \ἐμε/ Ψόϊ(*)ν τὸν ὑ(*)μ[έτ]ερον γαμβρόν, ἐπὶ προσδοκία[ς] ἔχοντα, εἰ τῷ θεῷ δόξειεν εἶναι,
25[τόν τε κληρονό]μον καὶ διάδοχ(ον) ὑ(*)μῶν λήμψεως καὶ δόσεως ὑ(*)πὲρ̣ ὑ(*)μῶν γενέσθαι, μετὰ τὴν ὑ(*)μῶν̣ ἀποβίωσιν. καὶ σὺν Θεῷ ἐν μιᾷ
[ἐργασίᾳ γενησόμ]εθα καὶ βίωσει μετʼ ἀλλήλων μεθʼ ὁμονοίας ἔργου, ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ προγ[εγ]ρ̣αμμέ(νης) ἡμέρας, ἥτις ἐστὶν τρίτη το(ῦ)
[Παχὼν μηνὸς τῆς] ἀρξομένης κατʼ Αἰγυπτίους δευτέρας ἐπινεμήσεω̣ς, ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα πρ̣οσελαύνοντα χρόνον, ἀμέμπτως κ(αὶ)
[ἀκαταγνώστως. καὶ] εἰς ἀσφάλειαν πά̣ν̣των̣ τ̣ῶ̣ν̣ προδ̣ι̣ω̣μολογηθέντων(*) παρʼ ἡ̣[μ]ῶν, ἐπωμ̣οσάμεθα τὸν φ̣ρικωδέστατο[ν] ὅρκον ἐν οὐδενὶ μὴ παραβῆναι, καὶ πρόστιμον
[κατὰ τοῦ παρ]αβαίνειν ἐπιχειρή[σον]τος(*) ἐπικεῖσθαι χρυσο(ῦ) νομισματί[ω]ν̣ ἓξ εὐστάθμων καταβλη̣θ̣ῆναι, ὥστε \τα̣[ύτ]α/ τ[ῷ] ἐμμένοντι καὶ στοιχοῦντι μέρει ἐξ ἐπερωτήσεω\ς/
30[δοθῆναι, μετὰ] κ̣[(αὶ)] τ̣ο(ῦ) αὐτὸν τὸν παρα̣βάτην ἄκοντα ἐμμεῖναι τοῖς ἐγγεγραμμ(ένοις) [συ]μ̣φώνοις· ἐφʼ οἷς ἐρωτηθέν̣τ̣ες παρʼ ἀλλήλ[ων] καὶ ἀλλήλο(υ)ς ἐπερωτήσαντες ταύθʼ’ οὕτως ἔχειν δώσειν
[φυλάττειν ὡμολογ]ήσαμεν, ὑ(*)ποθέμενο[ι] δὲ καὶ ἀλλήλοις εἰς ταῦτα πάντα τά τε νῦν ὄ̣ν̣[τα] ἡ̣μῖν καὶ ἐσ̣[ό]μενα πράγματ̣α, γεν̣ικῶς καὶ ἰ(*)δικῶς, ἐ̣[ν]εχύρο(υ) λόγῳ καὶ ὑ̣ποθήκ(ης) δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης ⳨

Apparatus


^ 1. φλαυϊου papyrus
^ 1. ϊ[ο]υστινο(υ) papyrus
^ 7. ϊωσηφισ papyrus
^ 7. υϊοσ papyrus
^ 9. BL 7.35 : ἐν prev. ed.
^ 9. corr. ex εγγραφο
^ 10. ψοϊσ papyrus
^ 10. ϊσακιο(υ) papyrus
^ 10. ϊωσ̣[η]φιο(υ) papyrus
^ 11. l. καὶ ἐγὼ
^ 11. ϊωσηφισ papyrus
^ 13. l. συνεργάζεσθαι
^ 15. l. ἐνδέξασθαί
^ 15-16. BL 1.448 : μετα|[λαβεῖν τὸ ἥμι(?)]σ̣υ̣ κάμνοντεσ(?) prev. ed.
^ 16. l. συμπνεῖν
^ 16. l. ὁμοθυμαδὸν, corr. ex ομοδυματον
^ 16. ϊσχυοσ papyrus
^ 16. l. καματηρῶν
^ 16. ϊσου papyrus
^ 17. ϋπακουειν papyrus
^ 18. l. [ὠφ]ελίμοις
^ 18. ϋβρεωσ, papyrus
^ 19. ϊσομοιρι\ασ/ papyrus
^ 21. ϊσησ papyrus
^ 21. ἧτ’τον, papyrus
^ 22. BL 3.35 : [ἔχομεν] prev. ed.
^ 22. l. δάνεια
^ 23. ευζωϊα papyrus
^ 23. J. Gascou (image) (via PN) : ἐκείνο̣(υ) prev. ed.
^ 24. BL 1.448 : [τοῦτ]ο prev. ed.
^ 24. ψοϊν papyrus
^ 24. ϋμ[ετ]ερον papyrus
^ 25. ϋμων papyrus
^ 25. ϋπερ̣ papyrus
^ 25. ϋμων̣ papyrus
^ 28. l. προδιομολογηθέντων
^ 29. ἐπιχειρή[σαν]τ̣ο̣ς̣ prev. ed.
^ 30. ταύθʼ’ papyrus
^ 31. ϋποθεμενο[ι] papyrus
^ 31. ϊδικωσ, papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.