Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67202 = HGV P.Cair. Masp. 2 67202 = Trismegistos 36707 = oxford-ipap.apis.288DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67202 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis

⳨ ἐ̣[ν]   ̣  ̣  ̣ι̣σ̣τ̣ῃ̣ ὥρᾳ ἐν ᾗ ἀπήντησα τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ κ̣όμετ̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τῷ θαυμ(ασιωτάτῳ)]
σ̣χ̣ο̣λα̣σ̣τ̣ικῷ Ἑρμογένει, οὐκ ὀλίγην ἀγα[νά]κτησιν ἐποίησ[α]ν̣ πε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ῆ̣[ς γυναικὸς τῆς(?)]
ἀσφαλισθείσης, ὡς μὴ παραμπεμφθείσης(*) ἕως νῦν. κα̣ὶ̣ [ἀ]ν[τε]ῖ̣π̣ον ὡ̣[ς ἐκ κελεύσεως]
ὑμετέρας οὐκ ἐποιήσαμεν τοῦτο. καὶ παραχρῆμα ἔγραψεν πρὸς̣ τ̣ὴ̣ν̣ σὴν ἀ̣δ̣[ελφότητα]
5ὁ μεγαλοπ̣ρ̣ε̣π̣έ̣[στ(ατος)] κ[ό]μ̣ες μετ̣ὰ γνώμ̣[η]ς̣ το\ῦ/ σοφοτάτο(*) σ[χολ]αστικ(οῦ), ἐπιτρ̣έ̣π̣ων ἐκμ̣πέμψα[ι](*)
α̣ὐ̣τὴν διὰ ταχέ̣ω̣ς. καὶ α̣ὐ̣τὰ τὰ γράμματα ἔπ̣ε̣μ̣ψ̣α αὐτῇ παρες  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν γραμμάτων πάρα̣υ̣τ̣α̣
ἐκπέμψατε αὐτήν. ἐν̣τ̣α[ῦ]θ̣[α] δ̣[έ ἐσ]τ̣ι̣ν̣ ὁ̣ ἀ̣δ̣ε̣[λ]φ̣ὸ̣ς̣ αὐτῆς δ̣υσφημ̣ῶ̣ν ἡμᾶς πά̣νυ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. παραπεμφθείσης
^ 5. l. σοφωτάτο(υ)
^ 5. l. ἐκπέμψαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.