Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67252 = HGV P.Cair. Masp. 2 67252 = Trismegistos 18945DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67252 [xml]

AD 538 Aphrodito, Aphroditopolis

⳨ ὑπ[ατεί]α̣ς̣ Φλ̣[α]υ̣ί̣ο(υ) Ἰ̣(*)ωά̣νν̣ο̣(υ) το(ῦ) ἐ[νδοξοτάτου]
[1 line missing]
3π(αρὰ) [Αὐρ]ηλίω̣ν̣ [Βί]κτο̣[ρο]ς [Ἰ]ωάννο(υ) το(ῦ) καὶ
Β̣[ίκ(?)]τ̣ο̣ρ̣ο̣ς κ(αὶ) Μ̣ακαρίο(υ) Ἀπ[ο]λ̣λῶ̣το[ς] κ̣(αὶ) Ἑ̣[ρ]μ̣α̣υῶ̣τος Τιθοῆτος
5ὀρβι[οπ]ω̣λῶν(*)
00ῥ̣ι̣[πα]ρ̣[ίῳ]
00⳨ [ἐγράφ]η διʼ ἐμο(ῦ) Ἀβρ̣ααμίο(υ)

Apparatus


^ 1. ϊ̣ωα̣νν̣ο̣ papyrus
^ 5. ο̣ρβι  ̣  ̣υλω̣ν prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.