Papyri.info

sign in

p.cair.masp.2.67169 = HGV P.Cair. Masp. 2 67169 = P.Cair. Masp. 3 67169 bis = Trismegistos 18418 = oxford-ipap.apis.249DDbDP transcription: p.cair.masp.2.67169 [xml]

AD566-70 Aphrod<Hermopolite?
[Reprinted from: .] cfPCairMasp3,67169bis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.41 - τ]ὸ δημόσιον λογιστή̣ριον
[τῆς Ἑρμο(υ)πόλεως, ὑπὲρ μ]ὲν παντὸς χρυσικο(ῦ) τίτλο(υ) χ̣ρ̣υσο(ῦ) κεράτιον ἓν ἥμισυ,
[ὑπὲρ δὲ ἐμβολῆς σίτο(υ)] κ̣[α]θ̣ʼ ἕ̣κ̣αστον ἔτος ἀρτάβης ἥμισυ· γί(νεται) σί(του) (ἀρτάβης) 𐅵 (καὶ) χρυσο(ῦ) κερ(άτιον) α [𐅵],
[τούτου τοῦ τέλους ὑπὲρ ἀν]νωνιακῶν καὶ παντ[οίω]ν χρυσικ̣ῶν ταύτης
5[τί]τ̣λων καθʼ ἕ[καστον ἐνιαυτ]ὸν ἀπ̣οκρι̣θησο̣[μ]έ̣[ν]ο̣(υ) παρὰ σο(ῦ) αἰωνίως̣, καὶ ἐξ̣ε̣ῖ̣ν̣α̣ί
[σο]ι̣ ταύτης διὰ παντὸς κ̣υ̣[ρι]εύειν τῆς [ἀ]ρο(ύ)ρης καὶ δεσπ[ό]ζειν καὶ δ̣ι̣[ο]ι̣κ̣[εῖν καὶ]
[οἰ]κονομεῖν καὶ νέμεσθαι καὶ κτᾶσθαι ἢ καὶ φορολογεῖν καὶ \ἐκμισθο(ῦ)ν (καὶ) με̣τ̣[ -ca.?- ]/ ⟦νέμεσθαι δωρεῖσθαι]
καὶ μεταποιεῖν καὶ ἐκποιεῖν κ(αὶ) ἀντικαταλλάττεσθαι καὶ καταλεῖψαι ο̣ἷ̣ς̣ β̣[ού]λ̣[ει]
προσώποις, ἀκωλύτως κ(αὶ) ἀνεμποδίστως κ(αὶ) ἀνεγκλήτως ἐπάναγκες [ὑ]πʼ ο(ὐ)[δενὸς]
10[τ]ὸ σύνολον τῶν ἐξ οἵου δήποτε βαθμο(ῦ) συγγενείας ἡμῶν ἢ ξένων ἀναφ̣α̣νη[σομέ(νων)],
ἧς τοίνυν τὴν νομὴν κ(αὶ) τὴν χρῆσιν καὶ τὴν δεσποτείαν κ(αὶ) τὴν ἐπικαρ[π]ί̣αν
καὶ τὴν ταύτης παντοίαν πρόσοδον παραδεδώκαμέν σοι ἀρτίως κομ[ίσασ]θ̣α̣ι̣
διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές, μὴ προϋ(*)ποκειμένην οἵῳ δήποτε ὀφλήματι ἰ̣[δικῷ]
τε καὶ δημοσίῳ μήτε διʼ ἐγκλήματος κ(αὶ) ζητήματος κ(αὶ) ἐγγυήματος, ἀλλʼ ἀκέρα̣[ιον]
15οὖσαν κ(αὶ) καθαρὰν κ(αὶ) ὠ̣[φέλιμον, ἐ]κτὸς οἵο(υ) δήποτε κινδύνο(υ), πλὴν μ[έντοι]
τῆς ἐτησίας γιγνομένης ὑ̣π̣ὸ̣ σ̣ο̣(ῦ) παροχῆς τοῦ προσημανθ\έντ/ος κα̣ὶ̣ ἐ̣κ̣τάγεντός σ[οι]
νῦν παρʼ ἡμῶν αὐτῆς τέ[λου]ς, φαμὲν δὴ τοῦ ἡμίσους μόνου ἀρτάβη[ς σίτο(υ)]
κανόνος καθαρο(ῦ) συ(*) ναύλοις καὶ ἑκατοστα̣ῖ̣ς̣ αὐτο(ῦ) κ(αὶ) εἰκοσταῖς καὶ παντοίοις ἀναλώμ[ασι]
κ(αὶ) χρυσοῦ κερ[ατί]ο̣υ̣ ἑν̣ὸς ἡμί̣[σ]ο̣υς ὑπὲρ παντ[ο]ίων ἀνωνιακῶν(*) κ(αὶ) χρυσικῶν τίτλ[ων],
20ἀρξάμενόν σ[ε] τ̣ὸ̣ν̣ π̣ρ̣[οειρημέ(νον)] Β̣[ί]κτ̣ο̣ρ̣α̣ [τὸ]ν ἠ̣γορακ̣[ό]τα τὴν παντοία[ν ὑπὲρ]
τῆς̣ εἰρημέ(νης) ἀρού[ρας συντέλει]α̣ν̣ κ̣α̣[ταθέσ]θαι ἀπ\ὸ/ γενήματο̣ς̣ τ̣ῆ̣ς ε̣[ὐτύχως]
⟦μὲν̣⟧ εἰσι̣ο̣ύ̣σης τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ης ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣(τίονος) καὶ α̣[ὐτ]ῆ̣ς κ̣(αὶ) το[ῦ] ἑ̣ξῆς χρόν̣ο̣υ̣, κ̣α̣[ὶ μ]ε̣[τὰ σὲ]
των(*) σων(*) κληρονομων(*) αἰωνίω̣[ς], καὶ ἀποκ̣ρ̣ί̣ν̣ασθαι ἦ̣κ̣α̣ ἀ[ν]ελλ̣[ιπ]ῶς
καθʼ(*) ἔτος ὑπ(ὲρ) ταύτης τῷ δημο(σίῳ) λογιστηρ(ίῳ) τῆς αὐτῆς Ἑρμο(υ)πόλεω̣[ς τ]ὴν [ὑπὸ] σ[ο(ῦ)]
25[νῦν γι]γ̣ν̣ο̣μένην μόνην συντέλειαν τῆς αὐτῆς μόνης ἀρο(ύ)ρης, [μ]ὴ̣ ὑ(*)π[οκ]ειμέ(νης)
οἷᾳ δήποτε ἄλλη συντέλειᾳ ἢ κ(αὶ) προσθήκῃ δημοσίων, ἀλλʼ ἀπη̣λ̣λ̣αγμέ(νης)
παντοίας μετουσίας ὁμοδούλων λειτουργίας ἑτέρας ὑ(*)πὲρ ἡμῶν κτήσ[εων],
εἰ καὶ ὅτι τῶν ταύτης δημοσίων τελεσμάτων ὑ(*)πὲρ τοῦ παρωχηκότο[ς](*) [χ]ρ̣όνο(υ)
μέχρι τῆς παρο(ύ)σης τρίτης ἐπινεμήσε(ως) καὶ αὐτῆς ὁρώ̣ντων(*) ἡμᾶς [τω]ν(*)
30ταύτην πωλουντων(*) σοι καὶ κληρονομοις(*) ἡμῶν ἀεί ποτε, ἀφʼ(*) ἧς σ̣υν-
εκομισάμεθα τοὺς ταύτ̣η̣ς καρπο(ύ)ς. καὶ ἑτοίμως ἔχομεν ἡμεῖς τε καὶ
παντοῖοι ἡμῶν κληρονόμοι πάντα ἄνθρωπον ἐπελευσόμενον κατ[ὰ]
σοῦ καὶ κληρονόμ[ω]ν σῶν καθʼ οἷον δήποτε τρόπον καὶ χρόνον καὶ τόπον,
ἐν δικαστηρίῳ οἵῳ δήποτε ἢ καὶ ἐκτὸς δικαστηρίο(υ), μικρο(ῦ) ἢ μεγάλο(υ), ἐπιχω̣[ρίου]
35ἢ ὑπερορίο(υ), τ̣αύτης ἕνεκ̣εν, ἀποσοβ[ῆσαι καὶ] ἀποτ̣ρ̣έψ̣α̣ι̣ ἀπ\ὸ/ σο(ῦ) καὶ κληρο[νόμων]
σῶν ἰδίοις ἡμῶ̣\ν/(*) ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι· καὶ βεβαιώσωμέ̣[ν] σοι πάσῃ β[εβαιώσει]
καὶ καθαροποιήσει ἀπ\ὸ/ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένο(υ) σε ἢ ἀντιπο̣ιηθ̣η̣σ̣ο̣μέ̣[νου]
παντὶ καιρῷ ἐπάναγκες. εἰ δὲ καὶ ἧττον φροντίζομεν τῆς βεβαιώσεως, τρ[ιπλασίως]
[τὸ τίμη]μ̣α̣ ἀπ\ο/δ̣ώσομεν, μετὰ καὶ τοῦ δια[φ]έροντος ὑπ(ὲρ) ποινῆς τῆς παραβ[άσεως]
40[τῆς συμπεφωνημένη]ς τιμῆς ἀναλ[ώ]ματος, καὶ μετὰ ταῦτα ἔ̣σεσ̣[θαι]
[τὴν παροῦσαν πρᾶσιν κυ]ρίαν ὡς ἔστιν καὶ̣ βεβαίαν καὶ ἰ(*)σχυρὰν π̣[ανταχο(ῦ)]
[προφερομένην(?) ὡς ἐν] δημ̣ο̣σ̣ί̣ῳ ἀ̣ρ̣[χε]ί̣ῳ(*) [ὑ]π[ο]γεγρ[αμμ(ένῳ)] καὶ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐξεδόμ[ε]θ[ά] σ̣ο̣ι̣ [ἡμεῖς(?) κ(αὶ) ὑπεθέμεθ]α, εἰς τὴν β̣εβαίωσιν ταύτης τῆς πράσ[εως]
καὶ καθαροποίησιν̣, πάν[τ]α τὰ νῦν ὄντα ἡ[μ]ῖν κα̣ὶ ἐσόμενα πράγματα. [καὶ]
45ἐφʼ ἅπασι τοῖς ἐγγεγραμμ(ένοις) ἐρωτηθέντες ὡμολογήσαμεν ταύθʼ οὕτως ἔχειν [δώσειν]
ποιεῖν φυλάττειν εἰς πέρας ἄγειν [☧].

Apparatus


^ 13. προϋποκειμενην papyrus
^ 14. ἀλλʼ’ papyrus
^ 18. l. σὺ<ν>
^ 19. l. ἀννωνιακῶν
^ 23. l. τοὺς
^ 23. l. σοὺς
^ 23. l. κληρονόμους
^ 24. l. κατʼ
^ 25. ϋπ[οκ]ειμε(νης) papyrus
^ 27. ϋπερ papyrus
^ 28. ϋπερ papyrus
^ 28. corr. ex παροχηκοτω[ς]
^ 29. corr. ex οροντων
^ 29. l. τοὺς
^ 30. l. πωλοῦντάς
^ 30. l. κληρονόμους
^ 30. l. ἐφʼ
^ 36. corr. ex μου
^ 38. ἧτ’τον papyrus
^ 41. ϊσχυραν papyrus
^ 42. [- ca.10 -] δημ̣ο̣σ̣ί̣ῳ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ῳ prev. ed.
^ 45. ταύθʼ’ papyrus
^ 46. φυλάτ’τειν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67169bis [xml]

AD 569 Aphrodito < Antinoopolis
[Reprinted from: .] cf. P.Cair.Masp. 2 67169

Fr1
χμγ
⳨ β̣[ασιλε]ί[ας καὶ ὑπατεί]ας τοῦ̣ [θειοτάτο(υ) ἡμ]ῶν δ̣ε̣σ̣π̣ό̣το(υ) Φλα̣[υΐου]
Ἰ̣(*)ουσ̣τίνου τ̣[οῦ αἰωνίο]υ αὐγο[ύστο(υ) αὐτοκρά]τορος ἔτους τετ̣[άρτου],
Μεχεὶρ ἑπτακ̣[αιδεκάτῃ] δευ̣τ[έρας ἰνδ(ικτίονος) ἐν Ἀ]ντινόο(υ) πόλει τῇ λαμ[προ(τάτῃ)].
† Φλαυΐ(*)ῳ Βίκτορ̣[ι τῷ λ]αμπρο[τάτῳ καὶ] λ̣[ο]γιωτάτῳ υἱ(*)ῷ το(ῦ)
5λαμπροτάτο(υ) καὶ σ[οφωτάτο(υ) σ]χο(λαστικοῦ) Φ̣[οι]β̣[άμμ]ωνος τοῦ υἱ(*)ο(ῦ) τοῦ τῆς
μεγαλοπρεποῦς μνήμης Θω̣μ̣ᾶ̣ ⟦κ̣[όμ]ετος, γ̣ε̣ο̣[υ]χ̣οῦντι ἐπὶ ταύτης⟧
⟦ τῆς καλλιπόλεω̣ς Ἀντινοέων, vac. ? παρʼ ἐμοῦ⟧ Α̣ὐρηλίος(*)
Μέλ̣[ι]ο̣[ς υἱὸς Ἰω]άν[νου, ἐκ] μ̣η̣τ̣[ρὸς Λε]ο̣ν̣τ̣ί̣ας παρούσης αὐτ̣ῆς̣
κ[αὶ συνα]ι̣ν̣[ο]ύ̣σ̣ης καὶ σ[υ]ν̣π̣ε̣ι̣θ̣ο̣μ[έ]νη̣ς τῷ παρό̣ν̣τι ὠνιακῷ
10γραμμα[τ]είῳ, ἅ̣[μα] τ̣ε [ἐγ]γ̣υ̣ω̣μένης ⟦κ(αὶ) [ἀν]α̣δεχομένης⟧ τὴν ⟦πᾶσαν⟧
γνώμην ⟦καὶ πί[σ]τιν⟧ καὶ προαί[ρ]εσιν̣ ⟦κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣σ̣φάλειαν⟧ καὶ βεβαίω̣[σιν]
τοῦ̣ ⟦προαφηγηθ̣έντο̣ς̣ υἱ]οῦ αὐτῆ̣[ς Μελ]ί̣ο(υ) ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἑξῆς̣ δ̣ηλ̣ο(υ)μέ(νοις) (?)
ὁμολογήμασι ⟦τ̣ε κ̣α̣ὶ σ̣υ̣[ν]θ̣[ήμ]ασι ἐν τῇ π]α[ρούσ]ᾳ(*) ἐγ̣[γρ]άφ̣[ῳ] π̣[ράσει],
οἰκε̣ίῳ̣ α̣ὐ̣τῆ̣ς καὶ α[ὐτο(ῦ)] κ̣ι̣ν̣δ̣ύνῳ [καὶ] πό̣[ρ]ῳ [καὶ τ]ιμήμα̣τι τ̣ῆς ἐξ [ἀ]μ̣φ[οῖν]
15παντοίας αὐτῶν ὑποστά̣[σεω]ς̣ γ̣[εν]ικῶ[ς καὶ] ἰ(*)δικῶ̣ς̣, ἐνε̣χ̣[ύ]ρ̣ο̣(υ) [λόγῳ]
καὶ ὑ(*)ποθήκης δικαίῳ, κα̣θάπερ ἐ̣κ̣ δί[κ]ης, κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣μο̣[λο]γ̣ο(ύ)σης̣ [τ]ὸ̣ν̣
προειρημέ(νον) Μέλιον τὸν νῦν ἐφεστ̣ῶ̣τ̣α̣ καὶ μ[ε]γ̣ίστ̣η̣ν̣ ἀ̣[φι]κ̣ό̣ν̣τ̣α
ἡλικίαν καὶ Γεώργιον τὸν αὐτοῦ ὁμογνήσιον ἀδελφὸν, ⟦ἐφʼ οὗ](*) π̣οιεῖτ̣[αι]
τοὺς λ̣όγους ἀπό̣ν̣τ\ο̣ς̣/(*) ὡς παρόντ\ο̣ς̣/(*), παρασκευάσα[ι] αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ σ̣τ̣έ̣[ρ]ξαι
20καὶ ἐμμεῖναι τῇ παρούσᾳ(*) ἐ[γ]γ̣ρ̣ά̣φῳ δια̣πράσει διηνεκ̣[ῶς] ἀπαρα̣[βάτως],
τῷ προσημανθέντι αὐτῆ̣[ς] κ[ινδύν]ῳ̣, ἀφ[  ̣  ̣  ̣] το(ῦ) μ̣ε̣[ί]ζ̣ο̣[νος   ̣  ̣  ̣]
Fr2
[- ca.28 -]υ̣τω̣ν̣ σ̣  ̣π̣[  ̣]  ̣ας ἐν πα̣ν̣[τὶ]
[- ca.12 - ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς] οἱ π̣ρογεγρ[α]μμένοι Μ[έ]λ̣ι̣[ος]
25[υἱὸς Ἰωάννου καὶ Λεοντία θυγάτηρ Βίκ]τ̣[ο]ρος, ἐκ [μ]η̣τρὸ[ς] \  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ς̣/ Η̣  ̣  ̣  ̣  ̣,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀμφότεροι ὁρμώμενοι ἀπὸ κώ]μης Μα[γδ]ώλων Μιρὴ το(ῦ) Ἑ̣ρ̣[μο(υ)]-
[πολίτο(υ) νομοῦ, ποιούμενοι δὲ τοὺς λό]γ̣ο(υ)ς ὑπέ̣ρ τε ἑαυτῶν καὶ ὑ̣π̣[ὲρ]
[τοῦ προειρημένου ἀπόντος Γεωρ]γ̣ίο(υ), αὐτῶν υἱ(*)οῦ (καὶ) ἀδελφ(οῦ) Μελίο̣(υ),
[διὰ ταύτην τὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν τῆς ἀ]σφαλείας ἤτοι πράσεως,
30[ἥνπερ ἐθέμεθα σκοπῷ δικαίῳ κ(αὶ) καλῇ πίστ]ει καὶ ἀμετανοήτῳ κα̣ὶ̣
ἀμεταβλή[τῳ βουλήσε]ι κ̣αθαρᾷ τε π̣ροθέσει καὶ συνειδήσ̣ει ὀρθ̣ῇ
τῇ διανοίᾳ, ἄνευ παντὸς δόλου καὶ φόβ̣ο̣[υ] κ̣[αὶ] βίας καὶ ἀνάγκης καὶ ἀ̣πάτη[ς]
καὶ πάσης συναρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς κ̣[ατ]ὰ νόμους, ἅμα τε ἐπομν̣ύμε[νοι]
τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον̣ ὅρκον καὶ τ̣ὴ̣ν̣ ν̣ί̣κην καὶ διαμονὴν το(ῦ) γ̣αλη[νοτ(άτου)]
35ἡμῶν δεσπότου Φλαυ(*)ίο̣υ Ἰ(*)ουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστο(υ) Αὐτοκρά[τορος],
πεπρακέναι σοι τῷ πρ̣[ο]ειρη̣μ̣έ(νῳ) λαμπροτάτῳ Βίκτορι καὶ κατα̣γεγρ̣α̣φ̣[ηκέν(αι)](*)
καὶ παρακεχωρηκέναι κ̣[α]ὶ̣ [ἐκκ]εχωρη̣κένα̣[ι κ]α̣ὶ π̣α̣ρ̣αδεδω̣κέναι σοι,
ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν [ἀ]εὶ ἑξ̣ῆς ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣α κα̣[ὶ] π̣ρ̣[ο]ε̣λ̣αύ̣[νοντα χρόνον]
διὰ παντὸς εἰς [τὸ] π̣[α]ντελὲ[ς], π̣λη̣[ρ]εσ̣[τ]ά̣[τῳ παντὶ δεσποτείας]
40δικαί[ῳ] κ̣[αὶ] καλ̣ῇ̣ π̣[ί]στει κ[αὶ πάσῃ ἐξουσίᾳ καὶ κατοχῇ καὶ κυριότητι],
[τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν ἐκ γονικῆς ἡμῶν διαδοχῆς ἄρουραν μίαν]
[ἄνυδρον οὖσαν, καθαρᾶς σπορίμης γῆς, διακειμένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς]
[κώμης Μαγδώλων Μιρὴ τοῦ Ἑρμοπολίτου νομοῦ, ἐν τρίσι τοποθεσίαις]
Fr3
[ἐν τῇ] τρίτῃ τοποθεσίᾳ ἅ̣μμ̣[ατ]α̣ πέν̣τε̣ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]τ̣[ήμ]α̣τα̣   ̣  ̣  ̣  ̣
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣σ̣ιν, τῆς ὁλοκλήρου κα̣ὶ̣ π̣ρ̣α̣θ̣εί̣σης ὑ̣(*)μ̣ῖν̣ ἀ̣ρούρης ἀπὸ ἑξήκοντ̣α
[τεσσ]άρων ἁμμάτων \συγκε̣[ι]μένης̣ τ̣ῷ̣ δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ῳ̣ σχο̣[ινίῳ]/ ⟦στήθο(υ)ς ἐπι̣σ̣τ̣[άν]τ̣ο̣ς̣⟧· οἱ δὲ γείτονες τῶν αὐτῶν πέντε
[ἁμ]μ̣άτων κατὰ τὰς ἀγρογειτν[ίας] δ̣η̣λ̣[οῦ]ν̣τ̣α̣ι̣ ο̣(ὕ)τως· ἐπὶ μὲν νότο(υ) δημοσία ὁ̣[δὸς]
[ἄγ]ουσα ἐπὶ τ̣ὸ ἐπ̣οίκειον(*) παράνω τῆ[ς ἁ]γ̣ίας ἐκκλησ̣ί̣α[ς τ]ῆ̣ς ἐκεῖσε το[ῦ] Πρ̣[ο-]
[δρ]όμου καὶ βαπτ̣[ίσ]τ̣ου ἁ̣γ̣ί̣ο(υ) Ἰ̣ω̣άνν̣ο(υ), λιβὸς τ̣ὸ̣ [συν]τελικ(ὸν) δ̣[ὲ τῶν θεοφόβ]ω̣ν ἀνθρώπω̣(ν)
50το(ῦ) καλουμέ(νου) ⟦Φα̣ρ̣  ̣  ̣λ̣ου̣  ̣τ̣  ̣ι⟧ Πους, ἐπ̣ὶ δὲ ἀπηλιώτου τῶν ης̣[- ca.17 -]
ἢ οἵοι ἂν ὦσι γ̣εί̣τ̣ο̣νες πάντ̣[ῃ παντό]θεν τῶν προ̣δ̣[ηλωθέντων τριῶν τοπο-]
θεσιῶν τῆς π̣[ραθεί]σης ὑ(*)μῖ̣ν̣ πα̣ρʼ ἡ̣μῶν ὁλοκλήρο(υ) [ἀρούρας - ca.10 -]
γιγνομένο(υ) πώπο̣τ[ε] εἰς τ̣ὰ̣ς̣ γ̣ε̣ιτ̣ν̣[ί]α̣ς αὐτῆς εἰ αλλ̣[- ca.10 -, καθʼ οἵον]
γὰρ δήποτε χρόνον βεβ[αι]ώσωμεν ταύτην, τιμῆς [δὲ τῆς πρὸς ἀλλήλους]
55σ̣υ̣μπεφων̣η[μ]έ̣[ν]η̣[ς] καὶ σ[υναρ]ε̣[σάσ]η̣[ς τε]λ̣ε̣[ί]ας [κ]αὶ ἀ̣[ξίας, χρυσο(ῦ) νομισμάτων]
ὀ̣κ̣τ̣ὼ, ἑκάστου π̣[αρὰ κ]ε̣ρά[τια ἕξ , τῷ δημοσίῳ ζυγῷ τῆς Ἀντινόου πόλεως· γί(νεται)]
[ν(ομισμάτια) η π̣(αρὰ)] μ̣η̣, ἅπερ̣ [ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσινα ἀνειλήφαμεν ἡμεῖς οἱ]
[ἀ]π̣[οδ]ό̣μ̣ε̣ν̣[οι Μέλιος καὶ Λεοντία, ποιούμενοι τοὺς λόγους ὑπὲρ Γεωργίο(υ)],
παρὰ̣ σ̣ο̣(ῦ) το̣ῦ̣ π̣[ριαμένου Βίκτορος διὰ χειρός σο(υ) εἰς χεῖρας ἡμῶν, παρόντων]
60[τῶν μ]εσιτῶν̣ (?)[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣τ̣ο(υ)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Fr4
[- ca.14 -] ὑ̣π̣ο̣γρα̣[φ -ca.?- ]
65[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ το(ῦ) ν]ῦ̣ν ἐπὶ τ̣ὸ διη[ν]ε[κὲς -ca.?- ]
[παρακεχωρημ]έ̣νη σοι παρʼ ἡ̣μ̣ῶν̣ ε[ -ca.?- ]
[- ca.12 - σε τὸν] πρ[ι]άμενον Βί̣κ̣το̣ρα κ̣[ρατεῖν καὶ κυριεύειν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ διαδ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ α̣ἰων̣ί̣[ω]ς̣ κ̣α̣ὶ κυρίως ἀεὶ̣ ὑπὲ̣ρ̣ σ̣[υντελείας καὶ]
[  ̣]  ̣  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆ̣ς̣ προονομ[ασ]θ̣είσης καὶ π̣ρ̣α̣θ̣[ε]ί[σ]ης [σοι παρʼ ἡμῶν]
70μιᾶς ἀρο[ύρ]ης [ἀ]ν̣ύ̣δ̣ρου καθαρᾶς σπορίμης γῆς με̣[τὰ παντὸς τοῦ δικαίου]
καὶ τῆς καθόλ̣[ου] αὐτῆς ἀγρογειτνίας, κατὰ \τὰ/ ἀρχαῖα αὐτῆ[ς ὅρια, τῆς]
δ̣ι̣α̣κειμέ(νης) ἐν τρισὶ τοποθε̣σ̣[ί]α̣ι̣ς, ὡς πρ̣[ολέ]λεκ̣ται, ἐ̣π̣ὶ π[εδιάδος κώμης]
Μα̣γδώλ̣ων Μιρ̣ὴ̣, τελ̣ο̣[ύσ]η̣ς̣ μόνον ἀεί ποτε εἰς [τ]ὸ δημόσιον λογιστήριον

Apparatus


^ Fr1.2. ϊουσ̣τινου papyrus
^ Fr1.4. φλαυϊω papyrus
^ Fr1.4. υϊω papyrus
^ Fr1.5. υϊο(ῦ) papyrus
^ Fr1.7. corr. ex α̣υρηλιο⟦υ⟧
^ Fr1.13. l. [π]α[ρούσ]ῃ
^ Fr1.15. ϊδικω̣σ̣, papyrus
^ Fr1.16. ϋποθηκησ papyrus
^ Fr1.18. corr. ex ο⟦ν⟧υ
^ Fr1.19. corr. ex απο̣ν̣τα
^ Fr1.19. corr. ex παροντα̣
^ Fr1.20. l. παρούσῃ
^ Fr2.28. υϊου papyrus
^ Fr2.35. φλαϋιο̣υ papyrus
^ Fr2.35. ϊουστινου papyrus
^ Fr2.36. BL 7.35 : κατα̣γεγρ̣α̣φ̣[έναι] prev. ed.
^ Fr3.45. ϋμ̣ιν̣ papyrus
^ Fr3.48. l. ἐπ̣οίκιον
^ Fr3.52. ϋμι̣ν̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.