Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67279 = HGV P.Cair. Masp. 3 67279 = Trismegistos 18419 = oxford-ipap.apis.356 = oxford-ipap.apis.355 = p.cair.masp.1.67010DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67279 [xml]

ca. 570 AD Aphrodito < Antinoopolis
[Reprinted from: p.cair.masp.1.67010] P.Cair.Masp. 1 67010

r
⳨ Φλ[αυίῳ Τριαδί]ῳ Μαριανῷ Μιχαηλίῳ ⁦ vac. ? ⁩
⁦ vac. ? ⁩ † δέησις καὶ ἰ(*)κ[εσ]ία π̣(αρὰ) ἐμο(ῦ) Ἀπολλῶτος ⁦ vac. ? ⁩ ἐλ[ε]ει(*)νο(ῦ) ἀπὸ Πο(ύ)χεως
τῆς κ̣ώμ(ης) τοῦ Ἀν̣τ[αι]οπολίτο(υ) νομοῦ.
εὐεργέτημα μ̣έγιστον πρόκειτ[α]ι πᾶσι τοῖς ἀδικουμέν[οι]ς ἢ τῆ[ς ὑ(*)]μετέρας εὐκλε̣ί̣ας ἐκδικία. ἐγὼ
5τοίνυν, τοῦ[το] αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπι̣[σ]τάμενος, πρόσι(*)μι(*) το[ῖς] εὐκλεέσι καὶ ἀνεπάφοις ὑ(*)μῶ̣[ν] ἴ(*)χνεσι,
βουλόμενος τῶν δικαίων τυχεῖν, ἐν ἀφάτοις περιπεπ[τ]ω̣κὼς ζημιώμασι, μηδενὸς προκ̣ειμένο(υ),
παρὰ τῆς σεμνο̣πρεπεστάτης κυρᾶς Θεοφίλης, τῆς γαμ̣ε̣τῆς το(ῦ) τῆς περιβλέπτο(υ) μνήμ[ης] Φοιβάμμωνος
Διοσκόρου Ἰουλίο(υ). τὸ γὰρ(*) κατʼ’ ἐμὲ πρᾶγμα ἐν τούτοις ἔχω. διδάσκω τὴν ὑ(*)μέτεραν ἐνδοξ(οτάτην) φι[λ]ανθρωπίαν,
ἣν ὁ θ(εὸ)ς καὶ οἱ θ[ει]ότατοι δεσπόται τῶ[ν] σ̣κήπτρων προέκριν̣[α]ν καταστήσαντες ἄρχειν ταύ[τ]ην τὴν ἀθλίαν
10Θηβαίων χώραν, [καὶ] ἀ̣[ν]αστεῖλ̣αι τὰ πικρὰ [τ]ῶν ἐνοικο(ύ)ντων αὐτ[ὴ]ν ἀδικήματα, εὖ εἰδότες αὐτῆς τὸ μισοπόνηρον
ἐν ἅπασι καὶ πολ[υμ]ε̣λὲς αὐτῆς δικαι[ο]πραγέστερον, ὡς μισθ̣ωτὴς ἐτύγχανον τοῦ εἰρημέ(νου) τῆς προρηθείσης
ἀνδρὸς Θεοφίλ[ης], φημὶ δὴ τοῦ μακαρ[ίο(υ)] κομέτος̣ Φοιβάμμω[ν]ος, καὶ τῶν ἐκφο̣ρίων τῶν ὑ(*)πʼ ἐμὲ το(ύ)το(υ) τὴν̣
ἀπόδοσιν ἐκ π̣λ̣ή̣[ρ]ους ποιοῦμαι καθʼ(*) [ἔτος] μετὰ πάσης εὐγνωμοσ[ύ]νης. καὶ τῆς τοπο̣τηρη[σ]ίας ἐπι̣λ̣α̣β̣ό̣μενος
τῆς Ἀνταιοπολιτῶ[ν π]ρώην, Δίος, ὁ λαμπ[ρό(τατος) κ]α̣γκελλά̣ρ̣(ιος), ὁ καὶ υἱ(*)ὸς Θεοδοσίο̣(υ) Βίκτ̣ορος Ἰ(*)ουλίο(υ), ἐπεξῆλθεν μοι ὑ(*)πὲρ Θεοφίλης καὶ
15Διοσκόρο(υ) τοῦ λα̣[μπρο(τάτου)] αὐτῆς υἱο̣(ῦ), ἀπῄτησέ[ν μ]ε ἐπὶ τῆς ἀρχ(ῆς) Ἀθανασίο(υ) το[ῦ] ὑ̣περφυεστά(του) νο(μίσματα) μ εὔσταθμα. καὶ τούτου τοῦ τρόπο̣(υ), ὑπ(ὲρ) αὐτῶν
πάλιν, τοποτηρ[ητ]ὴς γενάμενος Ἑλλά̣[διο]ς ὁ λαμπρ(ότατος) σκρ̣(ινιάριος) ἀπῄτησέν με ἕτερα ὑ(*)πὲρ αὐτῶν νο(μίσματα) η. καὶ ο[ὐ] μόνον ὅτι παρῖ(*)δεν(*)
με εἰς ταῦτα ὁ α[ὐτὸς] Διόσκορος καὶ Θεο[φίλη] ἡ αὐτο(ῦ) μήτηρ, μηδὲν ἐκ τούτων [δ]εδωκότες μοι, ἀλλὰ [κ]αὶ ἐ[π]ʼ αὐ̣τοῖς το(ύ)τοις
ἀφείλ[α]ν̣τό μοι δ̣έκα [ἕξ] κυκλάτας ἵ(*)ππους̣ [ἐμ]ὰς, \ θ μ̣ὲν [ἐμ]ὰ̣ς, ζ δὲ̣ [τῆς] μητρός μου· καὶ/   ̣  ̣τ̣ο̣(υ) β[ια]ίως ἀ̣[πέ]σ̣π̣α̣σ̣α̣ν̣ π̣[αρ]ασκευσά̣σα̣ν̣τ̣ες μ  ̣  ̣  ̣  ̣τα α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μιας τοῖς το(ύ)των γράμ̣[μασι] καὶ ταῖς̣ κ̣  ̣· καὶ βοι(*)κὰ ζῷα ἐννέα̣, καὶ ὑ(*)ποζύ̣γ̣ια δύο , καὶ τρεῖς ἀχυ̣ρ̣ο̣θ[ήκ(?)]ας ἐμὰ̣ς
μεμεσ̣ωμένας(*) σ̣[αργάναι]ς̣(*) σ̣ιτίνο(υ) τε καὶ ξη[ρο(ῦ) χ]όρ̣το(υ), καὶ εἴκοσι σίτο(υ), καὶ ο̣[ἴ]νο(υ) ἀγγῖα(*) ἑκατὸν δὲκα ἕξ , καὶ ἐ̣ρ̣α̣[ία]ς(*) λ̣[ίτ]ρ̣ας ἑξήκοντα ,   ̣  ̣  ̣  ̣
20καὶ τῆ[ς] ἐμῆς ἀμ̣άξ[η]ς̣ ὀπίσσωτρον σιδ[ηροῦ]ν ἓν ἑνὸς ταύτης τροχο(ῦ) [ἤ]τοι περίβλημα, καὶ τριῶν ἐνια[υ]τῶ[ν] τ̣ὸν καρ̣πὸν
ἤτοι [τ]ὸν οἶνον τ̣[ῶ]ν ὑ(*)πʼ ἐμὲ χωρίων. [ὅθ]εν ἐξορκίζω ὑ(*)μᾶς κατὰ̣ τῆ[ς] ἀθανάτου κ[ο]ρυφῆς καὶ τ̣[ῶν θ]ε̣[ο]σ̣ε̣βεστάτων
βασιλέω̣ν καὶ οἰκο[υμ]ε̣νικῶν ἡμῶν δεσπ[ο]τ̣[ῶν] τοῦ διαδήματος, καὶ τῆς ὑ(*)πὲρ πάντα σωτηρίας ὑμῶν, εἰ π̣αρα̣[στ]αίη προστάξαι
(*)κανῶς ἐκδ[ικη]θῆναί μ[ε] καὶ ἀναλη̣[μφθ]ῆναι τὰ εἰρ̣ημέ(να(?)) μο(υ) πρ̣[άγμ]ατα καὶ ζη̣μιώματα πα̣ρὰ [τῶ]ν εἰρημένω̣ν̣
[Θ]ε[οφίλ]ης τε [καὶ] Διοσκόρ(ου)· ἀδίκως κ[αὶ ἐπὶ] αἰτίᾳ αὐτῶν κ̣[αὶ] προφάσει ἀ̣[πῃτή]θην ὑ(*)πὲρ αὐτῶν παρὰ τῶν εἰρ[η]μ(ένων) [Ἑλ]λ̣αδίο(υ) καὶ Δίο(υ)
25[τῶν μετʼ ἀλλήλους τοπο]τηρησά̣ν̣τω̣ν το[τ]ὲ, καὶ ἐ̣χ̣[θρῶς γε] τῶν χρησαμ̣έ̣ν̣ω̣ν κατʼ ἐμο(ῦ). κ[αὶ ἀντὶ] ταύτης τῆς εὐεργεσίας τὸ τρίτ[ο]ν β̣λ̣[ήσε(?)]ως προσ-
π̣ο̣[ρίσω μὲν τοῖς ὑμῶν π]αιδαρίοις εἰ[ς] λόγο[ν δωρ]εᾶς ὑ(*)[π]ὲρ ἐξαν̣ύ̣σ̣εως, τὸ δὲ δ̣[ίμοιρο]ν̣ ὅπως κἀγὼ(*) εὕρω, εἰς ἀνατρ[οφ]ὴν τῆς ἐμῆς γεραιότητ̣[ος]
[καὶ τῶν νηπίων ἐμῶν τ]έ̣κ̣ν̣[ων τῶν ἐλεεινοτάτων δο]ύ̣λων ὑ(*)μῶν· ὅ̣π̣[ως] ἐ̣[ν]δ[ελ]εχ[ῆ πρεσ]β̣ε̣[ί]αν καὶ εὐχὴ̣ν̣ διὰ παντὸς ἀνύ̣[ψ]ω πρ[ὸ]ς τὸν Θεὸν, ὑ(πὲρ) διαμο[νῆς]
κ̣α̣ὶ̣ σωτ̣η̣ρίας τ̣ῆ̣ς̣ ὑ(*)μῶ̣[ν] φιλ[α]ν̣θρ̣ωπί̣α̣ς̣, δέσποτα [☧].
v
δέησ̣ι̣ς̣ κα̣ὶ̣ ἱ(*)κε̣[σία] πα(ρὰ) [Ἀ]π̣[ο]λ̣λ̣[ῶτος] ἐλει(*)ν[οῦ](*)
ἀπὸ Π̣ο̣ύ̣[χεως]
[κώμ(ης) τοῦ Ἀνταιοπ(ολίτου) νομοῦ].

Apparatus


^ r.2. ϊκ[εσ]ια papyrus
^ r.2. ελ[ε]εϊνο papyrus
^ r.5. l. πρόσειμι : προσϊμι papyrus
^ r.5. ϋμω̣[ν] papyrus
^ r.5. ϊχνεσι papyrus
^ r.8. corr. ex ⟦δε⟧
^ r.8. κατʼ’ papyrus
^ r.8. ϋμετεραν papyrus
^ r.12. ϋπʼ papyrus
^ r.13. l. κατʼ
^ r.14. υϊοσ papyrus
^ r.14. ϊουλιο papyrus
^ r.14. ϋπερ papyrus
^ r.16. ϋπερ papyrus
^ r.16. l. παρεῖδον : παρϊδεν papyrus
^ r.18. ϊππουσ̣ papyrus
^ r.18. βοϊκα papyrus
^ r.18. ϋποζυ̣γ̣ια papyrus
^ r.19. l. μεμεσ<τ>ωμένας
^ r.19. cf. BL 3.34 : ἀ̣[ρτάβαι(?)]σ̣(?) prev. ed.
^ r.19. l. ἀγγεῖα
^ r.19. l. ἐρέας
^ r.21. ϋπʼ papyrus
^ r.21. ϋμασ papyrus
^ r.22. ϋπερ papyrus
^ r.23. ϊκανωσ papyrus
^ r.24. ϋπερ papyrus
^ r.26. ϋ[π]ερ papyrus
^ r.26. l. καὶ ἐγὼ
^ r.27. ϋμων papyrus
^ r.28. ϋμω̣[ν] papyrus
^ v.1. ϊκε̣[σια] papyrus
^ v.1. l. ἐλεεινοῦ : ελεϊν[ου] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67280 [xml]

ca. 570AD Aphrodito<Antinoopolis
[Reprinted from: p.cair.masp.1.67010] PCairMasp1,67010
[Reprinted in: chla.41.1192] ChLA 41,1192

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.41.1192 [xml]

VI spc Antinoopolis
[Reprinted from: p.cair.masp.3.67280] P.Cair.Masp. 3,67280

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[οῦ] και[ρ]οῦ ἐνστάντος ἐν ᾧ χρὴ τὴν τῆς ἀπαραιτήτο(υ) σιτοπομπίας φροντίδα γεν̣έσθαι τῆς εὐτυχο̣ῦ̣ς̣   ̣  ̣α̣κ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δε̣[υ]τέρ[ας] ἐ̣πι̣νεμήσεως, πάσης ῥᾳθυμίας μέμψιν ἐκκλείνοντες ἐκπέ̣μψ̣αι ταύτην̣ ε̣[ἰ]ς τ̣ὴν̣ Ἀλεξ̣αν̣δ̣ρ̣έων
μεγαλό[πολ]ιν μετὰ παντὸς φόβο(υ) σπουδάσατε, μικροῖς σκάφεσιν ἐμβα̣λ̣λόμενοι τὸ ἐπ̣ι̣ζ̣[η]τ̣ούμε̣ν̣[ο]ν̣ μ̣έ̣τ̣ρον
5εὐθὺ κ[αὶ πα]ραχρῆμα, κατὰ τὴν ὑποτετα[γ]μένην γνῶσιν <κινδύνῳ> τῆς̣ τάξεω̣[ς]· ταύ[τη]ς γ̣[ὰρ] ἕνεκ̣ε̣ν τῆς αἰτία[ς]
ἐκ τά̣ξεως ἀπέσταλται (hand 2) ⳨ legi ⳨
(hand 3) legi
(hand 4) †
r(ecognoui)

10(hand 3) τ̣οῖς ἀπὸ κώμ(ης) Ἀφροδίτης το(ῦ) Ἀνταιοπολίτου.
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 5) [⳨ χρὴ ἐκ τῆς ὑμῶν κώμης, κατὰ μίμησιν τῆς παρελθούσης]
[πρώτης ἐπινεμήσεως τὸ ὑποτεταγμένον μέτρον λόγῳ ἐμβολῆς δευτέρας]
[ἐπινεμήσεως εἰσενεγκεῖν καὶ ἐμβαλέσθαι πλοίοις, καὶ τὸν]
π̣ρ̣[οέ]δ̣ρ̣[ον καὶ τὸν ἐπιμελητὴν καὶ τοὺς ναύτας μετὰ καὶ τῶν]
5πλοίων πεφορτωμένων τῶν γενημάτων ἐκπέμψαι εἰς
τὴ̣ν τάξιν πρὸς τ[ὴ]ν συνήθη πρ̣ᾶξιν τῶν ὑπομνημάτων,
ὥστε μετὰ ταύτην ἐκπεμφθῆναι τὸ αὐτὸ μέτρον εἰς τὴν
μεγαλόπολιν Ἀλεξάνδ̣ρ̣εια̣ν
σίτο(υ) κ(  )α Ϛρ
10ἀφʼ (ὧν) τέως τοῦ δ(ιὰ) μικρ(ῶν) σκαφ(ῶν) σίτο(υ) κ(  )α Β (καὶ) τὰς εἰκ(οστὰς) α (καὶ) β̣
λοιπαὶ εἰς τὴν μ̣εγάλ(ην) ἐμβολὴν σίτο(υ) κ(  )α Δρ
v
[⳨ τοῖς ἀπὸ κώ]μης Ἀφροδί[τ]η̣[ς το(ῦ) Ἀνταιοπολίτου]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.