Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67283 = HGV P.Cair. Masp. 3 67283 = Trismegistos 18420 = oxford-ipap.apis.360DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67283 [xml]

AD 547 Aphrodito, Aphroditopolis?

pg1
[π(αρὰ) τῶν ἀπὸ κώμης Ἀφροδίτης ⁦ -ca.?- ⁩ Βίκ]τ̣ο̣ρι δια̣κόνῳ̣ κ[αὶ το]ῖ̣ς̣ θαυμασιωτάτ[οις ⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ῳ̣ καὶ Βίκτορι ἡμετέρο̣ι̣[ς] α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[διδάσκομεν τὴν εὐσεβεστάτην ἡμῶν δέσποιναν ὡς Ἰουλιανὸς ὁ λαμπρ(ότατος) βούλεται παρὰ τὸ] ἔ̣θ̣ος ἡμᾶς ἑλκ[έσ]θαι εἰς π̣α̣γαρχίαν τῆ̣[ς Ἀνταιο(υ)]π̣ο̣λ̣ιτῶν ἧς κεκράτηκε̣ν [ἀπὸ προ-]
[οιμίων τῆς ⁦ -ca.?- ⁩ ἐπινεμήσεως, καίπερ ἀνθρώπους τυγχάνοντας τῆς] τε δουκιανῆς ἐξο[υ]σίας \κ(αὶ)/ τῶν δεσποιν[ι]κῶ[ν· κ(αὶ) π]ρονοεῖν οὐκ’ οἴδ[α]μεν πόθ[εν]
[ἐπεξῆλθεν ἡμῖν ὁ τοιοῦτος, τῶν δημοσίων φόρων προφάσει· καὶ γὰρ] ἐ̣πίσ[τ]αται ἡ ἐπι̣χώ[ριο]ς ἁρμό̣δια τάξ̣ι̣ς ὡ[ς ο]ὐδ̣έποτε ἐν ὑ(*)[σ]τερ̣ησμῷ γεγόν̣[αμ]εν
5[τῆς τούτων παροχῆς· οὗτος δὲ ἐπιδραμὼν τὰ ἡμέτερα κτήματα, οὐκ’ ὤκνησεν ἐκπο]ρθῆσαι ταῦτα [π]λ[έο]ν̣ τῶν ὑ(*)π̣ὸ̣ βαρβ[ά]ρων λελυμ̣αινο̣μένων(*) τό[πω]ν ἐξ ἀ̣φ̣ορμ̣[ῆς]
[τοῦ δημοσίου. καὶ οἱ αὐτῷ ἑπόμενοι πάντα τὰ πράγματα περὶ τὴν ἡμῶν κώ]μ̣η̣ν̣ ὡ̣ς εἴρηται [ἐ]ξ̣[ε]π̣ό̣ρ̣θησαν κ̣ακῶς καὶ ἀνε̣κ̣φ̣ράστ̣ω̣ς̣· ἔτι δὲ καὶ [τ]ὸ̣ν τ̣α̣ύ̣της̣ ἀ̣[γ(?)]ρὸν(?)(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ ὥστε μὴ ἐξεῖναι ἡμῖν ἀποροῦσιν τὰς συνήθεις τε] εἰσφέρειν τοῦ̣ [δημο]σ̣ί̣ου̣ συντελε[ί]ας καὶ ζ̣ῆ̣ν̣ με[τρ]ί̣ω̣ς μετὰ τῶν ζῴων κα[ὶ]
[ἐργαλείων καὶ χρηστηρίων πάντων, ἀλλʼ εἰς τὴν ἡμῶν ἀποτροφὴν οὐδὲν ἡμ]ῖ̣ν ὑ̣(*)πέλειπαν(*) ἐν [ἀγρῷ(?)] κ̣αὶ ἐ̣ν̣ τῇ κώμῃ ο[ἱ]ο(υ)δήπο̣[τ]ε̣ σκε̣[ύο(υ)ς] τῆς εὐζωί(*)ας ἡ̣μῶν̣.
[οἶδεν ὁ Θεὸς πάντα τὰ παρʼ αὐτῶν κατὰ τῶν νόμων πεπραγμένα, καὶ] τὰς γεναμένα[ς] μ[ι]α̣ι̣φονίας τοῦ συμ[β]άντος [τ]οιού[του λοι]μοῦ καὶ ὀλόλυμ̣α̣[τ]α ἔχοντος,
10[καὶ πάντα τὰ ἄφατα ζημιώματα τε καὶ ἀδικήματα τὰ περιε]λ̣θόντα ἡμᾶς τ̣[ο]τ̣ε̣ ἅτινα χάρτης οὐ̣ δεδ̣ύ̣νηται χ̣ω̣ρεῖν εἰ μὴ ἀρ[ρ]ή̣κτῳ διηγ̣ε̣ῖσθαι
[φωνῇ ⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ λ̣αφαιραγωγ̣ὸ[ν](*) [δ]ι̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣σ̣τ̣ω̣ς. ὅθεν παρὰ τὸ ἀ̣πορ̣εῖν ἡ̣μᾶς πάντῃ πανταχόθεν
[περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ μία καὶ μονὴ ὑπολέλειπται ἐλπίς, σχ]ολὴν ἄγε̣ι̣ν̣ [πρὸς το]ῦ̣τ̣ο̣ τὸ περισπού̣δα[στον] ἡ̣μῖ[ν π]ρᾶγμα, προσι(*)έναι τῇ εὐσεβ(εσ)τά(τῃ)
[ἡμῶν δεσποίνῃ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐπισκόπου τῆς Ἀνταιοπ]ο̣λ̣ιτῶν τοῦ θ̣ε̣ο[σεβ(οῦς), ὅπ]ω̣ς ἐφορ̣ώσηται τὴν̣ τα̣π̣ε̣ί̣ν̣ω̣[σιν] ἡμῶν καὶ ἀποτρέψῃ̣ ἀφʼ ἡμῶν
[τῶν ταλαιπώρων τὸν εἰρημένον παγάρχην, καὶ ἡμεῖς εὕρωμεν εὐκόλ]ως βιῶ̣να̣ι̣ [καὶ ἡσύχως ἐ]ργάζεσθαι περὶ τὰ̣ εὐσε[βῆ] τελέσματα καὶ τὴν ἐξαίσιο̣ν
15[ἡμῶν ἐμβολὴν, ὥστε τούτου τυχόντας τοῦ εὐεργετήματος ἡμᾶς ποτ]ε ὑ(*)γιοῦσθ̣[αι διὰ χειρὸ]ς̣ τῆς εὐσεβεσ[τάτ]ης ἡμῶν̣ δ[εσπο]ίνης καὶ τῆς ὑ(*)μ̣ετέρας ε[ὐ]κ̣λ̣[εί]α̣ς,
[διʼ ἧς καὶ κολασθήσονται ἐκεῖνοι οἱ κακοῦργοι, οἱ οἰκήματα φα]νερὰ καὶ τὰ κ[τήματα(?) τῶ]ν [ὑμ]ε̣τ̣έρων ὑ̣(*)π̣αρχόν[τ]ω̣ν̣ ἀν[ορ]υ̣χ̣αῖς καὶ ἀνασκαφαῖς πο[ιή]σαντες
[ἄχρηστα].
pg2
☧ Βίκτω̣[ρ ἐλεει(νὸς)] π̣ρεσβ(ύτερος) τῆς ἁγίας κα[θολι]κῆς̣ ἐ̣κκλησίας κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶν δεσποίνης.
☧ Προμαὼς Ἰ(*)ωάννου πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τοῦ ἁγίου ἄπα Προμαῶτος μάρτυρος κώμης Ἀφροδίτης παρακ[α]λῶν ἐπιδέδωκα ὑ(*)[μῖ]ν ταύτην τὴ̣ν̣ διδα̣σ̣κ̣[αλ]ίαν πρὸς εἴδ̣η̣σιν τ̣ῆ̣[ς ἡ]μ̣ῶν δεσπο[ί]νης.
☧ Πέτρος πρ[εσ]β(ύτερος) ἐλεεινὸς τῆς̣ ἁ̣[γ]ία̣ς καθολικῆς ἐκκλησίας̣ Ἀποστόλων κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς ε̣ἴδη̣σ̣ιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
☧ Ἀνοῦφ[ι]ς πρεσβ(ύτερος) ἐλεεινὸς τῆ̣ς [ἁ]γίας καθολικῆς ἐκ[λ]ησ̣ί̣ας(*) ἄπα Μο̣[υ]σαίου κώμης Ἀφρο[δί]της [π]αρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
5☧ Ψάι(*)ς πρ̣ε̣σβ(ύτερος) \ἐλεεινὸς/ τῆς ἁγίας καθολικῆς νοτινῆς ἐκκλησίας κώμης Ἀφροδίτης παρ̣ακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα̣ύ̣την τὴν διδασκαλίαν π̣ρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης̣.
☧ Καλλίνικο[ς] πρεσ[β(ύτερος)] ἐλεεινὸς τῆς ἁγίας ἐκλησίας(*) ἄμα Μαρίας κώμης Ἀφρ\ο/τίτης(*) π̣αρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα̣ύ̣την τὴν διδασκαλίαν πρὸ̣ς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
☧ Βίκτωρ πρησβ(ύτερος)(*) [ἐ]λ̣εεινὸς τοῦ ἁ[γ]ίου ἄπα Μηνᾶ μάρτυρος κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμ[ῖ]ν̣ ταύτην τὴ̣ν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
☧ Ε̣ὐλόγ̣ι̣ος πρεσβ(ύτερος) ἐλε[ε]ινὸς τοῦ ἁγίου ἄπα Βίκτορος μ[ά]ρτι̣ρος(*) κώ̣μης Ἀφροδίτης̣ π̣α[ρα]καλῶν ἐ̣πιδ[έ]δω̣κ̣α̣ ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμ̣ῶ̣ν δεσποίνης.
☧ Βίκτωρ πρεσβ[(ύτερος)] ἐλεεινὸς τῆ̣[ς] ἁ̣γίας̣ καθοληκῆς(*) καινῆς ἐκκλησί[α]ς κώ̣μης Ἀφροδί[τ]ης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
10☧ Ἀβραάμιος π̣[ρ]ε̣σ̣β̣(ύτερος) ἐ̣[λ]εεινὸς τῆς ἁγίας κα̣θ̣ο̣λικῆς ἐ̣κ̣[κλησί]α̣ς̣ ἄπα Ῥωμάνοῦ κώμης Ἀφροδίτης παρακ̣α̣[λ]ῶ̣ν ἐπιδ̣έδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν δι[δασ]κ̣αλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης. Φ̣η̣ῦ̣ς̣ ἀ̣ν̣α̣γ̣ν̣ώστ(ης) τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας, ἀξιωθεὶς, ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος.
☧ Καλλίνικος Βίκ[τ]ορος κτήτωρ τῆ[ς] α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ κώμης Ἀφρο̣δ̣ί̣της παρακαλῶν ἐπειδέδωκα(*) ὑμῖν τα(ύ)την τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧
☧ Ἀπολλὼς κτήτ̣[ωρ] τῆς̣ κώμης Ἀφροδίτης παρα[κ]αλῶν ἐπιδέδωκα ὑ̣μ̣ῖν ταύτην τὴν διδασκα[λί]αν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧
☧ Λο̣υκα̣νὸς κτήτ[ω]ρ [τ]ῆς αὐτῆς κώ̣μης [Ἀφ]ρ̣ο̣δ̣ί̣τ̣[ης] παρα[κα]λῶν ἐ[π]ιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν δι[δασκ]αλ̣ίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δε[σ]ποίνης ☧
☧ Φοιβάμμων κ̣τ̣ή̣τ̣ω̣ρ̣ τῆς [αὐ]τῆς κώμη̣ς̣ Ἀφ[ρ]οδίτης π̣α̣ρακ̣α̣λῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα[ύτ]ην τ[ὴν] δ̣ι̣δασκαλιν̣(*) πρὸς εἴδη[σ]ιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧
15† Ἰ(*)ερημίας Βί̣κ̣[το]ρος [τ]αβελλίων̣ κώμ[ης Ἀφρ]οδίτης · καὶ · Κων̣σ̣τ̣α̣ν̣τῖνος Ἑρμα̣υ̣ῶ̣τ̣ος κε̣[φα]λ̣α̣ι̣ωτὴς τῶν χαλκοτύπων τῆς αὐτῆς κώμης, κ̣αὶ Δωραντίνοος Ἰωσηφίου οἰνοπράτ(ης)
τῆς α[ὐ]τῆς κώμ̣η̣ς̣ Ἀφροδίτης, καὶ [Ἰ]ωσ[ῆφις] Ἀπολλῶτος γναφε̣ὺ̣ς̣ κώμ̣η̣ς̣ Ἀ̣φροδίτης κεφα̣λαιω̣τὴς̣, καὶ Φοιβάμμων Παπνου̣θίου κεφαλαιωτὴς τῶν τεκτόνων κώμης Ἀφροδί[τη]ς̣
καὶ Ὡρουῶγχι̣ς̣ Μαθείου κεφα̣λ̣α̣ιωτὴς̣ τ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣υνακοπλόκων [κ]ώ[μ]η̣ς̣ Ἀφροδίτης, καὶ Ἰ̣(*)ε̣ρημίας Φιβ̣ίου κεφαλαιωτὴς τῶν πακτονοποιῶν κώμης Ἀφροδίτης,
παρακαλ[ο]ῦντες ἐπιδεδώκαμεν ὑ̣μῖ̣ν τ̣α̣ύ̣την τὴν διδασκ̣αλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶν̣ δε̣σ̣ποίνης ☧ ἔγραψ̣α̣ ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων, παρόντων καὶ
εἰπόντων μοι, γράφοντι δὲ καὶ ὑ(*)πὲρ ἐ[μ]αυτοῦ, Ἰερημίας ν[ο]μικὸς † Π̣ίλατος ταβελλίων [κω]μ̣[ῆ]ς̣ Ἀφροδ(ίτης), Προ̣μα(ο)\υ/ὼς Ἀπολλῶτος καὶ Μα[κάρ]ι̣[ος] Ἰ̣ω̣ση̣[φί]ο̣(υ) κ̣ε̣φ̣α̣λ̣[(αιωτὴς)] τ̣ῶ̣[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣π̣ων, καὶ Ἰ̣ωσῆφις Ἰ̣ω̣ά̣[ννο]υ̣ [κ]τ̣ή̣τ̣ω̣ρ̣
20ἀπὸ τῆς (αὐτῆς) κώμης Ἀφροδίτης, παρακοῦντε[ς](*) ἐπιδεδώκ̣α̣\μεν/ ὑμῖν ταύτην τ̣ὴ̣ν̣ διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμ[ῶ]ν δεσποίνης. ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδ[ότων], παρόντων καὶ εἰπόντων μοι,
γράφοντι δὲ καὶ ὑ(*)πὲρ ἐμαυτοῦ, Πίλατος νομικός † ☧ Σενο̣ύ̣θη̣ς̣ Ἀπολλῶτ̣ος πρω̣τ̣ο̣κ(ωμητὴς) [πα]ρακαλῶν ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν διδασ[κ]α̣λ̣ίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσπ̣ο̣ί̣νης [☧] Ἀπολλὼς Π̣ι̣  ̣ω̣τ̣ο̣(υ) κτήτ̣ω̣ρ̣ τῆς κώμης π̣α̣[ρακα]λῶν ἐπιδέ̣δ̣ω̣κ̣α̣ [ὑμ]ῖ̣ν
ταύτην τὴν διδασκαλ̣ί̣αν πρὸ̣ς εἴδησιν τῆς ἡμῶ̣ν δ̣ε̣σ̣[ποίνης] ☧ ☧ Ἀπο̣λ̣λ̣ὼ[ς] Ἰ(*)ωση̣φίο(υ) χρυ[σουπ]ο̣δέκτης τῶν δημοσίων τῆ̣ς κώμης Ἀφροδίτης, παρακαλῶν ἐπιδέδωκ̣α τὴν διδασ[καλία]ν πρὸ[ς] ε̣ἴ̣δησιν τῆ[ς] ἡμῶν δεσποίν[η]ς ☧
☧ Γεώργιος Ψεμπν̣ο(ύ)θο̣(υ) διάκ(ονος) καὶ̣ κτ̣[ή]τορ(*) κώ̣μη̣ς̣ Ἀφροδ̣ίτης π̣αρ̣ακ̣αλῶν ἐπ[ι]δέδωκα τ[αύ]την <τὴν> διδασκαλ[ί]αν π[ρ]ὸς εἴδ̣η̣σ̣ιν τῆς ἡμῶν δεσποίν̣η̣ς̣ ☧ ☧ Ἰ(*)σάκ Μουσ̣αίο(υ) κ[τ]ήτωρ κα̣ὶ̣ Φ̣ο̣ι̣β̣ά̣μ̣μων Ψενθαησίο(υ) κτήτορ(*) παρακαλοῦντες
ἐπιδεδώκα[μ]εν τ̣α̣ύ̣την τὴν διδασ̣καλ[ί]α̣ν̣ πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης̣ ☧ Τρι̣[ά]δελφ[ο]ς Κ̣ω̣στα̣ν̣τίνο(υ), ἀξιωθεὶς, ἔγραψα ὑ#πὲρ δε(*) [ἐ]μαυτο(ῦ) καὶ ὑ(*)πὲρ αὐτῶν γράμ[μ]ατα μὴ εἰδότων ☧ ☧ Ἑρμαυὼς βοηθὸς τῶν δημοσίων κώμη[ς Ἀ]φροδίτης παρακαλῶν
25ἐπιδέδωκα τ̣α̣[ύ]την τ̣ὴ̣ν̣ δ̣[ι]δ̣α̣σ̣καλίαν π̣[ρὸς] ε̣ἴ̣δ̣ησιν τῆς ἡμ̣[ῶν] δ̣εσποίνης ☧ Α̣ὐρ(ήλιος) Ἰ̣[α]κ̣ὼ̣β̣ Φο̣ι̣βάμ̣μ̣ω̣ν̣ος σ̣υ̣ν̣τ̣ελεστ(ὴ)ς π̣α̣ρ̣α̣κ̣α̣λῶν [ἐπι]δ̣έ̣δωκα ὑμῖν τὸ̣ δ̣[ιδασκαλι]κὸν πρὸς [εἴδ]ησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧ Ἰ(*)σὰκ Ἰ(*)ωάννο(υ) κτήτωρ παρακαλῶν ἐπιδέδωκα τὸ διδασκαλικὸ̣ν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧
pg3
† Ἀβραὰμ Ἀνου[φί]ου κτέ̣τωρ(*) παρακαλῶν ἐπι[δ]έδωκα ταύτ̣ην τὴν διδ̣α̣σ̣καλίαν πρ[ὸ]ς εἴδησιν̣ τῆς ἡμ̣ῶν̣ δεσπο[ίνης.]
Ἐνὼχ Ἡρακλείου ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑ(*)πὲρ α[ὐτοῦ] γράμματα μὴ εἰδότος. Φ[ο]ιβάμμω̣ν̣ Φιβίο(υ) κτ̣ήτωρ παρακαλῶ[ν]
ἐπειδέδωκα(*) τ̣α\ύ/την τὴν διδασκαλία[ν] πρὸς εἴδησειν(*) τῆς ἡμῶν τησπείνης(*).
† Μ̣αθίας Ἰω[σ]η̣φίου κτέ̣τωρ(*) κώμης Ἀφροδ̣ίτης παρακαλῶν ἐπιδ̣ωκα(*) ταύτην τὴν δι[δασκα-]
5λίαν πρὸς εἴδ̣ησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης †
☧ Ἀμάι(*)ς Ἀ̣βρααμίο(υ) κτήτωρ κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπειδέδωκα(*) ταύτην τὴν διδασκαλείαν(*) πρὸ[ς] εἴδησι[ν]
τῆς ἡμ̣ῶν δεσποίνης ☧ Φλ(αύιος) Διόσκορος Μεγάλου̣ κτήτωρ ἀπὸ Ἀφροδίτης παρακαλῶν̣ ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν
διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶν δεσπο[ί]νης ☧
☧ Φ̣[λ](αύιος) Θεότεκνος Ψ̣αίο(υ) κτήτωρ κώμης Ἀφρο̣δ̣ίτης, [ἀπ]ο̣διατ̣ό̣χ̣ου(*) π̣ρ̣α̣ι̣π̣οσίτων, πα̣ρ̣α̣καλῶν ἐπι̣δ̣έδωκα τα(ύ)την τὴν διδασκαλίαν π̣ρὸ̣(*) εἴδησ̣ι̣[ν]
10τῆς ἡμῶν δεσποίνης.
☧ Κῦρος Β̣ί̣[κτο]ρ̣ος κτήτωρ ἀπὸ̣ Ἀφροδίτης π(αρα)καλῶν̣ ἐπιδέδωκα ταύτ[ην τ]ὴν διδασ̣κα̣λ̣ί̣α̣ν̣ π̣[ρὸ]ς̣ ε̣ἴ̣[δ]η̣[σιν]
[τῆ]ς [ἡμῶν δεσ]π̣οίνης ☧ Ἀβρ[α]ὰμ Β̣ίκτορ[ος] κτήτωρ τῆ̣ς̣ εἰ[ρη]μ̣ένης κώμης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα [ταύτ]η[ν τὴ]ν [δι]δα̣[σκαλίαν]
[π]ρ̣ὸ̣[ς εἴ]δη[σι]ν̣ τῆς ἡμῶν δε[σ]ποί[ν]ης.
☧ Ἰ̣ε̣ζ̣[ε]κ̣ιὴλ Β̣ίκτορος κεφαλαιωτ̣ὴ̣ς τ[ῶ]ν̣ οἰνοπρα[τ]ῶ̣ν κ̣ώ̣μ̣ης Ἀ̣φ̣[ρο]δί̣τ̣η̣ς̣ παρακαλῶν ἐπιδέδ̣[ωκα ταύ]την τὴν διδασκα[λίαν πρὸς ε]ἴ̣δ̣[ησιν]
15τ̣ῆς ἡ[μ]ῶ̣ν δε̣[σ]ποίνης. Ἐνώχ Ἑ̣[ρ(?)]μαυ̣ῶ̣[τος(?)] κτήτω̣ρ κ̣ώ̣μ̣[(ης)] Ἀφ̣ροδί[τη]ς̣ [παρα]καλῶ̣ν ἐπ[ιδέδωκα]
ὑμῖ̣ν̣ τα̣ύ̣την τὴν διδασκαλίαν πρ[ὸ]ς εἴδη[σιν] τῆς ἡμῶν δ[εσποίνης ☧ ☧] Φ̣λ̣[(αύιος)] Κ̣[- ca.9 -]
κτή[τ]ω̣ρ̣ [παρ]α̣καλῶν ἐπιδέδω[κα] ὑ̣[μῖν] τ̣[αύ]τ̣η̣[ν τὴ]ν διδασ̣κ̣[αλίαν πρὸς] εἴδη[σιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης].
Φλ̣[(αύιος) Β]η̣σ̣σουροῦς παρακαλῶν ἐπιδέ[δ]ω̣κ̣α̣ τὴν διδασ̣κ̣α̣λ̣ίαν πρὸς εἴδησιν τ̣ῆ̣[ς ἡμῶν δεσποίνης].
Χρυσ̣τὴς κτήτωρ παρακαλῶν δ[έ]δωκα(*) ὑμῖν τὴν διδ[ασκ]αλ[ί]α̣ν πρὸς ε̣ἴ̣[δησιν]
20τῆς ἡμῶν δεσποίνης ☧ Καλλ[ί]νικος Ἑρμαυῶτος κτήτ̣ωρ̣ παρακαλ[ῶν ἐπὶ-]
δέ̣δωκα ὑμῖν τὴν διδασκ[α]λία̣ν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δε̣σ̣πο̣ί̣ν̣ης ☧.
Π̣α̣λὼς πρεσβύ̣τ̣ε̣ρ̣(ος) καὶ οἰκον[όμ]ος τοῦ ἁγί(ου) [ἄπα] Ἑρμαυῶτος παρακαλῶν ἐπι[δέδ]ω̣κα ὑμῖν τ[ὸ διδασκαλι-]
κ[ο]ν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσ̣ποίνη[ς] ☧ Ἰ(*)ωάννης μονάζ(ων) ἀξιωθεὶς ἔγρ[αψα] ὑπὲρ αὐτοῦ γ̣ρ̣ά̣μματα μὴ [εἰδότος].
☧ Ἰ̣[ω]ά̣ννης Κορνηλίο(υ) κτήτ[ω]ρ παρακαλῶν ὑμῖν ἐπιδέδωκα τὸ δ̣ιδασκα̣λικὸν πρὸς εἴ[δησιν]
25τ̣ῆ̣ς̣ [ἡμῶν δεσποί]νης ☧

Apparatus


^ pg1.3. ουκ’ papyrus
^ pg1.4. ϋ[σ]τερ̣ησμω papyrus
^ pg1.5. ϋπ̣ο̣ papyrus
^ pg1.5. l. λελυμασμένων
^ pg1.6. BL 1.449 : τ̣α̣ύ̣τῃ λ̣α̣[  ̣]ρον prev. ed.
^ pg1.8. l. ὑπέλιπον : ϋ̣πελειπαν papyrus
^ pg1.8. ευζωϊασ papyrus
^ pg1.11. l. λαφυραγωγὸ[ν]
^ pg1.12. προσϊεναι papyrus
^ pg1.15. ϋγιουσθ̣[αι papyrus
^ pg1.15. ϋμ̣ετερασ papyrus
^ pg1.16. ϋ̣π̣αρχον[τ]ω̣ν̣ papyrus
^ pg2.2. ϊωαννου papyrus
^ pg2.2. ϋ[μι]ν papyrus
^ pg2.4. l. ἐκκλησίας
^ pg2.5. ψαϊσ papyrus
^ pg2.6. l. ἐκκλησίας
^ pg2.6. l. Ἀφροδίτης
^ pg2.7. l. πρεσβ(ύτερος)
^ pg2.8. l. μάρτυρος
^ pg2.9. l. καθολικῆς
^ pg2.11. l. ἐπιδέδωκα
^ pg2.14. l. διδασκαλί<α>ν
^ pg2.15. ϊερημιασ papyrus
^ pg2.15. · papyrus
^ pg2.17. ϊ̣ε̣ρημιασ papyrus
^ pg2.19. ϋπερ papyrus
^ pg2.20. l. παρακ<αλ>οῦντες
^ pg2.21. ϋπερ papyrus
^ pg2.22. ϊωση̣φιο papyrus
^ pg2.23. l. κτήτωρ
^ pg2.23. ϊσακ papyrus
^ pg2.24. l. τε
^ pg2.24. ϋπερ papyrus
^ pg2.25. ϊσακ papyrus
^ pg2.25. ϊωαννο papyrus
^ pg3.1. l. κτήτωρ
^ pg3.2. ϋπερ papyrus
^ pg3.3. l. ἐπιδέδωκα
^ pg3.3. l. εἴδησιν
^ pg3.3. l. δεσποίνης
^ pg3.4. l. κτήτωρ
^ pg3.4. l. ἐπι<δέδ>ωκα
^ pg3.6. αμαϊσ papyrus
^ pg3.6. l. ἐπιδέδωκα
^ pg3.6. l. διδασκαλίαν
^ pg3.9. l. [ἀπ]ο̣διαδόχου
^ pg3.9. l. πρὸ<ς>
^ pg3.19. l. <ἐπι>δέδωκα
^ pg3.23. ϊωαννησ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.